Procedura insolvenţei

Sentinţă civilă FN din 28.04.2016


Potrivit Deciziei RIL nr. 1/2014 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a stabilit că: „în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5, art. 201, art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil şi ale art. 6 alin. (4), art. 2512, art. 2513 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, stabileşte că prescripţiile extinctive începute anterior datei de 1 octombrie 2011, împlinite ori neîmplinite la aceeaşi dată, rămân supuse dispoziţiilor art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat, astfel încât atât instanţele de judecată, din oficiu, cât şi părţile interesate pot invoca excepţia prescripţiei extinctive, indiferent de stadiul procesual, chiar în litigii începute după 1 octombrie 2011.”

Prin Decizia civilă nr. 185/R/11.07.2016 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, Secţia a II-a Civilă, a fost respins recursul formulat împotriva încheierii pronunţate în şedinţa publică din data de 28.04.2016 în dosarul nr. .. a1 al Tribunalului Arad, fiind reţinute următoarele:

Prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din data de 28.04.2016 în dosarul nr. .. al Tribunalului Arad, s-a dispus suspendarea judecării cauzei formulate de creditoarea … împotriva debitoarei .., pentru deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014, având în vedere că debitoarea … nu s-a conformat dispoziţiilor judecătorului sindic, în sensul că nu a răspuns la excepţia prescripţiei dreptului la acţiune invocată din oficiu.

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs  creditoarea recurentă …, solicitând admiterea recursului, anularea încheierii civile atacate, iar prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună declanşarea procedurii insolvenţei împotriva debitorului ...

În motivare, recurenta arată că instanţa de fond a  suspendat, în mod netemeinic şi nelegal, cererea creditoarei, încălcând prevederile art. 2512 alin. 2 Noul Cod civil, care prevede că organul de jurisdicţie competent nu poate aplica prescripţia din oficiu. Mai mult, susţine că au fost încălcate prevederile art. 2512 Noul Cod civil prin solicitarea pârâtei debitoare de a răspunde cu privire la invocarea din oficiu a prescripţiei dreptului material la acţiune.

În drept, invocă prevederile art. 188 Cod procedură civilă.

Intimata nu a depus la dosarul cauzei întâmpinare și nici nu s-a prezentat la dezbaterea recursului.

Analizând recursul declarat, prin prisma criticilor formulate de recurent, raportat la dispoziţiile art.488 din noul Cod de procedură civilă, Curtea constată că este nefondat.

Din economia art. 483 alin.3 şi 4 C. pr.civ. rezultă că recursul urmăreşte să supună instanţei ierarhic superioare celei care a pronunţat hotărârea atacată (atunci când aceasta este competentă, în mod excepţional, să soluţioneze în recurs, în cazurile expres prevăzute de lege), examinarea, în condiţiile legii, a conformităţii hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile.

De asemenea, din lectura art.488 Cod. pr.civ., rezultă că recursul se poate declara numai pentru motivele expres şi limitativ enumerate de acest text de lege, indiferent dacă recursul este deferit de legiuitor spre soluţionare instanţei supreme, sau instanţei ierarhic superioare celei care a pronunţat hotărârea atacată. 

Recurenta-creditoare nu şi-a fundamentat recursul pe vreunul din motivele de casare enumerate de art.488 C. pr.civ., dar din examinarea susţinerilor sale şi din motivele invocate - greşita invocare din oficiu a excepţiei de prescripţie de către prima instanţă, cu înfrângerea art.2512 din noul Cod civil – rezultă că recurenta a înţeles să îşi fundamenteze calea de atac pe dispoziţiile art.488 alin.1 pct.8 C. pr.civ. - hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material.

Acest motiv de recurs se dovedeşte a fi însă nefondat.

Aşa cum rezultă din însăşi cererea de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei …, creditoarea a … a invocat o creanţă rezultată dintr-un raport juridic ce a luat naştere la 9 mai 2011, adică anterior intrării în vigoare a noului Cod civil (1 octombrie 2011). Or, dispoziţiile noului cod civil privitoare la prescripţie și la regimul ei juridic sunt aplicabile numai raporturilor juridice ce au luat naştere sub imperiul acestui act normativ, în timp ce prescripţiile începute sub imperiul Codului civil anterior de la 1864, se supun regimului juridic reglementat de Decretul nr.167/1958 privind prescripția extinctivă.

De altfel, problema regimului juridic al prescripţiei extinctive prevăzută de reglementările anterioare şi a posibilităţii invocării ei din oficiu de către instanţă, după intrarea în vigoare a noului Cod civil, a fost tranşată deja de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr.1/2014, pronunţată în interesul legii, prin care s-a stabilit că:

„în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5, art. 201, art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil şi ale art. 6 alin. (4), art. 2512, art. 2513 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, stabileşte că prescripţiile extinctive începute anterior datei de 1 octombrie 2011, împlinite ori neîmplinite la aceeaşi dată, rămân supuse dispoziţiilor art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat, astfel încât atât instanţele de judecată, din oficiu, cât şi părţile interesate pot invoca excepţia prescripţiei extinctive, indiferent de stadiul procesual, chiar în litigii începute după 1 octombrie 2011.”

Având în vedere aceste argumente expuse în decizia în interesul legii, este cât se poate de evident că motivul de recurs invocat de către creditoarea recurentă – nelegalitatea invocării din oficiu a excepţiei de prescripţie de către prima instanţă, în condiţiile în care este vorba despre un raport juridic născut anterior intrării în vigoare a noului Cod civil – este vădit nefondat.

În raport de aceste considerente de fapt şi de drept, în temeiul art.496 alin.1 C. pr.civ., Curtea a respins ca nefondat recursul declarat de recurenta-creditoare antemenţionată.

Domenii speta