Grăniţuire

Sentinţă civilă 1272 din 17.12.2013


La data de 03.04.2012 s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. de dosar 661/310/2012 acţiunea în grăniţuire formulată de reclamantul G.M., în contradictoriu cu pârâţii D.E. şi D.V., solicitându-se stabilirea liniei de hotar dintre terenul proprietatea reclamantului situat în Comarnic, str. … nr. … şi proprietatea învecinată a pârâţilor situată în Comarnic, str.…., nr…. jud. Prahova (punctul „Acasă"), cu obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În fapt, reclamantul  a precizat că este  proprietarul terenului în suprafaţă de 9.467 mp (lotul nr. 5) situat în Comarnic, pct. „Acasă", teren ce i-a revenit potrivit tranzacţiei consemnate în dispozitivul sentinţei civile de partaj nr. 106 din 05.04.2000 pronunţată de Tribunalul Prahova, rămasă definitivă şi irevocabilă, prin aceeaşi hotărâre pârâţii primind în acelaşi punct terenul în suprafaţă de 5883 mp (lotul nr. 1), precum şi lotul nr. 6 în suprafaţă de 1489 mp, astfel cum au fost ele identificate în raportul de expertiză tehnică topografică - refacere (variantă unică) întocmit de exp. Ioniţă Stoica, pentru termenul din 10.03.2000 în dosarul nr. 5949/1999 al Tribunalului Prahova, în care s-a pronunţat hotărârea de expedient menţionată mai sus.

A menţionat reclamantul că potrivit contractului de .tranzacţie, hotarul dintre lotul ce i-a fost atribuit şi lotul vecin primit de pârâta D. E. şi de G. Ş. (decedat la data de 08.11.2003 - având ca unică moştenitoare pe D.E.) a fost stabilit la distanta de 0,6 m de la peretele construcţiilor  grajd şi anexe, astfel ca picătura streşinii să pice pe terenul reclamantului. De asemenea, reclamantul menţionează  că planul terenurilor a fost întocmit de exp. Murgoci, iar modificările la Lotul 3 au fost operate de părţi, urmând a fi preluate de expertiza Ioniţă Stoica.

Reclamantul a mai menţionat că prin procesul verbal încheiat la data de 27.04.2005 de executorul judecătoresc Pavel Bebi - Sinaia în dosarul execuţional nr. 226/2003 a fost pus în posesie pentru terenul în suprafaţă de 9467 mp, iar hotarul cu proprietatea limitrofă ce a revenit lui D.E. şi G.Ş. a fost stabilit în modalitatea arătată anterior, terenurile fiind delimitate prin şapte ţăruşi din lemn bătuţi în pământ, pe aliniamentul cărora se află gardul existent în prezent.

A mai învederat reclamantul că, având în vedere că acţiunea în grăniţuire, menită să apere dreptul de proprietate, se poate dispune atât în cazul inexistenţei unei delimitări între proprietăţi, cât şi în situaţia în care astfel de semne există dar nu au fost stabilite prin înţelegerea părţilor sau prin hotărâre judecătorească şi sunt contestate de părţi - ceea ce pârâţii au făcut în mod constant după încheierea tranzacţiei în cauză - a formulat prezenta cerere.

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 560-561 din Codul Civil.

