Partaj succesoral. Reducţiune. Stabilirea calităţii de moştenitori a succesorilor ce nu au formulat cerere de reducţiune a liberalităţilor excesive.

Hotărâre 1608 din 01.03.2006


Partaj succesoral. Reductiune. Stabilirea calitatii de mostenitori a succesorilor ce nu au formulat cerere de reductiune a liberalitatilor excesive.

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti, la data de 8.04.2005 sub nr. 4353/303/2005 reclamantul AC a chemat în judecata pe pârâtele AS si AA solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa constate deschisa succesiunea ramasa de pe urma defunctului AML, decedat la data de 15.04.2004 cu ultimul domiciliu în Bucuresti, sector 6, sa se dispuna reductiunea testamentului aut. sub nr. 1493/18.03.2004, sa se constate ca de pe urma defunctului AML au ramas mostenitori : AC în calitate de  mostenitor legal, fiu caruia îi revine cota de 3/8 din masa succesorala, AA în calitate de mostenitor legal si testamentar, fiica  careia îi revine  cota de 3/8 din masa succesorala, AS, în calitate de sotie supravietuitoare careia îi revine cota de ¼ din masa succesorala; sa se constate ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctului AML se compune din ap. nr. 76 situat în Bucuresti, sector 6, autoturismul Daewoo, cota de 1/3 din terenul în suprafata de 5600 mp situat în satul Bolovani,  judetul Dâmbovita, cota de 5/16 din imobilul casa de locuit formata din 6 camere si dependinte, situat în satul Bolovani, judetul Dâmbovita, cota de ½ din locul de veci situat în Cimitirul Parohial Militari; sa se dispuna partajarea masei succesorale ramase de pe urma defunctului, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca AML a decedat la 15.04.2004 cu ultimul domiciliu în sectorul 6 Bucuresti, iar de pe urma acestuia au ramas mostenitori reclamantul în calitate de fiu din alta casatorie, pârâta AA în calitate de fiica si pârâta AS în calitate de sotie supravietuitoare.Prin testamentul autentificat sub nr. 1493/18.03.2004, defunctul a dispus în favoarea fiicei sale pârâta AA toate bunurile mobile si imobile care se vor gasi în patrimoniul sau la data decesului. Instituind-o legatar universal pe pârâta AA, defunctul a testat peste cotitatea disponibila de 1/3 încalcându-se rezerva succesorala de 2/3 din bunurile defunctului impunîndu-se astfel reductiunea testamentului.De pe urma defunctului au ramas ca bunuri cele anterior mentionate. A mai precizat reclamantul ca, desi partile au încercat dezbaterea succesiunii pe cale notariala acest lucru nu a fost posibil, procedura notariala fiind suspendata prin încheierea din 7.03.2005 data de BNP ID în dosarul  nr. 54/2005.

In drept, reclamantul a invocat dispozitiile art. 651, 841, 847, 848, 728 Codul civil si 274 Codul de procedura civila.

La data de 12.05.2005, pârâtele au depus prin serviciul registratura întâmpinare prin care au solicitat admiterea în parte a actiunii. Au precizat pârâtele ca masa succesorala nu corespunde în totalitate cu cea indicata de reclamant. Autoturismul marca Daewoo nu face parte din masa succesorala fiind bun propriu al pârâtei AS, asupra apartamentului indicat în actiune pârâta AS are un drept de creanta, schimbul prin care a fost dobândit s-a facut în timpul casatoriei, iar o parte a creditului a fost platita împreuna de catre soti. Celelalte bunuri enumerate de reclamant intra în masa succesorala doar în proportie de 2/3 corespunzator rezervei succesorale. Au mai precizat pârâtele ca din masa succesorala trebuie scazut pasivul succesoral în cuantum de 40 mil. lei, constând în cheltuieli de înmormîntare si parastase  suportate în întregime de pârâta AS.

La termenul din 1.06.2005, reclamantul a depus cerere completatoare prin care a solicitat  completarea masei succesorale cu cota de ½ din terenul în suprafata de 6,1 ha, situat în satul Bolovani, judetul Dâmbovita, dobândit conform titlului de proprietate nr. 541411/1995 emis de Comisia Judeteana pentru aplicarea Lg. 18/1991.La termenul din 15.02.2006, reclamantul a precizat în masa succesorala trebuie inclusa cota de ½ din dreptul de proprietate asupra apartamentului mentionat în actiune.

