Viol

Hotărâre 132 din 03.10.2014


R O M Â N I A

TRIBUNALUL MUREŞ

SECŢIA PENALĂ

Dosar nr. 93/102/2014

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991

SENTINŢA PENALĂ NR. 35

Şedinţa publică din data de 05 februarie 2014

PREŞEDINTE: SZOTS BARNA

GREFIER: DANIELA MUŞAT

Ministerul Public a fost reprezentat de domnul procuror FLORIN GEORGESCU de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş.

Pe rol judecarea cauzei privind pe inculpatul T.R., trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunii de viol, prevăzută de art. 197 alin.1,3 teza I Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (3 acte materiale).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns inculpatul T.R., în stare de arest preventiv, asistat de dl. avocat M. Mihai, în calitate de apărător ales, partea vătămată M.L.A., asistată de dl. avocat M.V., în calitate de apărător ales, reprezentanţii legali ai părţii vătămate M.G. şi M.A., lipsă fiind reprezentantul Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mureş.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Dl. avocat M.V. depune la dosar împuternicirea avocaţială privind asigurarea asistenţei juridice a părţii vătămate.

Având în vedere prevederile art. 6 alin. 1, 2 teza a II-a din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesuale penale, raportat la prevederile art. 35 şi 36din Noul Cod de procedură penală, în condiţiile în care infracţiunea de viol, sub aspectul comiterii căreia inculpatul T.R. a fost deferit justiţiei, este reglementată de prevederile art.218 din Noul Cod penal, instanţa, din oficiu, invocă excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Mureş.

Dl. procuror solicită admiterea excepţiei şi declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Sighişoara, apreciind că aceasta este instanţa competentă material şi teritorial să instrumenteze pricina.

Dl. avocat M. Mihai solicită admiterea excepţiei şi declinarea competenţei în favoarea Judecătoriei Sighişoara, având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 255/2013.

Dl. avocat M.V. formulează aceleaşi concluzii.

Reprezentanţii legali ai părţii vătămate arată că sunt de acord cu susţinerile d-lui avocat M.V..

Inculpatul T.R. precizează că a înţeles ceea ce s-a discutat la termenul de astăzi şi nu are nimic de adăugat.

T R I B U N A L U L

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, înregistrat pe rolul Tribunalului Mureş la data de 10 ianuarie 2014, s-a dispus  trimiterea în judecată – în stare de arest preventiv – a inculpatului T.R., fiul lui Robert şi Margareta, născut la data de 03 noiembrie 1949 în comuna Viforoasa, jud. Mureş, posesor al actului de identitate B.I., seria BT, nr.898397, domiciliat în comuna Fântânele, sat Viforoasa, nr.163, jud. Mureş, cetăţean român, pensionar, fără antecedente penale, căsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, studii liceale, având CNP 1491103264401, în prezent deţinut în Penitenciarul de Minori şi Tineri Tg.Mureş, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol, în formă continuată, prev. şi ped. de art.197 alin.1 şi 3 teza I Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal.

În actul de sesizare, în esenţă s-a reţinut că acuzatul, în cursul lunii noiembrie 2013, a întreţinut, în mod repetat, în trei împrejurări diferite, acte sexuale orale cu minora M.L.A., în vârstă de 7 ani, profitând de imposibilitatea acesteia de a-şi exprima voinţa datorită vârstei.

Lecturând conţinutul rechizitoriului observăm că presupusa activitate ilicită, care formează obiectul cauzei pendinte s-a desfăşurat pe raza comunei Viforoasa, sat Fântânele din jud. Mureş, localitate în care locuieşte atât inculpatul cât şi partea vătămată.

La termenul de judecată din data de 05 februarie 2014, instanţa din oficiu a invocat excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Mureş, în ceea ce priveşte soluţionarea prezentului dosar.

Cu privire la excepţia invocată, arătăm următoarele:

La data de 01 februarie 2014 au intrat în vigoare prevederile Noului Cod penal şi Noului Cod procedură penală, respectiv Legea nr.286/2009 privind Codul penal şi Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală.