În dovedirea celor susţinute, reclamantul a depus la dosarul cauzei înscrisuri, în copie, respectiv: tranzacţie (f. 7-8), raport de expertiză tehnică topografică întocmit de exp. Ioniţă Stoica în dosarul nr. 5949/1999 al Tribunalului Prahova (f. 9-10), sentinţa nr. 106/05.04.2000 a Tribunalului Prahova (f. 11-13), încheierea de îndreptare a erorii materiale pronunţată la 01.11.2000 în dos. nr. 5949/1999 al Tribunalului Prahova (f. 14-15), sentinţa nr. 833/19.12.2002 a Tribunalului Prahova (f. 16-17), decizia nr. 415/04.03.2003 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti (f. 18-20), certificatul de deces al lui G.Ş. (f. 21), sentinţa civilă nr. 510/17.06.2004 pronunţată de Judecătoria Sinaia (f. 22-24), decizia nr. 264/20.08.2004 pronunţată de Tribunalul Prahova (f. 25-27), proces-verbal încheiat la 27.04.2005 (f. 28-29), sentinţa civilă nr. 761/21.09.2005 pronunţată de Judecătoria Sinaia (f. 30-33),  decizia nr. 1166/09.12.2005 pronunţată de Tribunalul Prahova (f. 34-37), încheiere de suspendare a judecăţii din 27.05.2004, pronunţată în dos. nr. 652/2003 al Judecătoriei Sinaia (f. 38), încheierea din 13.07.2005 pronunţată în dosarul nr. 652/2003 al Judecătoriei Sinaia (f. 39), sentinţa civilă nr. 1006/05.10.2006 pronunţată de Judecătoria Sinaia (f. 40).

La data de 19.04.2012 pârâţii D.E. şi D.V. au depus la dosar înscrisuri, în copie, respectiv: proces-verbal încheiat la data de 28.03.2006 (f. 44), sentinţa nr. 106/05.04.2000 pronunţată de Tribunalul Prahova (f. 45-46), raport de expertiză întocmit de exp. Murgoci Constantin-Florin în dosarul nr. 301/1998 (f. 47-49).

La data de 15.05.2012, pârâţii au depus la dosarul cauzei întâmpinare-cerere reconvenţională (f 53-54), prin care au precizat că  sunt de acord cu acţiunea privind stabilirea liniei de hotar dintre terenul proprietatea reclamantului şi terenul proprietatea lor, conform Tranzacţiei încheiata intre părţi, consfinţită prin Sentinţa nr.106/5.04.2000 pronunţata de Tribunalul Prahova in Dosarul nr.5949/1999, cu compensarea cheltuielilor de judecată.

În fapt, au menţionat  pârâţii că sunt  proprietarii terenului situat in oraşul Comarnic, pct. 'Acasa" in suprafaţă de 5883 mp (lotul 1), precum şi lotul 6 in suprafaţa de 1489 mp., astfel cum au fost ele identificate in raportul de expertiza aferent tranzacţiei încheiate in dosarul sus-amintit, iar conform acestei tranzacţiei, hotarul a fost stabilit la distanta de 0,6 m de la peretele construcţiilor grajd si anexe - dar numai in ceea ce priveşte lungimea terenului aferente acestor anexe gospodăreşti - pentru ca picătura streşinii sa pice pe terenul reclamantului.

În ceea ce priveşte linia de hotar stabilita prin Procesul-Verbal încheiat de executorul judecătoresc Pavel Bebi din Sinaia, pârâţii au menţionat că nu văzut niciodată cei şapte ţăruşi din lemn bătuţi în pământ  - aşa cum susţine reclamantul,  astfel ca acesta  a edificat gardul după cum a apreciat, acesta fiind şi motivul disputelor între ei.

Pârâţii au mai învederat că, ulterior, reclamantul a modificat aliniamentul şi a mutat gardul - in mai multe rânduri - pe doua din laturile terenului, acaparând in mod ilegal o suprafaţa de 230 mp. din terenul pârâţilor.

Astfel, pe calea cererii reconvenţionale, pârâţii au solicitat  ca prin hotărârea ce se va pronunţa, ca urmare a stabilirii liniei de hotar, reclamanţii sa fie obligaţi sa le lase in deplina proprietate şi liniştita posesie suprafaţa de teren de 230 mp. pe care au acaparat-o fără drept din proprietatea lor, a paraţilor; cu cheltuieli de judecata.

În drept, cererea reconvenţională a fost întemeiată pe disp. art.555,  557, 560, 563 Cod civil şi art. 115,119 Cod pr. civilă.

La data de 05.06.2012, pârâţii şi-au precizat cererea reconvenţională( f 57), menţionând că suprafaţa pe care o revendică este de 288 mp., suprafaţă estimată provizoriu la suma de 5.000 lei. (f. 57).

