Dreptul de proprietate privată asupra terenurilor având ca obiect fond funciar

Sentinţă civilă 4399 din 17.06.2009


Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra cauzei  civile privind pe reclamanta A H în contradictoriu cu  pîrîtii G A, Comisia Locală Sibiu, respectiv Comisia Judeţeană Sibiu de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor având obiect fond funciar.

Cauza a  fost dezbătută în fond la data de  10 iunie 2009, când reprezentanţii prezenţi ai părţilor au formulat concluzii ce s-au consemnat in încheierea din aceeaşi zi si care face parte integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa contată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sibiu, sub număr de dosar  9365/306/2008, astfel cum a fost precizată la data de 29.04.2009,  reclamanta A H a solicitat instanţei ca, în contradictoriu cu pârâţii G A, Comisia locală Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Comisia Judeţeană Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, să se dispună:

-constatarea nulităţii absolute parţiale a Titlului de proprietate nr. .../1 din data de 23.11.1995;

-anularea parţială a hotărârii nr. 6/2006 şi a anexei nr. 2 a acestei hotărâri emisă de  Comisia locală Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;

-obligarea intimatei Comisia Judeţeană Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi intimatei Comisia locală Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor să dispună reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului, care a format obiectul cererii cu nr. 62514/2005, pe vechiul amplasament, şi în favoarea reclamantei precum şi să emită un nou titlu de proprietate după defunctul D G;

-Obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea de fapt a acţiunii, astfel cum a fost precizată la data de 29.04.2009 (f. 67), reclamanta a arătat, în esenţă, faptul că la data de 23.11.1995 Comisia Judeţeană Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a emis Titlul de proprietate nr. .../1/23.11.1995 în favoarea pârâtei G A în calitatea acesteia de moştenitoare după defunctul D G, pentru o suprafaţă de 3 ha 6000 m.p, ca urmare a cererii formulate de pârâta menţionată. A mai învederat reclamanta faptul că, pârâta G A după obţinerea titlului de proprietate pe numele ei a refuzat să împartă terenul cu ceilalţi moştenitori motiv pentru care în anul 2005 în baza Legii nr. 247/2005 a formulat şi aceasta o cerere de reconstituire, după defunctul D G,  pentru suprafaţa de teren identificată mai sus, înregistrată sub nr. 62514/2005. A mai precizat reclamanta faptul că cererea sa a fost respinsă prin hotărârea nr. 6/2006 şi anexa nr. 2 a acestei hotărâri emisă de  Comisia locală Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

În drept, reclamanta a invocat Legea nr. 247/2005. 

A anexat reclamanta cererii de chemare în judecată, în fotocopie, următoarele înscrisuri: Titlul de proprietate nr. .../1/23.11.1995, adresa nr. 7638, extras din registrul de  naştere – pentru uz oficial – nr. 20095/21.08.2008, certificat de naştere seria NF nr. ..., certificat de căsătorie seria CE nr. ..., paşaportul  cu nr. 14244746. 

Cererea a fost scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

Comisia locală Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a formulat întâmpinare, prin serviciul registratură la data de 15.01.2009,  prin care a solicitat respingerea acţiunii întrucât reclamanta nu a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate după autorul său, în termenul prevăzut de Legea nr. 18/1991 şi astfel nu a fost repusă în termenul de acceptare al succesiunii defunctului D G.

La data de 02.03.2009, Comisia municipală  Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a comunicat la dosar documentaţia care a stat la baza pronunţării Hotărârii nr. 6/2006, prin care s-a respins contestaţia reclamantei (f. 35 - 50).

La termenul din data de 10.06.2009, în şedinţă publică, instanţa a invocat din oficiu, excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei în ceea ce priveşte capătul de cerere formulat de către reclamanta A H cu domiciliul procesual ales în Sibiu, str. Calea Cisnădiei, nr. 8, judeţul Sibiu la cabinetul de avocatură C I. M împotriva pârâţilor G A cu domiciliul în Germania, localitatea Grosskarolinenfeld, str. Pfalzerstr, nr.72A, PLZ, 83109 şi domiciliul procesual ales în Sibiu, str. Crişanei, nr. 1, judeţul Sibiu la cabinetul de avocatură L B, Comisia locală Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor cu sediul în Sibiu, str. S. Brukenthal, nr.1, judeţul Sibiu, Comisia Judeţeană Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor cu sediul în Sibiu, str. Andrei Şaguna, nr. 10, judeţul Sibiu privind constatarea nulităţii absolute parţiale a Titlului de proprietate nr. .../1 din data de 23.11.1995 şi, respectiv, obligarea intimatei Comisia Judeţeană Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi intimatei Comisia locală Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor să dispună reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului, care a format obiectul cererii cu nr. 62514/2005, pe vechiul amplasament, şi în favoarea reclamantei precum şi să emită un nou titlu de proprietate după defunctul D G, şi excepţia inadmisibilităţii în ceea ce priveşte capătul de cerere formulat de către reclamanta A H împotriva pârâţilor G A, Comisia locală Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Comisia Judeţeană Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor privind anularea parţială a hotărârii nr. 6/2006 şi a anexei nr. 2 a acestei hotărâri emisă de  Comisia locală Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

La data de 16.06.2009, reclamanta a depus la dosar, prin Serviciul Registratură, concluzii scrise (filele 84-86).

Alizând actele şi lucrările dosarului, din perspectiva dispoziţiilor art. 137 alin. 1 Cod procedură civilă mai întâi asupra excepţiilor menţionate mai sus, instanţa reţine următoarele:

Asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantei reţine următoarele:

La data de 23.11.1995 Comisia Judeţeană Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a emis Titlul de proprietate nr. .../1/23.11.1995(f. 5) în favoarea pârâtei G A în calitatea acesteia de moştenitoare după defunctul D G, pentru o suprafaţă de 3 ha 6000 m.p, ca urmare a cererii formulate de pârâta menţionată, în nume propriu,  la data de 15.03.1991 (f. 49, 50).

Reclamanta nu a formulat cerere în baza Legii nr. 18/1991 în calitate de moştenitoare după defunctul D G, pentru suprafaţa de 3 ha 6000 m.p., aspect necontestat în cauză, ci s-a adresat cu o cerere de reconstituire în baza Legii nr. 247/2005, invocând calitatea s-a de moştenitoare după defunctul D G,  pentru suprafaţa de teren identificată mai sus, înregistrată sub nr. 62514/2005 la pârâta Comisia locală Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor (f. 37).

Plecând de aici, instanţa reţine faptul că, pentru ca reclamanta să beneficieze de reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul de 3 ha 6000 m.p. aparţinând defunctului D G, aceasta în calitate de succesibil legal,  se considera repus în termenul legal de acceptare a succesiunii în ceea ce priveşte terenurile vizate de Legea specială a fondului funciar nr. 18/1991 numai prin formularea unei cererii de reconstituire a dreptului de proprietate în termenul şi condiţiile prevăzute de art. 9 şi 13 alin. 2 din Legea 18/1991.

Ori, în condiţiile în care numai o parte din moştenitorii defunctului D G, în speţă, pârâta G A,  şi-a manifestat dorinţa şi interesul pentru reconstituirea dreptului de proprietate după antecesorul lor în mod corect intimatele pârâte au emis actul de proprietate pentru persoA care a formulat cerere în condiţiile prevăzute de art. 8 şi 13 din Legea nr. 18/1991 şi care astfel, a şi fost repusă în termenul de acceptare a succesiunii pentru terenul respectiv.

În cauză, reclamanta nu a făcut dovada respectării dispoziţiilor art. 8 şi 13 din Legea nr. 18/1991 şi art. IV din Legea nr. 169/1997, astfel că, faţă de lipsa cererii de reconstituire a dreptului de proprietate după defunctul D G aceasta nu are calitate procesuală activă de a solicita constatarea nulităţii Titlului de proprietate nr. .../1/23.11.1995 emis în mod legal pe numele moştenitoarelor care au formulat cerere de reconstituire în baza Legii 18/1991, în speţă, pârâta G A. De asemenea, în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 33 din Legea nr. 1/2000 astfel cum a fost modificat prin punctul 37 din Titlul VI al Legii nr. 247/2005,  nici dispoziţiile art. 27 alin. 22 din Legea nr. 18/1991 astfel cum a fost modificat prin pct. 8 din Titlul IV al Legii nr. 247/2005 şi în egală măsură, nici dispoziţiile art. III din Legea nr. 169/1997 întrucât în cauză suprafaţa de teren ce se cere a fi reconstituită şi în favoarea reclamantei a fost atribuită în mod legal, moştenitorilor care şi-au manifestat dorinţa şi interesul pentru reconstituirea dreptului de proprietate după antecesorul lor  prin formularea cererii în baza Legii 18/1991, fiind emis astfel titlul de proprietate din litigiu. Ori, atât raţiunea cât şi obiectul modificărilor amintite mai sus, intervenite prin Legea nr. 247/2005, nu a fost acela de a lipsi de conţinut procedurile urmate în baza Legii 18/1991 de persoanele îndreptăţite la reconstituire şi nici de a repune în termen succesibili care nu au respectat dispoziţiile imperative prevăzute de art. 8 şi 13 din Legea nr. 18/1991, ci aceea de a sancţiona cazurile în care s-au emis titluri de proprietate în mod abuziv altor persoane decât foştilor proprietari, ceea ce în speţă nu este cazul, deoarece pârâta G A, era îndreptăţită la reconstituire fiind moştenitoare după defunctul D G,  formulând în acest scop şi cerere de reconstituire în termenul legal.

În aceste condiţii suprafaţa de teren trecută în titlul de proprietate nr. .../1/23.11.1995 de 3 ha 6000 m.p. nu mai poate face obiectul unei noi reconstituiri a dreptului de proprietate atâta timp cât aceasta a făcut deja obiectul unei proceduri de reconstituiri în baza Legii 18/1991 iar reclamanta nu a făcut dovada respectării dispoziţiilor art. 8 şi 13 din Legea nr. 18/1991 anterior apariţiei Legii nr. 247/2005.

