Contestație la executare; Decizia ccr nr. 536/2011 cu privire la dispozitiile art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala; inadmisibilitatea cererii de anulare a unei încheieri pronunțate conform art. 200, ali

Sentinţă civilă 117 din 29.01.2016


Asupra excepției tardivității formulării contestației la executare, instanța constată următoarele:

Potrviti art. 173 alin. 1 lit. a din C.pr.fiscală: (1)Contestaţia se poate face întermen de 15 zile, sub sancţiuneadecăderii, de la data când:a) contestatorul a luatcunoştinţă de executareaori de actul de executarepe care le contestă, din comunicareasomaţieisau din altăînştiinţareprimităori, înlipsaacestora, cu ocaziaefectuăriiexecutăriisilitesauîn alt mod;

Conform art. 183, alin. 1 C.pr.civ.: Actul de procedură depus înăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la oficiul poştal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare este socotit a fi făcut în termen.

În speță, potrivit dovezii de depunere a contestației la oficiul poștal – fila 12, data depunerii contestației la executare este 03.07.2015.

Întrucât somația nr. ………../07.11.2013 și titlul executoriu nr. ………….../07.11.2013 emise în cadrul dosarului de executare, au fost comunicate prin anunţul colectiv depus la fila 27, instanţa constată că procedura de comunicare a acestor acte de executare a fost nelegal îndeplinită ca urmare a nerespectării dispoziţiilor art. 44 C.pr.f., comunicarea prin publicitate având caracter subsidiar comunicării cu confirmare de primire, astfel cum s-a stabilit prin Decizia CCR nr. 536/2011 conform căreia dispozitiile art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala sunt neconstitutionale in masura in care se interpreteaza in sensul ca organul fiscal emitent poate sa procedeze la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate, cu inlaturarea nejustificata a ordinii de realizare a modalitatilor de comunicare prevazute la art. 44 alin. (2) lit. a)-d) din aceeasi ordonanta.

Pe cale de consecinţă instanţa va avea în vedere că termenul de introducere a contestaţiei la executare a început să curgă de la data la care contestatoarea a luat la cunoştinţă de executare, respectiv de la data comunicării adresei de înştiinţare a popririi – 29.06.2015 (fila 34).

În aceste condiţii , având în vedere dispozițiile art. 173 alin. 1 lit. a C.pr.fiscală și art. 183, alin. 1 C.pr.civ., instanța constată că prezenta contestație la executare a fost formulată în termenul de 15 zile, astfel încât va respinge, ca nefondată, excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare formulată de intimat.

Asupra excepției inadmisibilităţii formulării contestației la executare sub aspectul capătului de cerere constând în anularea Încheierii din data de 10.04.2013 pronunţată de Judecătoria Cornetul în cadrul dosarului nr. ….., instanța constată următoarele:

Prin Încheierea camerei de consiliu din data de 10.04.2013 pronunţată în dosarul nr. ……. de Judecătoria Cornetu, rămasă definitivă prin neatacare, a fost anulată plângerea contravenţională formulată de contestatoare împotriva procesului verbal de contravenţie seria ……nr. …… încheiat de CNADNR SA – CESTRIN.

Potrivit art. 172, alin. 3 C.pr.f.: (3)Contestaţia poate fi făcută şi împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanţă judecătorească sau de alt organ jurisdicţional şi dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege.

În speţă, instanţa constată că titlul executoriu avut în vedere de intimat la începerea executării silite a fost tocmai Încheierea camerei de consiliu din data de 10.04.2013 pronunţată în dosarul nr. ….. de Judecătoria Cornetu, motiv pentru care va admite excepţia inadmisibilităţii formulării contestaţiei la executare invocată de către intimatul ANAF – DGRFP G. – AJFP C. şi va respinge capătul de cerere constând în anularea Încheierii menţionate anterior, ca inadmisibil, întrucât titlul executoriu invocat de către intimat este o hotărâre judecătorească şi pentru anularea sa contestatoare avea deschisă calea cererii de reexaminare prevăzută de art. 200, alin. 4 C.pr.civ. iar nu contestaţia la executare.

Pe fondul cauzei, din analiza materialului probator administrat în cauză, în vederea soluţionării  contestaţiei la executare,  instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În cadrul dosarului de executare nr. .………fost emise somația nr. ……./07.11.2013 și titlul executoriu nr. ..…./07.11.2013 comunicate în mod nelegal, astfel cum instanţa a reţinut la analizarea excepţiei tardivităţii, prin anunţul colectiv depus la fila 27.