Pârâţii au formulat cerere de ajutor public judiciar în cauză (f. 58, 60), iar prin încheierea de şedinţă din 19.06.2012 (f. 72-73) s-au admis în parte cererile de acordare a ajutorului public judiciar formulată de reclamanţii reconvenţionali D.E. şi D.V., cu domiciliul în or. Comarnic, str. … nr. …, jud. Prahova şi s-a dispus scutirea în proporţie de 50% a reclamanţilor reconvenţionali de plata taxei judiciare de timbru aferentă cererii reconvenţionale formulate având ca obiect revendicarea imobilul teren situat în or. Comarnic, str. …nr…., sub condiţia restituirii acesteia în situaţia  în care, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, reclamanţii dobândesc bunuri a căror valoare depăşeşte de 10 ori cuantumul ajutorului public acordat. De asemenea, li s-a pus în vedere reclamanţilor reconvenţionali să achite taxa judiciară de timbru de 205,5 lei, stabilită în mod provizoriu.

La termenul de judecată din data de 19.06.2012 (f. 74-75) s-au încuviinţat părţilor probe cu : înscrisuri, testimonială cu câte doi martori, interogatorii  reciproce şi expertiză tehnică judiciară de specialitatea topometrie, numindu-se expert, prin tragere la sorţi, potrivit art. 202 Cod proc.civilă, dl. expert Irimescu Nicolae, încuviinţându-se ambelor părţi câte un consilier expert la efectuarea expertizei.

Obiectivele expertizei au fost stabilite ca fiind:

 - identificarea, măsurarea, schiţarea terenurilor părţilor;

- stabilirea liniei de graniţă dintre acestea în funcţie de titlurile de proprietate ale părţilor, de procesele verbale de punere în posesie întocmite de executorul judecătoresc;

- identificarea împrejmuirii existente în prezent, urmând a se preciza dacă acestea respectă titlurile de proprietate, inclusiv procesele verbale de punere în posesie întocmite de executorul judecătoresc;

- să se precizeze de către expert dacă în urma stabilirii liniei de graniţă  rezultă acapararea vreunei suprafeţe de teren, iar în caz afirmativ evaluarea acesteia.

La termenul de judecată din 29.11.2012, apărătorul reclamantului a precizat că partea a decedat la data de 02.11.2012, având ca moştenitori pe G.M., P.G.G. Ş.I.F., M.D F. (f 141) şi a depus la dosar înscrisuri, în copie (f 142-149).

Astfel, la termenul de judecată din 29.11.2012 instanţa a dispus introducerea în cauză a moştenitorilor legali ai reclamantului decedat.

La data de 03.01.2013 s-a depus la dosar raportul de expertiză tehnică topografică întocmit de exp. Irimescu Nicolae (f 156-160).

La data de 12.12.2013 s-au depus la dosar note scrise de către pârâţi,  solicitându-se admiterea acţiunii privind stabilirea liniei de hotar dintre terenul proprietatea reclamanţilor şi terenul proprietatea pârâţilor, conform Tranzacţiei încheiata intre noi, părţile, consfinţită prin Sentinţa nr.106/5.04.2000 pronunţata de Tribunalul Prahova in Dosarul nr.5949/1999.

Au menţionat pârâţii că niciuna din variantele propuse în prezenta cauza de către expertul ing. Irimescu Nicolae nu respecta schiţele de plan aferente Tranzacţiei încheiata intre părţi şi consfinţită prin Sentinţa nr.106/5.04.2000 pronunţata de Tribunalul Prahova in Dosarul nr.5949/1999, încălcându-se  grav puterea de lucru judecat.

Au mai precizat pârâţii că înţeleg faptul ca dimensiunile laturilor măsurate cu ruleta in cadrul Tranzacţiei sus-amintite nu corespund măsurătorilor efectuate in prezenta cauza  cu instrumente de măsurat de ultima generaţie, insa nu înţeleg de ce nu este respectata forma terenului aşa cum a fost schiţată in raportul de expertiza aferent Tranzacţiei, însă, văzându-se obligaţi sa opteze pentru o varianta care sa fie omologata in prezenta cauza, apreciază ca cea care se apropie cat de cat de varianta aferenta Tranzacţiei este cea schiţată şi intitulata Plan de Situaţie 2 A - existent la fila 206 dosar.

