Dare de mita

Sentinţă penală 1 din 04.01.2016


R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA

SENTINŢA PENALĂ NR. 1

Şedinţa publică din data de 4 ianuarie 2016 

PREŞEDINTE :  ………..

GREFIER  :  …………..

Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, procuror …………., din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul

Covasna

Pe rol fiind judecarea acţiunii penale pornită împotriva inculpatului D. C.-I., trimis în judecată, în stare de

libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prevăzută de art. 290 al. 1 C.pen.

Desfăşurarea şedinţei de judecată s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio, conform art. 369 al. 1 C.pr.pen.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de astăzi se prezintă inculpatul D. C.-I., asistat de apărătorul ales, av.

Calinic Sabin, sen.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Reprezentanta Ministerului Public şi apărătorul inculpatului arată că nu au excepţii de invocat şi nici cereri

prealabile de formulat.

În temeiul art. 372 al. 1 C.pr.pen., preşedintele verifică identitatea inculpatului, după care în baza art. 374 al. 1

şi 2 C.pr.pen., dispune ca grefierul să dea citire actului prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului, apoi

explică inculpatului în ce constă învinuirea ce i se aduce şi îl înştiinţează cu privire la dreptul de a nu face nicio

declaraţie, atrăgându-i atenţia că ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva sa, precum şi cu privire la dreptul de a

pune întrebări martorilor şi de a da explicaţii în tot cursul cercetării judecătoreşti, când socoteşte că este necesar.

De asemenea, preşedintele pune în vedere inculpatului că, potrivit art. 374 al. 4 C.pr.pen., poate solicita ca judecata

să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor ce vor fi prezentate de părţi,

dacă recunoaşte în totalitate fapta reţinută în sarcina sa, aducând totodată la cunoştinţa acestuia şi dispoziţiile art. 396

al. 10 C.pr.pen., potrivit cărora, dacă judecata se va desfăşura pe procedura recunoaşterii învinuirii, în caz de condamnare

sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime,

iar în cazul amenzii, cu o pătrime.

Inculpatul D. C.-I. solicită instanţei să facă aplicarea dispoziţiilor art. 374 al. 4 C.pr.pen., rap. la art. 375

C.pr.pen., întrucât recunoaşte fapta reţinută în sarcina sa. 

Potrivit art. 375 al. 1 C.pr.pen., se trece la ascultarea inculpatului, declaraţia acestuia fiind consemnată în

procesul-verbal care, după citire şi semnare s-a ataşat la dosarul cauzei.

În temeiul art. 375 al. 1 C.pr.pen., instanţa pune în discuţie cererea inculpatului de judecare a cauzei potrivit

procedurii în cazul recunoaşterii învinuirii.

Reprezentanta Ministerului Public solicită admiterea cererii formulată de inculpat privind judecarea cauzei potrivit

procedurii în cazul recunoaşterii învinuirii, întrucât inculpatul a  recunoscut în totalitate săvârşirea faptei, în

modalitatea în care a fost reţinută în rechizitoriu.

Apărătorul ales al inculpatului, solicită admiterea cererii formulată de inculpat şi în consecinţă, solicită ca

judecata să aibă loc potrivit procedurii în cazul recunoaşterii învinuirii.

Văzând starea de fapt reţinută prin rechizitoriu, precum şi declaraţia de recunoaştere a inculpatului dată astăzi în

şedinţă publică, instanţa apreciază că sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 374 al. 4 C.pr.pen. şi în baza art. 375

al. 2 C.pr.pen., admite cererea inculpatului D. C.-I. privind judecarea cauzei potrivit procedurii în cazul recunoaşterii

învinuirii.

Apărătorul ales al inculpatului D. C.-I., av. C. S., sen., depune la dosar înscrisuri în circumstanţiere, respectiv

licenţa de antrenor sportiv emisă pe numele inculpatului de Federaţia Spaniolă de Atletism, adeverinţă şi diplomă care atestă

că inculpatul a absolvit cursul de „Monitor de fotbal de tineret de la Şcoala Gallega de Antrenori” - Spania, ambele în

traducere legalizată la Biroul Notarului Public G. I.-D.-M. din Braşov, precum şi planşă foto cu echipa, copia certificatului

de şedere în Spania şi copia permisului de conducere, emise de autorităţile spaniole.

Reprezentanta Ministerului Public şi apărătorul inculpatului, arată că, nu au excepţii de invocat şi nici cereri de

formulat.

Nemaifiind alte probe de solicitat, nici din oficiu de administrat, în baza art. 387 C.pr.pen., instanţa declară

terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentanta Ministerului Public, arată că, din probele administrate în cauză rezultă că, la data de 13.08.2015,

inculpatul D. C.-I. i-a oferit agentului de poliţie C. S. – C. suma de 200 lei, cu titlu de mită, în scopul de a-l  determina

pe agent să nu-şi exercite atribuţiile legale vizând constatarea şi sancţionarea sa contravenţională, fapta inculpatului 

întrunind elementele constitutive ale infracţiunii de dare de mită, prevăzută de art. 290 al. 1 C.pen.

Solicită a se reţine vinovăţia inculpatului în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii reţinute în sarcina sa în actul

de inculpare, şi pe cale de consecinţă, condamnarea acestuia la pedeapsa închisorii şi pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.

