Anulare act administartiv

Sentinţă civilă 1168/CA/2016 din 07.06.2016


1. Tip document: SENTINŢĂ

2. Număr document: 1168/CA/2016

3. Data elaborării documentului: 07.06.2016

4. Obiect: Anulare act administartiv

5. Domeniu asociat: conform listei : Acte ale autorităţilor publice

Conţinut speţă

Constatând că reclamanta nu a făcut dovada îndeplinirii procedurii administrative prealabile obligatorii - ca şi condiţie de admisibilitate a acţiunii, luând în considerare că această excepţie a fost invocată de pârâta AJPIS B prin întâmpinare, în conformitate cu art.193 alin.(2) C.proc.civ., reţinând caracterul imperativ al dispoziţiilor cuprinse la art.7 din Legea nr.554/2004, instanța va respinge cererea în contencios administrativ prin care s-a solicitat anularea Deciziei nr………../30 aprilie 2014, ca inadmisibilă.

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BIHOR – ORADEA

SECŢIA A III-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Dosar nr. xxx/271/2015

SENTINŢA Nr.________

Şedinţă publică din data de ………………

Completul constituit din:

Preşedinte:

Grefier:

Pe rol fiind, în pronunţare, cauza de contencios administrativ privind pe reclamanta GA şi pe pârâta AJPIS  B, având ca obiect anulare act administrativ.

Se constată că dezbaterea cauzei a avut loc la data de ………, când părţile prezente au pus concluzii care au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte din prezenta hotărâre şi când s-a amânat pronunţarea cauzei iniţial la data de ………….. iar ulterior la data de ………...

T R I B U N A L U L

Deliberând asupra cauzei de contencios administrativ şi fiscal, 

În baza actelor de la dosar, constată următoarele:

1. Obiectul cererii de chemare în judecată

Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul Judecătoriei O. la data de ….  februarie 2015, sub număr de dosar xxx /271/2015, reclamanta GA a solicitat anularea Titlului executoriu nr. ………/ ianuarie 2015 şi a Deciziei nr………/30 aprilie 2014.

În motivare, reclamanta a arătat că prin titlul executoriu contestat i s-a adus la cunoştinţă că în baza documentului nr. ……./29 decembrie 2014, termenul de plată a sumei de 3000 lei reprezentând sume din recuperarea debitelor provenite din drepturi necuvenite a expirat la data de 1 septembrie 2014, motiv pentru care se va procedura la executarea silită.

A menţionat că Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială B a refuzat să îi comunice documentul în baza căruia s-a stabilit debitul de 3000 lei reprezentând indemnizaţie creştere copil, arătând că i-a fost comunicată prin poştă, fiind returnată la sediul AJPIS Bihor, motiv pentru care s-a procedat la afişarea acesteia printr-un anunţ colectiv.

A mai arătat că a fost în concediu pentru îngrijirea copilului în perioada 20 iunie 2008 – 19 mai 2010 iar la data de 3 decembrie 2009 a încheiat contract de mandat – agent de asigurare – persoană fizică cu C… Asig S.A.

Din adresa nr. ……/5 ianuarie 2015 rezultă că debitul a fost stabilit ca urmare a realizării unor venituri de natura celor primite de la C… Asig S.A., însă susţine că în cuprinsul acestei adrese nu se arată modul de calcul al acestei sume şi dacă acest lucru a fost calculat începând cu ziua următoare celei în care a realizat venituri.

A mai arătat că la data de 10 februarie 2015 s-au publicat Normele metodologice la Legea nr.126/2014 pentru modificarea O.U.G. nr.111/2010, privind scutierea la plata şi/sau la restituirea sumelor de recuperat.

2. Hotărârea de declinare a competenţei

Prin Încheierea din 24 septembrie 2015 instanţa a disjuns capătul de cerere având ca obiect anularea Deciziei nr…………/30 aprilie 2014 emisă de AJPIS  B  şi a dispus formarea unui dosar nou, înregistrat sub nr. xxx/271/2015.

Prin Sentinţa civilă nr……../24 septembrie 2015, Judecătoria O. a admis excepţia necompetenţei materiale şi a declinat competenţa de soluţionare a acestui capăt de cerere în favoarea Tribunalului Bihor, ca instanţă de contencios administrativ.

3. Procedura în faţa Tribunalului Bihor

Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul B. – Secţia a III-a Contencios administrativ şi fiscal la data de 19 octombrie 2015.

3.1. Precizarea de acţiune

Prin precizarea de acţiune depusă prin serviciul registratură la data de 19 ianuarie 2016, reclamanta a solicitat introducerea în cauză a pârâtei AJPIS  B.