Totodată, au apreciat pârâţii că din ansamblul probator administrat in cauza, inclusiv Procesul-verbal de cercetare la faţa locului, a fost dovedit in mod indubitabil faptul ca reclamanţii au acaparat teren din proprietatea pârâţilor - edificând o parte din extinderea grajdului pe proprietatea lor  şi, deşi au susţinut ca aceasta are un caracter provizoriu - constatându-se ca nu deţin nicio autorizaţie de construire pentru ea - instanţa a putut constata ca de fapt aceasta construcţie are un caracter permanent, ba mai mult, au mutat gardul aferent acestei construcţii cu aproximativ 1,90 - 2,00 mp spre proprietatea pârâţilor.

Instanţa, analizând actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin Sentinţa civilă nr. 106/05.04.2000 a Tribunalului Prahova ( f 11-13) definitivă si irevocabilă prin nerecurare - reclamantului din cauza de faţă G.G. ( in acea speţă, pârât) i-a revenit - in urma partajului judiciar prin tranzacţie - terenul in suprafaţă de 9.460 mp de la punctul „Acasă” , identificat pe schiţa de plan la nr. 2,6,4 si parţial 3 pentru diferenţa rămasă si cu servitute de trecere la drumul public in favoarea terenului atribuit copartajantei R.M. Hotarul din vecinătatea reclamanţilor G. Ş. si D.E. se stabileşte la distanţa de 0,60 m de la peretele construcţiilor grajd si anexă, astfel încât picătura streaşinii să pice in terenul acestuia.

Pârâtului D.V. si pârâtei din cauza de faţă D.E. 

 ( coreclamantă in speţa anterioară alături de G.Ş., a cărui unică moştenitoare este in prezent) - i-a revenit terenul de 5.883 mp in punctul „Acasă” urmând a se stabili linia hotarului cu G.Gh. la distanţa de 0,60 m de peretele construcţiilor grajd si anexă , teren identificat pe schiţa de plan cu nr. 5. I-a mai revenit si terenul situat in acelaşi punct „Acasă” , in suprafaţă de 1.489 mp identificat pe schiţa de plan cu nr. 3 aşa cum apare modificată de părţi , având vecinii : H.A. , R. M. si G. Gh.

In cuprinsul tranzacţiei încheiate intre părţi ( care constituie dispozitivul Sentinţei civile nr. 106/05.04.2000 a Tribunalului Prahova), s-a mai menţionat si că planul terenurilor a fost întocmit de expert Murgoci Constantin iar modificările la Lotul 3 au fost operate de părţi , urmând a fi preluate de expertiza Ioniţă Stoica.

Atât reclamantul G.GH. ( decedat pe parcursul procesului de faţă si moştenit de reclamanţii G.M., P.G.G., Ş.I.F. şi M.D.F.) cât si pârâţii D.E. si D.V. au fost puşi in posesie de catre executorul judecătoresc Pavel Bebi - astfel cum rezultă din procesele verbale incheiate in acest sens in dosarele execuţionale nr. 226/2003 la data de 27.04.2005( f 28-29) si  nr. 28/2001 la data de 28.03.2006 ( f 44).  Cu prilejul punerii in posesie a reclamantului G.Gh. - executorul a consemnat că hotarul din vecinătatea lui G.Ş. si D.E. se stabileşte la distanţa de 0,60 m de la peretele constructiilor, astfel încât picătura streşinii să pice in terenul acestuia. Terenul a fost delimitat de proprietatea G.Ş. si D.E. prin şapte ţăruşi din lemn bătuţi în pământ. Cu prilejul punerii in posesie a pârâtei D.E. - executorul judecătoresc a consemnat că linia de hotar dintre proprietatea ei si a lui G.Gh. a fost stabilită conform Sentinţei, la data punerii in posesie a acestuia din urmă.

