Partaj judiciar

Sentinţă civilă 606 din 04.05.2009


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA S

CIVIL

SENTINŢA  CIVILĂ  Nr. 606

Şedinţa publică de la 04 Mai 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE GB

Grefier AT

Pe rol judecarea cauzei Civile privind pe reclamanţii M FS, M M şi pe pârâţii S N, S N,  S M,  S A, având ca obiect partaj judiciar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  se prezintă pentru reclamanţi, av. MO, lipsă restul părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Constată că la dosar s-a depus contractul de vânzare cumpărare al imobilului în litigiu, ce a constitui masa succesorală după defuncta  S A,  certificatul de moştenitor nr. 15/2009.

Av.MO, arată că imobilul în litigiu a fost vândut. Toate părţile şi-au primit  partea cuvenită.  Nu are alte cereri de formulat.

Instanţa închide procedura probatorie şi acordă cuvântul în fond.

Reprezentantul reclamanţilor, având cuvântul în fond, solicită respingerea acţiuni ca fiind rămasă fără obiect, fără cheltuieli de judecată.

INSTANŢA

Prin cererea depusă la 04.09.2007, reclamanţii M F S şi M M i-au chemat în judecată pe pârâţii  S N, S N, S M, S A, solicitând Judecătoriei să  dispună sistarea  stării de indiviziune cu privire la imobilul intabulat în CF 3216 S, nr.top 3573/3/a/1/1- casă, corp A, cu două camere şi curte intravilan, cu 485 mp; atribuirea întregului imobil lor, cu obligarea la plata unei sulte compensatorii pârâţilor, pentru cota de  3/16 părţi – intabulată pe numele mamei lor, S A; intabularea dreptului de proprietate asupra cotei de 3/16 părţi pe numele lor, în devălmăşie ca bun comun, cu cheltuieli de judecată în caz de opunere.

În motivarea cererii reclamanţii au arătat că imobilul din litigiu este în posesia lor şi-l folosesc de la  decesul defunctei Morar A. Pârâţii sunt moştenitorii defunctei S A, decedată la 25 mai 2004. Reclamanţii au o cotă de 13/16 părţi şi solicită atribuirea în natură a  imobilului din S str.Viilor nr.82.

S-a depus extras CF nr. 3216 S şi certificatele de deces al defunctelor Morar A şi S A.

Pârâţii au depus, de asemenea, acte de stare civilă  în dovedirea calităţii de moştenitori, filele 21-24 din  dosar.

Reclamanţii M F S şi M au depus la 26.11.2007, fila 29 din dosar o precizare a  acţiunii introductive  în sensul următor: să se dispună dezbaterea moştenirii după S A, decedată în 21 mai 2004, cu ultimul domiciliu în S, str., nr., jud.M; să se constate că masa succesorală după S A  se compune din cota de 3/16 părţi din imobilul înscris în CF 3216 S, nr. top 3573/3/a/1/1- casă, corp A, cu două camere şi curte intravilan cu 485 mp;  să se constate calitatea de moştenitori după defuncta S A  a pârâţilor: S N, S N, S M, S A, fiecare  cu o cotă de ¼ părţi din masa succesorală, respectiv 3/64 din întreg imobilul; intabularea dreptului de proprietate al moştenitorilor S N, S N, S M, S A, în CF 3216 S, nr. top 3573/3/a/1/1- fiecare cu o cotă de 3/64 părţi din întreg imobilul; sistarea stării de  indiviziune cu privire la imobilul intabulat în CF 3216 S, nr. top 3573/3/a/1/1-casa, corp A, cu două camere şi curte intravilan, cu 485 mp; atribuirea întregului imobil reclamanţilor, cu obligarea la plata unei sulte compensatorii pârâţilor, pentru cota fiecăruia de 3/64 părţi din imobil; intabularea dreptului de proprietate asupra cotei de 12/64 părţi pe numele reclamanţilor, în devălmăşie ca bun comun;  cu cheltuieli de judecată în caz de opunere.

Pârâţii, toţi prezenţi  în şedinţa din 19.11.2007, au arătat că nu se opun acţiunii reclamanţilor  şi sunt de acord ca aceştia să le plătească sulta rezultată din valoarea de circulaţie a imobilului din S, str nr., înscris în CF 3216 S, top 3573/3/a/1/1.

Din raportul de expertiză de evaluare, a  rezultat că imobilul de mai sus are o valoare de  circulaţie de 273.529,60 lei, fiind o casă cu  2 camere şi curte intravilan cu 485 mp. Valoarea obţinută de  expert a fost contestată prin obiecţiuni de către  reclamanţi, care au afirmat că este exagerat de mare, iar în răspunsul la obiecţiuni a comunicat că preţul este determinat de metoda comparaţiei şi nu suferă modificări.

În şedinţa publică din 06.10.2008, reclamanţii M F şi M şi-au precizat cererea de  chemare în judecată, arătând că renunţă la  petitele din acţiunea precizată din 26.11.2007, solicitând în temeiul art. 673 ind.11 al.1 şi următoarele C.pr.civ. vânzarea prin  bună învoială a imobilului. În acest sens Judecătoria, în temeiul art. 246 C.pr.civ., a luat act  de renunţare în 6.10.2008 şi a acordat părţilor un  termen mai lung pentru a face vânzarea imobilului prin bună învoială.

La termenul de judecată din 04.05.2009, instanţa a constatat  că prin contractul de vânzare cumpărare din 11.02.2009, S N, S N, S A şi S M, toţi moştenitori ai defunctei S A, conform certificatului de moştenitor nr. 15/11.02.2009, M M şi M F, toţi în calitate de vânzători, au vândut cumpărătorilor T L M şi T L, fiecare cotă de  proprietate din imobilul situat în S, str. ,nr. ,  jud.M, din CF 3216 S, top 3573/3/a/1/1, casă şi curte intravilan.

Reclamanţii au cerut în instanţă la 4.05.2009 respingerea cererii de sistare stare de indiviziune cu privire la acest imobil ca fiind rămasă fără obiect şi fără cheltuieli de judecată.

Judecătoria constată realizată vânzarea imobilului asupra căruia exista starea de indiviziune rezultată din succesiune şi va pronunţa hotărârea în sensul solicitat azi, 4 mai 2009.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii M F S şi M M ambii cu domiciliul în S, str., nr., jud. M, împotriva pârâţilor S N cu domiciliul în S, str., nr., bl., sc. , apt., jud. M,  S N cu domiciliul în com., sat., nr., jud. A,  S M cu domiciliul în S de M, str., nr., jud. M  şi S A cu domiciliul în CC, str. nr., com., jud.M-Centrul de îngrijire şi asistenţă, formulată la 04.09.2007 cu privire la sistarea stării de indiviziune a imobilului din CF 3216 S, nr.top. 3573/3/a/1/1, casă şi curte intravilan cu 485 m.p. ca fiind rămasă fără obiect ;

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, 04 mai 2009.

PREŞEDINTE GREFIER

BG ŢA

Red.BG/tehnored.ŢA

12.05.2009- 8 ex.

1