Pretenţii – revizuire – inadmisibilitatea căii de atac în raport de faptul că sentinţa atacată nu poate fi încadrată în ipoteza hotărârilor ce pot face obiectul unei cereri de revizuire, nefiind astfel o hotărâre rămasă definitivă în apel sau prin neapela

Hotărâre 43 din 09.01.2019


INSTANŢA

Deliberând asupra prezentei cauze civile, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București, la data de 25.07.2018, sub nr. …/299/2018, revizuenta A a solicitat în contradictoriu cu intimata B, revizuirea sentinţei civile nr. …./2015 pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. …/299/2008*, invocând ca motive dispoziţiile art. 322 pct 2, 4, 5 din Codul de procedură civilă din 1865.

În motivarea cererii, revizuienta a precizat că a depus cerere de revizuire şi împotriva deciziei … din 21.06.2016 pronunţată Tribunalul Bucureşti. A susţinut că solicită revizuirea sentinţei civile nr. …./2015 deoarece în parte s-a reţinut o altă stare de fapt diferită de cea reală, instanţa omologând un raport de expertiză nul, însăşi expertul declarând că nu poate preciza cu exactitate nici veniturile, nici cheltuielile.

Revizuenta a arătat că aceasta nu este prima cerere de revizuire, existând şi dosarul …/299/2017. A formulat cerere de suspendare a prezentei cauze până la judecarea dosarului penal nr. 7642/P/2015 privind pe expertul C care a întocmit rapoartele de expertiză în dosarele …/299/2008 - …/299/2008*, susţinând că stadiul cercetării penale este diferit faţă de cel avut în vedere de către instanţe când s-a soluţionat dosarul …/299/2017, apreciind că începerea urmării penale in rem este suficientă pentru a se dispune suspendarea judecăţii.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă în cuantum de 300 lei.

La data de 03.09.2018 intimata a depus la dosar precizări (fila 34), solicitând totodată judecarea cauzei în lipsă.

Analizând cererea de suspendarea a judecării cauzei în baza art. 244 alin 1 pct. 2 Cod procedură civilă din 1865, instanţa o va respinge ca neîntemeiată.

Astfel, instanţa reţine că în cauză nu se impune suspendarea facultativă în baza art. 244 alin 1 pct. 2 Cod procedură civilă din 1865, care prevede că atunci când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea, având în vedere că potrivit adresei de la fila 21 s-a început urmărirea penală in rem fără a se face referire la situaţia expertului din cauza în discuţie.

Analizând cererea prin raportare la dispoziţiile legale care reglementează motivele de revizuire invocate, instanţa reţine următoarele:

Conform art. 322 Cod procedură civilă din 1865, revizuirea unei hotărâri rămase definitivă în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri date de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere în cazurile limitativ prevăzute la pct. 1 – 10.

Prin urmare, faţă de prevederile art. 322  Cod procedură civilă din 1865, instanţa subliniază că revizuirea se poate exercita asupra hotărârilor definitive sau irevocabile, iar hotărârile date de instanţele de recurs pot constitui obiect al cererii de revizuire numai dacă evocă fondul. O instanţă de recurs evocă fondul atunci când, în temeiul dreptului de control judiciar, aceasta reapreciază probele administrate de instanţele inferioare, reţine o altă situaţie de fapt şi pronunţă o soluţie cu totul diferită decât aceea sau acelea pronunţate de instanţele inferioare.

Astfel, instanţa constată că obiect al revizuirii pot fi hotărârile pronunţate în prima instanţă prin care s-a analizat fondul pretenţiei deduse judecăţii şi care au rămas definitive prin neapelare, prin anularea sau respingerea apelului în temeiul unei excepţii procesuale ori perimarea apelului, hotărârile instanţei de apel care evocă fondul, precum şi hotărârile pronunţate de instanţa de recurs prin care s-a admis recursul şi s-a modificat hotărârea atacată pe chestiuni de fapt sau cele date în fond după casarea cu reţinere.

Instanţa reţine că sentinţa …/2015 a fost modificată de instanţa de recurs prin decizia …R/2016 pe chestiuni de fapt, reţinând alte aspecte decât instanţa de fond a cărei sentinţă a fost modificată în tot, iar acţiunea admisă în parte iniţial de instanţa de fond a fost respinsă ca neîntemeiată.

Instanţa subliniază că, faţă de considerentele expuse, sentinţa civilă nr. …/13.07.2015 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. …/299/2008*, nu poate fi încadrată în ipoteza hotărârilor ce pot face obiectul unei cereri de revizuire, astfel cum acestea sunt prevăzute de art. 322 Cod procedură civilă din 1865, nefiind astfel o hotărâre rămasă definitivă în apel sau prin neapelare şi nicio hotărâre dată de o instanţă de recurs care să fi evocat fondul.

Instanţa constă că şi prin sentinţa civilă nr. …/2018 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul …/299/2017 s-a arătat că sentinţa civilă nr. …/13.07.2015 nu poate face obiect al revizuirii, aspecte reiterate şi de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a civilă prin decizia civilă …R/11.07.2018 pronunţată în dosarul …./299/2017, prin care a fost respins ca nefondat recursul împotriva sentinţei civile nr. …/2018.

Prin urmare, instanţa îi atrage atenţia revizuentei că potrivit art. 1081 alin. 1 pct.1 Cod procedură civilă din 1865 introducerea, cu rea-credinţă, a unor cereri vădit netemeinice este sancţionată cu amendă judiciară de la 50 lei la 700 lei. Instanţa o avertizează pe revizuentă că reiterarea cererii de revizuire împotriva sentinţei civile nr. …./13.07.2015, în condiţiile în care s-a reţinut cu autoritate de lucru judecat prin hotărârile anterior menţionate pronunţate în dosarul …/299/2017 că sentinţa civilă nr. …./13.07.2015 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. …./299/2008* nu poate face obiectul unei cereri de revizuire, poate fi încadrată în ipoteza art. 1081 alin. 1 pct.1 Cod procedură civilă din 1865.

Faţă de aceste considerente, instanţa va respinge ca inadmisibilă cererea de revizuire împotriva sentinţei nr. …/20015 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul …/299/2008*.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge ca neîntemeiată cererea de suspendare a judecării cauzei în baza art. 244 alin 1 pct. 2 Cod procedură civilă 1865.

Respinge ca inadmisibilă cererea de revizuire împotriva sentinţei nr. …/20015 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul …/299/2008*, formulată de revizuenta A, CNP …., cu reşedinţa în …, în contradictoriu cu intimata B, cu domiciliul în ....

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 09 ianuarie 2019.

Preşedinte,  Grefier,

Domenii speta