Pretenții întemeiate pe dispozițiile art.1348 c. Civ.- împogățirea fără justă cauză. Nerespectarea caracterului subsidiar al cererii întemeiate pe considerentele îmbogățirii fără justă cauză.

Hotărâre 3174 din 19.02.2015


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data 30.06.2014, reclamant Ș.P.M  a depus cerere prin care solicită obligarea pârâtei S.C. R.M. S.R.L. la plata sumei de 1.575 lei actualizată cu indicele de inflaţie aplicabil la data plăţii, precum şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată costând în taxa de timbru şi onorariu de avocat.

În fapt reclamantul arată că la data de 20.06.2013 a făcut o rezervare pentru 3 camere duble matrimoniale la Y.X.X. din localitate xx,  pentru perioada 31.07.2013-04.08.2013, plătind în avans la data de 20.06.2013 pentru că aşa i s-a solicitată, suma integrală în valoare de 2.250 lei, această sumă fiind achitată prin  virament bancar în contul pârâtei.

Ulterior la data de 22.07.2013 reclamanta susţine că a luat legătura telefonic şi prin e-mail cu unul dintre reprezentanţii pârâtei căruia i-a adus la cunoştinţă faptul că doreşte anularea rezervării ca urmare a intervenirii unei probleme neprevăzute şi  a solicitat restituirea sumei plătite.

În continuare reclamantul susţine faptul că i-a fost restituită doar suma de 675 lei , rămânând un rest de plată în cuantum de 1.575 lei.

După mai multe încercări de soluţionare a problemei, inclusiv invitaţie în vederea informării privind avantajele medierii în rezolvarea amiabilă a conflictului ivit între părţi, scrisoare care nu a putut fi expediată întrucât nu a fost găsit nici un reprezentant al societăţii, reclamantul a înţeles să formuleze prezenta cerere.

În drept au fost invocate prevederile art. 194 NCPC , art. 1354 NCC.

În susţinerea cererii au fost depuse înscrisuri ( filele 4-26).

La solicitarea instanţei reclamantul a depus la dosar prin serviciul registratură răspuns la adresa instanţei prin care solicită obligarea pârâtei la restituirea sumelor indicate mai sus, având în vedere că aceasta s-a îmbogăţit fără justă cauză, solicitând admiterea cererii de chemare în judecată astfel cum a fost formulată.

În drept au fost invocate prevederile art. 194 NCPC , art. 1345 NCC.

Legal citată pârâta nu a depus întâmpinare.

La data de 14.01.2015 reclamantul a depus la dosar prin serviciul registratură înscrisuri ( filele 57-58).

La termenul de judecată din data de 29.01.2015 instanţa a încuviinţat  pentru reclamant proba cu înscrisuri.

Analizând actele dosarului, instanţa constată următoarele :

În fapt, la data de 20.06.2013 între părți s-a încheiat contractul de antrepriză în baza căruia pârâta, în calitate de prestator urma să asigure reclamantului, în calitate de beneficiar servicii turistice privind rezervarea a 3 camere duble matrimoniale la Y.X.X. din xx,  pentru perioada 31.07.2013-04.08.2013.

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, rezultă că, în executarea contractului de antrepriză servicii turistice reclamantul a plătit în avans la data de 20.06.2013 suma integrală în valoare de 2.250 lei, prin  virament bancar în contul pârâtei.

Ulterior la data de 22.07.2013 reclamantul a luat legătura cu reprezentanţii pârâtei căruia i-a adus la cunoştinţă faptul că doreşte anularea rezervării ca urmare a intervenirii unei probleme neprevăzute şi  a solicitat restituirea sumei plătite.

În urma rezilierii contractului la solicitarea reclamantului, pârâta a restituit suma de 675 lei, rămânând un rest de plată în cuantum de 1.575 lei din suma totală de 2.250 lei achitată de către reclamant pentru serviciile turistice care ulterior au fost anulate de către acesta.

În drept, potrivit art.1851 din C. Civ. prin contractul de antrepriză, antreprenorul se obligă ca, pe riscul său, să execute o anumită lucrare, materială ori intelectuală, sau să presteze un anumit serviciu pentru beneficiar, în schimbul unui preţ, efectele contractului fiind reglementate de dispozițiile art.1270 și urm. din C. Civ.

În ceea ce privește îmbogățirea fără justă cauză, invocată ca temei al cererii de chemare în judecată din prezenta cauză, instanța reține că, potrivit art.1348 din C. Civ. cererea de restituire nu poate fi admisă, dacă cel prejudiciat are dreptul la o altă acţiune pentru a obţine ceea ce îi este datorat.

Astfel, în cauză, având în vedere faptul că relații juridice dintre reclamant și pârât au avut la bază contractul de antrepriză privind prestarea serviciilor turistice, contract care a reziliat la solicitarea reclamantului, instanța reține că, cererea de restituire a prețului plătit în avans este reglementată de dispozițiile specifice efectelor contractelor sinalagmatice.

Față de aceste considerente de fapt și de drept, având în vedere caracterul subsidiar prevăzut de art.1348 C. Civ., cu privire la cererea de restituire întemeiată pe îmbogățirea fără justă cauză, instanța va respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată.