Pretentii

Sentinţă comercială 131 din 25.03.2009


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA S

CIVIL_PENAL_CC

SENTINŢA COMERCIALĂ Nr. 131/COM

Şedinţa publică de la 25 Martie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE DV

Grefier MH

Pe rol pronunţarea în cauza comerciala având ca obiect PRETENŢII , acţiune formulată de reclamata SC DC SRL  în contradictoriu cu parata CS  .

La apelul nominal făcut în şedinţă publica se constată lipsa părţilor.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care :

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publica din data de 6 martie 2009 , iar susţinerile şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea din acea data care face parte integrantă din prezenta sentinţa, când instanţa  având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea pentru 13 martie 2008 şi ulterior pentru 18 martie 2009 si 25 martie 2009.

INSTANŢA

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei  Sighişoara sub nr. 567/308/2008 ( număr în format vechi 728/2006), reclamanta SC DC SRL Sighişoara a chemat în judecată pe pârâta CP Sighişoara, solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtei le plata sumei de 27.800,75 EUR ( 97.803,04 RON), reprezentând 25.139,02 EUR (88.439,07 RON ) comision aferent facturilor neîncasate, 2661, 73 EUR ( 9363,97 RON ) dobândă, obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii reclamanta a susţinut că a încheiat cu pârâta mai multe contracte de comision care au reglementat relaţiile dintre societăţi. În executarea acestor contracte comitentul CP Sighişoara împuternicea comisionarul SC  DC SRL să execute diferite acte de comerţ în baza cărora comisionarul are dreptul să încaseze comisionul. Dreptul la comision se naşte în momentul în care actele respective au fost întocmite.

Comisionarul a încheiat cu beneficiarul extern Shl & Sohlke GmbH & CO. KG contractul nr. 551/24.11.2003. În acest moment era în vigoare contractul de comision 494/15.11.2001.

Conform acestui contract  SC DC SRL are dreptul să încaseze comisionul stabilit în procente din valoarea facturii externe. Comisionul este în sumă de 25.139,02 EUR, respectiv 88.439,07 RON, sumă la care s-au calculat şi penalităţile cuvenite.

Reclamanta a mai precizat că în cauză sunt incidente prevederile art. 405 şi următoarele Cod comercial conform cărora obiectul contractului este tratarea de afaceri comerciale şi obligaţia luată de comisionar este o obligaţie de a face. Comisionarul dă socoteală comitentului asupra îndeplinirii mandatului primit şi în consecinţă efectele contractului de comision şi a contractului încheiat cu terţul se produc direct în patrimoniul comitentului. Comitentul are obligaţia să plătească comisionarului renumeraţia cuvenită din momentul încheierii actului juridic.

În baza art. 720 indice 1 Cpc pârâta a fost invitată la conciliere directă pentru data de 28.02.2006 în vederea rezolvării pe cale amiabilă a litigiului, aceasta nu s-a prezentat ceea ce a determinat promovarea prezentei acţiuni.

În drept reclamanta a invocat disp. art. 969 Cod civil, art. 405 şi urm. C. com., art. 2,3 pct. 4 din OG 9/2000.

Prin întâmpinarea formulată (f.48-53), pârâta a solicitat respingerea cererii ca nelegală şi nefondată pentru următoarele considerente:

 Între societăţi s-au derulat raporturi comerciale de lungă durată, sens în care au fost încheiate mai multe contracte de comision, respectiv: contractul de comision pentru import-export în lohn 554/24.11.2003, contract în baza căruia reclamanta îşi fundamentează pretenţiile care fac obiectul cauzei , contractul de comision ( execuţie ) 327/1.07.2004, contractul de comision pentru import - export în lohn 473/25.11.2004. Pârâta şi-a îndeplinit obligaţiile, singura persoană care nu şi-a adus la îndeplinire obligaţiile contractuale , respectiv neachitarea unora din sumele încasate de la partenerii externi, sume care reprezintă c/val mărfurilor executate de pârâtă, fiind societatea debitoare( fapt statuat prin Sentinţa comercială 311/12.04.2006 a Tribunalului Comercial Mureş prin care s-a deschis procedura reorganizării judiciare şi a falimentului faţă de SC DC SRL ).

 CP Sighişoara este terţ faţă de raportul contractul ( contractul de lohn ) încheiat între societatea debitoare şi partenerul extern. Între comisionar şi partenerul extern se creează raporturi juridice directe specifice actului juridic încheiat, în timp ce între comitent şi partenerul extern nu se nasc raporturi juridice directe , neputând acţiona unul împotriva altuia decât pe calea acţiunii oblice, în virtutea raporturilor juridice directe pe care fiecare le are cu comisionarul.

Comisionarul are dreptul la un comision , plata făcându-se conform art.3 din contractul de comision, prin reţinerea de către comisionar din suma încasată de la partenerul extern a banilor cuveniţi cu titlu de comision.

Dreptul de creanţă  al reclamantei  nu îndeplineşte condiţiile privind caracterul cert, lichid şi exigibil.

Astfel în contractele de comision nu a fost stabilit cuantumul comisionului , nici în mod expres şi nici în baza unor criterii care i-ar fi putut conferi un caracter determinabil.

Comisionarul nu este exigibil deoarece potrivit  dispoziţiilor contractuale urma a fi reţinut de către comisionar din suma încasată de la partenerul străin.

Ori, in condiţiile în care însăşi societatea debitoare recunoaşte faptul că aceste facturi nu au fost încasate, atunci, nici dreptul său de a incasa comisionul nu este exigibil , motiv pentru care solicitarea sa de a-i fi achitat un comision aferent unor facturi neachitate de la extern este pe deplin nefondata si netemeinică.

Pârâta a mai susţinut că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru angajarea răspunderii contractuale prevăzute de art.1073, 1074, 1083, 1084, 1086 C.civil raportate la prevederile Codului Comercial.

Nu este îndeplinita prima condiţie existenţa unei fapte ilicite constând fie în neexecutarea, fie în executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiei contractuale.

Reclamanta nu a justificat existenţa vreunui prejudiciu cert, lichid şi exigibil. Nu a suferit nici un prejudiciu de natură a angaja răspunderea contractuala a pârâtei.

Neputându - se  face dovada existenţei unei fapte ilicite şi producerea unui prejudiciu evident că nu poate exista un  raport de cauzalitate.

In ce priveşte condiţia laturii subiective a culpei pârâtei , simplul fapt al nerealizării rezultatului, respectiv neîncasarea comisionului nu constituie o dovada a vinovăţiei pârâtei  şi nici nu declanşează o prezumţie de culpa a acesteia. Neîncasarea de către reclamanta a comisionului se datorează faptului că partenerii externi nu au achitat marfa.

In drept parata a invocat disp.art.1073,1075,1077,1084 C.civil, art.115,,274 C.pr.civ.

In şedinţa publica din 3 oct.2008 reprezentantul paratei a invocat excepţia de inadmisibilitate a acţiunii, motivându-se că reclamanta nu a făcut dovada comunicării invitaţiei la conciliere, în convocarea la conciliere se face referire la un alt contract decât cel menţionat în acţiune, data fixata pentru conciliere este situata în intervalul de timp de 15 zile calculat de la data primirii de către pârâta a invitaţiei la conciliere(art.720 ind.1 alin.3 C.pr.civ.), iar pe de altă parte nu a fost depus înscrisul din care să rezulte rezultatul concilierii(720 ind.1 alin.5) , ambele încălcări echivalând cu neîndeplinirea  procedurii prealabile impuse de legiuitor în materie comerciala.

Exprimându-şi punctul de vedere cu privire la excepţia invocata, reclamanta a susţinut că s-a depus la dosar înscrisul din care rezultă că pârâta a fost invitata la conciliere. Reprezentanta cooperativei, preşedinte Biro Ildiko şi avocat Guşat Alina, s-au prezentat la termenul de judecata.

La dosarul cauzei s-au depus în copie următoarele acte : convocarea la conciliere , tabelul privind facturile neîncasate şi comisionul aferent, contractul nr.551/24.11.2003, facturile fiscale nr.6285059/27.02.04; 6285060/5.03.04, 6285061/26.03.2004, 6285062/1.04.2004; 6285063/5.04.2004; 6285064/22.04.2004; 6285065/30.04.2004; 6285068/28.05.2004, 6285069/4.06.2006; copiile facturilor externe emise de Sohl &Sohlke  nr.14-27 şi 30-33/2004, S.C 78/C/20.06.2007 pronunţata de Tribunalul  Comercial Mureş în Dosarul nr.36/06, contractul de execuţie nr.327/1.07.2004; contractul de comision pentru import  export  în lohn nr.473/25.11.2004, contractul de comision pentru import export în lohn nr.552/24.11.2003, rechizitorul întocmit la 29.06.2007 la Serviciul Teritorial Tg.Mureş în Dos.5/P/07, DC 230/R/08 pronunţat de Curtea de Apel Mureş-Sectia Comerciala de Contencios Administrativ şi Fiscal în Dosarul 963…/43/06; conformarea de primire a invitaţiei la conciliere; contractul  de comision pentru import export în lohn nr.494/15.11.2001.

