Despăgubiri, Daune morale - materiale

Sentinţă civilă **** din 23.09.2016


 

Dosar nr.  …

ROMANIA

TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA A V A CIVILA

SENTINŢA CIVILA NR. …

SEDINTA PUBLICĂ DIN DATA: 19.04.2016

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN :

PRESEDINTE: …

GREFIER: …

Pe rolul Tribunalului se află judecarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta … în contradictoriu cu pârâţii …  şi …. având ca obiect „actiune in raspundere delictuala”.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă: reclamanta personal şi asistată de avocat …, în temeiul împuternicirii avocaţiale aflate la fila 68, vol. I,  pârâta …, personal şi asistată de avocat …, în temeiul împuternicirii avocaţiale aflate la fila 76, vol. I şi pârâta …, prin avocat …, în temeiul împuternicirii avocaţiale pe care o depune la dosar.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Se face referatul cauzei de către grefierul de şedinţă,  care învederează instanței ca a fost înaintat dosarul penal. 

Pârâta ... prin avocat depune la dosar un set de înscrisuri.

Tribunalul pune în discuție excepţia prescripţiei extinctive.

Parata ... , arata ca nu mai are nimic  de adăugat de la termenul anterior, solicită a se avea în vedere ca in cauza a intervenit prescripția extinctivă aşa cum rezulta si din cererea de chemare în judecata in sensul ca acțiunea a fost depusă după 7 ani, solicită admiterea excepţia şi obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

Pârâta ... ; prin avocat solicită admiterea excepţiei prescripţiei, aşa cum au menţionat in concluziile scrise depuse la termenul din 16.02.2016.

Reclamanta, prin avocat solicită respingerea excepţiei prescripţiei întrucât termenul de prescripţie nu a început să curgă, fiind o cauza disjunsa din dosarul penal. Solicită a se avea  în vedere cele menționate la termenul anterior.

Tribunalul rămâne în pronunţare asupra excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune.

TRIBUNALUL

Cu privire la cauza de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea înaintată către Tribunalul Bucureşti la data de 14.01.2015 şi înregistrată sub nr. …, reclamanta ... a chemat în judecată pe pârâtele ... şi ... ., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună obligarea acestora, în solidar, la plata despăgubirilor în cuantum de 900.000 euro, daune civile şi morale, pentru prejudiciile suferite prin săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 246 Cod penal, constând în faptul că nu a fost întocmit Registrului Acţionarilor şi nu au fost evidenţiate acţiunile deţinute de partea vătămată la ... .

În drept, au fost invocate prevederile art. 998, 999, 1000 Cod civ.

La data de 04.08.2015, pârâta ... a depus întâmpinare (f. 77 vol. I) prin care a invocat prescripţia dreptului material la acţiune, iar pe fond a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

La data de 14.08.2015, pârâta ... . a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia abuzului de drept, excepţia de netimbrare, excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, excepţia autorităţii de lucru judecat (f. 134 vol. I).

La data de 01.09.2015, reclamanta a depus la dosar răspuns la întâmpinare (f. 144 vol. I), prin care a arătat că cererea decurge din dosarul penal nr. …  în care instanţa a lăsat nesoluţionată latura civilă şi nu sunt aplicabile prevederile Decretului nr. 167/1958. Reclamanta a mai arătat că nu este vorba despre un drept de creanţă ci despre un drept real deţinut de reclamantă asupra unor bunuri mobile pe care pârâta refuză să i le dea. S-a mai arătat că acţiunea a fost introdusă la mai puţin de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii penale.

La data de 15.12.2015, reclamanta a mai depus răspuns la întâmpinarea formulată de ...

În baza art. 248 C. proc. civ., instanţa analizează mi întâi excepţia prescripției dreptului material la acțiune al reclamantei.

Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta a solicitat obligarea pârâtelor, în solidar, la plata despăgubirilor în cuantum de 900.000 euro, daune civile şi morale, pentru prejudiciile suferite prin săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 246 Cod penal, constând în faptul că nu a fost întocmit Registrului Acţionarilor şi nu au fost evidenţiate acţiunile deţinute de partea vătămată la ... .

