Legea 215/2001 – validare primar

Sentinţă civilă 1392 din 22.06.2016


5)Sentinţa civilă nr. 1392/22.06.2016

Cuprins pe materii: Legea 215/2001 – validare primar

In urma verificării dosarului  privind alegerea primarului comunei Priponeşti ,judeţul Galaţi, instanţa urmează a aprecia  că au fost respectate dispoziţiile art. 4 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor publice locale, care reglementează condiţiile generale de eligibilitate  pentru funcţiile de consilieri, primari, respectiv  preşedinţi Consilii Judeţene.

Din procesul verbal de constatare a rezultatelor alegerilor întocmit de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 47  al comunei P  rezultă ca  la alegerile publice  locale desfăşurate la data de 05.06.2016  a fost ales în funcţia de primar domnul B L, candidat al  Partidului Social Democrat, care a obţinut cel mai  mare număr de voturi valabil exprimate.

In conformitate cu dispoziţiile art.27 alin.1 lit.h din Legea 115/2015 cu modificările şi completările ulterioare, domnului Borza Lucian  i s-a eliberat certificatul doveditor al alegerilor ,  de către Biroul Electoral al Circumscripţiei nr. 47  Priponeşti, din care rezultă că acesta a fost ales primar al comunei P la alegerile locale  din 05.06.2016.

Instanţa urmează a aprecia întemeiată cererea de validare  pentru următoarele considerente :

Potrivit  dispoziţiilor art. 58  alin.  1 din Legea nr. 215/  2001, modificată,  validarea  alegerii primarului  se face în termen de 20 zile de la data desfăşurării alegerilor, în Camera de Consiliu a Judecătoriei  în a cărei rază teritorială se află  comuna sau oraşul,  de către un judecător  desemnat de preşedintele judecătoriei, după îndeplinirea prevederilor  art. 47 din Legea 334/2006 cu modificările şi completările ulterioare” .

Potrivit art.47 din Legea nr.334/2006 cu modificările şi completările ulterioare : „ (1) În termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, mandatarii financiari coordonatori sunt obligaţi să depună la Autoritatea Electorală Permanentă rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi, precum şi cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei, însoţite de declaraţiile prevăzute la art. 28 alin. (9).

(2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură aducerea la cunoştinţă publică a listei partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse, prin publicări succesive în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Rapoartele prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei electorale se publică de Autoritatea Electorală Permanentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor.

(4) În situaţia în care la data depunerii raportului detaliat de venituri şi cheltuieli electorale, candidaţii independenţi sau partidele politice înregistrează datorii, aceştia au obligaţia să raporteze trimestrial Autorităţii Electorale Permanente stadiul achitării datoriilor înregistrate în campania electorală până la data achitării integrale a acestora.

(5) Candidaţilor declaraţi aleşi nu li se pot valida mandatele dacă raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau candidat independent nu a fost depus în condiţiile legii.”

În speţă s-a făcut dovada cu copia Monitorului Oficial nr.444/14.06.2016 că pentru candidatul  B L –Partidul Social Democrat a îndeplinit condiţiile prev. de art. 47 din Legea nr. 334/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

S-a făcut de asemenea, dovada cu certificatul constatator al alegerii şi procesul verbal întocmit de Biroul Electoral de Circumscripţie nr.47 Priponeşti,  că domnul B L  a obţinut cel mai mare număr de voturi  la alegerile locale pentru funcţia de primar al comunei Priponeşti, judeţul Galaţi, care au avut loc la data de 05.06.2016.

Faţă de cele expuse  şi având în vedere sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate  astfel cum  se prevede în  Legea nr. 215/2001,  instanţa urmează a  valida  în funcţia de primar al comunei P , judeţul Galaţi pe domnul B L, domiciliat în comuna P, sat C, judeţul