Titlu executoriu constând în sentinta pronuntata în materie de contencios administrativ. Instanta de executare. Încuviintarea executarii silite de catre executorul judecatoresc. Neconstitutionalitate

Sentinţă civilă 2056/22.02.2016 din 22.02.2016


Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta sub nr. (...)/212/2015, contestatorul Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta a formulat, în contradictoriu cu intimatul E.A., contestatie la executare cu privire la întreaga executarea silita ce face obiectul dosarului de executare nr. (...)/2015  aflat pe rolul BEJ O.S.. Totodata, a solicitat, în temeiul art. 718 C. proc. civ., suspendarea executarii silite pâna la solutionarea definitiva a contestatiei la executare.

În motivarea cererii sale, contestatorul a invocat, în esenta, Decizia Curtii Constitutionale prin care a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 666 C. proc. civ. prin care se prevede competenta executorului judecatoresc de a încuviinta executarea silita.

Totodata, contestatorul a mai aratat ca executarea silita a titlului detinut de intimatul E.A., anume sentinta civila nr. (…)/17.04.2015 pronuntata de Tribunalul Constanta în dosarul nr. (…)/118/2014* definitiva prin decizia nr. (…)/05.10.2015, nu se putea pune în executare de catre executorul judecatoresc, ci numai în conditiile prevazute de art. 24 alin. 1-2 din Legea nr. 554/2004.

În drept, s-au invocat art. 622 alin. 2 NCPC si Decizia Curtii Constitutionale privind prevederile art. 666 C. proc. civ.

În dovedirea celor sustinute în cuprinsul cererii, contestatorul a solicitat încuviintarea probei cu înscrisuri.

Cererea este scutita de la plata taxei de timbru, conform art. 30 din O.U.G. nr. 80/2013.

2. Intimatul a formulat în termenul legal întâmpinare la data de 18.01.2016, solicitând respingerea contestatiei la executare si a cererii de suspendare a executarii silite, ca nefondate, cu obligarea contestatorului la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea întâmpinarii, acesta a aratat ca executarea silita a început la data de 17.11.2015 astfel încât decizia Curtii Constitutionale invocata nu poate fi aplicata în speta, întrucât la acel moment, încheierea executorului judecatoresc de încuviintare a executarii silite corespundea cerintelor legale. De asemenea, s-a aratat ca debitorul a respectat întocmai dispozitiile art. 24 din Legea nr. 554/2004.

În ce priveste cererea de suspendare a executarii silite pâna la solutionarea contestatiei la executare, solicita respingerea cererii, ca nefondata.

În drept, intimata a invocat prevederile art.205 C. proc. civ., art. 711 C. proc. civ. si art. 411 alin. 1 pct. 2 C. proc. civ.

În probatiune, intimata a solicitat încuviintarea probei cu înscrisuri.

3. În cauza au fost încuviintata si administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele aflate la dosarul cauzei, instanta va retine urmatoarele considerente:

4. La data de 19.22.2015, creditorul E.A. a formulat cerere de executare silita la BEJ Oana Silviu împotriva debitorului Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta, în temeiul titlului executoriu constând în sentinta civila nr. (…)/17.04.2015 pronuntata de Tribunalul Constanta în dosarul nr. (…)/118/2014* definitiva prin decizia nr. (…)/05.10.2015 a Curtii de Apel Constanta.

Prin încheierea din data de 20.11.2015 emisa de executorul judecatoresc, a fost încuviintata executarea silita împotriva acestuia, ulterior fiind emise încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare, somatia si adresa de înfiintare a popririi.

6. În ceea ce priveste primul motiv invocat de contestator, referitor la necompetenta executorului judecatoresc de a emite încheierea de încuviintare a executarii silite

 Prin decizia Curtii Constitutionale nr. 895 din 17 decembrie 2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 641 si art. 666 din Codul de procedura civila, prin care s-a stabilit ca articolul privind încuviintarea executarii silite de catre executorul judecatoresc contravine prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (4), art. 124 si art. 147 alin. (4).

Aceasta decizie a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 84 din 4 februarie 2016, de la aceasta data producându-si efectele.