În completarea motivelor, a arătat că decizia nu i-a fost comunicată în conformitate cu prevederile art.44 C.proc.fisc. şi a invocat Decizia Curţii Constituţionale nr.536/2011 prin care s-a stabilit că actele administrative pot fi comunicate prin publicitate, însă comunicarea prin publicitate reprezintă doar o modalitate ultimă şi subsidiară.

Consideră că prin necomunicarea deciziei i s-a adus atingere dreptului la apărare şi accesului la justiţie.

A mai susţinut că a depus la pârâtă o cerere pentru aplicarea amnistiei fiscale întrucât se încadrează în prevederile art.16 alin.(3) lit.c) din OUG nr.110/2010, astfel cum au fost modificate prin Legea nr.126/2014.

3.2. Poziţia procesuală a pârâtei

Pârâta AJPIS  B a formulat întâmpinare, prin care a solicitat admiterea excepțiilor invocate, iar pe fond, respingerea acțiunii ca nefondată.

În motivare, pârâta a arătat că reclamanta a beneficiat de indemnizaţie pentru creşterea copilului GA în perioada 1 iulie 2008 – 20 mai 2010, conform prevederilor O.U.G. nr. 148/2005 şi HG nr.1025/2006.

În anul 2014, în îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de art.6 alin.1 lit.i) din O.U.G. nr.113/2011, au fost efectuate verificări cu privire la modul de acordare a beneficiilor de asistență socială, printre care și cu privire la acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului.

Cu ocazia acestor verificări, s-a constatat că în perioada 1 decembrie 2009 – 30 aprilie 2010, reclamanta a realizat venituri profesionale în baza unui contract de agent încheiat cu C. Asig S.R.L., concomitent cu indemnizaţia pentru cresterea copilului, astfel că a fost emisă Decizia nr.7591/30 aprilie 2014 privind recuperarea unor sume plătite necuvenit cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului, comunicată la data de 16 septembrie 2014.

Procedura de comunicare a fost efectuată prin publicitate, anunţul colectiv fiind afişat la data de 01 septembrie 2014, având în vedere că actul administrativ prin care s-a constituit debitul la indemnizaţia pentru creşterea copilului, în speţă Decizia nr………./30 aprilie 2014, a fost comunicat prin intermediul Poştei Romane prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fiind returnat la AJPIS B pentru motivul că a expirat termenul de păstrare, în data de 3 iunie 2014.

Prin cererile înregistrate la AJPIS B sub nr……../5 decembrie 2014 şi nr………../13 februarie 2015, reclamanta a solicitat comunicarea Deciziei nr………./30 aprilie 2014, însă nu a contestat legalitatea acestei decizii.

Având în vederea situaţia prezentată, pârâta a invocat următoarele excepții și apărări:

- Excepţia inadmisibilităţii acţiunii pentru lipsa îndeplinirii procedurii prealabile, având în vedere că Decizia nr……../30 aprilie 2014 privind recuperarea unor sume plătite necuvenit cu titlu de indemnizaţie creştere copil, a cărei anulare se solicită, a fost comunicată reclamantei la data de 16 septembrie 2014 iar împotriva acesteia reclamanta nu a formulat plângere prealabilă cu respectarea procedurii prevăzută de art.7 din Legea nr.554/2004.

- Tardivitatea introducerii prezentei cereri de chemare in judecată, cu depăşirea termenului prevăzut de art.11 din Legea nr.554/2004.

- Pe fondul cauzei, a arătat, în esenţă, că Decizia nr………/30 aprilie 2014 este legală şi temeinică, având în vedere că pe perioada acordării indemnizaţiei pentru creşterea copilului legilaţia nu permite obţinerea de venituri profesionale, or veniturile obţinute din desfăşurarea activităţii în baza contractului de agent sunt potrivit art.46 din Codul fiscal venituri profesionale.

Având în vedere că reclamanta a realizat venituri profesionale şi nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută de art.14 din O.U.G. nr.148/2005, de a comunica orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plaţii drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia, în temeiul art.21 din O.U.G. nr.148/2005 s-a emis decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit.

În ce priveşte susţinerea reclamantei că ar fi incidente prevederile art.16 alin.(3) lit.c) din O.U.G. nr.111/2010, pârâta a arătat că acest articol a fost modificat prin Legea nr.126/2014, care a intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2014, prin urmare, având în vedere că legea dispune numai pentru viitor - art.6 C.civ., nu se aplică persoanelor care au realizat venituri profesionale mai mici de 6 ISR anterior intrării în vigoare a legii.

La data de 27 septembrie 2014, reclamanta nu se mai afla în plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului, aceasta încetând la data de 20 mai 2010, dată la care minora pentru care a beneficiat de indemnizaţie a împlinit 2 ani.