Reclamanţii au solicitat ca grăniţuirea să se facă potrivit planului 2 anexă ( f 160) la raportul de expertiză topometrică ing. Irimescu Nicolae ( f 156-158) si anume linia de hotar să se stabilească pe aliniamentul 13-27A din respectivul plan de situaţie.

Expertul Irimescu N. a învederat că o astfel de linie de hotar poate urmări gardul actual, respectiv conturul 72,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13 si această propunere de grăniţuire are avantajul că nu se mai demolează /reconstruiesc gardurile existente, dar propunerea trebuie acceptată de ambele părţi ( ceea ce însă nu s-a realizat, pârâţii nefiind de acord). A mai învederat expertul si că se poate propune această nouă linie de hotar - având in vedere deficienţele planului de situaţie întocmit de experţii Murgoci si Ioniţă, inclusiv constatarea referitoare la minusul de suprafaţă rezultată din diferenţa dintre suprafaţa înscrisă in acte si suprafaţa reală - aşa încât minusul de suprafaţă să fie repartizat părţilor proporţional cu suprafeţele înscrise in acte, respectându-se si distanţa minimă de 0,60 m între hotar si anexele reclamanţilor.

Pârâţii au arătat că toate variantele existente la dosar încalcă dispoziţiile sentinţei de partaj care se bucură de puterea de lucru judecat , dar in situaţia in care se va stabili totuşi grăniţuirea, aceasta să se facă potrivit planului de situaţie nr. 2A (f 206).

In această varianta de granituire, expertul Irimescu N. a precizat că sunt folosite elementele schiţei de plan din expertiza Ionita Stoica. Potrivit acestei variante, linia de hotar dintre proprietăţile părţilor se poate stabili pe conturul 72 - 25 - a - v - w - x - 12 (plan situaţie definit de conturul 59 - 60- 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68.  S-a arătat că au fost respectate dimensiunile inscrise pe schiţa de plan anexa la raportul de expertiza Ionita Stoica si distanta de 0.60 m dintre grajd si linia de hotar, prevăzuta in tranzacţie. S-au învederat care sunt punctele comune, dar si modificările aduse de expertul Ioniţă Stoica fata de expertiza Murgoci.

Expertul Irimescu Nicolae desemnat a efectua expertiza in prezenta cauză -  a propus si următoarele variante de granituire: o varianta potrivit schiţei de plan intocmita de expertul Murgoci având in vedere dimensiunile inscrise dar si distanta de 0.60 m de la grajd la hotar (precizata in tranzacţie si sentinţa); o a doua varianta având in vedere schiţa de plan din expertiza Ionita Stoica. S-au avut in vedere lungimea laturii comune prevăzuta in expertiza Murgoci si Ionita Stoica: 8.15 m (7.15 m) + 30 m + 60.00 m + 39.60 m + 38.60 m. De asemenea, a expus neconcordantele dintre cele prevăzute in sentinţa si tranzacţie pe de o parte si schiţa de plan anexa la expertiza Ionita Stoica, pe de alta parte. A prezentat si neconcordantele dintre configuraţia reala din teren si cea redata in expertizele Murgoci si Ionita Stoica. Din cauza acestor neconcordante, au fost propuse mai multe variante de granituire.

Cât priveşte restul probatoriului administrat in cauză ( interogatorii reciproce, proba testimonială) - se apreciază acesta a fi neconcludent, faţă de nerecunoaşterea părţilor asupra aspectelor contestate, iar referitor la martori, aceştia au declarat in mod subiectiv si contradictoriu, prezentând câte o anume situaţie de fapt, in raport de relaţiile particulare existente faţă de părţile care i-au propus.

Constatările consemnate in cuprinsul procesului verbal întocmit cu prilejul cercetării locale ( f 194) si planşele fotografice efectuate ( f 195-199) - se coroborează cu concluziile expertului topometru Irimescu Nicolae - desemnat de instanţă - concluzii anterior expuse.