Prin sentinta civila nr. 1608/1.03.2006 instanta a admis actiunea completata si precizata formulata de reclamant, a constatat deschisa succesiunea ramasa de pe urma defunctului AML, decedat la 15.04.2005, a constata ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctului se compune din:  activ – cota de 1/2 din dreptul de proprietate  asupra apartamentului nr. 76 situat în Bucuresti, sector 6, în valoare de 49431,5 lei,  cota de ½ din dreptul de proprietate asupra autoturismului marca Daewoo model Tico în valoare de 1821,5 lei, cota de  1/3 din dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 5600 mp situat în sat Bolovani, judetul Dâmbovita, conform titlului de proprietate 32455/25.04.1994 în valoare de 1872,13 lei, cota de 1/3 din dreptul de proprietate  asupra terenului în suprafata de 5600 mp situat în satul Bolovani, judetul Dâmbovita, conform titlului de proprietate nr. 32455/25.04.1994  - 1872,13 lei, cota de ½ din dreptul de proprietate asupra  terenului intravilan în suprafata de 8300 mp situat în sat Bolovani, si asupra terenului arabil extravilan în suprafata totala de 5 ha 2700 mp situat în sat Bolovani, conform titlului de proprietate nr. 54141/23.02.1995 în valoare de 19.383,88 lei,  cota de 5/16 dreptul de proprietate asupra constructiei situata în sat Bolovani,  în valoare de 15929,18 lei,  cota de ½ din locul de veci situat în Cimitirul  Militari I Bucuresti. A constatat ca activul brut totalizeaza suma de  88438,19 lei, iar pasivul succesoral suma de 4000 lei, rezultând un activ net de 84438,19 lei. Instanta a constatat ca au calitatea de mostenitori ai defunctului : reclamantul - fiu mostenitor rezervatar, cu o cota de 1/3 din masa succesorala (în valoare de 28146,06 lei), pârâta AS – sotie supravietuitoare mostenitor rezervatar cu o cota de 1/8 din masa succesorala (în valoare de 10554,77 lei) si pârâta AA – fiica – mostenitor rezervatar si legatar universal, cu o cota de 13/24 din masa succesorala (în val. 4573735), a dispus reductiunea testamentului  autentificat sub nr. 1493/10.03.2004  pâna la limita  cotitatii disponibile de 5/24 din masa succesorala (17591,28 lei), iesirea din indiviziune a partilor, atribuind cota de 1/3 din dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata  de 5600 mp situat în satul Bolovani, cota de ½ din dreptul de proprietate asupra terenului extravilan în suprafata totala de 5 ha 2700 mp situat în sat Bolovani, cota de ½ din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan în suprafata de 8300 mp situat în sat Bolovani si cota de 5/16 din dreptul de proprietate asupra constructiei situate în sat Bolovani, bunuri în valoare totala de 37185,19 lei. A atribuit pârâtei AS – cota de ½ din dreptul de proprietate asupra autoturismului Daewoo, model Tico, cu valaoarea de 1821,5 lei si pârâtei AA – cota de ½ din dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. 76 situat în  Bucuresti, sector 6, în valoare de 49431,5 lei, partile ramânând în indiviziune cu privire la locul de veci. Pentru egalizarea loturilor instanta a obligat reclamantul la plata sumei de 8654,13 lei catre pârâta  AS si pârâta AA la plata sumei de 3694,15 lei catre pârâta AS în termen de 2 luni de la data ramânerii  definitive a hotarârii.

Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta a retinut ca, numitul AML a decedat la 15.04.2005, dupa cum rezulta din certificatul de deces seria DR nr.849636. Ultimul domiciliu al defunctului a fost pe raza teritoriala a sectorului 6 Bucuresti. Având în vedere aceasta, în baza art.651 C.civil, instanta a constatat deschisa succesiunea ramasa de pe urma defunctului Andronescu Marcel Lucian. La data deschiderii succesiunii, instanta a retinut ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctului se compune la activ din bunurile mentionate în precedent. Cu privire la dreptul de proprietate asupra apartamentului, instanta a inclus cota de ½ din dreptul de proprietate astfel cum a solicitat reclamantul, prin cererea precizatoare, apartamentul fiind dobândit de defunct si pârâta AS în timpul casatoriei. Astfel, defunctul AML a dobândit împreuna cu pârâta AS prin contractul de schimb autentificat sub nr.10206/03.08.1987 de Notariatul de Stat Local al sectorului 6 Bucuresti, dreptul de proprietate asupra apartamentului nr.76 situat în Bucursti. În masa succesorala a fost inclusa cota de ½ din dreptul de propreiate asupra acestui apartament, astfel cum au convenit partile, cota de ½ din dreptul de proprietate revenindu-i pârâtei AS.

