Anulare act emis de autorităţi publice locale

Sentinţă comercială 2956/CA/2014 din 02.12.2014


TRIBUNALUL,

Deliberând asupra cauzei de faţă:

Constată că sub nr. ….s-a înregistrat la Tribunalul Sibiu acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu în contradictoriu cu Municipiul Sibiu prin Primar, Consiliul Local Sibiu şi Ministerul Finanţelor Publice în calitate de proprietar tabular al terenului, solicitând iniţial:

- constatarea nulităţii/anularea parţială a HCL nr….., poziţia nr. 144 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Sibiu şi a HCL nr…., numai în ceea ce priveşte terenul înscris în CF nr…., nr. vechi…  Guşteriţa, nr. top…..,  teren în suprafaţă de …. mp aflat în Municipiul Sibiu-Dealul Cocoşului;

- anularea parţială a poziţiei nr. 3 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Sibiu, însuşit de Consiliul Local al Municipiului Sibiu prin HCL nr….., numai în ceea ce priveşte terenul înscris în CF nr. ….Sibiu, nr. vechi ….Guşteriţa, nr. top…..,  teren în suprafaţă de ….. mp aflat în Municipiul Sibiu-Dealul Cocoşului;

Ulterior acţiunea a fost precizată de 2 ori (fila 60 vol. I şi fila 57 vol. II) în sensul că s-a renunţat la anularea HCL nr. ….şi a HCL nr. ….(ce era revocată) şi s-a solicitat să se dispună:

- constatarea nulităţii parţiale a HCL nr….., în concret constatarea nulităţii parţiale a poziţiei nr. 3, secţiunea I – 1.3.7.1 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Sibiu, anexă la HCL nr….., numai în ceea ce priveşte drumul vicinal identificat cu nr. …..şi constatarea nulităţii poziţiei nr. 144 din Anexa la HCL nr. ….- Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Sibiu, poziţie la care este înscris terenul în litigiu identificat prin numărul …..

- anularea parţială a HCL nr….., în concret anularea parţială a poziţiei nr. 3, Secţiunea I – 1.3.7.1 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Sibiu, anexă la HCL nr. , numai în ceea ce priveşte drumul vicinal identificat cu nr. ….şi anularea poziţiei nr. 144 din Anexa la HCL nr. ….- Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Sibiu, poziţie la care este înscris terenul în litigiu identificat prin numărul …..

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că terenul menţionat a trecut în mod nelegal din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Sibiu prin hotărâre de Consiliu Local, cu încălcarea art. 9 al. l din Legea nr. 213/1998, apoi in proprietatea privata a Mun. Sibiu, cu încălcarea art. 10 al.2 din Legea nr. 213/1998. Terenul nu a făcut obiectul notificărilor pe legi de reparaţie, însă oricum nu putea fi restituit, deoarece nu a fost scos niciodată din domeniul public al statului prin hotărâre a guvernului. Pe de alta parte, terenul nu putea fi restituit daca in CF este intabulat dreptul de proprietate a unei persoane, in cauza proprietatea publica a statului. Nu exista H.G. de scoatere din domeniul public al statului şi nici de trecere in domeniul privat al statului sau localităţii.

În fapt, terenul mai sus identificat se află in domeniul public al Statului Roman si administrarea IPJ Sibiu. Faptul ca terenul se află in domeniul public al statului reclamanta a arătat  că înţelege să îl dovedească cu extrasul de CF nr. ….Sibiu si Decizia Consiliului Popular al Judeţului Sibiu cu nr…... Aceasta afirmaţie o dovedeşte şi cu Anexa la HG nr……, pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului. La numărul de înregistrare al MF…., pag 287, se afla înscris terenul sus identificat ca fiind bun in domeniul public al statului. Hotărârile guvernului privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului au fost abrogate succesiv de alte hotărâri. In prezent terenul se afla înregistrat la MF sub acelaşi număr, respectiv….., pag 371 la Anexa HG nr. …., in vigoare.

Reclamanta a mai arătat că aceste hotărâri de guvern sunt declarative de drepturi şi nu constitutive şi de aceea terenul sus menţionat a fost şi a rămas în domeniul public al statului. Acest teren este inventariat şi în hotărâri ale guvernului privind atestarea domeniului public al municipiului Sibiu, însă este evident că aceste hotărâri nu reprezintă titlul de proprietate al Municipiului Sibiu, deoarece nu sunt constitutive de drepturi. Titlul de proprietate al Municipiului Sibiu poate fi numai o HG de trecere a imobilului din domeniul public al statului în domeniul public/privat al localităţii.

