Actiune in constatare 2

Sentinţă civilă 139 din 30.06.2015


Dosar nr. xxxx/193/2015*Acţiune în constatare

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BOTOŞANI

Secţia civilă

S E N T I N Ţ A  nr.  xxxx

Şedinţa publică din data de zz.ll.aa

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE – DM

GREFIER –  CA

Pe rol se află judecata cererii având ca obiect acţiune în constatare formulată de reclamantul TI, în contradictoriu cu pârâţii RM, MV, SP, PM, TPB, CED, TC, DAG şi ST.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de zz.ll.aa, fiind consemnate în încheierea de şedinţă corespunzătoare, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când, din lipsă de timp pentru deliberare, s-a amânat pronunţarea pentru data de astăzi.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cererii de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Botoşani la data de zz.ll.aa sub nr. xxxx/193/2015(filele 5-6 dosar), reclamantul TI, a chemat în judecată pe pârâţii RM, MV, SP,  TC., DAG, ST, PM, TPB, CED,solicitând să se constate că a intervenit compensaţia legală între sultele în sumă de câte 190 de lei pe care reclamantul le datorează pârâţilor şi cheltuielile de judecată în sumă de câte 183,33 de lei, la care pârâţii au fost obligaţi faţă de reclamant prin sentinţa civilă numărul  yyyy/zz.ll.aa pronunţată de Judecătoria Botoşani în dosarul civil nr. xxxx/193/2012.

Se precizează că între părţi s-a judecat un proces pentru partajarea suprafeţei de 3.800 m.p. situată în extravilanul satului X, comuna Santa Mare, judeţul Botoşani sola XX, p.c. XXX/XX înscrisă în T.P. nr. xxxx/zz.ll.aa, instanţa atribuindu-i reclamantului în întregime aceasta  suprafaţă şi stabilind obligaţiile menţionate de plată a sultei şi cheltuielilor de judecată conform cotelor lor succesorale.

Susţine reclamantul că în acest moment există datorii reciproce, certe, lichide şi exigibile între el si pârâţi şi că nu poate dispune de imobilul atribuit, deoarece sultele au fost înscrise în cartea funciară.

În drept se invocă dispoziţiile art. 1616 – 1617 din Codul civil şi art. 135 din Codul de procedură civilă, iar în baza art. 411 alin. (1) punctul 2 din Codul de procedură civilă se solicită judecarea cauzei în lipsa reclamantului sau a reprezentantului său.

Cererea a fost legal timbrată (conform chitanţei de la fila 3 dosar) şi la aceasta s-au ataşat înscrisurile invocate: sentinţa civilă nr.  yyyy/zz.ll.aa(filele 7-8 dosar) şi extras de carte funciară (fila 9 dosar).

Pârâţii legal citaţi nu au formulat întâmpinare pentru a-şi exprima opinia faţă de pretenţiile reclamantului.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că este investită cu judecarea unei acţiuni având ca obiect constatarea compensaţiei formulată în baza art. 1616- 1617 din Codul civil.

Acţiunea este întemeiată şi va fi admisă în sensul de a se constata că există datorii reciproce între părţi, care se sting prin compensaţie până la concurenţa celei mai mici dintre ele, conform  dispoziţiilor art. 1616 Cod civil.

Instanţa constată că în cauză operează de plin drept compensaţia, în condiţiile art. 1617 Cod civil, deoarece există două datorii certe, lichide şi exigibile izvorând dintr-o sentinţă civilă definitivă şi irevocabilă având ca obiect sume de bani.

Astfel, reclamantul a fost obligat să plătească:

(1) pârâţilor TCS, ST, DAG, suma de 190 de lei cu titlu de sultă, aceştia fiind obligaţi să plătească reclamantului suma de 183,33 lei cheltuieli de judecată.

Tot astfel de sume urmează a fi avute în vedere la compensaţie în privinţa:

 (2) pârâţilor PM, CED, TPB

(3) a pârâtei SP

(4) a pârâtei RM.