Instanta retine ca intra în masa succesorala si cota de ½ din dreptul de proprietate asupra autoturismului marca Daewoo  model Tico, întrucât acest autoturism a fost dobândit de defunct si pârâta AS în timpul casatoriei. Instanta nu poate retine sustinerea pârâtei în sensul ca  acest autoturism ar fi bun propriu conform art. 31 lit. f din Codul familiei,  întrucât pârâta  nu a facut dovada ca pretul autoturismului a fost platit din bani obtinuti din vânzarea unor bunuri proprii. Actele de vânzare cumparare a unor bunuri proprii depuse de  pârâta în dovedirea sustinerilor sale sunt ulterioare dobândirii dreptului de proprietate asupra autoturismului, iar declaratia autentificata a defunctului  în sensul ca autoturismul este bunul propriu al pârâtei  nu poate face dovada prin ea însasi ,nesustinuta de alte probe, a calitatii de bun propriu a autoturismului.

Cu privire la  terenurile ce fac parte din masa succesorala, instanta a retinut ca, la data deschiderii succesiunii defunctul avea o cota de 1/3 din dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 5600 mp situat în satul Bolovani conf. titlului de proprietate 32455/25.04.1994, cota de 2/3 apartinând numitilor AV si AE si o cota de ½ din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan în suprafata de 8300 mp situat în satul Bolovani si asupra terenului arabil extravilan în suprafata totala de 5 ha – 2700 mp, conf. titlului de proprietate 54141/23.02.1995,  cealalta cota de ½ apartinînd numitului AV.

Instanta a mai retinut în masa succesorala cota de 5/16 din dreptul de proprietate asupra constructiei situate în satul Bolovani, conform certif. de mostenitor 387/28.03.1986 emis de Notariatul de Stat Dâmbovita si cota de ½ din locul de veci situat în Cimitirul  Militari I Bucuresti, figura C,  rând 16, nr. 2772 conf. adeverintei nr. 24/10.01.2005.

Pasivul succesoral a fost stabilit la suma de 4000 lei, reprezentând cheltuieli de înmormântare si pomenirile traditionale, cuantum recunoscut de pârât prin raspunsul la interogatoriul administrat de pârâte. Pasivul succesoral a fost suportat de pârâta AS.

Având în vedere valoarea bunurilor retinute în masa succesorala, instanta a retinut ca valoarea activului brut este de 88438,19 lei, pasivul succesoral este de 4000 lei, iar valoarea activului net este de 84438,19 lei.

Prin testamentul autentificat sub nr.1493/18.03.2004 defunctul AML a instituit-o legatar universal pe fiica sa, pârâta AA, încalcând astfel drepturile mostenitorilor sai rezervatari.Conform art.841-842 C.civ, art1-2 din Legea nr.319/1944 , au calitatea de mostenitori rezervatari descendentii, respectiv sotul supravietuitor al defunctului. Potrivit actelor de stare civila depuse la dosarul cauzei,  respectiv:  certificat de casatorie seria C 6 nr. 724052, certif. de nastere seria ND  122562,  certif. de nastere seria N7  nr. 177097 au însa calitatea de mostenitori ai defunctului, reclamantul fiu mostenitor rezervatar conform art.841-842 C.civ , pârâta AS sotie supravietuitoare mostenitor rezervatar, potrivit art1-2 din Legea nr.319/1944  si pârâta AA – fiica mostenitor rezervatar, conform  art.841-842 C.civ si legatar universal.

Instanta retine ca, desi nu a formulat cerere de chemare în judecata, pârâta AS are calitatea de mostenitor rezervatar, aceasta a acceptat mostenirea în termen si a formulat la 31.04.2005, cerere de deschidere a procedurii succesorale notariale exprimându-si în acest fel în mod neechivoc dorinta de a fi recunoscuta  ca mostenitor rezervatar în cadrul procedurii succesorale.

Reclamantul a recunoscut si el calitatea de mostenitor rezervatar al pârâtei AS, iar pârâta  având în vedere cererea de chemare în judecata în care era mentionata în calitate de mostenitor rezervatar nu a mai considerat necesara formularea unei cereri separate prin care sa solicite reductiunea testamentara, prin întâmpinare aceasta recunoscând calitatea de succesori a celor 3 parti din prezenta cauza.

Având în vedere acestea, precum si împrejurarea ca în procesul de partaj fata de calitatile duble ale acestora, cererea unui mostenitor rezervatar profita si celorlalti mostenitori rezervatari, instanta a inclus-o pe pârâta AS în categoria mostenitorilor defunctului AML în calitate de sotie supravietuitoare.

