Plângere împotriva ordonanţei procurorului de scoatere de sub urmărire penală

Sentinţă penală 114 din 09.06.2011


Prin plângerea înregistrata la nr.1636/329/2011 din 10 mai 2011, petenta parte-vatamata SC R & R SA, a solicitat în termen legal, în principal admiterea plângerii, desfiintarea ordonantelor atacate si retinerea cauzei spre judecare în vederea pronuntarii unei solutii fata de învinuitii R. S. P, B. M. I., N. A, O. I., si C. E. V, iar în subsidiar admiterea plângerii, desfiintarea ordonantelor atacate si trimiterea cauzei procurorului pentru redeschiderea urmaririi penale în vederea lamuririi cauzei sub toate aspectele.

În motivarea plângerii petenta a aratat ca în dosarul mai sus indicat s-a început urmarirea penala în cauza împotriva învinuitilor R. S. P, B. M. I., N. A, O. I., si C. E. V prin rezolutia din 2 noiembrie 2010, pentru ca, în calitate de reprezentanti ai SC C. B. T. SA au transmis în cursul anilor 2009 – 2010, prin cablu, postul de televiziune DIGI SPORT, fara acordul titularului de drept, respectiv SC RCS & RDS SA, fapta prev.si ped.de.art.140 alin.1 lit.e din Legea nr.8/1996.

Procurorul adopta solutia prevazuta de art.10 lit.b ind.1 deoarece fapta, în continutul sau concret si prin atingerea minima adusa valorilor sociale ocrotite de legea penala, nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni, întrucât învinuitii au avut o atitudine sincera în cursul urmaririi penale, recunoscând si regretând comiterea faptei, nu au antecedente penale.

Împotriva acestei solutii petenta a formulat plângere la organul ierarhic superior, în speta Prim procurorul Parchetului de pe lânga Tribunalul Teleorman, plângere respinsa prin ordonanta pe care o ataca prin prezenta.

Considera ca solutia data de procuror este gresit motivata.

Astfel, în ceea ce priveste aplicarea învinuitilor a unei masuri cu caracter administrativ procurorul considera ca prev.art.181 pot fi aplicate indiferent de recuperarea sau nu a prejudiciului si ca prev.art.741 nu-si gasesc aplicarea în speta decât atunci când prejudiciul este recuperat pâna la primul termen de judecata.

 Aceste sustineri nu au sustinere legala deoarece prev.art.741 Cod penal se refera la doua etape procesuale pâna la care poate fi acoperit prejudiciul pentru a se putea aplica o sanctiune administrativa, fie pe parcursul urmaririi penale fie pe parcursul judecatii pâna la solutionarea cauzei în prima instanta.

Prin urmare, din interpretarea logica a acestui text legal rezulta ca în situatia în care este vorba de o infractiune economica care a generat un prejudiciu, daca se tinde la aplicarea unei solutii de scoatere de sub urmarire penala si aplicare a unei sanctiuni cu caracter administrativ în faza de urmarire penala, este conditionata aplicarea unei astfel de sanctiuni de acoperirea prejudiciului tocmai pentru a nu încuraja aceste persoane în a persevera în savârsirea acestui gen de infractiuni.

Or, în prezentul dosar se afla exact într-o astfel de situatie astfel ca solutia data de procuror este gresita.

În ceea ce priveste pozitia persoanei juridice SC C. B. T. SA în prezenta cauza sustinerile procurorului sunt de asemenea netemeinice, chiar daca s-ar fi formulat plângere penala doar împotriva administratorului acestei societati, daca se constata raspunderea solidara atât a persoanei juridice cât si a reprezentantilor legali ai acesteia procurorul are obligatia sa extinda cercetarile si cu privire la persoana juridica solutie care s-ar fi impus si în prezentul dosar.

Pe cale de consecinta, urmarirea penala nu este completa în prezenta cauza.

1.În primul rând, nu a fost stabilita în cauza pozitia persoanei juridice, SC C. B. T.SA.

În atare conditii, se impune stabilirea în mod complet si corect a raspunderii penale în privinta faptelor sesizate, SC C. B. T. SA raspunde penal în cauza.

Cu atât mai mult, cu cât în privinta raspunderii persoanei juridice este de importanta vitala aplicarea pedepselor principale – amenda ce se face venit la bugetul statului si a pedepselor complementare potrivit art.711 Cod penal.

Nu se poate ca în cauza persoana juridica sa ramâna nesanctionata.

