Contencios adminstrativ –plangere contraventionala

Decizie 1636/ca din 19.11.2015


Pe rol judecarea cauzei  privind pe apelant RRR şi pe intimat I.P.J. IAŞI - POLIŢIA MUNICIPIULUI IAŞI, având ca obiect anulare proces verbal de contravenţie .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă avocat A. pentru apelant, lipsă intimatul.

Procedura este completă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Instanţa constată apelul formulat în termen, motivat, timbrat. Constată competenţa materială şi teritorială a  Tribunalului în soluţionarea apelului..

Instanţa acordă cuvântul la probe

Apelantul prin avocat declară că nu mai are cereri sau probe de formulat.

Instanţa constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pentru dezbateri.

Apelantul prin avocat solicită admiterea apelului pentru motivele expuse pe larg în cererea de apel, schimbarea în tot a sentinţei apelate, admiterea plângerii şi anularea procesului verbal de  contravenţie.  Precizează că susţine motivele de nulitate absolută ale procesului verbal de contravenţie, greşita încadrare a faptei. În subsidiar solicită înlocuirea sancţiunii complementare a reţinerii permisului de conducere având în vedere situaţia în care se află petentul-apelant. Solicită admiterea apelului, fără cheltuieli de judecată.

Instanţa rămâne în pronunţare.

T R I B U N A L U L

Pe rol judecarea cauzei  privind pe apelant RRR şi pe intimat I.P.J. IAŞI - POLIŢIA MUNICIPIULUI IAŞI, având ca obiect anulare proces verbal de contravenţie .

Instanţa constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pentru dezbateri.

Apelantul prin avocat solicită admiterea apelului pentru motivele expuse pe larg în cererea de apel, schimbarea în tot a sentinţei apelate, admiterea plângerii şi anularea procesului verbal de  contravenţie.  Precizează că susţine motivele de nulitate absolută ale procesului verbal de contravenţie, greşita încadrare a faptei. În subsidiar solicită înlocuirea sancţiunii complementare a reţinerii permisului de conducere având în vedere situaţia în care se află petentul-apelant. Solicită admiterea apelului, fără cheltuieli de judecată.

Deliberand asupra apelului de fata:

Prin sentinta civila nr. _  a Judecatoriei Iasi a fost respinsa  ca neîntemeiată plângerea contravenţională formulată de către petentul RRR, cu domiciliul procedural ales la Cabinet de Avocat A., judeţul Iaşi împotriva procesului-verbal de contravenţie seria CP nr. 7718895 încheiat la data de 30.09.2014 de intimatul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi, cu sediul în Iaşi.

Pentru a se pronunta astfel , prima instanta a retinut urmatoarele:

„În fapt, prin procesul-verbal de contravenţie seria CP nr. 7718895 încheiat la data de 30.09.2014, intimatul a constatat că petentul a condus autovehiculul marca _ cu nr. de înmatriculare _, pe str. Canta din municipiul Iaşi, iar la efectuarea virajului la stânga pe str. Sg. Grigore Ioan a circulat pe sensul opus de mers din cauza faptului că pe sensul său de mers erau maşini oprite la culoarea roşie a semaforului electric de la trecerea la nivel cu calea ferată BJATM, fapta reţinută fiind prevăzută de art. 101 alin.3 lit. d din O.U.G. nr. 195/2002, republicată. 

În sancţionare, reprezentantul intimatului a aplicat petentului amenda contravențională în cuantum de 540 lei, reprezentând 6 puncte – amendă, şi sancţiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile, fiind eliberată dovada seria CU nr. 0841252 din 30.09.2014.

Sub aspectul legalităţii, instanţa constată că nu se poate reţine niciunul dintre cazurile de nulitate absolută, procesul-verbal de contravenţie fiind întocmit cu respectarea rigorilor impuse de art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Sub aspectul temeiniciei, instanţa arată următoarele:

În drept, sunt incidente prevederile art. 101 alin.3 lit. d din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, conform cărora constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile circulaţia pe sensul opus, cu excepţia cazurilor în care se efectuează regulamentar manevra de depăşire.

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei beneficiază de forţă probantă proprie în ceea ce priveşte constatările personale ale agentului constatator şi că acestea sunt prezumate a fi reale cât timp procesul-verbal atacat a fost întocmit cu respectarea condiţiilor de formă impuse de prevederile art. 17 din O.G. nr. 2 din 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, iar petentul nu face dovada existenţei unei alte situaţii de fapt decât cea reţinută prin procesul-verbal atacat.