Conform art.2 rap. la art.1 din Legea nr.319/1944,  rezerva succesorala a sotului supravietuitor atunci când vine la mostenire alaturi de descedendenti este de 1/8 din masa succesorala, iar conform art. 841 C.civ.,  rezerva succesorala a descendentilor când acestia sunt în numar de 2 este de 2/3 din masa succesorala.

Pentru aceste motive, instanta a constatat ca reclamantului în calitate de fiu mostenitor rezervatar i se cuvine 1/3 din masa succesorala, pârâtei AS – sotie supravietuitoare mostenitor rezervatar i se cuvine o cota de 1/8 din masa succesorala, iar pârâtei AA mostenitor rezervatar si legatar universal conform testamentului aut. sub nr. 1493/18.03.2004 i se cuvine o cota de 13/24 din masa succesorala, pârâta AA culegând o parte din mostenire în calitate de mostenitor rezervatar si o parte în calitate de legatar universal.

Intrucât prin testamentul aut. sub nr. 1493/10.03.2004 a fost încalcata rezerva succesorala a descendentilor si a sotului supravietuitor, în temeiul art. 847 C.civ,  instanta a dispus reductiunea testamentului pâna la limita cotitatii disponibile, respectiv de 5/24 din masa succesorala.

In temeiul art. 728 Codul civil, instanta a dispus iesirea din indiviziune a partilor, în modalitatea aratata în precedent, având în vedere acordul partilor exprimat cu privire la aceasta. Pentru egalizarea loturilor, în baza 6735 alin.2 , instanta a obligat reclamantul la plata sumei de 8654,13 lei catre pârâta  AS si pârâta AA la plata sumei de 3694,15 lei catre pârâta AS în termen de 2 luni de la data ramânerii  definitive a hotarârii. La stabilirea sultelor datorate instanta are în vedere împrejurarea ca pârâta AS a suportat pasivul succesoral în suma de 3615 lei, reclamantul a suportat suma de 385 lei din pasivul succesoral, iar conform art. 774 C.civ., coerezii trebuie sa contribuie la plata datoriilor si sarcinilor succesiunii, fiecare în proportie cu ce ia.

Împotriva acestei sentinte a formulat apel reclamantul AC, criticând solutia instantei de fond ca fiind nelegala si netemeinica, întrucât în mod gresit s-a retinut ca pârâta AS are calitate de mostenitor rezervatar, în conditiile în carea aceasta nu a facut cerere de chemare în judecata pentru reductiunea testamentului. Actiunea în reductiunea testamentului, fiind o actiune personala patrimoniala, profita numai mostenitorului rezervatar carea a solicitat acest lucru, fie pe cale actiune, fie pe cale de exceptie.

Prin decizia nr. 1570/A/27.09.2006 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a III Civila în dosarul nr. 4353/303/2005 a fost respins apelul reclamantului ca nefondat, apreciindu-se ca, însusi reclamantul, prin cererea de chemare în judecata a solicitat sa se dispuna reductiunea testamentului lasat de autorul partilor pârâtei AA si ca urmare a acestui fapt, sa se constate calitatea celor doua pârâte de mostenitori rezervatari ai lui AML. În aceste conditii instanta de fond a retinut în mod corect ca acest fapt constituie o recunoastere din partea reclamantului a calitatii de mostenitor rezervatar a pârâtei AA, situatie în care este evident ca formularea unei cereri separate din partea acesteia privind reductiunea testamentara apare ca inutila si pur formala. Recursul formulat de catre reclamant împotriva acestei decizii, prin care a ainvocat, în principal, aceleasi aspecte ca si în cererea de apel, a fost respins ca nefondat (prin decizia nr. 448/7.03.2007 pronuntata în dosarul nr. 4353/303/2005 al Curtii de Apel Bucuresti Sectia a III –a Civila si pentru cauze cu minori si de familie), retinându-se de catre instanta de recurs ca s-a constatat în mod corect calitatea de mostenitor rezervatar în ce o priveste pe sotia supravietuitoare AS, atâta vreme cât aceasta si-a manifestat în mod expres vaointa de a veni la succesiunea sotului sau, prin cererea de deschidere a succesiunii facuta în fata notarului. Curtea a mai retinut ca este un abuz de drept din partea reclamantului sa încerce înlaturarea de la partaj a lui AS dupa ce, atât prin actiune, cât si pe durata judecatii în fond,  nu a contestat drepturile succesorale ale acesteia ca mostenitor rezervatar.