Validare poprire

Sentinţă civilă 755 din 09.03.2009


Sentinţa civilă nr.755

Sedinţă publică din 09 martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea la data de …….. sub dosar nr………. creditoarea …………. a chemat în judecată pe debitoarea ……….. şi pe terţii popriţi …………., solicitând instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună validarea popririi în mâna terţilor popriţi ……………pentru suma de ………., datorată ………… .., cu titlu de cotă parte cheltuieli privind serviciul public de apă şi canalizare; cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, creditoarea a învederat că prin sentinţa civilă nr…………….. pronunţată de ………… în dosarul nr………….., debitoarea …………. a fost obligată la plata sumei de ……………. lei, reprezentând contravaloare servicii apă canal şi cheltuieli de judecată.

A mai arătat creditoarea că sentinţa civilă mai sus menţionată a fost pusă în executare prin …………, unde s-a format dosarul de executare silită nr………………., executorul judecătoresc comunicând debitoarei somaţia cu termen de o zi conform art.387 şi urm. din Codul de procedură civilă.

Întrucât debitoarea nu a plătit suma datorată în termenul prevăzut în somaţie, creditoarea a precizat că  executorul judecătoresc a procedat la înfiinţarea popririi în mâna terţilor popriţi ……………….. pentru suma de ……….. lei, reprezentând cotă parte pentru serviciul de apă şi canalizare, cheltuieli de judecată, cheltuieli de executare datorată debitoarei Asociaţia de proprietari nr.27C Tulcea.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.460 din Codul de procedură civilă şi dispoziţiile Legii nr.554/2004.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 10 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0,30 lei.

În conformitate cu dispoziţiile art.242 al.2 Cod procedură civilă s-a solicitat judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar următoarele înscrisuri: sentinţa civilă nr……….. pronunţată de ………….. în dosar nr…………..; cererea nr………… adresată executorului judecătoresc; adresa nr…………..

Atât debitoarea, cât şi terţii popriţi, deşi  legal citaţi, nu au depus întâmpinare şi nu s-au prezentat în instanţă pentru a propune probe şi a formula apărări.

Prin sentinţa civilă nr………….. a admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalulu Tulcea, declinând competenţa soluţionării cauzei în favoarea …………...

Pe rolul ……….. cauza a fost înregistrată la data de …………. sub dosar nr……………….

Instanţa a încuviinţat în cauză, în temeiul art.167 al.1 Cod procedură civilă, proba cu înscrisuri şi proba cu interogatoriul terţilor popriţi.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr…………. pronunţată de Tribunalul ……….în dosarul nr…………., debitoarea ………….. a fost obligată la plata către creditoarea …………. a sumei de …………. lei reprezentând contravaloare servicii de apă şi canalizare, a sumei de …………… lei reprezentând majorări de întârziere pe perioada …………, precum şi a sumei ………….. lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Prin cererea înregistrată sub nr. …………. la Biroul Executorului Judecătoresc Vlad Irinel, creditoarea ………….. a solicitat punerea în executare a titlului executoriu menţionat anterior, formându-se dosarul de executare nr……………...

Debitoarea a pus la dispozitia creditoarei un tabel cu debitorii săi, ca urmare a neachitării obligatiilor de întreţinere, printre care figurează  şi terţii popriţi …………….

La data de …………… a fost emisă de către executorul judecătoresc adresa de înfiinţare a popririi, ce a fost comunicată terţilor popriţi la data de …………… astfel cum rezultă din Borderoul nr. …………….

În conformitate cu art. 460 Cod procedură civilă, dacă terţul poprit nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni  de la data la care terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, pot sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.

Textul de lege impune două condiţii esenţiale: calitatea de debitor a terţului poprit faţă de debitorul poprit, precum şi neexecutarea de către terţul poprit a obligaţiilor privind efectuarea popririi.

Verificând aceste condiţii în ceea ce îl priveşte pe terţul poprit ………., instanţa constată următoarele:

Potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr…………, terţul poprit …………. este proprietar al imobilului situat în ……… În acestă calitate, terţul poprit ……….. este membru al …………...

Conform art.46 din Legea nr.230/2007, terţului poprit …………. îi incumba obligaţia de a plăti lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce îi revenea la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data afişării.

Cu privire la prima condiţie, instanta apreciază că aceasta  este îndeplinită, listele de plată depuse la dosar, precum şi lipsa terţului poprit la interogatoriu  făcând dovada raportului juridic obligaţional statornicit între debitoare şi terţul poprit.