Aceste aspecte sunt în concordanţă cu  jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în ceea ce priveşte asimilarea procedurii contravenţionale cu cea penală şi aplicarea prezumţiei de nevinovăţie ca o garanţie a procesului echitabil prevăzut de art. 6 paragraful 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (cauza Anghel contra României, hotărârea din 04 octombrie 2007, definitivă la 31 martie 2008, paragrafele 60, 63, 68).

Petentul nu a contestat fapta reţinută în sarcina sa ci a susţinut că aceasta trebuia încadrată la contravenţia prevăzută de art. 100 alin.3 lit. a din O.U.G. nr. 195/2002, republicată (conform cărora constituie contravenţie depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată).

Din înregistrarea CD (în intervalul 12:20:40 – 12:20:58) depusă de către intimat rezultă, fără echivoc, faptul că petentul nu a mai aşteptat ca autovehiculele oprite la semaforul semibarierelor căii ferate BJATM din Iaşi să se pună în mişcare după ridicarea semibarierelor şi a intrat pe sensul opus de mers, efectuând deplasarea prin încălcarea liniei continue ce desparte cele două sensuri de mers.

Având în vedere înregistrarea CD depusă de către intimat instanţa constată că încadrarea juridică a fost realizată în mod corespunzător, astfel încât petentul nu poate solicita anularea procesului-verbal de contravenţie motivat de faptul că nu a fost reţinută şi fapta prevăzută de art. 100 alin.3 lit. a din O.U.G. nr. 195/2002, republicată.

Aşadar, faţă de cele arătate mai sus, instanţa reţine temeinicia procesului-verbal contestat.

În ceea ce priveşte sancţiunile contravenţionale aplicate, instanţa reţine că acestea au fost stabilite de către agentul constatator cu respectarea criteriilor prevăzute de art. 21 alin.3 din O.G. nr. 2 din 2001 privind regimul judiciar al contravenţiilor, fiind proporţionale cu gravitatea faptei săvârşite. Împrejurarea că petentul se afla în întârziere şi că trebuia să finalizeze o lucrare nu poate fi reţinută drept cauză de înlăturare sau de diminuare a răspunderii contravenţionale, acesta fiind ţinut a respecta normele ce reglementează conduita participanţilor la traficul rutier.

Faţă de cele arătate mai sus, instanţa apreciază ca neîntemeiată plângerea contravenţională formulată de către petentul RRR, motiv pentru care, în temeiul art. 34 alin.1 din O.G. nr. 2 din 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, o va respinge ca atare. ”

Impotriva acestei sentinte a declarat apel petentul criticand solutia primei instante sub aspectul nelegalitatii si neteminiciei , sustinand in esenta  că, faţă de modul şi locul în care a fost săvârşită contravenţia, de împrejurările concrete, agentul constatator a făcut o greşită încadrare juridică a faptei, aspect ce atrage nulitatea procesului-verbal. Petentul a susţinut că erau incidente prevederile art. 100 alin.3 lit. a din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, conform cărora constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II a de sancţiuni şi aplicarea sancțiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de conducere pentru o perioadă de 30 de zile depășirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la nivel cu calea ferată. În aceste condiţii, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce este de 30 de zile şi nu de 60 de zile cum s-a reţinut în procesul-verbal de contravenţie.

Apelantul  a arătat că a este evident că a depăşit coloana de maşini oprite la trecerea la nivel cu calea ferată. Motivul pentru care a efectuat această manevră a fost determinat de împrejurarea că, având de finalizat o lucrare, a fost anunțat că trebuie de urgenţă să se prezinte la faţa locului. Din acest motiv, era foarte complicat să aştepte ca autoturismele din faţa sa să treacă peste calea ferată, iar apoi petentul să se încadreze pentru a pătrunde din nou pe str. Canta.

În subsidiar, apelantul  a solicitat înlocuirea cu avertisment, şi, în principal, înlăturarea măsurii reţinerii permisului de conducere, având în vedere ocupaţia petentului,  care necesită deplasări zilnice, încât dacă acesta nu ar mai avea permis de conducere chiar şi pentru o perioada de 30 de zile, i-ar afecta în mod deosebit activitatea profesională.