Faţă de petitul cererii de chemare în judecată, tribunalul reţine că se solicită un drept de creanţă, iar nu un drept real, drept supus termenului de prescripţie de trei ani prevăzut de art. 1 coroborat cu art. 3 din Decretul 167/1958.

Prin sentinţa penală nr. …/08.12.2014 pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti în dosarul nr. …., instanţa a hotărât încetarea procesului penal faţă de ... cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 246 din Vechiul Cod penal, reţinând că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale. Totodată, instanţa penală a lăsat nesoluţionată latura civilă formulată de ... (f. 206-209 vol. II).

Cererea de chemare în judecată care face obiectul prezentului dosar a fost introdusă ca urmare a lăsării nesoluţionate a laturii civile în dosarul penal. Faţă de acest aspect, tribunalul apreciază că trebuie să analizeze dacă acţiunea civilă din dosarul penal, respectiv constituirea de parte civilă în dosarul penal a fost făcută în termenul de prescripţie prevăzut de Decretul nr. 167/1958.

În cuprinsul sentinţei penale  s-a reţinut faptul că materialul probator nu a stabilit cu exactitatea data săvârşirii faptei, însă în mod logic şi obiectiv aceasta nu putea fi săvârşită de inculpată decât in intervalul de timp scurs de la numirea sa în funcţia de administrator până în momentul revocării, respectiv 12.03.2007.

Din actele dosarului rezultă că la data de 06.04.2005 reclamanta a formulat contestaţie împotriva unei hotărâri a Adunării Generale şi cu această ocazie a fost informată că nu figurează ca acţionar.

De asemenea, la data de 26.09.2007, reclamanta a depus plângere penală împotriva S.C. …. S.A. pentru că nu a fost ţinut şi nu a fost refăcut registrul acţionarilor. Prin rezoluţia din 13.05.2008 s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de …. şi …..

Faţă de aspectele reţinute mai sus, tribunalul reţine că fapta ilicită invocată nu putea fi săvârşită decât cel mai târziu la data de 12.03.2007. Reclamanta a formulat plângere penală la data de 26.09.2007, însă s-a constituit ca parte civilă în dosarul penal la data de 30.09.2014 (f. 190 dosar penal).

Potrivit art. 8 din Decretul nr. 167/1958, prescripţia dreptului la acţiune în repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicită, începe să curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască, atât paguba cât şi pe cel care răspunde de ea.

Tribunalul reţine că la momentul formulării plângerii penale, la data de 26.09.2007, reclamanta cunoştea sau trebuia să cunoască atât paguba cât şi pe cel care răspunde de ea. Reclamanta s-a constituit ca parte civilă la data de 30.09.2014.

Deşi constituirea ca parte civilă a fost făcută în termenul prevăzut de Codul de procedură penală pentru asumarea acestei calităţi în procesul penal, tribunalul apreciază că la momentul alăturării acţiunii civile la acţiunea penală era împlinit termenul de prescripţie al dreptului material la acţiunea civilă.

Pentru considerentele reținute mai sus, instanța va admite excepţia prescripției dreptului material la acțiune al reclamantei şi va respinge cererea ca prescrisă.

În temeiul art. 453 cpc., tribunalul va obliga reclamanta la plata sumei de 3680 lei către pârâta …., cu titlu de cheltuieli de judecata, constând în onorariu de avocat (f. 107-109 vol. III).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune al reclamantei.

Respinge acțiunea formulată de reclamanta ... cu domiciliul în Bucureşti, …. în contradictoriu cu pârâţii …., cu domiciliul în Bucureşti, ….  şi ... , cu sediul în Bucureşti, …., ca prescrisă.

Obliga reclamanta la plata sumei de 3680 lei către pârâta …., cu titlu de cheltuieli de judecata, constând în onorariu avocat.

Se va dezataşa dosarul nr. … şi dosarul nr. …. ataşat la acesta şi se vor restitui la Judecătoria Sectorului .. Bucureşti.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la tribunalul Bucureşti, secţia a V-a Civilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 19.04.2016.

 Preşedinte: Grefier:

 …..  …..

Dact…./.red. ......

5ex./23.09.2016