În baza art. 65 al. 1 C.pen., solicită să se aplice inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor

prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., care conform art. 65 al. 3 C.pen., se vor executa din momentul rămânerii

definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală se consideră executată.

Ca modalitate de executare a pedepsei, în baza art. 91 C.pen., solicită suspendarea executării pedepsei sub

supraveghere, urmând ca în baza art. 92 al. 1 C.pen., să se stabilească pentru inculpat termen de supraveghere care se

calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În baza art. 93 al. 1, 2 şi 3 C.pen., solicită să se stabilească măsurile de supraveghere pe care inculpatul trebuie să

le respecte  pe durata termenului de supraveghere. 

De asemenea, în baza art. 112 al.  1 lit. b C.pen., rap. la art. 290 al. 5 C.pen., solicită să se dispună confiscarea

specială a sumei de 200 lei, ce a constituit obiectul mitei, consemnată la C.E.C. Bank Sf. Gheorghe, urmând ca instanţa să

dispună şi asupra suporturilor optici ataşate dosarului.

Solicită obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Apărătorul ales al inculpatului, av. C. S., sen., arată că, în speţă, inculpatul a solicitat ca judecata să aibă loc

potrivit procedurii recunoaşterii şi instanţa de judecată trebuie să aibă în vedere nu numai recunoaşterea faptei ca atare ci

şi toate circumstanţele şi împrejurările săvârşirii faptei pentru care inculpatul este judecat, care au legătură atât cu

inculparea sa cât şi cu ideea de justiţie. 

În acest sens, arată că, potrivit dispoziţiilor art. 289 C.pen., este infractor şi cel care nu refuză oferta, ori

lucrătorul de poliţie, de la orele 13:30 şi până la ora 15:40, când a fost organizat flagrantul, astfel cum rezultă din

înregistrări, inclusiv şi discuţia în care inculpatul spune „cum facem, cum ne-am înţeles în drum”, nu a făcut acest lucru şi

nu numai că nerefuzând oferta a comis o faptă penală dar, prin atitudinea sa, atitudine care dacă s-ar fi manifestat faţă de

o persoană care are domiciliul sau reşedinţa în România ori faţă de o persoană cu o anumită maturitate, ar fi avut alte

consecinţe decât în cazul acestui tânăr care, de 8 ani se află în Spania şi în toată această perioadă doar de 2 ori a fost în

România, în ziua respectivă deplasându-se în Sf. Gheorghe, pentru a-şi rezolva o problemă.

Arată că, dacă un drum este închis pentru lucrări, se pune o barieră la jumătate de drum şi orice om ştie că nu poate

să treacă, iar dinspre Ozun este o intersecţie la stânga într-o curbă puternică şi dacă indicatorul se află pe partea aceea

atunci nu poate fi văzut, dar nu acest aspect are importanţă, ci locul unde se afla poliţistul, respectiv la jumătatea

drumului deşi nu avea ce să caute acolo pentru că nu avea pe cine să oprească, practic acesta se afla la vânătoare, apoi îl

opreşte pe inculpat, îi spune ce facem, cum facem.

De asemenea, arată că, poliţistul în momentul în care cineva îi oferă ceva ar trebui să refuze, să repudieze o asemenea

propunere şi să spună „dumneata eşti infractor vrei să mă corupi”, în schimb îl trimite pe inculpat la maşină, mai stă un

timp, mai are loc o discuţie, inculpatul îi spune o sumă, pe care nu o refuză, îl trimite la post unde inculpatul mai

aşteaptă o oră şi jumătate, timp în care poliţistul rezolvă toate celelalte maşini.

Faţă de această împrejurare se întreabă retoric, care este percepţia inculpatului faţă de toate aceste manevre, faţă de

acest comportament, care, desigur a auzit multe despre România şi în momentul în care a venit în ţară s-a aflat în această

situaţie. Arată că, inculpatul  a înţeles că există posibilitatea acestei rezolvări şi că avut loc şi o înţelegere în acest

sens.

Ca atare, în lipsa atitudinii funcţionarului public crede că, niciodată nu s-ar fi întâmplat fapta şi dacă acesta ar fi

avut conduita necesară, clară, firească şi legală, aşa cum ar fi trebuit să fie ea, nu se ajungea în această situaţie, fără

nici un fel de dubiu.

Apărătorul inculpatului arată că, relevă acest aspect în faţa instanţei deoarece este un lucru foarte important,

întrucât fapta se află la limita art. 290 al 2 C.pen., referitoare la clauza de impunitate faţă de mituitor atunci când este

constrâns, şi spune că, nu susţine că s-a produs această constrângere, dar inculpatului i s-a dat moral această impresie.

Ca atare, arată că, acest lucru are importanţa sa şi cu privire la individualizarea sancţiunii penale pe care instanţa

urmează să o aplice, sens în care, solicită instanţei ca la stabilirea pedepsei să aibă în vedere nu numai circumstanţele

personale ale inculpatului ci şi această atitudine şi această situaţie clar dovedită, nu prin declaraţia inculpatului, ci

prin filmările existente pe CD la dosarul cauzei.

