Plingerea contraventionala

Hotărâre 269 din 24.02.2016


Prin plângerea contravenţională adresată acestei instanţe la data de 09.10.2015, contravenienta S.C R.I. S.R.L a contestat procesul verbal de contravenţie seria DGAF nr.0028027 încheiat la data de 01.10.2015, emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală – Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 4 Tg. Jiu, prin care a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru fapta prev.de art.1 lit.a din Legea nr.12/1990  şi sancţionarea complementară cu virarea la bugetul de stat a sumei de 324.479 lei, reprezentând contravaloarea produselor comercializate cu codul CAEN aferent comerţului cu ridicata şi prin care s-a reţinut că la controlul operativ şi inopinant efectuat la data de 01.10.2015 la punctul de lucru din localitatea Vînju Mare de către inspectorii intimatei, s-a constatat că au fost încălcate prev.art.1 lit.a din Legea nr.12/1990 în sensul că a efectuat activităţi de comerţ cu ridicata al materialelor de construcţii pentru care nu avea activitate declarată încadrată în clasa CAEN.

În motivarea plângerii sale, contravenienta a arătat că nu a săvârşit contravenţia pentru care a fost sancţionată, deoarece toată activitatea desfăşurată, a fost încadrată în limitele şi cu respectarea normelor legale. Arată că potrivit actului adiţional înregistrat la ORC DOLJ sub nr. 40406/18.06.2009, ce a fost publicat şi în Monitorul Oficial nr. 4620 din 3 septembrie 2009, avea codul CAEN 5153-Comerţ cu ridicata al materialului lemnos si de construcţii (potrivit CAEN de la momentul respectiv) pentru punctul de lucru din loc. Vânju Mare, ori cererea a fost admisă de ORC prin încheierea nr. 7687/19.06.2009 în dosarul nr. 40406/2009.

Faptul că în certificatul constatator eliberat de ORC Dolj apărea decât codul CAEN 4752 - Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate (din actualul cod CAEN) este o eroare materială a Registrului Comerţului, care în nici un caz nu îi putea fi imputată. O dovadă în acest sens sunt şi actele eliberate de ORC DOLJ : certificat de îndreptare erori materiale din data de 07.10.2015 şi rezoluţia ORC nr. 14891/06.10.2015 prin care a fost admisă îndreptarea erorii materiale.

Arată astfel că avea declarată activitatea corespunzătoare comerţului cu ridicata pentru punctul de lucru din Vânju Mare, Calea Severinului, nr. 66 A, jud. Mehedinţi.

În dovedirea plângerii contravenienta a depus la dosar în  copie : procesul verbal de contravenţie DGAF nr.0028027 încheiat la data de 01.10.2015, emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală – Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 4 Tg. Jiu, proces verbal de control nr.2836/01.10.2015, certificat de înregistrare menţiuni nr.40406/18.06.2009, încheierea nr. 7687/19.06.2009 în dosarul nr. 40406/2009 emisă de Tribunalul Dolj – ORC, act adiţional nr.40406/18.06.2009, M.Of. nr.4620/03.09.2009, certificat de îndreptare eroare materială din 07.10.2015,  Rezoluţia nr.14891/06.10.2015 emisă de Tribunalul Dolj – ORC, copii procese verbale seria DGAF nr.0024118/01.10.2015 şi seria DGAF nr.0028027/01.10.2015,  împuternicire avocaţială, chitanţă privind dovada plăţii taxei de timbru. 

Intimata Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată a plângerii formulată de contravenientă, arătând că la data de 01.10.2015, inspectorii antifraudă au efectuat un control operativ, inopinat şi prin sondaj la punctul de lucru al SC R.I. SRL, situat în localitatea Vânju Mare, jud. Mehedinţi. Organul de control a constatat efectuarea de activităţi de comerţ cu ridicată materiale de construcţii fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege, astfel fiind încălcate prevederile art. i lit. a) din Legea nr. 12/1990, republicata privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi ie producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, care dispun: "următoarele fapte reprezintă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi constituie contravenţii, Iacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni: a) efectuarea de activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, după caz, fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege".

Menţionează că inspectorilor antifraudă le-a fost prezentat ca document de autorizare a activităţii punctului de lucru doar Certificatul constatator ONRC emis în temeiul art.171 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004, eliberat în baza declaraţiei pe propria răspundere a societăţii verificate, înregistrată sub nr. 34810/25.08.2015, certificat care atestă că s-a înregistrat declaraţia pe proprie răspundere conform căreia firma îndeplineşte condiţiile de funcţionare, specifice pentru fiecare autoritate publică, activitatea declarată, încadrată în clasa CAEN: 4752 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate, la sediul secundar - punct de lucru din localitatea Vînju Mare, Calea Severinului nr. 66A, judeţ Mehedinţi. Valabilitatea acestui certificat este prevăzută până la modificarea condiţiilor de funcţionare sau activităţilor pentru care s-a dat declaraţia pe propria răspundere.