2.În al doilea rând, nu s-a dat o încadrare juridica corecta faptelor sesizate, ce au fost confirmate în cursul urmaririi penale.

În cauza accesul  la programul DIGI SPORT era conditionat, astfel cum rezulta din înscrisul anexat la prezenta.

În aceste conditii, încadrarea corecta este aceea prev.si ped.de.art.1411 alin.2 din Legea nr.8/1996 modificata.

Faptul ca învinuitii au avut o atitudine sincera nu justifica aplicarea sanctiunii cu caracter administrativ. Atitudinea sincera reprezinta eventual o circumstanta atenuanta judiciara, putând fi astfel eficientizata. Oricum, fata de probele administrate, o alta atitudine decât cea de recunoastere, nu ar fi avut sens.

Retransmisia postului s-a efectuat în scopul atragerii clientilor petentei si sa produca profit învinuitei. De mentionat este faptul ca legea nu conditioneaza ori agraveaza raspunderea penala de un anumit interval minim de retransmitere a programelor.

Legiuitorul a stabilit cu totul alte criterii pentru aplicarea sanctiunii administrative în cazul în care fapta, prin continutul sau concret nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni. La stabilirea în concret  a gradului de pericol social se tine seama de modul si mijloacele de savârsire a faptei, se scopul urmarit, de împrejurarile în care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce, precum si de persoana si conduita faptuitorului, daca este cunoscut. Or, este deosebit de important faptul ca faptuitorul a savârsit fapta prin folosirea neautorizata a dispozitiilor sale, urmând a se îmbogati fraudându-i, urmare ce s-a si produs.

 Mai precizeaza ca, vazând noile dispozitii legale, respectiv art.741 Cod penal, în cazul infractiunilor economice ce au produs un prejudiciu de pâna la 50.000 Euro, aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ este conditionata de recuperarea integrala a prejudiciului. Or, în cauza învinuitii nu au acoperit nici macar partial prejudiciul.

În concluziile scrise petenta mai învedereaza urmatoarele:

Este titulara serviciului de programe DIGI SPORT, cuprinzând canalele TV DIGI SPORT si DIGI SPORT+. La dosar exista depuse documente ce atesta drepturile petentei – decizii de autorizare audivizuala si licenta de emisie, serviciile respective de programe sunt cu acces conditionat, în acceptiunea Legii nr.8/1996, fiind în acest sens eliberata adresa nr.464/15.02.2011 de catre serviciul tehnic al petentei. Din adresa nr.8056/21.04.2011 emisa de R. & R. SA rezulta ca în perioada 2009 – 2011 costurile partiale de emisie ale DIGI SPORT s-au ridicat la peste 315.550.015 RON, costuri sustinute exclusiv de petenta, pentru receptionarea  canalelor TV respective prin satelit R. & R. SA da în custodie clientilor un receiver fara de care nu se pot viziona posturile respective TV. Pentru receptionarea canalelor prin cablu TV semnalul TV este decriptat în statia cap de retea apartinând petentei, iar apoi semnalul este distribuit abonatilor platitori ai serviciilor respective. Fraudând interesele petentei reprezentantii C B T SA au contractat pe numele lor receivere HUMAX DIGI ce erau destinate folosintei non-comerciale  si le-au folosit pentru receptionarea serviciului de programe DIGI SPORT si retransmiterea acestuia neautorizata catre clientii proprii, în scop comercial, fapta sanctionata de legea penala.

Prejudiciul nu este relativ scazut. Calculele facute de procuror sunt gresite, fara baza reala. Sumele reprezentând prejudiciul sunt mult mai mari, raportat la costurile de producere a serviciului de programe DIGI SPORT, unul elitist, respectiv raportat la numarul de abonati al C B T SA – este de remarcat ca s-a ascuns voit numarul real de abonati, în ordonanta retinându-se un numar de 191 – 201 abonati, or la fila 124 din dosar exista un script din care rezulta ca numarul real de abonati este de 1817 abonati.

Apoi, raportându-se la Contractul cadru de sub-licentiere folosit de petenta, prejudiciul minim calculat de ea în situatii similare este de 1Euro/abonat/luna plus TVA, iar perioada minima de contractare este de un an de zile. Asadar, în cazurile în care un sub-licentiat le încalca drepturile sanctiunea pecuniara minima este de plata a contractului pe un an de zile. În atare conditii este de neînteles cum procurorul , cu de la sine putere, le cenzureaza modalitatea în care ea, petenta, a cuantificat prejudiciul – atribut exclusiv al instantei, ce solutioneaza latura civila a cauzei.