În ceea ce priveşte circumstanţele personale ale inculpatului, arată că acesta este tânăr, este apreciat, are o echipă

de tineret pe care o antrenează, este atlet de nivel european, este student şi regretă nespus această greşeală.

Solicită ca, toate aceste lucruri să se reţină ca şi circumstanţe atenuante, alături de împrejurarea obiectivă a

procedurii prin care inculpatul a înţeles să se desfăşoare judecata în această cauză, faţă de care apărarea apreciază că, ar

fi excesiv pentru el, în condiţiile în care acesta se află în Spania, să înceteze şcoala şi toate activităţile de acolo şi să

se pună la dispoziţia autorităţilor române în cazul aplicării unei sancţiuni cu suspendare sub supraveghere, sens în care

solicită amânarea aplicării pedepsei, potrivit art.  83 C.pen.

Reprezentanta Ministerului Public faţă de solicitarea apărătorului inculpatului de amânare a aplicării pedepsei, arată

că, în speţă, nu pot fi aplicate dispoziţiile art. 83 C.pen., care prevăd în mod expres că nu se poate dispune amânarea

aplicării pedepsei dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este de 7 ani sau mai mare, ori infracţiunea

de dare de mită, pentru care inculpatul este trimis în judecată ,se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

În replică, apărătorul inculpatului arată că, într-adevăr pedeapsa pentru infracţiunea de dare de mită este închisoare

de la 2 la 7 ani, dar, urmare solicitării inculpatului de judecare a cauzei potrivit procedurii recunoaşterii, minimul şi

maximul pedepsei scad şi tocmai de aceea a solicitat aplicarea art. 83 C.pen., existând şi practică în acest sens. 

Inculpatul D. C.-I., în baza art. 389 C.pr.pen., având ultimul cuvânt, arată că recunoaşte şi îşi regretă fapta comisă,

însuşindu-şi concluziile apărătorului său. 

T R I B U N A L U L

Asupra procesului penal de faţă.

În baza actelor şi lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna cu nr. 581/P/2015 din 17 august 2015, înregistrat la

această instanţă  la data de 25.08.2015, sub nr. de mai sus, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul D.

C.-I., cu datele personale din dispozitivul prezentei sentinţe, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prev. de art.

290 al. 1 C.pen.

Prin actul de sesizare al instanţei, s-a reţinut, în esenţă, în sarcina inculpatului D. C.-I. faptul că, la data de

13.08.2015, în jurul orei 13.30, după ce a fost depistat în trafic de către agentul de poliţie C. S.-C. din cadrul Postului

de Poliţie Ozun, jud. Covasna, conducând autoturismul înmatriculat sub nr. …… în Regatul Spaniei, pe DJ 103 B, închis

temporar circulaţiei publice, săvârşind contravenţia prevăzută de art. 101 al. 3 lit. b din O.U.G. nr. 195/2002, rep. vizând

încălcarea obligaţiei prevăzută de art. 31 lit. c din O.U.G. nr. 195/2002, rep., i-a oferit agentului de poliţie suma de 200

de lei, cu titlu de mită, cu scopul de a-l determina pe agent să nu-şi exercite atribuţiunile legale vizând constatarea şi

sancţionarea sa contravenţională.

Audiat în faza urmăririi penale, inculpatul D. C.-I. a recunoscut şi a regretat săvârşirea faptei, arătând că a

procedat astfel pentru că nu vroia să rămână fără permis, deoarece urma să plece, la data de 25 august 2015, la locuinţa sa

din Spania (f.37-38,41-42 d.u.p.).

După înregistrarea şi repartizarea aleatorie a dosarului, judecătorul de cameră preliminară a procedat potrivit art.

342-348 din C.pr.pen.

Având în vedere că, în termen legal, nu au fost formulate cereri şi excepţii de către inculpat sau de apărătorul

acestuia şi nici din oficiu nu s-a impus a fi invocate, prin încheierea din camera de consiliu din data de 23 septembrie

2015, definitivă, în baza art. 346 al. 2 C.pr.pen., judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării

instanţei cu rechizitoriul nr. 581/P/2015 din 17.08.2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, privind pe inculpatul

D. C.-I., trimis în judecată, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prev. de art. 290 al. 1 C.pen., a administrării

probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunând începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul din cauză.

Încheierea fiind definitivă, în temeiul art. 103/14 al. 1 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor

judecătoreşti, aprobată prin Hotărârea nr. 387/2005 a C.S.M., cu modificările şi completările ulterioare, completul de

judecată a fixat primul termen de judecată pentru data de 14 octombrie 2015, dispunând citarea inculpatului, precum şi

celelalte măsuri pentru pregătirea judecăţii, în condiţiile legii.