Expertul Irimescu N. a stabilit că atât tranzacţia încheiată între părţi, dar si sentinţa civila prin care s-a luat act de respectiva învoială - au avut drept bază expertiza Murgoci. S-a învederat că in expertiza Murgoci, linia de hotar dintre părţile din acest dosar a fost trasata prin spatele zidului grajdului proprietatea G., iar prin tranzacţie, semnatarii acesteia au căzut de acord ca hotarul sa fie mutat cu 0.60 ml, astfel incat picătura streasinii sa cada pe terenul proprietatea G.

Având in vedere cele expuse (inclusiv faptul ca nu s-a modificat amplasamentul grajdului), expertul a concluzionat ca se poate stabili o varianta de granituire care să respecte aşadar expertiza Murgoci, folosind elementele din această expertiză cât si prevederile tranzacţiei (0.60 ml de la zidul grajdului) pe conturul 72 - 25 - 24 -1 -u-v-12.Urmărind planul de situaţie nr. 1A, este lesne de remarcat faptul ca au fost respectate toate dimensiunile inscrise pe schiţa de plan anexa la raportul de expertiza Murgoci si distanta de 0.60 m dintre zidul grajdului si hotar.

Potrivit acestei propuneri de grăniţuire rezultă că :

- terenul ce va fi stăpânit de reclamanţii-moştenitori ai defunctului G.Gh. va fi in suprafaţa de 9301 mp definit de conturul 72,25,24,t,u,v, 12,27,28,…, 55,56,57,A,B,59,60,61,… , 70,71,72.

- terenul ce va fi stăpânit de paraţii D.V. si D.E. va fi in suprafaţa de 5738 mp definit de conturul 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 l,12,v,u,t,24,25,72,73,74,l, plus suprafaţa de 1410 mp definita de conturul 68,67,66,65,64,63,62,61,60,59,58,76,75,74,73,72,68. In total pârâţii vor stăpâni suprafaţa de 7148 mp.

Această variantă de grăniţuire (plan de situaţie 1A - f 205)  va fi omologată de către instanţă - întrucât este singura care respectă prevederile tranzacţiei încheiate intre părţi ( care a avut la baza expertiza Murgoci) - învoială care a fost consfinţită ca atare prin Sentinţa civilă nr. nr. 106/05.04.2000 a Tribunalului Prahova ( f 11-13) - hotărâre judecătorească - definitivă si irevocabilă - intrată in puterea de lucru judecat.

In procesul ce a făcut obiectul dosarului nr. 5949/1999 al Tribunalului Prahova in care s-a pronunţat Sentinţa sus-menţionată - atât reclamantul cât si pârâţii din cauza de faţă - au figurat ca părţi litigante. Aşa fiind, in virtutea principiului relativităţii lucrului judecat, hotărârea produce efecte faţă de ei ( ca dealtfel faţă de toate părţile din acel proces), fiindu-le opozabilă. Ca atare, efectul pozitiv al lucrului judecat se impune într-un al doilea proces ( anume in cel de faţă), care nu prezintă triplă identitate cu primul, dar care are legătură cu aspectul litigios dezlegat anterior, fără posibilitatea de a mai fi contrazis. Prezumţia nu opreşte judecata celui de-al doilea proces, ci doar uşurează sarcina probaţiunii, aducând în faţa instanţei constatări ale unor raporturi juridice făcute cu ocazia judecăţii anterioare şi care nu pot fi ignorate.

În relaţia dintre părţi, prezumţia lucrului judecat are caracter absolut,  însemnând că, ceea ce s-a dezlegat jurisdicţional într-un prim litigiu va fi opus părţilor din acel litigiu şi succesorilor lor în drepturi, fără posibilitatea dovezii contrarii din partea acestora, într-un proces ulterior, care are legătură cu chestiunea de drept sau cu raportul juridic deja soluţionat. În ideea asigurării stabilităţii raporturilor juridice,  o chestiune litigioasă odată tranşată de instanţă  nu mai poate fi adusă înaintea judecăţii, iar pe de altă parte , ceea ce a stabilit o primă instanţă nu poate fi contrazis prin hotărârea unei instanţe ulterioare. In acest sens s-a pronunţat in numeroase rânduri Înalta Curte de Casaţie si Justiţie.