În dovedirea plângerii petenta parte-vatamata a depus la dosar copii de pe ordonanta si rezolutia atacate, nota contabila cuprinzând cheltuielile suportate de petenta pentru difuzarea de programe TV DIGI SPORT si DIGI SPORT plus în perioada anilor 2009 – 2010 – 313.550.015 lei plus cheltuielile conexe; adresa 464/15.02.2011 din care rezulta faptul ca serviciile de programe TV DIGI SPORT si DIGI SPORT+ nu sunt furnizate „free to air”(la liber), ci sunt servicii protejate printr-un serviciu de criptare – adica sunt programe cu acces conditionat.

Din oficiu, instanta a solicitat Parchetului de pe lânga  Tribunalul Teleorman sa înainteze dosarul nr.223 P/2010 în care au fost date ordonanta atacata si plângerea formulata împotriva solutiei data în dosarul respectiv, fiind comunicate instantei la data de 17 mai 2011 atât dosarul solicitat cât si dosarul 127 II/2/2011 în cadrul caruia s-a pronuntat prim-procurorul Parchetului de pe lânga Tribunalul Teleorman prin rezolutia din 26 aprilie 2011.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele:

Prin ordonanta nr.223 P/2010 din 24 martie 2011 Parchetul de pe lânga Tribunalul Teleorman a dispus scoaterea de sub urmarire penala a învinuitului R S P pentru savârsirea infractiunii prevazute de art.140 al.1 lit.e din Legea nr.8/1996 modificata si a învinuitilor B M I, N A, O I si C E V, toti patru pentru complicitate la savârsirea infractiunii de retransmitere prin cablu a produselor purtatoare de drepturi conexe fara autorizatie prev.de art.140 al.1 lit.e din legea nr.8/1996. S-au aplicat fata de acestia sanctiuni cu caracter administrativ, respectiv amenda pentru învinuitul R S P – 1000 lei, pentru învinuitul N A – 800 lei, pentru învinuitul B M I, - 800 lei,  pentru învinuitul O I – 200 lei pentru învinuitul C E V – 100 lei, s-a constatat ca prejudiciul este nerecuperat urmând ca partea civila R & R SA sa îl recupereze pe cale civila si în baza art.118 al.1 lit.b Cod penal s-a dispus confiscarea de la învinuiti a celor 13 decodoare si capetele aferente, aflate la Camera de corpuri delicte a I.P.J. Teleorman.

S-au retinut urmatoarele:

S.C. C B T S.A. G este societate cu obiect de activitate retransmiterea prin cablu de programe TV si are un punct de lucru în Turnu Magurele strada Cetatea Turnu nr.11.

La 6 august 2010, S.C. R & R S.A. cu sediul în B., a formulat plângere penala împotriva S.C. C B T S.A. G, pentru faptul ca retransmite în mod ilegal posturile „G.S.P.TV” si „DIGI Sport”.

În baza aceleiasi plângeri politisti din cadrul I.P.J. Teleorman – Serviciul Investigarea Fraudelor au efectuat verificari pe raza mun.T. M., identificând abonati ai S.C. C B T S.A, care primeau pe cablu alaturi de alte programe TV si cele doua posturi reclamate de S.C. R & R S.A..

Având în vedere aceste date s-a solicitat instantei – Tribunalul Teleorman – autorizatie de perchezitie la  S.C. C B TS.A, - punct de lucru T. M.

La data de 27.08.2010, în baza autorizatiei nr.21/24.08.2010 s-a efectuat perchezitia, la aceasta participând si expertul în electronica P. A. În urma perchezitiei s-a constatat ca printre cele 65 programe de pe grila societatii se afla si „G.S.P.TV” si „DIGI Sport”.

Aceste programe erau receptionate cu ajutorul a 13 decodoare(11 duble si 2 simple), apartinând învinuitilor B M I(5 decodoare), N A(4 decodoare), C E V(1 decodor) si O I(3 decodoare), care le-au predat dupa achizitionare învinuitului R S P.

Prejudiciul cauzat de învinuiti prin savârsirea infractiunii este, asa cum a fost calculata de organele de politie, pornind de la tarifele comunicate de S.C. R & R S.A.(1 euro/luna/abonat pentru GSA-TV si 1,8 euro/luna/abonat pentru DIGI Sport), de 929,6 Euro(pentru luna august 2010 când învinuitii au savârsit fapta.

Prejudiciul este nerecuperat, însa învinuitii, în primul rând învinuitul R S P, s-au angajat sa-l recupereze cât mai curând.