Prin aceste normative au fost aduse modificări majore dispoziţiilor vechiului Cod penal şi vechiului Cod de procedură penală, iar în concret ne referim la următoarele:

În ceea ce priveşte competenţa judecătoriei, prevederile art.35 alin.1 din Noul Cod de procedură penală stipulează:

„Judecătoria judecă în primă instanţă toate infracţiunile, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţe.”

În economia art.36 alin.1 lit. a din acelaşi cod, este prevăzută competenţa tribunalului şi se arată că

„Tribunalul judecă în primă instanţă:

a) infracţiunile prevăzute de Codul penal la art. 188 - 191, art. 209 - 211, art. 254, 263, 282, art. 289 - 294, art. 303, 304, 306, 307, 309, 345, 346, 354 şi art. 360 – 367”.

Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti este reglementată de prevederile art.41 din Noul Cod de procedură penală, care prevede următoarele:

„Competenţa după teritoriu este determinată, în ordine, de:

a) locul săvârşirii infracţiunii;

b) locul în care a fost prins suspectul sau inculpatul;

c) locuinţa suspectului sau inculpatului persoană fizică ori, după caz, sediul inculpatului persoană juridică, la momentul la care a săvârşit fapta;

d) locuinţa sau, după caz, sediul persoanei vătămate.”

Potrivit alin.2 din textul legal evocat, prin locul săvârşirii infracţiunii se înţelege locul unde s-a desfăşurat activitatea infracţională, în totul sau în parte, ori locul unde s-a produs urmarea acesteia.

În art. 6 din Legea nr. 255 din 19 iulie 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale se prevede:

„(1) Cauzele aflate în curs de judecată în primă instanţă la data intrării în vigoare a legii noi în care nu s-a început cercetarea judecătorească se soluţionează de către instanţa competentă conform legii noi, potrivit regulilor prevăzute de aceeaşi lege.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), instanţa pe rolul căreia se află cauza o trimite judecătorului de cameră preliminară, pentru a proceda potrivit art. 342 - 348 din Codul de procedură penală, ori, după caz, o declină în favoarea instanţei competente.”

Infracţiunea de viol, sub aspectul comiterii căreia inculpatul T.R. a fost deferit justiţiei, în prezent este reglementată în Capitolul VIII de prevederile art.218 din Noul Cod penal, iar această infracţiune nu se regăseşte printre cele înserate în art.36 alin.1 lit. a din Noul Cod de procedură penală, care enumeră, în mod expres şi limitativ, infracţiunile date în competenţa de judecată a tribunalului în primă instanţă.

În opinia noastră, prin prisma celor anterior expuse, în acest moment procesual, competentă material şi teritorial să soluţioneze cauza pendinte este Judecătoria Sighişoara şi nu Tribunalul Mureş.

Pentru aceste considerente, vom admite excepţia de necompetenţă materială a Tribunalului Mureş şi în temeiul art.50 alin.1 Noul Cod de procedură penală, art.41 alin.1 lit. a şi alin.2 Noul Cod de procedură penală,  art.6 alin.1 şi alin.2 teza a II-a din Legea nr.255/2013 de punere în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, raportat la art.35 alin.1 şi art.36 alin.1 lit. a din Noul Cod de procedură penală, vom declina competenţa de soluţionare a cauzei, având ca obiect tragerea la răspundere penală a inculpatului T.R., trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, emis la data de 10..01.2014, în dosarul nr.1.122/P/2013, sub aspectul comiterii infracţiunii de viol, în formă continuată, prev. şi ped. de art.197 alin.1 şi 3 teza a I-a vechiul Cod penal, în favoarea Judecătoriei Sighişoara, dispunând totodată trimiterea, de îndată, a  dosarului la această instanţă.