La termenele de judecată din data de 14.10.2015 şi 7.12.2015, deşi procedura de citare era îndeplinită, inculpatul nu

s-a prezentat în instanţă, deoarece se afla în Spania, apărătorul acestuia arătând că urmează cursuri şcolare, însă acesta se

va întoarce în ţară în vacanţă, solicitând un nou termen de judecată, când inculpatul se va putea prezenta în instanţă. La

termenul de judecată din data de 4 ianuarie 2016, inculpatul prezent fiind în instanţă, s-a dat citire actului prin care s-a

dispus trimiterea în judecată şi după ce i s-a explicat inculpatului în ce constă învinuirea şi a fost înştiinţat cu privire

la drepturile prev. de art. 374 al. 2 C.pr.pen., preşedintele completului i-a pus în vedere că poate solicita ca judecata să

aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor ce vor fi prezentate de părţi,

dacă recunoaşte în totalitate fapta reţinută în sarcina sa, aducându-i la cunoştinţă şi dispoziţiile art. 396 al. 10

C.pr.pen., după care inculpatul a declarat că recunoaşte în totalitate fapta reţinută în sarcina sa şi a solicitat ca

judecata să aibă loc potrivit procedurii în cazul recunoaşterii învinuirii, astfel, potrivit art. 375 al. 1 C.pr.pen.,

instanţa a procedat la ascultarea inculpatului (f.32 d.f.).

În declaraţia sa, inculpatul a recunoscut comiterea faptei, după cum a fost reţinută şi în rechizitoriu, astfel că,

după punerea în discuţie, în baza art. 375 al. 2 C.pr.pen., instanţa a admis cererea inculpatului privind judecarea cauzei pe

procedura în cazul recunoaşterii învinuirii.

La acelaşi termen de judecată, la solicitarea apărătorului ales al inculpatului, instanţa a admis proba cu înscrisuri,

în circumstanţiere, fiind depuse la dosar, în limba spaniolă şi în traducere în limba română, certificatul care face dovada

că inculpatul a absolvit „Cursul de monitor de fotbal de tineret” şi „Licenţa de antrenor”, emisă de Federaţia Spaniolă de

Atletism (f.33,34-36,37,38-39,40,41).

Din actele şi lucrările dosarului rezultă următoarele:

Agentul şef principal de poliţie C. S.-C. din cadrul Postului de Poliţie Ozun, jud. Covasna, îşi desfăşoară activitatea

în cadrul I.P.J Covasna, din data de 01.04.1992 şi deţine aviz de poliţie judiciară din data de 01.06.2004, iar aviz de

poliţie rutieră din data de 02.11.1999, conform dispoziţiei Inspectorului General al I.G.P.R nr. 3790/02.11.2009 (7.d.u.p.).

În data de 13.08.2015, agentul şef principal de poliţie C. S.-C. a intrat în serviciu, la Postul de Poliţie Ozun,

desfăşurând activităţile specifice funcţiei, însă, în jurul orei 11.00, a fost solicitat de martorul K. A., şef de şantier în

cadrul S.C. ……….. S..A. Braşov, pentru a asigura respectarea normelor rutiere vizând D.J 103 B, închis temporar circulaţiei

publice, respectiv în perioada 15.06.2015 – 15.09.2015, pentru efectuarea de lucrări de modernizare a drumului de către

societatea susmenţionată, astfel cum rezultă din adresa I.P.J. Covasna – Serviciul Rutier nr. 83489/13.06.2015 (f.30 d.u.p.).

Agentul de poliţie a răspuns solicitării, deplasându-se pe segmentul de drum susmenţionat, în vederea aplicării

normelor rutiere, fiind echipat cu uniforma de poliţist şi în jurul orei 13,30, a depistat în trafic autoturismul condus de

către inculpatul D. C.-I., care se deplasa pe drumul închis temporar circulaţiei publice, din direcţia Ozun spre Chilieni,

săvârşind contravenţia prevăzută de art. 101 alin. 3 lit. b din O.U.G. nr. 195/2002, rep., vizând încălcarea obligaţiei

prevăzută de art. 31 lit. c din O.U.G. nr. 195/2002, rep.

În momentul în care agentul şef principal de poliţie C. S. C. a procedat la stabilirea şi sancţionarea contravenţională

a inculpatului, inclusiv reţinerea permisului de conducere, pe o perioadă de 60 de zile, acesta i-a oferit agentului de

poliţie suma de 200 de lei, cu titlu de mită, cu scopul de a-l determina pe agent să nu-şi exercite atribuţiunile legale

privind constatarea şi sancţionarea sa contravenţională, respectiv să nu-i reţină permisul de conducere.

Auzind acest lucru, agentul de poliţie i-a spus inculpatului să aştepte la maşină, după care şi-a anunţat superiorii

despre faptul că o persoană încearcă să-i ofere o sumă de bani, pentru a nu-i reţine permisul de conducere, apoi i-a

solicitat inculpatului să se deplaseze la sediul Postului de Poliţie şi să-l aştepte acolo.

Agentul de poliţie a procedat la întocmirea actului de sancţiune contravenţională (f.23,24 d.u.p.), după care a sesizat

organele de poliţie din cadrul D.G.A. –S.J.A Covasna, prin intermediul superiorilor săi şi a formulat denunţul penal, în care

a arătat că,  la aceeaşi dată, în jurul orei 13.30, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu privind circulaţia

rutieră pe DJ 103 B, închis temporar circulaţiei publice, a depistat în trafic autoturismul condus de către numitul D. C.-I.,

care se deplasa pe drumul sus-menţionat, încălcând prevederile art. 101 alin. 3 lit. b din O.U.G. 195/2002, rep. şi procedând

la oprirea şi verificarea autovehiculului, în vederea aplicării sancţiunii contravenţionale, D. C.-I. i-a oferit suma de 200

de lei, cu scopul de a-l determina să nu-şi exercite atribuţiunile legale vizând constatarea şi sancţionarea contravenţională

a mituitorului (f.6.d.u.p.).

