Incetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescriptiei

Decizie 316/P din 28.05.2009


Prin sentinta penala nr.943 din data de12.09.2008 pronuntata de Judecatoria Constanta în dosarul nr. 11083/212/2007 s-au dispus urmatoarele :

În baza art.334 Cod procedura penala schimba încadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul O.E. a fost trimis în judecata din infractiunile prevazute de art.13 din Legea nr.87/1994 si art.37 din Legea nr.82/1991 cu referire la art.289 Cod penal, ambele cu aplicarea art.13 Cod penal în infractiunea prevazuta de art.13 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.13 Cod penal.

În baza art.13 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.13 Cod penal condamna inculpatul O.E. la pedeapsa de 1 an si 4 luni închisoare. 

În baza art.81 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 1 an si 4 luni închisoare pe o durata de 3 ani si 4 luni reprezentând termen de încercare fixat potrivit art.82 Cod penal.

În baza art.71 Cod penal interzice inculpatului drepturile prevazute de art.64 lit.a) teza a II-a si lit.b) Cod penal.

În baza art.71 alin.(4) Cod penal dispune suspendarea pedepsei accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

În baza art.83 si 84 Cod penal atrage atentia inculpatului asupra cazurilor a caror nerespectare vor impune revocarea suspendarii conditionate.

În baza art.14 si 346 Cod procedura penala obliga inculpatul în solidar cu partea responsabila civilmente SC R.P. SRL la plata sumei de 506.171 lei, inclusiv majorari de întârziere pâna la data platii efective, cu titlu de daune materiale în favoarea partii civile AFP Constanta, în calitate de reprezentant al A.N.A.F Bucuresti.

Dispune comunicarea unei copii de pe dispozitivul prezentei hotarâri Oficiului National al Registrului Comertului la data ramânerii definitive a prezentei hotarâri.

Pentru a se pronunta astfel prima instanta a retinut urmatoarele :

Coroborând mijloacele de proba administrate în cursul procesului penal instanta de fond a retinut urmatoarea situatie de fapt: S.C. R.P.T. S.R.L. a fost înregistrata la O.R.C. sub nr. J 13/1126 la data de 12.05.1999 având ca obiect de activitate : comertul cu ridicata, comertul cu amanuntul cu produse diverse.

În actul constitutiv al societatii au fost înregistrati K.R. cu 90% si inculpatul O.E. cu 10 % participare la beneficii si dividente. Conform procurii nr.1174/30.04.1999 K.R. 1-a împuternicit pe inculpatul O.E. ca, în numele sau, sa îndeplineasca toate formalitatile legale privind constituirea unei societati comerciale cu raspundere limitata cu sediul în Mun.Constanta.

Prin decizia penala nr.132 din data de 4.03.2009, pronuntata în dosarul penal nr.11083/212/2007, Tribunalul Constanta a decis :

« În baza art.379 pct.(1) lit.b) Cod procedura penala respinge ca nefondate apelurile formulate de apelantul – intimat – inculpat O.E. si apelanta – parte civila Statul Român prin ANAF împotriva sentintei penale nr.943/12.09.2008 pronuntata de Judecatoria Constanta în dosarul nr.11083/212/2007.

În baza art.379 pct.(2) lit.a) Cod procedura penala admite apelul formulat de Parchetul de pe lânga Judecatoria Constanta împotriva sentintei penale nr. 943/12.09.2008 pronuntata de Judecatoria Constanta în dosarul nr. 11083/212/2007.

În baza art.382 alin.(2) Cod procedura penala desfiinteaza în parte sentinta penala apelata si, rejudecând, dispune:

În baza art.71 Cod penal raportat la art.64 lit.c) Cod penal interzice inculpatului Omer Enghin  dreptul de a ocupa functia de administrator al unei societati comerciale pe durata executarii pedepsei principale.

În baza art.71 alin.(5) Cod penal constata suspendata executarea pedepsei accesorii a interzicerii dreptului de a ocupa functia de administrator al unei societati comerciale pe durata suspendarii conditionate a executari pedepsei principale.

Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale apelate.

În baza art.192 alin.(2) Cod procedura penala obliga apelantul – intimat – inculpat O.E. si apelanta – parte civila Statul Român prin ANAF la plata a câte 100 lei fiecare cheltuieli judiciare avansate de stat, iar în baza art.192 alin.(3) Cod procedura penala celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat ramân în sarcina acestuia.

În baza art.189 Cod procedura penala suma de 100 lei reprezentând parte din onorariul aparatorului desemnat din oficiu – avocat S.V. se avanseaza din fondurile Ministerului Justitiei în favoarea Baroului Constanta.”

În termen legal, împotriva hotarârilor pronuntate au declarat recurs Parchetul de pe lânga Tribunalul Constanta, inculpatul O.E. si recurenta parte civila Statul Român prin ANAF – DGFP Constanta.

Recursul declarat de Parchet vizeaza gresita individualizare a pedepsei, cât si modalitatea de executare a acesteia.

S-a solicitat a se constata ca inculpatul nu putea beneficia de dispozitiile art.81 Cod penal privind suspendarea conditionata a executarii pedepsei întrucât nu a facut demersuri pentru acoperirea prejudiciului.

