Validare poprire

Sentinţă civilă 526 din 09.03.2016


Cuprins pe materii: Drept procesual civil – validare poprire – art.460 CPC vechi – tardivitatea cererii

Analizând actele dosarului de executare silită instanța priveşte cererea de validare poprire ca fiind tardiv formulată pentru următoarele motive:

La data de 21.03.2011 se înregistrează la Judecătoria Tecuci cererea executorului IFN P I pentru încuviințarea executării silite a titlului executoriu constând din contractul de credit nr. 9300519440522000/2008 încheiat între E IFN SA  şi debitorul C I (fila 15).

In Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 894 din data de 16 decembrie 2011 a  fost publicată Legea nr.287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activității de punere în executare a creanțelor aparținând instituțiilor de credit şi instituțiilor financiare nebancare.

Actul normativ abroga dispozițiile din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit şi adecvarea capitalului şi din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, care prevedeau că instituțiile de credit şi instituțiile financiare nebancare puteau să-şi organizeze un corp propriu de executori pentru punerea în executare a titlurilor executorii aparținând instituțiilor respective şi altor entităţi aparținând grupului.

De asemenea, actul normativ prevede că executorii aparținând instituțiilor menționate anterior vor putea fi numiți la cerere în  funcția de executor judecătoresc, în  condițiile Legii nr. 188/2000.

Ca urmare a desființării corpului propriu de executori pentru punerea în executare a titlurilor executorii aparținând instituțiilor financiare nebancare, dosarul de executare silită privind pe debitorul C I a fost înregistrat, la solicitarea creditoarei E IFN SA  pe rolul BEJ M P L la data de 20.08.2012 (fila 17).

Așadar, faţă de data când s-a demarat executarea silită cu privire la debitorul C I sunt aplicabile dispozițiile vechiului Cod de procedură civilă în conformitate cu  disp art. 24 din Noul Cod de procedură civilă .

La data de 08.07.2015 se dispune înființarea unei popriri în conformitate cu disp art. 454 Cpc vechi şi se comunică această înființare de poprire terțului poprit SC E SRL T la data de 10.07.2015 (fila 8).

Din acest moment se calculează îndeplinirea obligației de către terțul conform art. 456 alin 1 Cpc vechi, adică de la data de 26.09.2015 începe să curgă termenul de 15 zile în care terțul poprit este obligat să consemneze suma de bani sau, după caz să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada executorului ori să plătească direct creditorului suma reținută şi cuvenită acestuia.

In cazul în care terțul poprit nu-şi îndeplinește obligația pentru efectuarea popririi, în termen de 3 luni de la data când terțul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, creditorul, debitorul sau organul de executare poate sesiza instanța de executare în vederea validării popririi potrivit disp art. 460 alin 1 Cpc..

Acest termen de 3 luni începe să curgă la expirarea termenului de 15 zile prevăzut de art. 456 alin 1 Cpc, termenul de 3 luni fiind termen de decădere.

Pe de altă parte, instanța arată că o revenire la înființarea popririi nu-şi găsește justificarea motivat de faptul că o dată aleasă forma de executare prin poprire nu operează perimarea, deoarece potrivit disp art. 389 Cpc vechi „Dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de urmărire, executarea se perimă de drept şi orice parte interesată poate cere desființarea ei”, dar potrivit disp art. 390 Cpc vechi aceste dispoziții nu se aplică în cazurile când legea încuviințează executarea fără somație.

Ori, potrivit disp art. 454 Cpc vechi „Poprirea se înființează fără somație, prin adresă însoțită de o copie certificată de pe titlul executoriu...”.

Așadar, revenirea la înființarea popririi nu are nicio justificare procedurală, singurul termen pe care instanța îl va avea în vedere fiind cel de 3 luni care începe să curgă după expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea făcută la data de 10.07.2015.

In concluzie, se va reţine că terțul poprit a primit adresa de înființare poprire la data de 10.07.2015, iar până la data de 27.07.2015 inclusiv avea obligația de a îndeplini obligațiile prevăzute de art. 456 alin 1 Cpc vechi.

Cum nu şi-a îndeplinit obligațiile menționate până la data de 27.07.2015, de la această dată de 27.07.2015 începe să curgă termenul de 3 luni prevăzut de art. 460 alin 1 Cpc vechi, termen de 3 luni care a expirat la data de 27.10.2015 şi calculat potrivit  disp art. 101 alin 3 Cpc vechi.

Având în vedere că cererea de validare poprire a fost depusă la poştă la data de 25.01.2016, conform ştampilei existentă pe plicul depus la fila 25 dosar se apreciază că termenul de 3 luni prevăzut de art. 460 alin 1 Cpc vechi a fost cu mult depășit, ceea ce atrage tardivitatea, iar instanța urmează a se pronunța în acest sens.

Domenii speta