Pe de alta parte, a arătat că reclamanta a beneficiat de indemnizaţie pentru creşterea copilului în temeiul O.U.G. nr. 148/2005, şi nu în baza O.U.G. nr.111/2010.

Referitor la aplicarea prevederilor Legii nr.126/2014 pentru modificarea O.U.G. nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului, act normativ care reglementează atât debitele care fac obiectul scutirii, cât şi instituţia care are atribuţii de a soluţiona cererile, pârâta a arătat că reclamanta a solicitat, prin cererea înregistrata sub nr. ……../10 februarie 2015, scutirea de la plata debitului constituit în baza Deciziei nr……………/30 aprilie 2014 în sumă de 3000 lei.

Întrucât debitul a fost constituit ca urmare a nedeclarării de către reclamantă a faptului că a realizat venituri profesionale concomitent cu indemnizaţia pentru creşterea copilului, pârâta a arătat că s-a apreciat că debitul constituit prin decizia contestată se încadrează în prevederile art.III din Legea nr. 126/2014, prin urmare nu face obiectul scutirii de la plată, reclamantei fiindu-i comunicat acest răspuns prin adresa nr…………./30 iunie 2015.

Pârâta a mai solicitat respingerea cererii de obligare la plata cheltuielilor de judecată, considerând că nu a fost dovedită culpa procesuală, actele administrative contestate fiind emise cu respectarea prevederilor legale.

În drept, au fost invocate prevederile C.proc.civ., H.G. nr.151/2012, O.U.G. nr.113/2011, Legea nr.554/2004, O.U.G. nr.148/2005, H.G. nr.1025/2006, Legea nr.126/2014.

3.3. Răspunsul la întâmpinare

Prin răspunsul la întâmpinare depus la data de 6 mai 2016, cu privire la excepţiile invocate de pârâtă, reclamanta a solicitat respingerea excepţiei lipsei îndeplinirii procedurii prealabile, precum şi a excepţiei tardivităţii, întrucât până în prezent nu i-a fost comunicată Decizia nr…………/30 aprilie 2014.

A invocat excepţia prescripţiei dreptului de constituire a debitului şi recuperare a sumei reprezentând indemnizaţie creştere copil, apreciind că în cauză sunt aplicabile prevederile Decretului 167/1958 care stabilesc un termen general de prescripţie de 3 ani, care începe să curgă de la data când se naşte dreptul la acţiune. În speţă, momentul de la care pârâta a cunoscut sau trebuia să cunoască paguba (plata necuvenită) şi pe cel care a pricinuit-o (beneficiarul plăţii necuvenite) este cel al depunerii declaraţiei informative 205 privind impozitul reţinut la sursă de către C. Asig S.A. pentru anul 2010, respectiv maxim data de 28 februarie 2011. În aceste condiţii, termenul de prescripţie s-ar fi împlinit cel mai târziu la data de 28 februarie 2014, or Decizia nr……/30 aprilie 2014 a fost emisă peste termenul de prescripţie.

3.4. Procedura de soluţionare. Probe. Excepţii

Instanţa a încuviinţat ambelor părţi proba cu înscrisuri.

La termenul de judecată din 10 mai 2016, instanţa a unit cu fondul cauzei excepţia inadmisibilității acţiunii pentru lipsa procedurii prealabile şi excepţia tardivităţii - invocate de pârâtă şi excepţia prescripţiei dreptului de constituire a debitului şi recuperare a sumei - invocată de reclamantă.

3.5. Soluția și considerentele Tribunalului

Analizând prioritar, în conformitate cu dispozițiile art.248 alin.(1) C.proc.civ.,  excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile administrative, invocată de pârâtă, tribunalul constată următoarele:

Reclamanta GA a beneficiat de indemnizaţie pentru creşterea copilului GG în perioada 1 iulie 2008 – 20 mai 2010, în temeiul O.U.G. nr.148/2005.

În urma unor verificări efectuate de pârâta AJPIS Bcu privire la modul de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, s-a constatat că în perioada 1 decembrie 2009 – 30 aprilie 2010, reclamanta a realizat venituri profesionale în baza contractului d agent încheiat cu C. Asig S.A, concomitent cu indemnizaţia pentru creşterea copilului.

În baza acestor constatări, a fost emisă Decizia nr…./30 aprilie 2014 pentru recuperarea sumei de 3000 lei plătită necuvenit cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului, pentru perioada 1 decembrie 2009 – 30 aprilie 2010.

Prin acțiunea formulată, înregistrată la instanţă la data de 20 februarie 2015, reclamanta a solicitat anularea Deciziei nr…./30 aprilie 2014.

Potrivit art.21 din O.U.G. nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, „(1) Sumele încasate necuvenit se recuperează de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al direcţiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescripţie.