Constatând că aceste datorii reciproce se sting prin compensaţie până la concurenţa sumei mai mici de 183,33 lei urmează a se constata că reclamantul datorează fiecărei grupe de pârâţi în parte diferenţa de sultă de 6,67 lei, prin plata căreia face proba necesară radierii din cartea funciară a imobilului atribuit a sarcinii înscrise în partea a III-a  în favoarea pârâţilor, pentru a putea dispune nestingherit de dreptul de proprietate obţinut în baza sentinţei civile nr. xxxx/zz.ll.zz dată de Judecătoria Botoşani în dosarul nr. xxxx/193/2012.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

 H O T Ă R Ă Ş T E: 

Admite cererea având ca obiect constatarea compensaţiei formulată de reclamantul Zz.ll.aa, cu domiciliul ales la Cab. de av. ABC, cu sediul în mun. Botoşani,  în contradictoriu cu pârâţii RM, cu domiciliul în sat X, com. Santa Mare, jud. Botoşani, MV, cu domiciliul în sat X, com. Santa Mare, jud. Botoşani, SP, cu domiciliul în sat X, com. Santa Mare, jud. Botoşani, TCS, cu domiciliul în mun. Botoşani, DAG, cu domiciliul în mun. Botoşani, ST, cu domiciliul în mun. Botoşani,  PM, cu domiciliul în sat X, com. Santa Mare, jud. Botoşani, Teşcovschi Petru Bogdănel, cu domiciliul în sat X, com. Santa Mare, şi PM, cu domiciliul în sat X, com. Santa Mare, jud. Botoşani.

Constată că a intervenit compensaţia legală între suma de 190 lei datorată de reclamant cu titlu de sultă pârâtei RM şi suma de 183,33 lei pe care aceasta a fost obligată să i-o achite cu titlu de cheltuieli de judecată prin sentinţa civilă nr. xxxx/zz.ll.zzdată de Judecătoria Botoşani în dosarul civil nr. xxxx/193/2012, până la concurenţa sumei mai mici de 183,33 lei şi, în consecinţă, că reclamantul datorează pârâtei RM suma de 6,67 lei, ca diferenţă de sultă.

Constată că a intervenit compensaţia legală între suma de 190 lei, datorată de reclamant cu titlu de sultă pârâtei SP şi suma de 183,33 lei pe care aceasta i-o datorează cu titlu de cheltuieli de judecată în baza aceleiaşi sentinţe, până la concurenţa sumei mai mici, de 183,33 lei şi, în consecinţă, că reclamantul datorează pârâtei SP suma de 6,67 lei, ca diferenţă de sultă.

Constată că a intervenit compensaţia legală între suma de 190 lei, datorată de reclamant cu titlu de sultă pârâţilor TCS, ST şi DAG şi suma de 183,33 lei pe care aceştia i-o datorează cu titlu de cheltuieli de judecată, în baza aceleiaşi sentinţe, până la concurenţa sumei mai mici de 183,33 lei şi, în consecinţă, că reclamantul datorează pârâţilor suma de 6,67 lei, ca diferenţă de sultă.

Constată că a intervenit compensaţia legală între suma de 190 lei, datorată de reclamant cu titlu de sultă pârâţilor PM, CED şi TPB şi suma de 183,33 lei pe care aceştia i-o datorează cu titlu de cheltuieli de judecată, în baza aceleiaşi sentinţe, până la concurenţa sumei mai mici de 183,33 lei şi, în consecinţă, că reclamantul datorează pârâţilor suma de 6,67 lei, ca diferenţă de sultă.

Cu drept de apel la Tribunalul Botoşani în termen de 30 de zile de la comunicare.

Apelul se depune la Judecătoria Botoşani.

Pronunţată în şedinţa publică din data de zz.ll.aa.

PREŞEDINTE, GREFIER,