Pentru ca un teren sa fie scos din proprietatea Statului Român, ar trebui sa existe o hotărâre de guvern care sa dispună trecerea imobilului din domeniul public al statului in domeniul public al localităţii. La data emiterii HCL nr…., HCL nr….., era in vigoare Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. La art. 9, al. l din Lege se prevede ca trecerea imobilului din domeniul public al statului in domeniul public al unităţii administrativ teritoriale, se face la cererea Consiliului Local prin hotărâre a guvernului. Reclamanta arată că până în prezent nu are cunoştinţă de o astfel de hotărâre care să aibă ca obiect terenul sus identificat, iar daca ar fi existat, atunci ar fi trebuit intabulata in CF.

Terenul care face obiectul cererii a fost însușit prin hotărâre a CL Sibiu, ca fiind proprietatea Municipiului Sibiu, in domeniul public, apoi a fost trecut in domeniul privat al localităţii si apoi a fost restituit de către Comisia pentru soluţionarea cererilor de retrocedare pe Legea nr. 18/1991. Primul act nelegal de scoatere a terenului din proprietatea publica a statului a fost hotărârea consiliului local de însuşire a terenului, fără a avea o hotărâre a guvernului privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul public/privat al localităţii. De aceea reclamanta consideră ca hotărârile consiliului local prin care a fost însuşită proprietatea terenului, ca fiind a Mun. Sibiu, este lovită de nulitate absolută şi se impune constatarea nulităţii, acesta şi pentru că domeniul public al statului este inalienabil, imprescriptibil si insesizabil.

S-a mai arătat că hotărârile consiliului local prin care se considera ca terenul ar fi in domeniul public sau privat al Mun Sibiu, produc o vătămare IPJ Sibiu, in sensul prevederilor art. 1 din Legea nr. 554/2004, care poate pierde dreptul de administrare asupra terenului, daca statul pierde proprietatea. Terenul face parte din drumul de acces Ia Poligonul de tragere cu armament de lupta Gusterita, iar interesul IPJ Sibiu este acela de a avea acces la poligonul de tragere cu armamentul de infanterie.

În drept a fost invocată Legea nr. 213/1998, Legea nr. 554/2004 şi s-au depus în probaţiune extras CF ….Sibiu, contract vânzare-cumpărare ….încheiat între S D şi P I C, hărţi cadastrale, decizia nr….., HG nr. 1705/2006, HG nr. 1326/2001; HCL nr. ….şi Inventarul bunurilor, Anexa nr. 2 la HCL nr….., expertiza topo judiciară şi planul de situaţie cu suprapunerea terenurilor şi procedura prealabilă.

Consiliul Local Sibiu a depus întâmpinare (fila 36) solicitând respingerea acţiunii motivat de aceea că: hotărârea Consiliului Local Sibiu nr. ….ce a revocat  HCL nr. …privind însuşirea inventarului bunurilor propuse pentru a alcătui domeniul public al Municipiului Sibiu este temeinică şi legală, este întocmită în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Mai mult decât atât, pentru această hotărâre Prefectul Judeţului Sibiu a dat aviz de legalitate.

În registrele cadastrale deţinute de Municipiul Sibiu există evidenţiat un DE (drum de exploatare) … în posesia CAP Sibiu.

În ceea ce priveşte afirmaţia conform căreia terenul în litigiu a fost trecut nelegal în proprietatea publică a Municipiului Sibiu pârâtul face menţiunea că terenul identificat sub nr. top …. în suprafaţă de …. mp se regăseşte inventariat în anexa nr. 2 a HG nr. …. -inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Sibiu.

Referitor la Decizia nr. …. în baza căreia se decide transferarea din administrarea Municipiului Sibiu în administrarea operativă a Ministerului de interne terenul înscris în CF nr. ….. Guşteriţa situat în Dealul Cocoşului cu nr. top …, …., …., ….şi …. se menţionează că această decizie a fost emisă de Consiliul Popular al Judeţului Sibiu şi nicidecum de Consiliul Popular al Municipiului Sibiu.