În urma sesizării acestei instituţii, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, s-a înregistrat dosarul penal cu nr.

581/P/2015 şi, prin ordonanţa din 13.08.2015, s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de

dare de mită, prev. de art. 290 al. 1 C. pen. (f.1,6,8 d.u.p.).

În continuare, procurorul a autorizat, cu titlu provizoriu, pe o durată de 48 de ore, supravegherea video, audio sau

prin fotografiere, a convorbirilor şi comunicaţiilor purtate de către denunţătorul C. S. şi numitul D. C.-I. şi cu alte

persoane, care-l însoţesc, în legătură cu infracţiunea urmărită, activitate ce urma a fi efectuată de către Serviciul

Judeţean Anticorupţie Covasna, în baza delegării procurorului (f.9,10 d.u.p.),  ordonanţa prin care s-a dispus autorizarea

supravegherii tehnice fiind confirmată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna, prin

încheierea din data de 14.08.2015 ( f.18-19.d.u.p.).

În urma acestora, s-a înregistrat audio-video, conform procesului-verbal de redare (f. 14-15 d.u.p.), discuţia în

mediul ambiental purtată de către agentul de poliţie cu D. C.-I. şi în baza delegării (f.20 d.u.p.), ofiţerii de poliţie

judiciară din cadrul D.G.A. - Serviciul Judeţean Anticorupţie Covasna, la orele 15,20, au intrat în sediul postului de

poliţie, unde a fost identificat inculpatul şi martorul denunţător C. S. şi au întocmit un procesul-verbal de constatare a

infracţiunii flagrante, procedând la ridicarea sumei de bani dată drept mită (f.20, 21-22 d.u.p.). În cadrul acestei

proceduri, s-a constatat că, inculpatul a reiterat oferta de mită, remiţându-i agentului de poliţie suma de 200 de lei, pe

care a plasat-o pe biroul agentului de poliţie, între copertele talonului autovehiculului său, aspecte ce rezultă, atât din

procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante din 13.08.2015, întocmit de către organele de poliţie judiciară din

cadrul D.G.A.-S.J.A Covasna (f.21-22 d.u.p.), cât şi din denunţul formulat în scris de către agentul de poliţie C. S.-C.

(f.6.d.u.p.).

După surprinderea faptei în flagrant, inculpatul a avut o atitudine de colaborare şi de recunoaştere a faptei, pe care

şi-a menţinut-o inclusiv cu ocazia audierii sale, arătând că regretă fapta săvârşită şi că a procedat astfel deoarece nu

vroia să rămână fără permis, întrucât urma să plece la locuinţa sa, în Spania pe 25 august 2015.

Astfel, din declaraţiile martorului C. S.-C. şi ale inculpatului D. C.-I. (f.32-34,37-38,41-42 d.u.p) rezultă că,

iniţial, după ce agentul de poliţie l-a informat pe inculpat despre fapta contravenţională săvârşită şi cuantumul sancţiunii,

respectiv amenda şi suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe durata a 60 de zile, prin reţinerea permisului, acesta

i-a oferit agentului de poliţie, aflat în autospeciala de Poliţie, suma de 200 de lei, rugându-l pe poliţist să nu-l

sancţioneze.

Din declaraţia inculpatului, dată în prezenţa apărătorului ales (f. 43-45 d.u.p.), reiese că acesta s-a deplasat la

cca. 15 minute de la depistarea sa, la autospeciala în care se afla agentul de poliţie, întrebându-l dacă „se poate rezolva

altcumva” situaţia sa, moment în care agentul de poliţie i-a cerut inculpatului să se reîntoarcă la autoturismul său. După

alte 15 minute, inculpatul s-a deplasat din nou la autospeciala de Poliţie, întrebându-l pe agentul de poliţie „cum rezolvăm

treaba”, spunându-i, de această dată, că îi poate da 200 de lei ca să-l lase să plece, în sensul de a nu-l sancţiona.

Suma ridicată a fost consemnată la CEC Bank – Filiala Sf. Gheorghe pe numele inculpatului şi la dispoziţia Tribunalului

Covasna, conform chitanţei nr. 2811446/1/14.08.2015 şi a recipisei de consemnare nr. 349843/1/14.08.2015 (f.50,51 d.u.p.).