(2) Decizia prevăzută la alin.(1) constituie titlu executoriu şi poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004”.

În raport de aceste dispoziții legale, care prevăd dreptul părții de a face contestație potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în speță sunt aplicabile prevederile art.7 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, care prevăd că, înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ individual, trebuie să solicite autorității publice emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia.

Acest text de lege stabilește ca regulă obligativitatea procedurii administrative prealabile, ce reprezintă o condiție specială de exercitare a dreptului la acțiune, a cărei nerespectare atrage inadmisibilitatea acțiunii potrivit art.193 alin.(1) şi (2) C.proc.civ.

Potrivit datelor speței, Decizia nr…./30 aprilie 2014 a fost comunicată reclamantei la data de 23 mai 2014 (f.25), prin poştă, cu confirmare de primire. Întrucât corespondenţa a fost restituită cu menţiunea „destinatar lipsă domiciliu”/„expirat termen de păstrare”, s-a făcut aplicarea art.44 alin.(3) C.proc.fisc., respectiv comunicarea prin publicitate, prin afişarea anunţului colectiv, în care reclamanta figurează la poziţia 18, pe pagina de internet a autorităţii pârâte, la data de 1 septembrie 2014 (f.26,27), prin urmare actul administrativ se consideră comunicat la data de 16 septembrie 2014.

Reclamanta a contestat modalitatea de comunicare, susţinând că Decizia nr…./30 aprilie 2014 nu i-a fost comunicată până în prezent.

Instanţa consideră că apărarea reclamantei cu privire la necomunicarea deciziei contestate nu poate fi reţinută.

Regulile aplicabile în speţă privind comunicarea actelor administrative sunt cuprinse în art.44 C.proc.fisc. şi se completează cu dispoziţiile dreptului comun privind comunicarea actelor de procedură (dispoziţiile art.153-173 C.proc.civ.).

Astfel, comunicarea actului se face prin remiterea acestuia destinatarului/împuternicitului său prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În cazul în care se constată lipsa destinatarului actului sau a persoanei îndreptăţite cu primirea corespondenţei de la domiciliu, comunicarea se va face prin publicitate. Comunicarea prin publicitate se face prin afişarea, concomitent, la sediul organului emitent şi pe pagina de internet a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ pe numele persoanei. În toate cazurile, actul administrativ se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.

Instanţa constată că pârâta a efectuat comunicarea Deciziei nr…./30 aprilie 2014 cu respectarea prevederilor art.44 C.proc.fisc. şi ale Deciziei Curţii Constituţionale nr.536/2011, invocate de reclamantă, având în vedere că a procedat la comunicarea actului prin poştă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la domiciliul reclamantei, iar în lipsa acesteia de la domiciliu, prin publicitate, prin afişarea anunţului colectiv la data de 1 septembrie 2014 şi publicarea anunţului pe blogul AJPIS B, actul administrativ fiind considerat comunicat la data de 16 septembrie 2014.

În speță, reclamanta nu a făcut dovada formulării plângerii prealabile împotriva acestei decizii, sesizând direct instanța de executare (Judecătoria O..) cu solicitarea de anulare a acesteia, în cadrul contestaţiei la executare formulată împotriva titlului executoriu nr……./30 ianuarie 2015.

În aceste condiții, constatând că reclamanta nu a făcut dovada îndeplinirii procedurii administrative prealabile obligatorii - ca şi condiţie de admisibilitate a acţiunii, luând în considerare că această excepţie a fost invocată de pârâta AJPIS B prin întâmpinare, în conformitate cu art.193 alin.(2) C.proc.civ., reţinând caracterul imperativ al dispoziţiilor cuprinse la art.7 din Legea nr.554/2004, instanța va respinge cererea în contencios administrativ prin care s-a solicitat anularea Deciziei nr………../30 aprilie 2014, ca inadmisibilă.

Constatarea inadmisibilităţii acţiunii ca efect al admiterii excepţiei neîndeplinirii procedurii prealabile administrative, face inutilă cercetarea excepţiei tardivităţii formulării acţiunii, invocată de pârâtă, a excepţiei prescripţiei, invocată de reclamantă, precum şi cercetarea motivelor de legalitate şi temeinicie formulate de reclamantă.

3.6. Temeiul legal

Pentru motivele prezentate, în temeiul art.193 alin.(1) C.proc.civ. coroborat cu art.7 din Legea nr.554/2004, tribunalul va respinge acțiunea ca inadmisibilă.

Având în vedere soluția pronunțată și dispozițiile art.453 C.proc.civ., în cauză nu se acordă cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta GA, în contradictoriu cu pârâta AJPIS  B, ca inadmisibilă.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul B.

Pronunţată în şedinţă publică azi, ………………

Preşedinte,Grefier,