Din probele aflate la dosar, instanţa reţine următoarele :

Intre CP S în calitate de comitent şi, SC DC SRL S în calitate de comisionare, s-a încheiat contractul de comision pentru import export în lohn nr.494/15.11.2001, având ca obiect tratarea, încheierea şi executarea de operatiuni comerciale de către comisionar în nume propriu, dar în contul comitentului, prin care comisionarul va efectua  acte şi fapte de comerţ necesare importului si/sau exportului de materii prime, produse(confecţii textile:  cămăşi bluzoane, veste, pijamale, etc).de la şi către beneficiari externi(f.188-190).

In baza acestui contract comisionarul SC DC SRL a încheiat cu partenerul SS GmbH Bremen, Germania contractul nr.551/24.11.2003.

Ulterior între reclamantă şi pârâtă s-au încheiat şi alte contracte de comision pentru import-export  în lohn 552/24.11.2004 şi 473/25.11.2004(f.82-84, 88-90).

Conform convocării la conciliere depusă în copie la dosar(f.3) parata a fost invitata ca în data de 28.02.2006, ora 12,00 să se prezinte la sediul reclamantei în vederea soluţionării pe cale amiabilă a litigiului, conf.art.720 C.pr.civ., a litigiului privind obligaţia de plata a sumei de 25139,03 EURO reprezentând comision aferent , neîncasat de la firma SS GmbH Bremen, Germania şi suma de 2661,73 EURO dobânzi.

Reclamanta a făcut dovada convocării la conciliere( f.168), pârâta confirmând primirea la 17.02.2006.

Aşadar reclamanta a făcut dovada respectării prev.art.720 ind.1 C.pr.civ. privind efectuarea  concilierii prealabile, dispoziţii care sunt obligaţii în litigiile comerciale evaluabile in bani.

Cele invocate de pârâtă în susţinerea excepţiei de inadmisibilitate a acţiunii nu atrag automat nulitatea concilierii prealabile, întrucât pârâta nu a făcut dovada unei vătămări.

Contractul de comision este un contract prin care o parte, numita comisionar, se obliga pe baza împuternicirii celeilalte părţi, numita comitent să in cheie anumite acte de comerţ, în nume propriu, dar pe seama comitentului, în schimbul unei remuneraţii numita comision.

In ceea ce priveşte cuantumul comisionului, acesta trebuie stabilit prin conventia părţilor sub forma unei sume fixe sau a unui procent calculat la valoarea afacerilor realizate de comisionar.

În speţă, instanţa constata că în cuprinsul contractului de comision nu a fost stabilit  cuantumul comisionului.

În capitolul III- Modalitatea de plata şi  preţul - se precizează că : „pentru serviciile efectuate comisionarul îşi va  reţine comisionul care se stabileşte în procent din valoarea facturii externe „ şi „ drepturile cuvenite fiecărei părţi contractante sunt stipulate în anexele la contract”… Contractul nu conţine însă nici o anexă , prin urmare exista nici un acord între părţi cu privire la cuantum ul exact al comisionului.

In facturile emise partenerului extern nivelul comisionului este stabilit în mod arbitrar de reclamantă.

Aşadar comisionul nu este determinat şi  nici determinabil.

Reclamanta nu a dovedit că partenerul extern a efectuat plăţile, astfel că dreptul de a incasa comisionul nu este exigibil.

Prin urmare, creanţa reclamantei nu este certa , lichida şi exigibilă.

Pentru motivele expuse mai sus instanţa va respinge excepţia de inadmisibilitate a acţiunii invocata de pârâtă şi, constatând că acţiunea reclamantei este neîntemeiata ,o va respinge.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T A R A S TE

Respinge excepţia de inadmisibilitate a acţiunii invocata de pârâta CP S.

Respinge acţiunea formulata de reclamanta SC DC SRL S în contradictoriu cu pârâta CP S.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţata în şedinţa publica, 25.03.2009.

PRESEDINTEGREFIER

VDHM

 V.D/H.M

 4 EX/11.05.2009