Deşi petenta invocă actul adiţional, înregistrat la ORC DOLJ sub nr. 40406/18.06.2009,  ce a fost publicat şi în Monitorul Oficial nr. 4620 din 3 septembrie 2009, prin care a declarat codul CAEN 5153 pentru punctul de lucru din loc. Vânju Mare şi că această cerere ar fi fost admisă de ORC prin încheierea nr. 7687/19.06.2009 din dosarul nr. 40406/2009, învederează  instanţei de judecată ca în mod eronat agentul economic a menţionat în actul adiţional şi în cererea de menţiuni "activităţile cuprinse în clasa 5153", ca fiind cele ce urmau a fi declarate pentru punctul de lucru care se înfiinţa prin aceeaşi cerere, întrucât în nomenclatorul de activităţi declarate la ORC până la data controlului, activitatea de comerţ cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare avea COD CAEN 4673.

Mai învederează instanţei de judecată că, clasa 5153 nu mai era prevăzută ca o activitate legal clasificată încă de la data publicării în Monitorul Oficial nr. 293/03.05.2007, a Ordinului Nr. 337 din 20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN al Institutului Naţional de Statistică.

Arată că reprezentanţii ORC în mod corect nu au autorizat până la data controlului, la punctul de lucru, activitatea clasificată cu clasa 4673 întrucât atât actul adiţional cât şi cererea de autorizare conţineau o eroare imputabilă direct S.C R.I. SRL, care nu a cunoscut în luna iunie 2009 că începând cu 01.01.2008, clasificarea corectă a activităţii respective era 4673, eroare menţinută şi în declaraţia pe propria răspundere înregistrată sub nr. 34810/25.08.2015 la ORC de pe lângă Tribunalul Dolj (prin care se autorizează o altă activitate decât cea la care se referă constatările inspectorilor antifraudă). Consideră că această cerere de îndreptare eroare materială şi certificatul emis, nu pot produce efecte retroactive.

A anexat la dosar procesul verbal nr.2836/01.10.2015, note explicative din 01.10.2015 a numitelor D.M. şi L.C., certificat constatator emis la 26.08.2015 de ORC de pe lângă Tribunalul Dolj, furnizare informaţii extinse ale petentei R.I. SRL nr.1719268/30.09.2015, lista ieşirilor în luna octombrie 2015.

Totodată contravenienta a depus răspuns la întâmpinare, prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiate a susţinerilor intimatei, având în vedere că intimata a interpretat în mod eronat şi incorect, textele legale incidente în cauză.

La termenul de judecată din data de 27.01.2016, petenta prin apărător, a depus la dosar rapoartele de inspecţie fiscală din 21.10.2009 şi 04.08.2015, prin care doreşte să facă dovada că obiectul de activitate al societăţii petente este legal şi a solicitat proba cu martorii G.G.M. şi D.M..

Astfel, din depoziţia martorului G.G.M., se reţine că inspectorii ANAF au sancţionat pe contravenientă cu amendă, pentru faptul că nu poseda autorizaţie pentru efectuarea de acte de comerţ cu ridicata, însă cunoaşte că aceasta deţinea autorizaţie corespunzătoare pentru efectuarea actelor de comerţ din anul 2009. Arată că au existat controale la societate şi anterior însă nu s-au aplicat sancţiuni pentru abatere de acelaşi gen. Menţionează că la punctul de lucru al contravenientei din oraş Vînju Mare există o delimitare pentru spaţiile de comercializare cu amănuntul şi respectiv cu ridicata.

Totodată, din depoziţia martorei D.M., se reţine că aceasta este  angajata contravenientei din anul 2009 şi cunoaşte că aceasta a fost sancţionată cu amendă, pe motiv că nu era autorizată să efectueze acte de comerţ cu materiale de construcţie, însă arată că petenta deţinea autorizaţie să efectueze acte de comerţ cu ridicata şi a mai fost verificată anterior, dar nu a fost sancţionată pentru o astfel de abatere. Arată că spaţiile pentru care se efectuează acte de comerţ sunt delimitate, respectiv acte de comerţ cu amănuntul şi acte de comerţ cu ridicata.

Analizând actele şi lucrările dosarului, şi coroborând probele administrate cu susţinerile părţilor şi depoziţiile martorilor audiaţi, instanţa constată şi reţine următoarele :

Prin procesul verbal de contravenţie seria DGAF nr.0028027 încheiat la data de 01.10.2015, emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală – Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 4 Tg. Jiu, contravenienta a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru fapta prev.de art.1 lit.a din Legea nr.12/1990 ® şi sancţionarea complementară cu virarea la bugetul de stat a sumei de 324.479 lei, reprezentând contravaloarea produselor comercializate cu codul CAEN aferent comerţului cu ridicata.