Conform art. 225 Cod procedură civilă, poate fi considerată ca început de dovadă atitudinea părţii care, fără motive temeinice, refuză să răspundă la interogatoriu sau nu se înfăţişează, deşi a fost legal citată cu menţiunea expresă de a se prezenta la interogatoriu.

Raportat la probatoriul efectuat în cauză, instanţa reţine neprezentarea terţului poprit la interogatoriu, deşi acesta a fost citat cu această menţiune. Prin urmare, aplicând dispoziţiile art. 225 Cod procedură civilă, instanţa va considera această atitudine a terţului poprit ca un început de dovadă relativ la cele se urmăreau a fi dovedite prin interogatoriu, respectiv faptul că terţul poprit datorează sume de bani debitoarei. 

Cu privire la cea de-a două condiţie prevăzută de textul de lege mai sus amintit, terţul poprit, conform art. 456 alin. 1 Cod procedură civilă, avea obligaţia ca, în termen de 15 zile de la comunicarea popririi, să consemneze suma de bani poprită. Având în vedere că termenul de 15 zile a expirat fără ca terţul să fi consemnat vreo sumă  la dispoziţia creditoarei, rezultă ca terţul poprit şi-a încălcat obligaţiile ce-i reveneau privind efectuarea popririi, astfel încât şi această  condiţie menţionată în art. 460 Cod procedură civilă este îndeplinită.

Faţă de cele expuse mai sus, constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, instanţa va valida poprirea înfiinţată în mâinile terţului poprit …………. până la concurenţa sumei de ……….. lei, urmând a obliga terţul poprit să plătească acestă sumă creditoarei …………...

Cu privire la cel de-al doilea terţ poprit, ……………, instanţa constată că nu este îndeplinită condiţia referitoare la calitatea terţului poprit de debitor al debitorului principal.

Astfel, instanţa reţine că la data de …………. între terţul poprit …………. în calitate de locator, şi terţul poprit …………….., în calitate de locatar, s-a încheiat contractul de închiriere nr.74, pe o durată de un an, contractul urmând să îşi înceteze efectele  la data de ……………...

Din interpretarea sistematică a dispoziţiilor Legii nr.230/2007 rezultă că obligaţia de a plăti lunar, conform listei de plată, a cotei de contribuţiei la cheltuielile asociaţiei de proprietari incumbă proprietarilor apartamentelor, iar nu chiriaşilor.

Aceeaşi concluzie rezultă şi din interpretarea dispoziţiilor art.24 al.3 din HG nr.1588/2007 potrivit cărora în situaţiile în care, prin contractul de închiriere încheiat cu proprietarul, chiriaşul se obligă să participe la plata cheltuielilor curente ale condominiului în care locuieşte, acesta va participa şi la formarea fondului de rulment. Astfel, chiriaşul poate fi obligat la plata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei numai în cazul în care în contractul de închiriere s-a prevăzut o clauză în acest sens.

Or, analizând contractul de închiriere nr…………….. instanţa reţine că nu a fost prevăzută o astfel de clauză.

Totodată, instanţa mai constată că în cauză nu s-a făcut dovada prelungirii contractului de închiriere, acesta încetând să mai producă efecte juridice la data de 31.12.2000.

Nefiind îndeplinită condiţia existenţei unui raport  obligaţional între terţul poprit ……….. şi debitoarea …………., nu se mai impune analiza celei de-a doua condiţii prevăzute de lege, respectiv dacă terţul poprit …………. şi-a îndeplinit obligaţia de plată în termen de 15 zile de la primirea adresei de înfiinţare a popririi. Astfel, nu se poate reţine că terţul poprit ………….. nu a achitat debitul faţă de debitoarea ………….. atât timp cât nu s-a probat existenţa acestei obligaţii în sarcina terţului poprit.

Constatând că faţă de terţul poprit ……………. nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.460 Cod procedură civilă, instanţa va desfiinţa poprirea înfiinţată în mâinile acestui terţ poprit.

Pentru considerentele expuse mai sus, instanţa va admite în parte cererea creditoarei, va valida poprirea înfiinţată în mâinile terţului poprit ………………., urmând a desfiinţa poprirea înfiinţată în mâinile terţului poprit …………………….

În temeiul art.274 Cod procedură civilă, instanţa va obliga terţul poprit ……………. la plata către creditoare a sumei de 10,30 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, pe temeiul culpei sale procesuale.

Domenii speta