Starea de fapt mai sus reţinută, rezultă din actele întocmite şi probele administrate în faza urmăririi penale

respectiv: declaraţia martorului denunţător C. S.-C., inclusiv suportul optic vizând înregistrarea acesteia (f.32-34),

declaraţia martorului K. A., inclusiv suportul optic vizând înregistrarea acesteia (f.28-29), procesul-verbal de redare a

convorbirilor şi comunicărilor interceptate în mediul ambiental purtate între denunţător şi inculpat (f.14-15), adresa

Serviciului poliţiei rutiere privind starea DJ 103 B, închis temporar circulaţiei publice (f.30), procesul-verbal de

constatare a infracţiunii flagrante, însoţit de suportul optic având fixate imaginile filmate cu ocazia activităţii şi planşa

cu fotografiile judiciare (f.21-22, 26), înscrisuri privind situaţia inculpatului şi a autovehiculului acestuia (f.24-25),

imaginile privind convorbirile şi comunicările interceptate în mediul ambiental purtate între denunţător şi inculpat, fixate

pe DVD, procesul-verbal privind situaţia juridică a agentului de poliţie C. S.-C. (f.7), procesul-verbal de aplicare a

sancţiunii contravenţionale (f.23), recipisa nr. 349842/1 din 14.08.2015 de consemnare a sumei de 200 lei la CEC Bank Sf.

Gheorghe, copia de pe cazierul judiciar al inculpatului (f.56) şi declaraţiile inculpatului D. C.-I., însoţite de suporturile

optice vizând înregistrarea acesteia (f.37-38, 41-42, 43-45 d.u.p, 32 d.f.).

În drept, fapta inculpatului D. C.-I., care la data de 13.08.2015, în jurul orei 13.30, după ce a fost depistat în

trafic de către agentul de poliţie C. S.-C. din cadrul Postului de Poliţie Ozun, jud. Covasna, conducând autoturismul

înmatriculat sub nr. ……… în Regatul Spaniei, pe DJ 103 B, închis temporar circulaţiei publice, săvârşind contravenţia

prevăzută de art. 101 al. 3 lit. b din O.U.G. nr. 195/2002, rep. vizând încălcarea obligaţiei prevăzută de art. 31 lit. c din

O.U.G. nr. 195/2002, rep., i-a oferit agentului de poliţie C. S. C. suma de 200 de lei, cu titlu de mită, cu scopul de a-l

determina pe agent să nu-şi exercite atribuţiunile legale vizând constatarea şi sancţionarea sa contravenţională, întruneşte

elementele constitutive ale infracţiunii de dare de mită, prev. de art. 290 al. 1 C.pen..

Pentru fapta sa inculpatul va răspunde penal, iar la dozarea şi individualizarea pedepsei, potrivit art. 74 C.pen.,

instanţa  va avea în vedere, natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite, aceea de dare de mită, pericolul social al faptei

comise, care rezultă din încălcarea acelor relaţii sociale care ocrotesc normala evoluţie a relaţiilor de serviciu, precum şi

prestigiul Poliţiei Române, de unele acţiuni de corupere a unui funcţionar prin promisiunea, oferirea sau darea unor foloase

materiale ilicite, pentru ca acesta să încalce îndatoririle sale de serviciu, dar şi circumstanţele concrete de săvârşire a

acesteia. Astfel, se constată că inculpatul a dat, drept mită, suma de 200 lei agentului şef de poliţie din cadrul Postului

de Poliţie Ozun, jud. Covasna, pentru a nu fi sancţionat contravenţional şi pentru a nu i se suspenda dreptul de a conduce,

pentru o perioadă de 60 de zile.

Totodată, instanţa va avea în vedere şi circumstanţele personale ale inculpatului, care are vârsta de 21 de ani şi nu

are antecedente penale şi are un comportament corespunzător, atât în familie cât şi în societate, se află în continuarea

studiilor şi este implicat în activităţi prosociale, fiind antrenor al unei echipe de fotbal de tineret în Spania (f.41 d.f.)

şi totodată a avut o atitudine sinceră pe parcursul procesului penal, recunoscând şi regretând fapta comisă, solicitând

judecarea cauzei pe procedura recunoaşterii învinuirii, potrivit art. 375 al.1 şi 2 C.pr.pen., în condiţiile prevăzute la

art. 374 al. 4 C.pr.pen.

În consecinţă, la individualizarea pedepsei instanţa va avea în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de lege, pentru 

infracţiunea de darea de mită, redus cu o treime, conform art. 396 al. 10 C.pr.pen., şi ţinând seama şi de circumstanţele

personale ale inculpatului arătat mai sus, instanţa apreciază că, o pedeapsă stabilită la acest minim va fi de natură a

satisface atât cerinţele prev. de art. 74 C.pen., cât şi scopul pedepsei, acela de prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni

şi formarea unei atitudini corecte faţă de ordinea de drept, faţă de regulile de convieţuire socială, în vederea reintegrării

în societate a inculpatului şi că nu se justifică a se reţine circumstanţe atenuante, cu consecinţa recucerii limitelor

pedepsei cu o treime, potrivit art. 76 al. 1 C.pen.

Tot astfel, nu va da curs nici solicitării formulate de apărătorul inculpatului privind  amânarea aplicării pedepsei,

potrivit art. 83 C.pen., având în vedere că, în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de textul legal.

Astfel, potrivit art. 83 al. 2 C.pen. „Nu se  poate dispune amânarea aplicării pedepsei dacă pedeapsa prevăzută de lege

pentru infracţiunea săvârşită este de 7 ani sau mai mare …” .

Aşa fiind, văzând că infracţiunea de darea de mită, prev. de art. 290 al. 1 C.pen., se pedepseşte cu închisoare de la 2

la 7 ani, instanţa constată că, în cauză  nu se poate dispune amânarea aplicării pedepsei.

