Motive de refuz al executării mandatului european de arestare

Decizie 87 din 25.04.2016


La data de 30.03.2016 s-a înregistrat pe rolul Curţii de Apel Craiova cererea formulată de către autorităţile judiciare italiene privind recunoaşterea hotărârii nr. 48/09REG.SENT, dosar nr. 38/09 REG.GEN. a Curţii de Apel cu Juri din Roma, pronunţată la data de 22.10.2009 prin care a fost reformată sentinţa Curţii cu Juri, definitivă la 03.05.2011 privindu-l pe cetăţeanul roman A.A. (fost D.) prin care s-a aplicat pedeapsa de 8 ani şi 4 luni închisoare pentru infracţiuni ce au corespondent în dispoziţiile art. 367 Cp, art. 211 alin. 1 Cp, art. 47 raportat la art. 228 alin. 1 Cp cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp.

S-a reţinut că în luna iunie 2006 la Roma, Milano şi alte locuri din Italia, cetăţeanul roman A.A. (fost D.) s-a asociat cu numiţii E. B., D. F., A.Ş., E. C.R., A.R., N.I., D. C., P.M.D. şi C. S. constituind un grup organizat în scopul exploatării minorilor care nu împliniseră vârsta de 14 ani şi realizării de profit în urma activităţii infracţionale desfăşurate de aceştia. Condamnatul împreună cu cei menţionaţi mai sus i-au constrâns prin violenţă şi ameninţări cu acte de violenţă pe următorii minori: I.V., D. F., A.F., D. D., O.G., Z.V., P.M. zis R. şi P.M. zis P. şi alţi minori rămaşi neidentificaţi să cerşească şi să săvârşească mai multe furturi. De asemenea, s-a reţinut că în luna iunie 2006 în baza aceluiaşi plan infracţional condamnatul a determinat mai mulţi minori care nu au împlinit vârsta de 18 ani să săvârşească sub îndrumarea sa şi a celorlalţi membrii ai grupului, mai multe furturi în paguba unor persoana rămase în prezent neidentificate.

Autorităţile judiciare italiene au solicitat în mod expres  la pct. e din certificatul anexat, arestarea persoanei condamnate sau luarea altei măsuri preventive până la pronunţarea hotărârii de recunoaştere.

Prin încheierea din 1 aprilie 2016, în baza art. 160 alin. 5 din L.302/2004 s-a dispus arestarea preventivă a condamnatului cetăţean român A.A. (fost D.) pe o durată de 30 de zile. Totodată, s-au solicitat informaţii suplimentare autorităţilor judiciare italiene, în sensul de a se comunica:

- dacă persoana condamnată a fost încunoştinţată în timp util prin citaţie scrisă înmânată personal sau prin notificare telefonică, fax, e-mail sau prin orice alte asemenea mijloace, cu privire la ziua, luna, anul şi locul de înfăţişare şi la consecinţele legale în caz de neprezentare; sau

- persoana, având cunoştinţă de ziua, luna, anul şi locul de înfăţişare, a mandatat pe avocatul său ales sau desemnat din oficiu să o reprezinte, iar reprezentarea juridică în faţa instanţei de judecată a fost realizată în mod efectiv de către avocatul respectiv; sau

- după ce i s-a înmânat personal hotărârea de condamnare şi a fost încunoştinţată că hotărârea este supusă unei căi de atac, ocazie cu care instanţa competentă poate verifica hotărârea atacată, inclusiv pe baza unor probe noi şi că, în urma soluţionării căii de atac, la judecarea căreia poate participa personal, hotărârea de condamnare poate fi desfiinţată, persoana condamnată fie a renunţat în mod expres la calea de atac, fie nu a declarat, în termenul prevăzut de lege, respectiva cale de atac.

Totodată, s-a solicitat trimiterea hotărârii tradusă în limba română.

În răspunsul trimis de autorităţile judiciare italiene s-a precizat că hotărârea, a cărei recunoaştere se solicită, a fost pronunţată în absenţă, însă persoana a fost informată cu privire la data şi locul procedurii, printr-un avocat din oficiu, numit în acest scop. S-a mai arătat că acuzatul a fost de negăsit, împiedicând înştiinţarea personală pentru invitaţia de a  numi un apărător de încredere. Astfel, s-a ales un avocat din oficiu din Baroul din Roma, care a primit comunicarea de trimitere în judecată, a datei stabilite pentru începerea procesului, a asistat la şedinţele pentru susţinerea pledoariilor, a primit comunicarea depunerii sentinţei, a avut capacitatea – exercitată – de a face apel (apel la sentinţa de condamnare de primul grad şi recurs în casaţie împotriva sentinţei de apel).

Având în vedere informaţiile primite, instanţa a apreciat că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 155 alin. 1 lit. e raportat la art. 151 alin. 1 lit. g din Legea nr. 302/2004, republicată.

Astfel, persoana condamnată nu a fost încunoştinţată prin citaţie scrisă înmânată personal sau prin notificare telefonică, fax, e-mail sau prin orice alte asemenea mijloace, cu privire la ziua, luna, anul şi locul de înfăţişare şi la consecinţele legale în caz de neprezentare. Persoana condamnată nu a avut cunoştinţă de ziua, luna, anul şi locul de înfăţişare şi nu a mandatat pe apărătorul desemnat din oficiu să o reprezinte. Persoanei condamnate nu i s-a înmânat personal hotărârea de condamnare şi nu a fost încunoştinţată că hotărârea este supusă unei căi de atac.

Prin urmare, având în vedere dispoziţiile art. 160 rap. la art. 154 alin. 6 lit. c din Legea nr. 302/2004, republicată, Curtea a respins cererea formulată de Ministerul Justiţiei din Italia (nr. de referinţă SA 033.008.004-392/LA) privind recunoaşterea hotărârii Nr.48/09 REG.SENT, dosar nr. 38/09 REG.GEN. a Curţii de Apel cu Juri din Roma pronunţată la data de 22.10.2009 prin care a fost reformată sentinţa Curţii cu Juri, definitivă la 03.05.2011 privindu-l pe cetăţeanul român A.A. (fost D.).

S-a constatat că nu sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 155 alin. 1 lit. e raportat la art. 151 alin. 1 lit. g din Legea nr.302/2004 rep.

În baza art. 399 alin. 1, alin. 4 C.p.p. s-a revocat măsura arestării preventive a condamnatului şi s-a dispus punerea de îndată în libertate a condamnatului, dacă nu mai este arestat în altă cauză.