Contestaţia la executare. Încetare executare silită.

Sentinţă civilă 820 din 01.02.2010


SENTINŢA CIVILĂ NR.820/01.02.2010

CONTESTAŢIE LA EXECUTARE-ÎNCETARE EXECUTARE SILITĂ

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la 11.11.2009, NAM în contradictoriu cu intimaţii NA şi Societatea Civilă a Executorilor Judecătoreşti A şiC a formulat contestaţie la executarea silită începută în dosarul de executare nr.309/2009 înregistrat la executorii menţionaţi, solicitând să se constate că a intervenit încetarea executării silite ca urmare a împlinirii duratei titlului executoriu, respectiv decizia civilă nr.51/2009 pronunţată de Tribunalul Argeş în dosarul civil nr……../280/2009.

În motivarea cererii, contestatoarea a arătat că a fost căsătorită cu intimatul Neacşu Alexandru, pe rolul instanţelor de judecată existând dosarul având ca obiect desfacerea căsătoriei dintre aceştia, având numărul ……./280/2009, soluţionat în fond de Judecătoria P la data de 05.10.2009, fără ca sentinţa să fie redactată până în prezent.

Intimatul a formulat la Judecătoria P o cerere de încredinţare a minorului rezultat din căsătorie, pe calea ordonanţei preşedinţiale, până la soluţionarea divorţului ce formează obiectul dosarului nr…../280/2009.

Prin sentinţa civilă nr.1928/2009, Judecătoria P a respins acţiunea ca nefondată, dar prin decizia civilă nr.51/2009 pronunţată de Tribunalul A în dosarul civil nr……./280/2009, s-a admis recursul şi s-a încredinţat minorii NA, intimatului, până la soluţionarea în fond a procesului de divorţ.

În baza deciziei menţionate, investită cu formulă executorie, intimatul NA a solicitat executarea silită ce face obiectul dosarului nr.309/2009 înregistrat la Societatea Civilă a Executorilor Judecătoreşti A şi C, întocmindu-se procesul verbal de executare silită din 15.09.2009.

Întrucât la data de 05.10.2009 a fost soluţionat în fond dosarul de divorţ, efectele deciziei civile nr.51/2009 pronunţată de Tribunalul A au încetat, măsura dispusă de instanţa din P fiind vremelnică potrivit disp.art.581 Cod procedură civilă, respectiv până la soluţionarea în primă instanţă a dosarului având ca obiect desfacerea căsătoriei.

În mod ilegal, intimatul insistă în executarea silită a unui titlu executoriu ale cărui efecte au încetat de drept, motiv pentru care instanţa trebuie să constate încetarea oricărei executări silite efectuate în baza deciziei civile nr.51/2009 pronunţată de Tribunalul A

În drept, au fost invocate disp.art.3715 lit.d Cod procedură civilă, art.399 şi următoarele Cod procedură civilă.

La 08.01.2010, intimatul NA a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiată.

A arătat intimatul că pe rolul instanţelor a mai existat o contestaţie la executare formulată de contestatoare, privind aceeaşi executare silită, Judecătoria Sectorului 6 dispunând respingerea acesteia ca neîntemeiată, apreciindu-se astfel cu autoritate de lucru judecat asupra legalităţii actelor de executare, a titlului executoriu, respectiv decizia civilă nr.51/2009 pronunţată de Tribunalul Argeş.

A apreciat intimatul că în mod eronat se susţine că aplicabilitatea titlului ar fi încetat, întrucât instanţa s-ar fi pronunţat doar până la soluţionarea dosarului de divorţ de către Judecătoria P.

Prin expresia „încredinţează minorul ….. până la soluţionarea în fond a acţiunii de divorţ”, instanţa nu a limitat valabilitatea titlului executoriu, ci, dimpotrivă, s-a referit la aplicabilitatea acestuia până la soluţionarea fondului cauzei, fără a se face menţiunea „până la soluţionarea acţiunii de divorţ de către Judecătoria P”.

În recursul formulat de intimat împotriva sentinţei civile nr.1928/2009 prin care Judecătoria P a respins ordonanţa preşedinţială, intimatul a solicitat admiterea recursului, cu consecinţa admiterii acţiunii şi încredinţării minorului NA în mod provizoriu până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului de divorţ, iar Tribunalul A a admis recursul aşa cum a fost formulat de intimat în totalitate, iar nu în parte, deci până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a divorţului. Dacă instanţa de recurs ar fi avut în vedere o admitere numai până la soluţionarea acţiunii de divorţ de către Judecătoria P s-ar fi menţionat acest aspect printr-o admitere în parte a recursului.

Mai mult decât atât, acţiunea de divorţ este în curs de desfăşurare, iar Judecătoria Piteşti s-a pronunţat tot în favoarea intimatului, încredinţându-i acestuia minorul.