Având în vedere circumstantele personale ale celor cinci învinuiti cât si cele reale ale faptei, procurorul a considerat ca fapta se încadreaza în disp.art.181 Cod penal – „fapta care nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni”.

Astfel, învinuitii se afla la prima încalcare a legii penale, sunt încadrati în munca, doi sunt casatoriti si au copii minori în întretinere (R S Pl si N A). Prejudiciul adus, daca nu a fost recuperat, este modic, în general, si repartizat la cele cinci persoane implicate(aproximativ 200 euro pentru fiecare.

Împotriva acestei ordonante partea vatamata a formulat plângere iar prin rezolutia nr.127 II/2/2011 din 26 aprilie 2011, Prim-procurorul Parchetului de pe lânga Tribunalul Teleorman a respins ca neîntemeiata aceasta plângere motivându-se urmatoarele:

În legatura cu primul aspect invocat în plângere se constata ca S.C. R & R S.A. a formulat plângere împotriva reprezentantilor S.C. C B T S.A. pentru savârsirea infractiunii prevazute de art.140 alin.1 lit.e din Legea nr.8/1996 modificata, obiectul constituindu-l retransmisiile ilegale ale posturilor de televiziune GSP TV si DIGI SPORT, nefiind formulate învinuiri cu privire la S.C. C B T S.A. G, astfel încât sa fie angajata, în vreun fel, raspunderea penala a acesteia.

Cercetarile efectuate în cauza nu au condus la indicii ca infractiunea retinuta în sarcina învinuitilor a fost savârsita în realizarea obiectivului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice.

De asemenea, încadrarea juridica retinuta în cauza este cea corecta, deoarece infr.prev.de art.1411 alin.2 din legea nr.8/1996 modificata incrimineaza racordarea fara drept a unor persoane la servicii de programe cu acces conditionat.

Activitatea infractionala a învinuitilor a constat în retransmiterea posturilor de televiziune mentionate mai sus, în mod ilegal, fiind astfel întrunite elementele constitutive ale infr.prev.de art.140 alin.1 lit.e din legea nr.8/1996, modificata.

În ceea ce priveste aplicarea disp.art.181 Cod penal, procurorul a avut în vedere la stabilirea în concret a gradului de pericol social modul si mijloacele de savârsire a faptei, scopul urmarit, împrejurarile în care a fost comisa fapta, urmarea produsa, precum si persoana si conduita faptuitorului, astfel ca solutia dispusa este legala si temeinica.

Analizând întreg materialul probator administrat în timpul cercetarii si urmaririi penale instanta constata urmatoarele:

La data de 6 august 2010 petenta S.C. R & R S.A. a formulat plângere penala  împotriva reprezentantilor legali ai S.C. C B T S.A., care în mod ilegal retransmit GSP TV si DIGI SPORT, programe de televiziune care în mod legal nu pot fi transmise decât de petenta prin intermediul DTH(Direct To Home) cunoscut sub denumirea comerciala de DIGI TV si sistemul de cablu TV(fila 54 dosar Parchet).

A aratat ca a constatat ca reprezentantii S.C. C B T S.A., preiau transmisiile  sportive ale celor doua posturi mai sus mentionate aflate în grila de programe a S.C. R & R S.A. care le transmite legal, fara acordul petentei si le retransmite doar pe baza unor întelegeri nematerializate în contracte scrise în localitatile T M, L, L, P S, U C, U P.

Petenta este cea care transmite sau retransmite legal respectivele posturi de televiziune(DIGI SPORT si GSP TV) întrucât primul post apartine societatii, iar aceasta are toate aprobarile necesare pentru a transmite, iar retransmisia celui de-al doilea se face în baza contractului pe care îl are cu societatea Antena 1, urmare câstigarii de catre consortiul format din R & R si societatea TV Antena 1 SA a licitatiei organizata de Liga Profesionala de Fotbal din România pentru dreptul de televiziune a meciurilor dintre echipele care activeaza în Liga 1 a campionatului de fotbal din România ce se vor disputa în editiile 2008/2009, 2009/2010 si 2010/2011.

Pentru a putea face în mod legal transmisiile, respectiv retransmisiile,  R & R are toate aprobarile necesare, a platit si plateste în continuare toate taxele si impozitele prevazute de lege pentru astfel de activitati.