Cu privire la aceste efecte, în considerentele acestei decizii, care sunt de asemenea obligatorii (a se vedea, în acest sens, Decizia nr.1 din 10 ianuarie 2014, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 19 februarie 2014, par.77), Curtea a aratat ca, într-adevar, pe perioada de activitate a unui act normativ, acesta se bucura de prezumtia de constitutionalitate, astfel încât decizia nu se va aplica în privinta procedurilor de executare silita încuviintate pâna la data publicarii sale, cum ar fi cazul în speta, însa de la aceasta regula a stabilit doua exceptii. Astfel, decizia se va aplica 1) în privinta contestatiilor la executare formulate împotriva încheierii de încuviintare a executarii silite date de executorul judecatoresc aflate pe rolul instantelor judecatoresti la data publicarii prezentei decizii, precum si 2) în cele în care a fost invocata exceptia de neconstitutionalitate pâna la data sus mentionata.

Cum în speta ne aflam în prima ipoteza a exceptiei, contestatorul formulând în termenul legal contestatia la executarea silita însasi, instanta constata ca primul motiv al contestatiei este asadar întemeiat, fiind de natura sa atraga anularea încheierii de încuviintare a executarii silite, precum si executarea silita însasi care a urmat acestei încuviintari.

7. Si cel de-al doilea motiv invocat de contestator este apreciat ca fiind întemeiat.

Astfel, conform sentintei civile nr. (…)/CA/17.04.2015 pronuntata de Tribunalul Constanta în dosarul nr. (…)/118/2014* definitiva prin decizia nr. (…)/05.10.2015 a fost admisa actiunea formulata de reclamantul E.A. în contradictoriu cu pârâta DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE GALATI – AGENTIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA si obligata  pârâta sa solutioneze contestatia înregistrata sub nr. (…)/01.08.2008.

Conform art. 24-25 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 138 din 15 octombrie 2014, publicata în monitorul oficial nr. 753 din 16 octombrie 2014.” Art. 24. (1) Daca în urma admiterii actiunii autoritatea publica este obligata sa încheie, sa înlocuiasca sau sa modifice actul administrativ, sa elibereze un alt înscris sau sa efectueze anumite operatiuni administrative, executarea hotarârii definitive se face de bunavoie în termenul prevazut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în termen de cel mult 30 de zile de la data ramânerii definitive a hotarârii. (2) În cazul în care debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa, aceasta se duce la îndeplinire prin executare silita, parcurgându-se procedura prevazuta de prezenta lege.

Procedura de executare silita a obligatiilor de a face urmeaza asadar calea prevazuta de Legea nr. 554/2004.

Se arata astfel în continuare ca „3) La cererea creditorului, în termenul de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita, care curge de la expirarea termenelor prevazute la alin. (1) si care nu au fost respectate, instanta de executare, prin încheiere definitiva data cu citarea partilor, aplica conducatorului autoritatii publice sau, dupa caz, persoanei obligate o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, care se face venit la bugetul de stat, iar reclamantului îi acorda penalitati, în conditiile art. 905 din Codul de procedura civila.(4) Daca în termen de 3 luni de la data comunicarii încheierii de aplicare a amenzii si de acordare a penalitatilor debitorul nu executa obligatia prevazuta în titlul executoriu, instanta de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitiva ce se va datora statului si suma ce i se va datora lui cu titlu de penalitati, prin hotarâre data cu citarea partilor. Totodata, prin aceeasi hotarâre, instanta va stabili, în conditiile art. 891 din Codul de procedura civila, despagubirile pe care debitorul le datoreaza creditorului pentru neexecutarea în natura a obligatiei. (5) În lipsa cererii creditorului, dupa împlinirea termenului prevazut la alin. (4), compartimentul executari civile al instantei de executare va solicita autoritatii publice relatii referitoare la executarea obligatiei cuprinse în titlul executoriu si, în cazul în care obligatia nu a fost integral executata, instanta de executare va fixa suma definitiva ce se va datora statului prin hotarâre data cu citarea partilor”

În conditiile art. 25 din Legea nr. 554/2004, instanta de executare nu mai este judecatoria, ci instanta care a solutionat fondul litigiului de contencios administrativ, aceasta fiind cea care aplica, respectiv acorda sanctiunea si penalitatile prevazute la art. 24 alin. (3), fara a fi nevoie de învestirea cu formula executorie si de încuviintarea executarii silite de catre executorul judecatoresc.