Sub acest aspect, susţinerea apărătorului inculpatului, în sensul că limita pedepsei prev. de art. 83 al. 2 C.pen., se

raportează la limita obţinută în urma aplicării procedurii în cazul recunoaşterii învinuirii, nu poate fi reţinută, având în

vedere că prin pedeapsa de 7 ani sau mai mare prevăzută în art. 83 al. 2 C. pen., se înţelege pedeapsa prevăzută de lege şi

nu pedeapsa rezultată din aplicarea dispoziţiilor de reducere prev. de art. 369 al. 10 C.pr.pen. la pedeapsa prevăzută de

lege pentru infracţiunea săvârşită.

Aşa fiind, instanţa apreciază ca fiind necesară condamnarea inculpatului D. C.-I. la pedeapsa de 1(un) an şi 4(patru)

luni închisoare şi pedeapsa complementară  a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., pe o

perioadă de 1(un) an, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de

a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat,  pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prev. de art.

290 al. 1 C.pen., cu aplicarea art. 67 al. 1 C.pen şi art. 396 al. 10 C.pr.pen.

Totodată, în baza art. 65 al. 1 C.pen., instanţa va aplica inculpatului şi pedeapsa accesorie a interzicerii

exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., care potrivit art. 65 al. 3 C.pen., se va executa din

momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală se consideră executată.

Văzând cuantumul pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, faptul că acesta nu a mai fost condamnat anterior şi 

faptul că inculpatul a fost de acord  de a presta o muncă nerenumerată în folosul comunităţii (f.32 verso d.f.), raportat şi

la circumstanţele personale ale acestuia, arătate mai sus, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar

fără executarea acesteia, inculpatul nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale

pentru o perioadă determinată.

Faţă de cele de mai sus, văzând că, în speţă, sunt întrunite condiţiile prev. de art. 91 C.pen., urmează ca, în baza

art. 91 C.pen., instanţa să dispună suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi, în baza art. 92 al. 1 C.pen., va

stabili pentru inculpatul D. C.-I. termen de supraveghere de 2 (doi) ani, care potrivit art. 92 al. 2 C.pen., se calculează

de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Văzând modalitatea de executare a pedepsei ce se va aplica inculpatului, executarea pedepsei complementare a

interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., va începe de la data rămânerii definitive a prezentei

hotărârii de condamnare, în conformitate cu dispoziţiile art. 68 al. 1 lit. b C.pen.

În speţă, nu se impune interzicerea dreptului de a alege,  prev. de art. 66 al. 1 lit. d C. pen., ca pedeapsă

accesorie, întrucât, interzicerea acestui drept, contravine dispoziţiilor art. 3 din Protocolul nr. 1 al Convenţiei pentru

apărarea drepturilor omului şi ale libertăţilor fundamentale, astfel cum a statuat Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin

hotărârea din 30.03.2004 privind cauza Hirst contra Marii Britanii, în motivarea căreia Curtea a reţinut că, indiferent de

durata pedepsei şi de natura infracţiunii care a atras-o, nu se justifică excluderea celor condamnaţi din câmpul persoanelor

cu drept de vot, neexistând nici o legătură între interdicţia votului şi scopul pedepsei, aceea de a prevenii săvârşirea de

noi infracţiuni şi de a asigura inserţia socială a infractorilor.

De asemenea, în temeiul dispoziţiilor art. 93 al. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, instanţa îl va obliga

pe inculpatul D. C.-I. să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Covasna, la

datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în

prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă şi să

comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă, iar  în baza art. 93 al. 2 

lit. b C.pen., va impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de

Probaţiune  Covasna sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 al. 3 C.pen., instanţa va obliga pe inculpat ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o

muncă nerenumerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei oraşului Întorsura Buzăului, jud.

Covasna, sau în cadrul Atelierului de Muncă în Folosul Comunităţii, situat în spaţiul Liceului „Nicolae Titulescu” Braşov,

din mun. Braşov, str. 13 Decembrie, nr. 125, jud. Braşov, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate nu va putea

presta această muncă, care se va executa în condiţiile prev. de art. 57 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor,

a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

În temeiul art. 404 al. 2 C.pr.pen., cu aplicarea art. 91 al. 4 C.pen., instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra

dispoziţiilor art. 96 C.pen., potrivit cărora, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă

măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, ori săvârşeşte o nouă infracţiune, instanţa va revoca suspendarea

şi va dispune executarea pedepsei aplicate.

În baza art. 112 al. 1 lit. b C.pen., rap. la art. 290 al. 5 C.pen., se va dispune confiscarea specială de la

inculpatul D. C.-I. a sumei de 200 lei, ce constituie obiectul mitei, consemnată la CEC Bank Sf. Gheorghe pe numele

inculpatului, conform chitanţei nr. 2811446/1/14.08.2015 şi a recipisei de consemnare nr. 349843/1/14.08.2015 (f.50,51

d.u.p.).