Analizând apelul  de  faţă Tribunalul  constată  că  acesta  este  neîntemeiat  pentru urmatoarele considerente:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria CP nr. 7718895 încheiat la data de 30.09.2014, intimatul a constatat că petentul a condus autovehiculul marca _ cu nr. de înmatriculare  _, pe str. Canta din municipiul Iaşi, iar la efectuarea virajului la stânga pe str. Sg. Grigore Ioan a circulat pe sensul opus de mers din cauza faptului că pe sensul său de mers erau maşini oprite la culoarea roşie a semaforului electric de la trecerea la nivel cu calea ferată BJATM, fapta reţinută fiind prevăzută de art. 101 alin.3 lit. d din O.U.G. nr. 195/2002, republicată. 

În sancţionare, reprezentantul intimatului a aplicat petentului amenda contravențională în cuantum de 540 lei, reprezentând 6 puncte – amendă, şi sancţiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile, fiind eliberată dovada seria CU nr. 0841252 din 30.09.2014.

Procesul verbal de contraventie, ca act administrativ jurisdictional, incheiat cu respectarea tuturor conditiilor legale de forma si de fond se bucura de o prezumtie relativa de adevar si face dovada savirsirii faptei pana la proba contrara, sarcina probei revenind petentului .

Cu privire la legalitatea actului sancţionator, tribunalul retinute ca nu au fost invocate si nici identificate din oficiu aspecte de natura a atrage nulitatea procesului verbal.

Cu privire la jurisprudenţa C.E.D.O., Curtea E.D.O. a stabilit că numai atunci, când cele consemnate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională, cu privire la situaţia de fapt, de către agentul constatator, nu au fost percepute prin propriile-i simţuri de acesta, nu se bucură de prezumţia de autenticitate, instanţa fiind practic obligată să administreze probe din care să rezulte veridicitatea situaţiei de fapt consemnate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională. Dar atunci când situaţia de fapt, consemnată în procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională, aşa cum este cazul de faţă, a fost percepută de agentul constatator prin propriile-i simţuri şi nu din audierea de către agentul constatator a altor persoane, se bucură de prezumţia de autenticitate, putând fi totuşi, la solicitarea persoanei interesate, combătute prin alte mijloace de probă.

Pentru toate cele arătate instanţa reţine că situaţia de fapt descrisă în procesul–verbal de constatare si sancţionare contravenţională este conformă cu realitatea deoarece a fost percepută de agentul constatator prin propriile simţuri iar petentul apelant  nu a făcut proba unei alte situaţii de fapt.

In ceea ce priveste incadrearea despre  care face vorbire apelantul , retine tribunalul din analiza inregistarii video depusa la dosar ca acesta a stat la coada dupa care a mers pe contrasens(sens opus) si a facut un viraj stanga nu dreapta, nu a dapsit coloana ce statea la semafor (pentru a face viraj dreapta), astfel incat incadrarea este corecta

În ceea ce priveşte proporţionalitatea sancţiunii aplicate, instanţa constată că organul constatator a individualizat în mod corect sancţiunea. Astfel, conform art. 101 alin.3, art.98 alin.1 şi alin.4 lit.c din OUG nr.195/2002 pentru fapta de conducere pe sensul opus sancţiunea principală este amenda contravenţională care se stabileşte în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor amendă aplicate conform clasei a III-a de sancţiuni (de la 6 la 8 puncte penalizare). Pedeapsa complementară a suspendării dreptului de a conduce pe o perioadă de 60 zile a fost aplicată prin raportare la art. 111 lit.c şi art.96 alin.1 din OUG nr.195/2002 care prevede că sancţiunile complemntare au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege. Raportat la cele două criterii legale prevăzute de art. 98 alin.3 din OUG nr.195/2002, gravitatea faptei şi pericolul social, tribunaul  reţine că sancţiunile sunt proporţionale. Astfel, tribunalul are în vedere că fapta de conducere pe contrasens are o anumită gravitate raportat la urmările care s-ar fi putut produce, motivat şi de împrejurarea că petentul apelant se afla într-o coloană de maşini. Totodată, instanţa a apreciat că gradul de pericol este sporit prin aceea că petentul apelant face naveta si ar fi terbuit sa aiba grija si sa respecte regulile de circulatie avand in vedere ca masina si permisul ii sunt necesare in fiecare zi.

Pentru toate aceste aspecte retinute,constata ca nu este intemeiat niciunul dintre motivele de apel si va fi respins apelul ca nefondat .

PENTRU ACETE MOTIVE

IN NUMLELE LEGII .

DECIDE

  Respinge ca nefondat apelul formulat de apelantul RRR  indreptat împotriva sentinţei civile nr. _ pronuntata de Judecatoria Iasi.

 Definitivă.