Pornind de la soluţia ce urmează a fi pronunţată în cauză, în baza art.273 alin.3 Noul Cod de procedură penal, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

În temeiul art.47 alin.4 Noul Cod de procedură penală, art.41 alin.1 lit. a şi alin.2 Noul Cod de procedură penală,  art.6 alin.1 şi alin.2 teza a II-a din Legea nr.255/2013 de punere în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, raportat la art.35 alin.1 şi art.36 alin.1 lit. a din Noul Cod de procedură penală, declină competenţa de soluţionare a cauzei, având ca obiect tragerea la răspundere penală a inculpatului T.R., fiul lui Robert şi Margareta, născut la data de 03 noiembrie 1949 în comuna Viforoasa, jud. Mureş, posesor al actului de identitate B.I., seria , domiciliat în comuna , jud. Mureş, cetăţean român, pensionar, fără antecedente penale, căsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, studii liceale, având CNP în prezent deţinut în Penitenciarul de Minori şi Tineri Tg.Mureş, trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, emis la data de 10..01.2014, în dosarul nr.1.122/P/2013, sub aspectul comiterii infracţiunii de viol, în formă continuată, prev. şi ped. de art.197 alin.1 şi 3 teza a I-a vechiul Cod penal, în favoarea Judecătoriei Sighişoara, ca urmare a admiterii excepţiei de necompetenţă materială a Tribunalului Mureş.

În baza art.50 alin.1 Noul Cod de procedură penală, trimite dosarul, de îndată, la Judecătoria Sighişoara.

În baza art.273 alin.3 Noul Cod de procedură penal, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică din 05 februarie 2014.

PREŞEDINTEGREFIER

SZOTS BARNADANIELA MUŞAT

R O M Â N I A

TRIBUNALUL MUREŞ

SECŢIA PENALĂ

Dosar nr. 93/102/2014

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991

DISPOZITIVUL SENTINŢEI PENALE NR. 35

………………………………………………………………………………..

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

În temeiul art.47 alin.4 Noul Cod de procedură penală, art.41 alin.1 lit. a şi alin.2 Noul Cod de procedură penală,  art.6 alin.1 şi alin.2 teza a II-a din Legea nr.255/2013 de punere în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, raportat la art.35 alin.1 şi art.36 alin.1 lit. a din Noul Cod de procedură penală, declină competenţa de soluţionare a cauzei, având ca obiect tragerea la răspundere penală a inculpatului T.R., fiul lui Robert şi Margareta, născut la data de 03 noiembrie 1949 în comuna Viforoasa, jud. Mureş, posesor al actului de identitate B.I., seria BT, nr.898397, domiciliat în comuna Fântânele, sat Viforoasa, nr.163, jud. Mureş, cetăţean român, pensionar, fără antecedente penale, căsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, studii liceale, având CNP 1491103264401, în prezent deţinut în Penitenciarul de Minori şi Tineri Tg.Mureş, trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, emis la data de 10..01.2014, în dosarul nr.1.122/P/2013, sub aspectul comiterii infracţiunii de viol, în formă continuată, prev. şi ped. de art.197 alin.1 şi 3 teza a I-a vechiul Cod penal, în favoarea Judecătoriei Sighişoara, ca urmare a admiterii excepţiei de necompetenţă materială a Tribunalului Mureş.

În baza art.50 alin.1 Noul Cod de procedură penală, trimite dosarul, de îndată, la Judecătoria Sighişoara.

În baza art.273 alin.3 Noul Cod de procedură penal, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică din 05 februarie 2014.

PREŞEDINTEGREFIER

SZOTS BARNADANIELA MUŞAT

R O M Â N I A

TRIBUNALUL MUREŞ

SECŢIA PENALĂ

Tg. Mureş, str. Bolyai nr. 30, jud. Mureş

Telefon: +40265 260323; fax: +40265 267856

--------------------------------------------------------------------------------------------

DOSAR NR.  93/102/2014 din 05 februarie 2014

C Ă T R E

JUDECĂTORIA SIGHIŞOARA

Având în vedere dispoziţiile sentinţei penale nr. 35 din 05 februarie 2014 a Tribunalului Mureş, alăturat vă înaintăm, spre competentă soluţionare, dosarul acestei instanţe nr. 93/102/2014, privind pe inculpatul T.R., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de viol.

Se află anexate dosarele nr. 5871/102/2013 al Tribunalului Mureş şi nr. 1122/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş.

Cu deosebită consideraţie,

PREŞEDINTEGREFIER

SZOTS BARNADANIELA MUŞAT