Contestaţie în anulare. Transmisiunea calităţii procesuale. Neîndeplinirea procedurii de citare cu persoana care a dobândit calitatea de parte pe parcursul procesului, ca urmare a preluării în patrimoniu a bunului în litigiu, constituie un motiv de ...

Decizie 239/R din 27.10.2005


Contestaţie în anulare. Transmisiunea calităţii procesuale.

Neîndeplinirea procedurii de citare cu persoana care a dobândit calitatea de parte pe parcursul procesului, ca urmare a preluării în patrimoniu a bunului în litigiu, constituie un motiv de admisibilitate a contestaţiei în anulare, în baza art. 317 alin. 1 Cod procedură civilă.

Prin contestaţia în anulare, întemeiată pe dispoziţiile art. 317 alin. 1 Cod procedură civilă, contestatoarea C.N.A.F.P.  a invocat faptul că nu a fost citată la judecarea recursului, cu toate că, pe parcursul soluţionării acestei căi de atac a devenit proprietara bunului în litigiu şi astfel s-a subrogat în drepturile procesuale ale intimatei A.D.S.

Curtea a considerat contestaţia în anulare întemeiată, pentru următoarele considerente:

A.D.S.  a fost chemată în judecată, în calitate de intervenientă în interes  propriu, în baza art.57 Cod procedură civilă. Calitatea procesuală  a acestuia a fost justificată de faptul că, având în administrare, ca reprezentant al statului, terenul aflat sub luciu de apă  asupra căruia s-a dispus prin actul administrativ atacat prin  acţiune, a încheiat cu societatea reclamantă contractul de concesiune nr.68/2003.

Pe parcursul soluţionării recursului a intervenit  OUG nr.69/16.09.2004, care a modificat alin.2 şi 3 al art.9 din Legea nr.192/2001, stabilind că, în privinţa drepturilor şi obligaţiilor ce rezultă din contractele  încheiate cu agenţi contractanţi ce deţin  în administrare amenajări piscicole, C.N.A.F.P. se subrogă A.D.S. . C.N.A.F.P. preia cu titlu gratuit acţiunile pe care A.D.S. le deţine la societăţile comerciale  cu profit piscicol, precum şi terenurile deţinute de A.D.S. aflate sub luciu de apă, în baza unui protocol de  predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.

Prin Ordinul nr.913/7.12.2004 al Ministrului  Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a fost aprobat  Protocolul de predare-preluare a participaţiei statului  la societăţile comerciale cu profil piscicol, precum şi a terenurilor aflate  sub luciu de apă, de la A.D.S. la C.N.A.F.P.

Decizia atacată cu contestaţia în anulare s-a pronunţat la data de 12.04.2005. Prin predarea în  patrimoniu a bunului ce formează  obiectul procesului calitatea procesuală a intervenientei A.D.S. a fost transmisă C.N.A.F.P. Din acest moment contestatoarea s-a substituit A.D.S. şi trebuia să fie  introdusă în proces  pentru ca judecata să continue cu noul titular al dreptului. Dacă actele anterioare transmisiunii îi sunt opozabile, hotărârea judecătorească pronunţată după operarea transmisiunii nu îi este opozabilă dobânditoarei care, nefiind citată a fost pusă în imposibilitatea de a-şi apăra dreptul său.

Este adevărat că  instanţa nu a fost înştiinţată  despre transmisiunea calităţii procesuale, dar, această transmisiune operând  în temeiul legii, după cum s-a arătat mai sus, nu putea fi ignorată. De altfel,  nici o dispoziţie legală nu obligă pe noul titular al  dreptului să notifice instanţei şi părţilor adverse faptul transmisiunii, mai ales că nu s-a făcut dovada că aceasta  cunoştea  de existenţa procesului.

În consecinţă, chiar dacă instanţa nu are nici o culpă,  procedura fiind îndeplinită în persoana intervenientei A.D.S. vechiul titular al dreptului, hotărârea nu este opozabilă C.N.A.F.P. noul titular al dreptului, care este îndreptăţită  să ceară anularea hotărârii, pe calea contestaţiei în anulare.

Punctul de vedere al intimatului C.L.P. este eronat. Contestatoarea nu este în situaţia părţii  care a avut interesul să participe în litigiu şi nu a fost introdusă în cauză, ea a dobândit pe parcursul judecării recursului, calitatea de parte, prin preluarea în patrimoniu a bunului supus litigiului, deci are calitatea de a formula contestaţie în anulare.