În baza art. 146 al. 3 C.pr.pen., instanţa va dispune ca, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, să se conserve

prin arhivare odată cu dosarul cauzei la sediul instanţei, în locuri speciale, cu asigurarea confidenţialităţii, a DVD-lui

inscripţionat „FLAGRANT 13.08.2015, 581/P/2015”, conţinând înregistrările video ale activităţii de flagrant, a DVD-lui

inscripţionat „PTCV/154MS/2015”, conţinând înregistrările video autorizate în cauză, a DVD-lui inscripţionat „audieri

581/P/2015”, conţinând înregistrările audierilor din cauză şi a DVD-lui inscripţionat „audieri inculpat 17.08.2015 d.p.

581/P/2015”, conţinând înregistrările audierilor din cauză, ambalate în plic sigilat, aflat în camera de corpuri delicte a

Tribunalului Covasna şi înregistrat în registrul de corpuri delicte sub nr. 112/2015.

În baza art. 274 al. 1 C.pr.pen., inculpatul D. C.-I. va fi obligat să plătească statului 300 lei cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

În baza art. 290 al. 1 C.pen., cu aplicarea art. 67 al. 1 C.pen. şi art. 396 al. 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul

D. C.-I., fiul lui C. şi M.,  născut la data de ……, în oraşul ……….., judeţul ………, CNP ……………., cetăţean român, de

naţionalitate română, studii 10 clase + şcoală profesională în specialitatea comerţ şi contabilitate, în prezent student,

fără loc de muncă, necăsătorit, fără copii minori, stagiul militar nesatisfăcut, C.M.J. Covasna, domiciliat în oraşul ……..,

jud. Covasna, cu reşedinţa în Spania, Provincia Lugo, oraşul A. Pontenova, ………., cu domiciliul procesual ales la sediul

Cabinetului de avocat C. S., din mun. Sf. Gheorghe, ………, jud. Covasna, posesor a CI seria …, nr. ……….., fără antecedente

penale, la pedeapsa de 1(un) an şi 4(patru) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de

art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., pe o perioadă de 1 an, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice

alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pentru săvârşirea

infracţiunii de darea de mită.

În baza art. 65 al. 1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de

art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., care potrivit art. 65 al. 3 C.pen., se execută din momentul rămânerii definitive a

hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală se consideră executată.

 În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi, în baza art. 92 al. 1 C.pen.,

stabileşte pentru inculpatul D. C.-I. termen de supraveghere de 2 (doi) ani, care potrivit art. 92 al. 2 C.pen., se

calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În baza art. 68 al. 1 lit. b C.pen., executarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al.

1 lit. a şi b C.pen., începe de la data rămânerii definitive a prezentei hotărârii de condamnare.

În baza art. 93 al. 1 C. pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul D. C.-I. trebuie să respecte

următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Covasna, la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 al. 2  lit. b C.pen., impune inculpatului D. C.-I. să frecventeze un program de reintegrare socială

derulat de către Serviciul de Probaţiune  Covasna sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 al. 3 C.pen., obligă pe inculpatul D. C.-I. ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o

muncă nerenumerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei oraşului Întorsura Buzăului, jud.

Covasna, sau în cadrul Atelierului de Muncă în Folosul Comunităţii, situat în spaţiul Liceului „Nicolae Titulescu” Braşov,

din mun. Braşov, str. 13 Decembrie, nr. 125, jud. Braşov, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate nu poate

presta această muncă, care se va executa în condiţiile prev. de art. 57 din Legea nr. 253/2013.

În baza art. 404 al. 2 C.pr.pen., cu aplicarea art. 91 al. 4 C.pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor

art. 96 C.pen., potrivit cărora, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de

supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, ori săvârşeşte o nouă infracţiune, instanţa va revoca suspendarea şi va

dispune executarea pedepsei aplicate.

În baza art. 112 al. 1 lit. b C.pen., rap. la art. 290 al. 5 C.pen. dispune confiscarea specială  de la inculpatul D.

C.-I. a sumei de 200 lei, ce constituie obiectul mitei, consemnată la CEC Bank Sf. Gheorghe pe numele inculpatului, conform

chitanţei nr. 2811446/1/14.08.2015 şi a recipisei de consemnare nr. 349843/1/14.08.2015.

În baza art. 146 al. 3 C.pr.pen., la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, dispune conservarea prin arhivare odată

cu dosarul cauzei la sediul instanţei, în locuri speciale, cu asigurarea confidenţialităţii, a DVD-lui inscripţionat

„FLAGRANT 13.08.2015, 581/P/2015”, conţinând înregistrările video ale activităţii de flagrant, a DVD-lui inscripţionat

„PTCV/154MS/2015”, conţinând înregistrările video autorizate în cauză, a DVD-lui inscripţionat „audieri 581/P/2015”,

conţinând înregistrările audierilor din cauză şi a DVD-lui inscripţionat „audieri inculpat 17.08.2015 d.p. 581/P/2015”,

conţinând înregistrările audierilor din cauză, ambalate în plic sigilat, aflat în camera de corpuri delicte a Tribunalului

Covasna şi înregistrat în registrul de corpuri delicte sub nr. 112/2015.

În baza art. 274 al. 1 C.pr.pen., obligă pe inculpatul D. C.-I. să plătească statului 300 lei cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 4 ianuarie 2016.

PREŞEDINTE GREFIER