Recursul declarat de inculpatul O.E. consta în aceea ca, acesta a beneficiat de art.124 Cod penal raportat la infractiunea prevazuta de art.13 din Legea nr.87/1994 a carei pedeapsa este de pâna la 5 ani închisoare.

În cauza, s-a îndeplinit termenul de prescriptie, astfel ca se impune încetarea procesului penal pentru aceasta infractiune.

Recursul partii civile vizeaza gresita solutionare a actiunii civile, sens în care solicita obligarea inculpatului în solidar cu partea responsabila civilmente S.C. R.P.T. SRL la plata sumei de 1.453.532 lei, inclusiv dobânzile si penalitatile de întârziere pâna la data platii inclusiv.

Cu privire la recursul declarat de partea civila Curtea constata ca acesta este nefondat.

Atât instanta de fond, cât si instanta de apel au constatat ca sunt îndeplinite elementele raspunderii civile delictuale, iar inculpatul în calitate de administrator la SC R.P.T. SRL a prejudiciat bugetul statului prin neplata taxei pe valoare adaugata si a impozitului pe profit.

În cursul urmaririi penale s-a efectuat un raport de expertiza contabila judiciara din doi experti contabili, care au stabilit ca, inculpatul, în calitate de administrator al SC R.P.T. SRL datora statului în perioada aprilie-septembrie 2000 TVA si impozit pe profit, în cuantum de 506.171 lei.

În raport de concluziile expertilor contabili instanta a dispus obligarea inculpatului în solidar cu partea responsabila civilmente la plata sumei 506.171 lei din care, 218.574 lei TVA si 287.597 lei impozit pe profit, inclusiv majorari de întârziere pâna la data platii efective catre partea civila.

În aceste conditii, criticile din recursul declarat nu sunt întemeiate si urmeaza ca în temeiul art.38515 pct.(1) lit.b) Cod procedura penala, a respinge recursul declarat de partea civila si va dispune obligarea acesteia la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare statului în temeiul art.192 alin.(2) Cod procedura penala.

În ceea ce priveste recursul declarat de Parchet si de inculpat privind gresita individualizare a pedepselor aplicate constatam ca, atât instanta de fond cât si instanta de apel au aplicat dispozitiile art.72  cu ocazia procesului de individualizare a pedepsei.

De altfel, inculpatul beneficiaza de dispozitiile art.81 Cod penal pentru pedeapsa de 1 ani si 4 luni închisoare aplicata pentru infractiunea prevazuta de art.13 din Legea nr.87/199 4cu aplicarea art.13 Cod penal.

Recursurile însa sunt admisibile pentru împrejurarea ca, în cauza, a intervenit prescriptia raspunderii penale pentru infractiunea prevazuta de art.13 din Legea nr.87/1994.

Potrivit art.122 lit.d) Cod penal termenul de prescriptie al raspunderii penale pentru persoana fizica este de 5 ani, când legea prevede pentru infractiunea savârsita pedeapsa mai mare de 1 an dar care nu depaseste 5 ani.

Limita de pedeapsa pentru aceasta infractiune este de maxim 5 ani închisoare, astfel ca inculpatul beneficiaza de dispozitiile art.122 lit.d) cu referire la art.124 Cod penal, potrivit cu care prescriptia înlatura raspunderea penala daca termenul prevazut în art.122 este depasit cu înca jumatate.

Fapta fiind comisa în perioada 1999-2000, termenul de prescriptie s-a împlinit în martie 2008.

Curtea de Apel Constanta, în baza art.38515 pct.1 lit.”b” cod procedura penala, a respins ca nefondat recursul penal declarat de partea civila STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F – D.G.F.P. CONSTANTA - împotriva deciziei penale nr.132 din data de 4 martie 2009, pronuntata de Tribunalul Constanta, în dosarul penal nr.11083/212/2007 si a sentintei penale nr.943 din data de 12.09.2008, pronuntata de Judecatoria Constanta, în dosarul penal nr.11083/212/2007.

Conform art.192 alin.2 Cod procedura penala, a obligat recurenta la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare catre stat.

În baza art.38515 pct.2 lit.”b” Cod procedura penala, a admis recursurile penale declarate de PARCHETUL DE PE LÂNGA TRIBUNALUL CONSTANTA si inculpatul O.E. împotriva deciziei penale nr.132 din data de 4 martie 2009, pronuntata de Tribunalul Constanta, în dosarul penal nr.11083/212/2007 si a sentintei penale nr.943 din data de 12.09.2008, pronuntata de Judecatoria Constanta, în dosarul penal nr.11083/212/2007, a casat hotarârile atacate si, în temeiul art.11 pct.2 lit.a)-art.10 lit.g) Cod procedura penala cu referire la art.122-124 Cod penal, a încetat procesul penal, pornit împotriva inculpatului O.E. pentru infractiunea prevazuta de art.13 din Legea nr.87/1994 ca urmare a intervenirii prescriptiei.

A înlaturat dispozitiile referitoare la condamnarea recurentului si pedeapsa accesorie.

Domenii speta