Partaj solicitat de creditor pe calea acțiunii oblice

Sentinţă civilă 249 din 12.02.2016


Între reclamantul .......... şi pârâtul ............  a fost încheiat contractul de împrumut autentificat sub nr. .......... de către BNP ........... (fila 99), prin care reclamantul a împrumutat pârâtului ........... suma de 14.000 euro, având scadenţa la data de 23.09.2011.

În baza acestui contract de împrumut împotriva pârâtului ........... s-a început executarea silită în cadrul dosarului nr. ........... al BEJ .......... Potrivit declaraţiei de la fila 131, depusă la dosarul de executare, la data de 22.08.2013 reclamantul a declarat că a încasat de la pârâtul .......... suma de 5.000 euro, astfel încât îşi restrânge pretenţiile la suma de 9000 euro plus cheltuieli de executare.

Potrivit sentinţei civile nr. .......... pronunţate de Judecătoria Mangalia în dosarul nr. ......... (filele 9-13) coroborată cu extrasul de carte funciară de la fila 18 din dosar, defuncta ........., şi pârâţii .......... şi .........., au dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Mangalia, ..............

Potrivit certificatului de moştenitor nr. ........ emis de către BNP CL (fila 223) de pe urma defunctei ......... au rămas ca moştenitori pârâţii .......... şi ..........., în calitate de fii, dobândind fiecare câte o cotă de ½ din masa succesorală formată din cota de 5/8 din imobilul situat în Mangalia...........

Conform extrasului de carte funciară nr. ......... (fila 226), pârâţii sunt înscrişi în cartea funciară cu câte o cotă de 5/16 fiecare şi împreună pentru o cotă de 6/16, deţinând deci împreună dreptul de proprietate cu privire la întregul imobil supus partajului.

Potrivit prevederilor art. 557 Cod civil: Dreptul de proprietate se poate dobândi, în condiţiile legii, prin convenţie, moştenire legală sau testamentară, accesiune, uzucapiune, ca efect al posesiei de bună-credinţă în cazul bunurilor mobile şi al fructelor, prin ocupaţiune, tradiţiune, precum şi prin hotărâre judecătorească, atunci când ea este translativă de proprietate prin ea însăşi.

Conform art. 975, alin. 4 C.civ.: (4) Moştenirea sau partea din moştenire care li se cuvine descendenţilor se împarte între aceştia în mod egal, când vin la moştenire în nume propriu, ori pe tulpină, când vin la moştenire prin reprezentare succesorală.

Față de situația de fapt reținută și de textele de lege menționate, instanța urmează a constata dezbătută succesiunea defunctei ........, decedată la data de ........, conform Certificatului de moştenitor nr. .......... emis de BIN CL și faptul că pârâţii ........ şi ....... sunt coproprietari în cote de câte ½ cu privire la imobilul situat în Mangalia............

În conformitate cu prevederile art. 669 Cod civil: Încetarea coproprietăţii prin partaj poate fi cerută oricând, afară de cazul în care partajul a fost suspendat prin lege, act juridic ori hotărâre judecătorească.

Potrivit art. 818 C.pr.civ.: (1) Creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevălmaş nu vor putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comună, ci vor trebui să ceară mai întâi partajul acestora. La cererea creditorului, acţiunea în împărţeală poate fi notată în cartea funciară.

În speță, față de împrejurarea că reclamantul are calitate de creditor al pârâtului .......... conform contractului de împrumut autentificat sub nr. ........... de către BNP CL în baza căruia s-a și început executarea silită de către reclamant față de pârâtul ......... în cadrul dosarului de executare nr. ........ al BEJ GGI, instanța constată că reclamantul are interesul să ceară partajul imobilului dobândit de către cei doi pârâți pentru satisfacerea creanţei sale.

Cu privire la modalitatea de ieșire din indiviziune, instanța reține că prin cererea introductivă reclamantul a solicitat atribuirea în natură a imobilului, în totalitate, către pârâtul debitor ..........

La data de 15.09.2015 pârâţii ......... şi ......... au formulat o propunere de partaj a imobilului în litigiu, propunând cote egale de ½ iar ca modalitate de partajare împărţirea în natură conform cotelor.

Totodată, pârâţii au depus la dosarul cauzei plan de amplasament şi delimitare întocmit de SC ......... SRL în luna octombrie 2015 pentru identificarea loturilor propuse spre atribuire (filele 248-250), ambii pârâți declarând în ședință publică la termenul din data de 20.11.2015 că sunt de acord ca pârâtului ........ să îi revină lotul situat în partea de nord iar pârâtului ......... să îi revină lotul situat în partea de sud.

La termenul din data de 29.01.2016 reclamantul, prin apărător, a arătat că este de acord cu ieșirea din indiviziune a pârâților asupra imobilului, prin împărțirea acestuia în 2 loturi, lotul din partea de nord să îi revină pârâtului .......... iar partea de sud, pârâtului .........

Având în vedere voința concordantă a tuturor părților cu privire la modalitatea de partajare, precum și principiul conform căruia împărțirea se face în primul rând în natură, instanța va dispune ieşirea pârâţilor .......... şi .......... din starea de indiviziune cu privire la imobilul situat în Mangalia............., conform propunerii de partajare