A apreciat intimatul că prezenta contestaţie nu face altceva decât să  conteste titlul executoriu fără a se aduce în concret vreo critică actelor de executare.

Pe de altă parte, s-a învederat că nu s-a respectat niciodată dispozitivul titlului executoriu, deoarece contestatoarea a refuzat în mod constant orice legătură a intimatului cu minorul, astfel încât intimatul nu şi-a văzut copilul timp de un an de zile, din vina exclusivă a contestatoarei şi a părinţilor acesteia care se ocupă în fapt de copil.

S-a solicitat în consecinţă respingerea contestaţiei ca neîntemeiată şi menţinerea tuturor actelor de executare. S-a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

La termenul din 01.02.2010, instanţa a încuviinţat pentru ambele părţi proba cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, contestatoarea a depus la dosar copii de pe următoarele acte: proces verbal din 15.09.2009 întocmit de executorul judecătoresc C în dosarul  de executare nr.309/2009, decizia civilă nr.51/2009 pronunţată de Tribunalul A, extras sistem ecris privind dosarul nr…/280/2009 înregistrat la Judecătoria P,  act de identitate.

În cadrul probei cu înscrisuri, intimatul NA a depus la dosar copii de pe următoarele acte: cererea de recurs formulată împotriva sentinţei civile nr.1928/2009, cerere având ca obiect contestaţie la executare formulată de contestatoare împotriva executării silite începută în dosarul de executare nr.309/2009 înregistrat la Societatea Civilă a Executorilor Judecătoreşti A şi C.

La solicitarea instanţei, au fost comunicate de către Societatea Civilă a Executorilor Judecătoreşti A şi C copii de pe actele de executare din dosarul de executare nr.309/2009 (filele 20-35 dosar).

Analizând probele administrate în  cauză, instanţa reţine că în dosarul de executare menţionat mai sus s-a început executarea silită la cererea intimatului NA, în baza titlului executoriu-decizia civilă nr.51/2009 pronunţată de Tribunalul A.

Instanţa reţine că prin decizia menţionată-fila 28 dosar, s-a admis acţiunea formulată de reclamantul NA pe calea ordonanţei preşedinţiale şi s-a încredinţat acestuia minorul NA până la soluţionarea în fond a procesului de divorţ.

Aşa cum rezultă din extrasul sistem ecris privind dosarul nr……./280/2009 înregistrat la Judecătoria P-fila 11 dosar, la data de 05.10.2009 acţiunea privind divorţul părţilor a fost soluţionată de către Judecătoria Piteşti, în sensul desfacerii căsătoriei din vina ambilor soţi şi încredinţarea minorului spre creştere şi educare tatălui, în prezent cauza aflându-se în căile de atac.

Instanţa reţine că întrucât decizia civilă nr.51/2009 pronunţată de Tribunalul Argeş este dată pe calea procedurii speciale a ordonanţei preşedinţiale, măsura încredinţării luată prin aceasta are un caracter vremelnic, în acest sens efectele sale fiind limitate în timp conform dispozitivului deciziei, până la soluţionarea în fond a procesului de divorţ, ori, aşa cum s-a reţinut, instanţa de fond –Judecătoria Piteşti s-a pronunţat asupra fondului cauzei la data de 05.10.2009.

Instanţa reţine că în principiu efectele ordonanţei se întind până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a fondului cauzei, dar în speţă instanţa de recurs nu a dispus în acest sens, limitând  astfel efectele măsurii de încredinţare până la soluţionarea în fond a divorţului.

Este adevărat că intimatul a solicitat pe calea recursului încredinţarea până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a divorţului-fila 41 dosar, iar instanţa de recurs prin decizia civilă nr.51/2009 a admis recursul, nefăcând referire la o admitere în parte, dar nu se poate recurge la o interpretare a efectelor ordonanţei prin aspecte colaterale, cât timp ceea ce se execută este dispozitivul deciziei, iar acesta stabileşte ca limită a aplicabilităţii soluţionarea în fond a divorţului, iar nu soluţionarea definitivă şi irevocabilă a divorţului.

 Instanţa nu poate proceda la o interpretare extensivă a dispozitivului deciziei menţionate, nefiind în măsură nici să extindă şi nici să restrângă aplicarea dispoziţiilor acestuia, fiind de datoria părţii să apeleze la procedura prev. de art.2811 Cod procedură civilă pentru a fi date lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea şi aplicabilitatea hotărârii.

Astfel fiind, instanţa reţine că efectele titlului executoriu Decizia Civilă nr.51/2009 pronunţată de T A au încetat, urmând a dispune încetarea executării silite conform art.404 Cod procedură civilă.