S-a reţinut că la controlul operativ şi inopinant efectuat la data de 01.10.2015 la punctul de lucru din localitatea Vînju Mare de către inspectorii intimatei, s-a constatat că au fost încălcate prev.art.1 lit.a din Legea nr.12/1990® în sensul că a efectuat activităţi de comerţ cu ridicata al materialelor de construcţii pentru care nu avea activitate declarată încadrată în clasa CAEN.

Potrivit dispoziţiilor art.34 alin.1 din O.G. nr.2/2001, instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum şi asupra măsurii confiscării.

Cu privire la legalitatea procesului verbal,  instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art.17 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cuprinzând toate menţiunile obligatorii indicate de lege.

În ceea ce priveşte temeinicia procesului-verbal de contravenţie, instanţa reţine că potrivit dispoziţiilor art.1 lit.a din L.G nr.12/1990, ®, următoarele fapte reprezintă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni: a) efectuarea de activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, după caz, fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege.

Din cuprinsul procesului verbal de contravenţie, s-a reţinut că, societatea contravenientei a efectuat activităţi de comerţ cu ridicata al materialelor de construcţii pentru care nu avea activitate declarată încadrată în clasa CAEN.

Instanţa reţine că potrivit actului adiţional înregistrat la ORC DOLJ sub nr. 40406/18.06.2009, ce a fost publicat şi în Monitorul Oficial nr. 4620 din 3 septembrie 2009, societatea avea codul CAEN 5153-comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii (potrivit CAEN de la momentul respectiv) pentru punctul de lucru din loc. Vânju Mare, cererea  fiind admisă de ORC prin încheierea nr. 7687/19.06.2009 în dosarul nr. 40406/2009.

Ulterior prin rezoluţia nr.14891/06.10.2015 emisă de ORC Dolj se dispune îndreptarea erorii materiale (...) şi pe declaraţia de autorizare a punctului de lucru din Vânju Mare, Calea Severinului nr. 66 A, jud. Mehedinţi se va trece pentru autorizare COD CAEN 5153 (ACTUAL 4673) si Cod CAEN 4752.

Astfel, din toate documentele depuse la dosar, reiese cu certitudine faptul că 4673 este codul CAEN pentru activitatea de comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamente sanitare, iar acest cod CAEN este fostul cod 5153, aşa cum rezultă din rezoluţia de îndreptare a erorii materiale emisă de către ORC Dolj.

 Deşi în certificatul constatator eliberat de ORC Dolj(fila 71) apărea decât codul CAEN 4752 - Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate (din actualul cod CAEN) este o eroare materială a Registrului Comerţului, care în nici un caz nu îi putea fi imputată contravenientei.

 Mai mult, nu poate fi reţinută culpa contravenientei, având în vedere că legea sancţionatoare nr.12/1990 ®, nu prevede nici o sancţiune cu privire la neactualizarea obiectului de activitate.

Dimpotrivă HG nr.322/2008 a prevăzut în art.8 alin.2 că „Facilităţile prevăzute la art. 1 se aplică până la data de 1 martie 2009, iar art. 1 prevedea : Actualizarea obiectului de activitate conform clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 2, denumită în continuare CAEN Rev. 2, pentru persoanele juridice şi dezmembrămintele fără personalitate juridică ale acestora, precum şi pentru persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice în mod independent şi asociaţiile familiale, se realizează de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, prin oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, la cerere, fără plata taxelor aferente înregistrării menţiunii în registrul comerţului”.

Ulterior, prin HG 185/2009 s-a dispus "Alineatul (2) al articolului 8 din Hotărârea Guvernului nr.322/2008 privind acordarea de facilităţi pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 2, se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Facilităţile prevăzute la art. 1 se aplică până la data de 1 martie 2010”, ori, cererea contravenientei a fost depusă în iunie 2009. 

Instanţa consideră că în cauză, contravenienta a făcut dovada contrară a celor reţinute de către organul constatator.

Faţă de aceste considerente, instanţa apreciază plângerea formulată ca fiind întemeiată, urmând a o admite, a anula procesul verbal de contravenţie seria DGAF nr.0028027 încheiat la data de 01.10.2015, a exonera contravenienta de plata amenzii în cuantum de 20.000 lei şi a înlătură măsura complementară a confiscării sumei de 324.479 lei obligând intimata la restituirea acesteia.

Admite plângerea contravenţională formulată de contravenienta S.C R.I. S.R.L , împotriva procesului verbal de contravenţie seria DGAF nr.0028027 încheiat la data de 01.10.2015, în contradictoriu cu intimata Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală – Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 4 Tg. Jiu.

Anulează procesul verbal de contravenţie seria DGAF nr.0028027 încheiat la data de 01.10.2015 şi exonerează contravenienta de plata amenzii în cuantum de 20.000 lei.

Înlătură măsura complementară a confiscării sumei de 324.479 lei  şi obligă intimata la restituirea acesteia.