Contestatoarea a fost sancţionată contravenţional cu amendă în sumă de 250 lei prin procesul verbal de contravenţie seria …… nr. ……./31.01.2012 încheiat de CNADNR SA – CESTRIN.

La începerea executării silite  de către intimat a fost avută în vedere Încheierea camerei de consiliu din data de 10.04.2013 pronunţată în dosarul nr. ….. de Judecătoria Cornetu, rămasă definitivă prin neatacare, prin care a fost anulată plângerea contravenţională formulată de contestatoare împotriva procesului verbal de contravenţie seria … nr. ……../31.01.2012 încheiat de CNADNR SA – CESTRIN.

Ulterior, în continuarea executării silite, a fost înfiinţată poprire pe conturile contestatoarei prin adresa de înfiinţare a popririi din data de 28.05.2015.

Cu toate acestea, conform sentinţei civile nr. ……/12.12.2013 pronunţată în dosarul nr. ……. al Judecătoriei Cornetu, rămasă definitivă prin respingerea apelului, conform evidenţelor informatice şi certificatului de grefă depuse la dosar, a fost admisă plângerea formulată de către contestatoare împotriva procesului verbal de contravenţie seria …… nr. ……. încheiat de CNADNR SA – CESTRIN şi s-a dispus anularea acestuia.

După cum se poate observa, executarea silită pornită împotriva contestatoare s-a făcut ca urmare a unei erori de comunicare în baza Încheierii camerei de consiliu din data de 10.04.2013 pronunţată în dosarul nr. …… de Judecătoria Cornetu deşi împotriva procesului verbal de contravenţie seria ….. nr. ……/31.01.2012 încheiat de CNADNR SA – CESTRIN se mai formulase de către contestatoare o plângere contravenţională în cadrul dosarului nr. …… al Judecătoriei Cornetu.

În acest context, chiar dacă potrivit art. 37 din OG 2/2001 hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate şi deşi organul de executare a pus în executare cu bună-credinţă Încheierea camerei de consiliu din data de 10.04.2013 pronunţată în dosarul nr. …… de Judecătoria Cornetu, totuşi instanţa nu poate să nu observe că procesul verbal de contravenţie seria ……. nr. ….. fusese atacat, în mod legal, cu o nouă plângere contravenţională, plângere ce a şi condus la anularea acestui proces verbal de contravenţie.

Prin urmare, instanţa apreciază că executarea silită a început cu încălcarea art. 32, alin. 3 din OG 2/2001, executarea sancţiunii contravenţionale fiind suspendată ca urmare a introducerii plângerii contravenţionale în dosarul nr. …… al Judecătoriei Cornetu iar la acest moment procesul verbal de contravenţie este anulat, amenda în cuantum de 250 lei nemaifiind datorată de contestatoare.

Pentru aceste motive instanţa va admite contestaţia la executare formulată de contestatoarea B.M.A. în contradictoriu cu intimatul ANAF – DGRFP G. – AJFP C. cu privire la actele de executare efectuate în cadrul dosarului de executare ….. şi va anula toate actele de executare întocmite în cadrul executării pornite împotriva contestatoarei în cadrul dosarului de executare …...

Cu privire la cererea de întoarcere a executării silite, instanţa reţine că potrivit art. 722, alin. 1 C.pr.civ.:  În toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau însăşi executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia. Cheltuielile de executare pentru actele efectuate rămân în sarcina creditorului.

În speţă, potrivit adresei ANAF nr. ……15.12.2015 (fila 57) prin chitanţa …… nr. ……, s-a stins suma de 50 lei ca şi plată parţială efectuată de contestatoare din suma de 250 lei. Conform ordinului de încasare numerar depus la fila 73 contestatoarea a mai achitat suma de 120,34 lei în contul aceleiaşi datorii iar conform extrasului de cont de la fila 71 i-a fost poprită în acelaşi scop suma de 60 euro.

Având în vedere că se va admite contestaţia la executare, instanţa va admite şi cererea de întoarcere a executării silite formulate de contestatoarea B. M. A. în contradictoriu cu intimatul ANAF – DGRFP G. – AJFP C. şi va obliga intimatul la restituirea către contestatoare a sumelor de 60 euro şi 170,34 lei achitate în cadrul executării silite efectuate în dosarul de executare.