Excepţia prescripţiei executării amenzii contravenţionale

Sentinţă civilă 583 din 26.08.2015


Cuprins pe materii: Drept procesual civil.

Excepţia prescripţiei executării amenzii contravenţionale

 

Judecătoria Târgu Bujor, secţia civilă, sentinţa civilă  nr. 583/26 August 2015

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 07.07.2015, petentul F A domiciliat în com. Fârţăneşti, jud. Galaţi, a formulat plângere contravenţională împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei seria R15 nr. 01…….39 din 29.06.2015, solicitând instanţei anularea acestuia, exonerarea de la plata amenzii de 125 lei. Totodată, petentul a invocat excepţia nulităţii procesului verbal.

Petentul a invocat  excepţia prescripţiei executării amenzii contravenţionale procesului verbal seria R15 nr. 0118…… din 29.06.2015 prin raportare la prevederile art. 9 alin. 8 din OG nr. 15/2002. 

Potrivit art. 248 Cod procedură civilă, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe noi, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

În ceea ce priveşte e excepţia prescripţiei executării amenzii contravenţionale procesului verbal seria R15 nr. 0118…….din 29.06.2015 prin raportare la prevederile art. 9 alin. 8 din OG nr. 15/2002, invocată de petent, instanţa urmează să o admită, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 9 alin. 6 din OG nr. 15/2002 ,, în cazul utilizatorilor români sau străini, dacă se constată prin intermediul terminalelor de interogare lipsa rovinietei valabile, personalul abilitat aplică sancţiunea şi încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei după identificarea contravenientului utilizator român sau a conducătorului auto, în cazul utilizatorilor străini, proces-verbal de constatare a contravenţiei care poate fi încheiat şi în lipsa contravenientului,, iar conform art. 9 alin. 8 din OG nr. 15/2002 ,, pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal se comunică contravenientului în termen de cel mult două luni de la data constatării contravenţiei, interval pentru care nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenţiei pentru lipsa rovinietei valabile pentru acelaşi vehicul.

Ori, în cauza de faţă contravenţia a fost săvârşită la data de 27.01.2015 şi constată la data de 27.01.2015 prin intermediul terminalelor de interogare lipsa rovinietei valabile conform art. 9 alin. 6 din OG nr. 15/2002, iar procesul verbal a fost comunicat la data de 06.07.2015. Din cuprinsul procesului verbal de contravenţie rezultă că acesta a fost încheiat la data de 29.06.2015 fără a exista vreo menţiune cu privire la momentul constatării.