Mai mult decât atât expertul B C V, în încercarea de a răspunde obiectivelor încuviinţate de instanţa de judecată în dosar nr…. , afirmă că din studiul încheierii nr. ….. reiese că dreptul de administrare în favoarea Ministerul de Interne prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu este intabulat doar asupra imobilului de sub A+l respectiv poligonul de trageri şi şanţul existent pe schiţa de CF şi nicidecum şi asupra imobilului nr. top…….

Pârâtul a mai arătat că DE ….. de …. ha cu nr. top …. şi …. este un drum de acces în zonă atât către poligonul trageri cât şi către alte terenuri (din vecinătate care au făcut obiectul Legii nr. 18/1991.

Municipiul Sibiu prin Primar a formulat în cauză cerere reconvenţională (fila 47), solicitând ca în contradictoriu cu IPJ Sibiu să se dispună:

- anularea parţială a deciziei nr. …. în ceea ce priveşte transferarea din administrarea Municipiului Sibiu în administrarea operativă a Ministerului de Interne terenul înscris în CF nr. ….. Guşteriţa situat în Dealul Cocoşului cu nr. top. … şi ….;

- constatarea nulităţii absolute parţiale a încheierii de intabulare nr. ….. în baza căreia s-a intabulat dreptul de administrare asupra nr. top. …., …..

Pârâta-reclamantă reconvenţional a arătat în esenţă aceleaşi aspecte ca şi pârâtul Consiliul Local Sibiu în întâmpinarea formulată.

Faţă de obiectul cererii reconvenţionale s-a dispus introducerea în cauză a emitentului actului atacat Consiliul Judeţean Sibiu, care pe cale de excepţie prin întâmpinarea formulată (fila 76) a solicitat să se constate că nu are calitate procesuală pasivă întrucât actul atacat Decizia nr. …. a fost emisă de Comitetul executiv al Consiliului Popular al Judeţului Sibiu, iar între fostele Consilii populare şi actualele Consilii judeţene nu există nici un fel de legătură, nici în privinţa principiilor pe baza cărora sunt organizate, nici în privinţa atribuţiilor şi a competenţelor lor. Este adevărat că Consiliul Judeţean Sibiu, în speţă, este deţinătorul arhivistic al unora din documentele fostului Consiliu Popular al Judeţului Sibiu, calitate în virtutea căreia este în măsură, dacă se impune, să furnizeze Decizia…..

Acest fapt însă, nu conferă Consiliului Judeţean Sibiu, dreptul legal de-a interveni în cuprinsul actului, de a-l modifica sau anala total sau parţial,  nu-i conferă legitimarea procesuală de-a participa la activitatea judiciară în cauza dedusă judecăţii.

Pe fondul cauzei, Consiliul Judeţean Sibiu a arătat că nu se opune admiterii acţiunii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu, cu atât mai mult cu cât, terenul în cauză nu a aparţinut şi nu aparţine domeniului public al Judeţului Sibiu.

Excepţia formulată a fost respinsă prin încheierea de şedinţă din 9.09.2014.

Pârâtul Ministerul Finanţelor Publice prin AJFP Sibiu a depus întâmpinare (fila 64) arătând că este de acord cu acţiunea formulată motivat de aceea că trecerea terenului din domeniul public al Statului Român aflat în administrarea IPJ Sibiu în domeniul public al Municipiului Sibiu s-a făcut în mod nelegal şi abuziv, neexistând o HG de trecere în domeniul public al localităţii.

În cauză au fost depuse: HCL nr. … (fila 131), HCL nr. …. (fila 89) cu inventarul aferent acestora (fila 10-vol. II), încheierile de carte funciară care vizează întabularea în discuţie (fila 5 vol.II) şi actele ce au stat la baza lor (filele nr. 7-9, 65-69).

Din înscrisurile depuse la dosar instanţa a reţinut următoarea stare de fapt:

Imobilul în cauză cu nr. top. ….., drum în suprafaţă de …. mp şi respectiv …. mp a fost înscris în CF nr. ….Guşteriţa, având ca proprietar Statul Român încă din anul 1923 (încheierea nr. …).