În cauză nu operează nici unul din motivele invocate şi prevăzute de art. III din Legea nr. 169/1997 titlul fiind legal emis faţă de prevederile legale (Legea 18/1991) de la data elberării titlului atacat, astfel că persoanele care s-au conformat acestei Legi, sunt şi cele îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 3 ha 6000 m.p. după defunctul D G, aceste proceduri urmate fiind apărate inclusiv de dispoziţiile art. 2 din Legea 1/2000, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 247/2005.

Simpla constatare a calităţii de moştenitoare legală a reclamantei, nu implică automat şi dreptul acesteia la reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de teren trecută în titlul de proprietate nr. .../1/23.11.1995 atâta timp cât aceasta nu a formulat cerere de reconstituire conform art. 8 alin. 3 din Legea nr. 18/1991 („Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate…”) şi art. 13 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 (“Mostenitorii care nu-si pot dovedi aceasta calitate, intrucat terenurile nu s-au gasit in circuitul civil, sunt socotiti repusi de drept in termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au apartinut autorului lor. Ei sunt considerati ca au acceptat mostenirea prin cererea pe care o fac comisiei”), deci nu îndeplinesc condiţia specială, necesară şi imperativă a formulării cererii de reconstituire.

Faţă de considerentele expuse mai sus, instanţa reţine că reclamanta nu justifică un interes legitim în cauză, ocrotit juridiceşte, motiv pentru care va admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei şi, pe cale de consecinţă, va respinge capătul de cerere formulat de către reclamanta A H împotriva pârâţilor G A, Comisia locală Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Comisia Judeţeană Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor privind constatarea nulităţii absolute parţiale a Titlului de proprietate nr. .../1 din data de 23.11.1995 şi, respectiv, obligarea intimatei Comisia Judeţeană Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi intimatei Comisia locală Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor să dispună reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului, care a format obiectul cererii cu nr. 62514/2005, pe vechiul amplasament, şi în favoarea reclamantei precum şi să emită un nou titlu de proprietate după defunctul D G, ca fiind introdus de către o persoană lipsită de calitate procesuală activă.

În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 51 din Legea nr. 18/1991/ Comisia judeteA este competenta sa solutioneze contestatiile si sa valideze ori sa invalideze masurile stabilite de comisiile locale, în calitatea sa de autoritate publica cu autoritate administrativ-jurisdictionala stabilită de art. 52 din aceeaşi Lege iar potrivit art. 53 alin. (2) din Legea nr. 18/1991/ Impotriva hotararii comisiei judetene se poate face plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Faţă de dispoziţiile legale redate mai sus, instanţa reţine că art. 53 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 prevede admisibilitatea formulării plângerii numai împotriva hotărârii comisiei judeţene şi nu şi a celei emise de comisia locală, care poată să fie atacată cu contestaţie la comisia judeţeană conform art. 51 din Legea nr. 18/1991, care este autoritate publica cu autoritate administrativ-jurisdictionala, motiv pentru care văzând şi dispoziţiile art. 109 alin. 2 Cod procedură civilă,  se va admite excepţia inadmisibilităţii şi, pe cale de consecinţă, va respinge capătul de cerere formulat de către reclamanta A H împotriva pârâţilor G A, Comisia locală Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Comisia Judeţeană Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor privind anularea parţială a hotărârii nr. 6/2006 şi a anexei nr. 2 a acestei hotărâri emisă de  Comisia locală Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, ca fiind inadmisibil.

Va lua act că pârâta G A nu solicită cheltuieli de judecată.

Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active.

Respinge capătul de cerere formulat de către reclamanta A H cu domiciliul procesual ales în Sibiu, str. Calea Cisnădiei, nr. 8, judeţul Sibiu la cabinetul de avocatură C I. M împotriva pârâţilor G A cu domiciliul în Germania, localitatea Grosskarolinenfeld, str. Pfalzerstr, nr.72A, PLZ, 83109 şi domiciliul procesual ales în Sibiu, str. Crişanei, nr. 1, judeţul Sibiu la cabinetul de avocatură L B, Comisia locală Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor cu sediul în Sibiu, str. S. Brukenthal, nr.1, judeţul Sibiu, Comisia Judeţeană Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor cu sediul în Sibiu, str. Andrei Şaguna, nr. 10, judeţul Sibiu privind constatarea nulităţii absolute parţiale a Titlului de proprietate nr. .../1 din data de 23.11.1995 şi, respectiv, obligarea intimatei Comisia Judeţeană Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi intimatei Comisia locală Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor să dispună reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului, care a format obiectul cererii cu nr. 62514/2005, pe vechiul amplasament, şi în favoarea reclamantei precum şi să emită un nou titlu de proprietate după defunctul D G, ca fiind introdus de către o persoană lipsită de calitate procesuală activă.

Admite excepţia inadmisibilităţii.

Respinge  capătul de cerere formulat de către reclamanta A H împotriva pârâţilor G A, Comisia locală Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Comisia Judeţeană Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor privind anularea parţială a hotărârii nr. 6/2006 şi a anexei nr. 2 a acestei hotărâri emisă de  Comisia locală Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, ca fiind inadmisibil. 

Ia act că pârâta G A nu solicită cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.06.2009.