În consecinţă, părţile nu pot să pretindă în  litigiul de faţă stabilirea contrariului a ceea ce s-a statuat judecătoreşte  în litigiul anterior, referitor la linia de hotar care să delimiteze proprietăţile lor atribuite conform tranzacţiei , pentru că aceasta ar însemna încălcarea efectului pozitiv al puterii de lucru judecat a hotărârii irevocabile sus-menţionate (Sentinţa civilă nr. nr. 106/05.04.2000 a Tribunalului Prahova).

  De aceea, nu poate fi primită nici solicitarea reclamanţilor de a se stabili grăniţuirea conform planului 2 anexă ( f 160) la raportul de expertiză topometrică ing. Irimescu Nicolae ( f 156-158) si anume linia de hotar  pe aliniamentul 13-27A din respectivul plan de situaţie - deoarece astfel s-ar stabili o nouă linie de hotar ( aşa cum precizează expertul Irimescu N.). Nu poate fi primită nici solicitarea pârâţilor de a se stabili grăniţuirea conform planului de situaţie nr. 2A (f 206) , întrucât în această varianta de granituire , astfel cum a precizat expertul Irimescu, sunt folosite elementele schiţei de plan din expertiza Ionita Stoica , ori la baza tranzacţiei a stat expertiza Murgoci.

Pentru considerentele expuse si in raport de disp. art. 560,561 Cod civil se va stabili linia de hotar dintre proprietăţile părţilor situate in or. Comarnic , str. … nr.... si respectiv … , jud. Prahova - conform singurei variante de grăniţuire propusă de expertul Irimescu Nicolae care respectă  prevederile tranzactiei încheiate intre părţi ( care a avut la bază expertiza Murgoci) - învoială care a fost consfinţită ca atare prin Sentinţa civilă nr. nr. 106/05.04.2000 a Tribunalului Prahova - respectiv conform primei variante din raport ( f 202-204)  -  anume aceea pe conturul 72 - 25 - 24 -1 -u-v-12 - plan de situaţie 1A (f 205).

Relativ la cererea reconvenţională formulată de pârâţii-reclamanţi D.V. si D. E. - prin care aceştia solicită să ca prin hotărârea ce se va pronunţa, ca urmare a stabilirii liniei de hotar, reclamanţii sa fie obligaţi sa le lase in deplina proprietate şi liniştita posesie suprafaţa de teren de 230 mp. pe care au acaparat-o fără drept din proprietatea lor, a paraţilor - instanţa constată că este neîntemeiată si va fi respinsă ca atare. Pentru a hotărî astfel ,instanţa reţine că din raportul de expertiză topometrică întocmit in cauză de ing. Irimescu Nicolae ( f 156-157) rezultă că atât reclamanţii cât si pârâţii deţin in fapt mai puţin teren decât suprafeţele înscrise in acte , situaţie care se explică prin aceea că mijloacele si metodele de măsurare , dar si de calcul folosite de catre experţii Murgoci si Ioniţă nu au fost adecvate formei destul de neregulate a terenurilor si suprafeţelor mari  ( potrivit susţinerilor părţilor, măsurătorile s-au efectuat cu ruleta ) - ori in speţa de faţă expertul Irimescu a realizat măsuratorile cu aparatură de înaltă precizie ( respectiv staţie totală). Nu a fost identificată nicio suprafaţă de teren care să fi fost acaparată de catre reclamanţi din proprietatea pârâţilor , in condiţiile in care a rezultat din măsurătorile terenurilor ambelor părţi - un minus de 390 mp faţă de acte, minus care are drept consecinţă  faptul că niciuna dintre ele nu poate stăpâni suprafaţa atribuită prin sentinţa de partaj.

In temeiul art. 276 Cod pr. civilă vor fi obligaţi pârâţii la 800 lei cheltuieli de judecată catre reclamanţi – rest din compensare , reprezentând parte din taxa judiciară de timbru, onorarii de avocaţi si expert - justificate cu chitanţele existente la dosar.