Obligaţie de a face. Acordarea unei locuinţe provizorii. Excepţia inadmisibilităţii

Hotărâre 7339 din 25.04.2016


În ceea ce priveşte excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtelor PS X Bucureşti şi PY, la termenul din data de 28.03.2016, instanţa a admis excepţia, pentru motivele arătate în încheierea de şedinţă de la acel termen (filele 111-112), motiv pentru care urmează să respingă cererea de chemare în judecată formulată împotriva acestor pârâte, ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără capacitate procesuală de folosinţă.

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor C., A, SC Y, SCZ,  la termenul din data de 28.03.2016, instanţa a admis excepţia, pentru motivele arătate în încheierea de şedinţă de la acel termen (filele 111-112), motiv pentru care urmează să respingă cererea de chemare în judecată formulată împotriva acestor pârâţi, ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă.

Analizând cu prioritate, în temeiul art. 248 alin. 1 C.pr.civ., excepţia inadmisibilităţii cererii (excepţie de fond, absolută, peremptorie), faţă de fondul cererii de chemare în judecată, instanţa constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 895/18.01.2011 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 17079/299/2008 (filele 20-21), instanţa a admis în parte cererea formulată de reclamantul SSI în contradictoriu cu pârâta CV şi a dispus obligarea pârâtei să lase reclamantului în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul situat în B…,.,.. , apartament pe care pârâta îl deţinea în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 42/112/1997 încheiat cu PMX – S.C. R.S.A.

Având în vedere motivarea în fapt şi în drept a cererii de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată şi modificată, instanţa reţine că reclamanţii solicită, în esenţă, obligarea pârâtului CL la atribuirea unei locuinţe corespunzătoare în temeiul Legii nr. 114/1996, ca urmare a evacuării din imobilul anterior menţionat.

Analizând înscrisurile depuse la dosar, instanţa constată că la nivelul Primăriei Sectorului  X  a fost constituit dosarul administrativ nr. 4638/2013 (filele 114-168) în care reclamanta CV a solicitat atribuirea unei locuinţe sociale. Instanţa constată că, în prezent, dosarul nr. 4638/2013 este nesoluţionat, reclamantei fiindu-i solicitat să depună anumite înscrisuri pentru a putea figura pe lista de priorităţi valabilă pe anul 2016.

Astfel, reţinând că reclamanţii nu au solicitat soluţionarea cererii privind repartizarea unui spaţiu cu destinaţie de locuinţe în temeiul Legii nr. 554/2004, instanţa urmează să analizeze în ce măsură se poate dispune obligarea pârâtului la atribuirea unei locuinţe sociale în temeiul Legii nr. 114/1996.

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114/1996 a locuinţei, „Locuinţele sociale se repartizează de către autorităţile administraţiei publice locale care le au în administrare pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, (…), şi de ele pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilită potrivit legii, următoarele categorii de persoane: persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, tinerii care au vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradul I şi II, persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii şi văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, alte persoane sau familii îndreptăţite.”

De asemenea, art. 21 din Norma metodologică pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 prevede următoarele: „(1) În vederea soluţionării cererilor privind repartizarea unei locuinţe sociale, autorităţile administraţiei publice locale vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi pentru analiza solicitărilor primite. În acest scop prin hotărâri ale consiliilor locale se vor constitui comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi se vor stabili şi da publicităţii, prin afişare la sediul primăriilor, criteriile în baza cărora se repartizează locuinţele sociale, actele justificative necesare care însoţesc cererea şi locul de primire a cererilor. La stabilirea criteriilor se va ţine seama de prevederile art. 42 şi 43 din lege. În cadrul fiecărui criteriu, la stabilirea ordinii de prioritate se vor avea în vedere: a) condiţiile de locuit ale solicitanţilor; b) numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitanţii; c) starea sănătăţii solicitanţilor sau a unor membri ai familiilor acestora;  d) vechimea cererilor. (2) Comisiile constituite conform alin. 1 vor analiza până la data de 1 noiembrie a anului în curs cererile pentru locuinţele sociale şi vor prezenta spre aprobare consiliilor locale lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţii să primească în anul următor o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită. După aprobare listele se vor afişa la sediile primăriilor. (3) Contestaţiile împotriva hotărârilor consiliilor locale cu privire la listele de acordare a locuinţelor sociale se vor adresa instanţei de contencios administrativ competente, potrivit legii.”

Analizând prevederile legale anterior menţionate, instanţa reţine că cererile privind repartizarea unei locuinţe sociale se soluţionează, până la data de 1 noiembrie a anului în curs, de către comisii constituite la nivelul autorităţile administraţiei publice locale, pe baza criteriilor enumerate anterior.

Astfel, având în vedere procedura de atribuire a locuinţelor sociale, astfel cum a fost anterior descrisă, instanţa apreciază că cererea prin care reclamanţii solicită obligarea CL la atribuirea unei locuinţe sociale este inadmisibilă, aceştia având posibilitatea de a formula contestaţie împotriva hotărârii cu privire la listele de acordare a locuinţelor sociale (conform art. 21 alin. 3 din Normele metodologice) sau de a solicita, în temeiul Legii nr. 554/2004, soluţionarea cererii de atribuire a locuinţei, în situaţia în care autoritatea publică nu a oferit nici un răspuns în termenul legal.

Pe cale de consecinţă, pentru toate aceste considerente, instanţa va admite excepţia inadmisibilităţii şi va respingerea cererea, ca inadmisibilă.