Contestatie la executare respinsa

Sentinţă penală 41/P/2016 din 03.03.2016


Materia penal

Obiect –contestatie la executare respinsa

Instanţa arată că, contestaţia la executare formulată împotriva unei hotărâri penale definitive se poate face doar în cazurile expres şi limitativ prevăzute de lege, respectiv de art. 598 alin. 1 lit. a-d Cod procedură penală.

Motivul invocat de către contestatorul condamnat R AG nu se încadrează în niciunul dintre cazurile în care se poate formula contestaţie la executare.

În această procedură nu se poate reduce pedeapsa stabilită în mod definitiv de către instanţa de judecată, întrucât, dacă s-ar proceda în acest fel s-ar aduce atingere autorităţii de lucru judecat, ceea ce este inadmisibil.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BIHOR

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR. 41/P/2016

Şedinţa publică de la 03 Martie 2016

Completul constituit din:

Preşedinte  Grefier

Ministerul Public este reprezentat de dna procuror PM din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Pe rol fiind soluţionarea contestaţiei formulată de petentul condamnat R AG, în prezent deţinut în Penitenciarul Oradea, împotriva Sentinţei penale nr. 83/2014 pronunţată de Tribunalul Satu Mare şi rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 406/A/16.09.2014 a Curţii de apel Oradea având ca obiect contestaţia la executare (art.598 NCPP)

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă petentul condamnat R AG personal şi asistat de apărătorul său din oficiu av. PJ în substituirea av. oficiu MC.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei cele de ai sus, după care:

La data de 02.03.2016 s-a depus la dosarul cauzei, prin intermediul serviciului de registratură al instanţei de către Penitenciarul Spital Dej, copia mandatului de executare nr. 722/2015 emis de Judecătoria Oradea, mandatul nr. 145/17.09.2014 emis de Tribunalul Satu Mare şi fişa condamnatului privind situaţia juridică a acestuia.

Petentul condamnat R AG depune la dosarul cauzei un memoriu.

Nemaifiind alte cereri de formulat, considerându-se lămurită, instanţa acordă cuvântul asupra contestaţiei.

Apărătorul petentului condamnat, av. PJ, arată că deşi motivele invocate de către petentul condamnat R AG nu se încadrează în prevederile art. 598 Cod procedură penală,solicită admiterea cererii astfel cum aceasta a fost formulată.

Reprezentantul Ministerului Public, procuror PM solicită respingerea cererii formulată de condamnat, nefiind incident, în prezenta cauză, niciunul dintre cazurile prevăzute de art. 598 Cod procedură penală. Arată că, contestaţia la executare nu este o cale extraordinară de atac, astfel că nu se poate reanaliza, de către instanţă învestită cu soluţionarea prezentei cereri, starea de fapt sau pedeapsa aplicată condamnatului.

Instanţa acordă ultimul cuvânt petentului condamnat R AG.

Petentul condamnat R AG, solicită admiterea cererii formulată

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul Tribunalului Bihor la data de 04.02.2016 sub număr de dosar 557/11/2016, petentul condamnat R AG a solicitat să îi fie redusă pedeapsa pe care o execută în prezent.

În vederea contestaţiei la executare formulată de condamnatul R AG, instanţa a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând contestaţia la executare prin prisma motivului invocat, instanţa apreciază că aceasta este inadmisibilă, urmând să o respingă ca atare.

Astfel, contestatorul condamnat  R AG se află în executarea pedepsei de 16 ani închisoare, stabilită prin Sentinţa penală de contopire a pedepselor nr. 606/05.08.2015 pronunţată de Judecătoria Oradea, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 105/DCP/16.09.2015 a Tribunalului Bihor.

Instanţa arată că, contestaţia la executare formulată împotriva unei hotărâri penale definitive se poate face doar în cazurile expres şi limitativ prevăzute de lege, respectiv de art. 598 alin. 1 lit. a-d Cod procedură penală.

Motivul invocat de către contestatorul condamnat R AG nu se încadrează în niciunul dintre cazurile în care se poate formula contestaţie la executare.

În această procedură nu se poate reduce pedeapsa stabilită în mod definitiv de către instanţa de judecată, întrucât, dacă s-ar proceda în acest fel s-ar aduce atingere autorităţii de lucru judecat, ceea ce este inadmisibil.

Pentru cele expuse în cele ce preced, în baza art. 599 alin. 1 Cod procedură penală, raportat la art. 598 alin. 1 Cod procedură penală, va respinge, ca inadmisibilă, contestaţia la executare formulată de condamnatul R AG, cu privire la Sentinţa penală nr. 83/2014 a Tribunalului Satu Mare, definitivă prin Decizia penală nr. 406/A/16.09.2014 a Curţii de Apel Oradea, prin care a fost condamnat la pedeapsa de 15 ani închisoare, pedeapsă ce a fost contopită cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată printr-o altă sentinţă penală, prin Sentinţa penală nr. 606/05.08.2015, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 105/DCP/16.09.2015 a Tribunalului Bihor, în baza căreia s-a emis Mandatul de executare a pedepsei de 16 ani închisoare nr. 722/2015 din 18.09.2015.

Fiind în culpă procesuală, în baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, va obliga condamnatul la plata către stat a sumei de 230 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care, în baza art. 272 Cod procedură penală, suma de 130 lei, reprezentând onorariul cuvenit apărătorului din oficiu, avocat MC, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Bihor, conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 993/24.02.2016.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 599 alin. 1 Cod procedură penală, raportat la art. 598 alin. 1 Cod procedură penală, respinge, ca inadmisibilă, contestaţia la executare formulată de condamnatul R AG, fiul lui …, în prezent aflat în Penitenciarul Oradea, cu privire la Sentinţa penală nr. 83/2014 a Tribunalului Satu Mare, definitivă prin Decizia penală nr. 406/A/16.09.2014 a Curţii de Apel Oradea, prin care a fost condamnat la pedeapsa de 15 ani închisoare, pedeapsă ce a fost contopită cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată printr-o altă sentinţă penală, prin Sentinţa penală nr. 606/05.08.2015, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 105/DCP/16.09.2015 a Tribunalului Bihor, în baza căreia s-a emis Mandatul de executare a pedepsei de 16 ani închisoare nr. 722/2015 din 18.09.2015.

În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă condamnatul la plata către stat a sumei de 230 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care, în baza art. 272 Cod procedură penală, suma de 130 lei, reprezentând onorariul cuvenit apărătorului din oficiu, avocat MC, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Bihor, conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 993/24.02.2016.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 03.03.2016.

Preşedinte, Grefier,