După cum rezultă din actele depuse de OCPI (filele 5-8 vol. II), în urma unei cereri formulată de IPJ Sibiu se dispune intabularea dreptului de administrare a bunurilor aflate în domeniul public al statului în favoarea IPJ Sibiu, printre care şi imobilul din CF … Guşteriţa nr. top. ….. – poligon trageri (fila 5). Contrar celor susţinute de pârâţi, că IPJ Sibiu nu are drept de administrare şi asupra nr. top. …., reclamanta dobândeşte dreptul de administrare şi asupra acestor 2 imobile (drum de …. şi de ….. mp) urmare a unei cereri de rectificare formulată de IPJ Sibiu – prin încheierea ….. (fila 69). Potrivit acesteia se îndreaptă eroarea materială strecurată în încheierea de intabulare nr. …. CF, în sensul că se intabulează dreptul de administrare în favoarea Ministerul de Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu şi cu privire la imobilul de sub A1, cu nr. top. ….., nu numai cu privire la imobilul cu nr. top. …..înscris în CF …. GUSTERITA, cum din eroare s-a înscris sub B.2 din cartea funciară  (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu numărul …./Gusterita) UAT Sibiu.

Potrivit expertizei efectuate în dosarul nr. …. al Judecătoriei Sibiu (fila 10), aceste imobile se regăsesc în inventarul în anexa 2 a HCL nr…. la poziţia …...

Prin Hotărârea de Guvern nr. 978/5.09.2002 publicată în M.O. nr. 689/19.09.2002 se atestă apartenenţa la domeniul public al Judeţului Sibiu, a municipiilor, oraşelor şi comunelor din Jud. Sibiu a bunurilor cuprinse în anexele 1-63 – integrantă de Hotărârea Guvern.

Chiar reclamanta depune la fila 85 anexa 2 a acestei H.G. publicată în Monitorul Oficial nr. 689 bis din 19.09.2002, unde la poziţia 3 apar 337 bucăţi „drumuri vicinale”. Această anexă este cea însuşită de Consiliul Local Sibiu prin Hotărârea …. -  ce face obiectul prezentei cauze (fila 11,61 vol. II). Această  poziţie 3 din inventar este detaliată la filele 62-64,  iar imobilul în cauză se regăseşte la poziţia 144 – drum vicinal cu cod clasificare …. – element identificare ….. ha.

Prin urmare, contrar  susţinerilor reclamantului, şi în concordanţă cu ceea ce susţin pârâţii Consiliul Local şi Municipiul Sibiu prin Primar există Hotărârea de Guvern de trecere din domeniul public al statului în  domeniul public al Municipiului Sibiu şi aceasta este H.G. nr. 978/2002.

Toate aceste acte au fost anexate de expertul topograf expertizei efectuate în cauză şi depuse chiar de către reclamant (filele 18-20).

Reclamantul solicită în precizarea de acţiune anularea HCL nr….. pe motiv că nu a fost respectat art. 9 din Legea nr. 213/1998.

Potrivit textului de lege invocat „trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului”.

Atâta vreme cât există Hotărâre de Guvern de trecere a imobilelor respective din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Sibiu, Hotărârea de CL prin care sunt inventariate aceste bunuri nu prezintă nici un motiv de nelegalitate, şi nu se impune anularea ei.

Un alt argument că trecerea s-a făcut în mod legal este acela că în anexa la Legea nr. 213/1998 este menţionat la pct. III că domeniul public local al municipiilor este alcătuit din: „1. Drumuri comunale vicinale  şi străzi”. Este deci evident că imobilul respectiv ce reprezintă drum vicinal (care într-adevăr asigură accesul la poligonul de trageri al IPJ) nu are de ce să fie în domeniul public al statului, care cuprinde în acest caz doar terenurile destinate exclusiv instrucţiei militare (pct. I/23 din anexa legii).

Pentru toate aceste motive de fapt şi de drept trecerea bunului în domeniul public al Municipiului Sibiu s-a făcut legal prin HG cu respectarea art. 9 şi 21 din Legea nr. 213/1998 în baza art. 18 din Legea nr. 554/2004 acţiunea principală, aşa cum a fost ea formulată şi precizată va fi respinsă.

În ce priveşte acţiunea reconvenţională formulată de Municipiul Sibiu prin Primar aceasta urmează a fi respinsă. Pârâtul reclamant reconvenţional nu indică nici un motiv de nelegalitate a deciziei nr. ….(fila 9) a Consiliului Popular al Judeţului Sibiu, şi nici instanţa nu a putut constata din actele depuse vreunul.

Ca urmare a respingerii ambelor cereri, părţile urmează a suporta cheltuielile de judecată efectuate.