A mai aratat petenta ca, retransmisia celor doua posturi care transmit numai întreceri sportive(în special meciuri de fotbal) precum si analize si comentarii asupra acestora ori a altor domenii sportive, se face de catre firma C B T SA, fara acordul si aprobarea petentei, în situatia în care  R & R are exclusivitatea transmiterii sau retransmiterii respective si fara ca firma amintita sa-si achite catre stat taxele si impozitele legal prevazute de lege.

Contravaloarea prestatiilor catre abonati din zona respectiva este încasata de catre reprezentantii firmei C B T SA. fara a se întocmi documente legale pentru sumele încasate, pe cale de consecinta necalculându-se si  neplatindu-se impozitele legal datorate statului român. În acelasi timp, pentru a-si atrage clienti, firma reclamanta practica preturi nereale, de dumping, desfasurând o adevarata concurenta neloiala.

Din informatiile detinute, retransmisia programelor DIGI SPORT si GSP TV de catre firma C B T SA în conditiile aratate mai sus, se realizeaza numai în trei zile în care au loc efectiv competitiile sportive(meciuri de fotbal).

În cauza, în timpul cercetarii  penale, în urma perchezitiei la SC C B TSA – punct de lucru T M, la data de 27.08.2010, s-a constatat ca printre cele 65 programe de pe grila societatii se afla si „GSP TV” si „DIGI SPORT”, programele fiind receptionate cu ajutorul a 13 decodoare apartinând învinuitilor B M I(5 decodoare), N A(4 decodoare), C E V(1 decodor) si O I(3 decodoare), care le-au predat dupa achizitionare învinuitului R S P, acesta din urma având calitatea de administrator al punctului de lucru al SC C B T SA G, situat în T M.

Având în vedere ca partea vatamata a solicitat tragerea la raspundere penala a reprezentantilor SC C B T SA. G, instanta constata ca în mod corect procurorul din cadrul parchetului de pe lânga Tribunalul Teleorman a confirmat începerea urmaririi penale fata de acestia(fila 35).

Dar petenta a formulat plângerea prealabila în principal împotriva reprezentantilor legali ai SC C B T SA G, deci administratori, manageri, motiv pentru care reprezentantul I.P.J. Teleorman a si solicitat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Galati informatii referitoare la starea societatii, asociati, administratori, sediul social, puncte de lucru si istoricul(2010), SC C B TSA G(fila 62 dosar Parchet).

În Referatul cu propunere de începere a urmaririi penale întocmit în cauza se mentioneaza ca „reprezentantii societatii de la Galati nu aveau cunostinta despre retransmiterea programelor GSP TV si DIGI SPORT în reteaua de cablu a societatii din Turnu Magurele si nici despre faptul ca erau folosite decodoare apartinând la alte persoane fizice”(fila 43 dosar Parchet),mentiune având la baza adresa nr.1214/2.09.2010 a acestei societati prin care administrator special Trifu Luminita comunica organului de cercetare penala ca nici directorul si nici o alta persoana din cadrul SC C B T SA  nu cunostea ca la punctul de lucru din Turnu Magurele erau retransmise programele „GSP TV si DIGI SPORT”(fila 124 dosar Parchet).

Instanta apreciaza ca procurorul trebuia sa se pronunte în rezolutia sa si asupra raspunderii reprezentantilor legali ai SC C B T SA G si considera de asemenea ca simpla adresa nr.1214/2.09.2010 a acestei societati nu este suficienta pentru a se putea stabili o eventuala raspundere a acestora, cu atât mai mult cu cât aceasta adresa apartine chiar societatii reclamate si mentiunile ei pot fi subiective. Practic, cu privire la reprezentantii legali nu s-a efectuat propriu-zis o cercetare penala.

În ceea ce priveste sustinerea petentei conform careia persoana juridica SC C B T SA a ramas nesanctionata si ca aceasta raspunde penal procurorul având obligatia sa extinda cercetarile si cu privire la aceasta persoana juridica, instanta constata ca nu este întemeiata întrucât petenta nu a formulat plângere prealabila împotriva persoanei juridice ca atare, or fiind necesara o plângere prealabila conform disp.art.1391 din Legea nr.8/1996, procurorul nu avea posibilitatea ca din oficiu sa extinda cercetarile cu privire la persoana juridica.

Textul mai sus citat face referire la existenta plângerii prealabile(aspect pe care petenta l-a cunoscut întrucât asa si-a denumit plângerea),la punerea în miscare a actiunii penale, la retragerea plângerii prealabile si la împacarea partilor.

Sub aspectul încadrarii juridice a faptelor instanta constata ca într-adevar fata de adresa nr.464/15.02.2011 emisa de partea civila(fila 44 dosar instanta) este necesar sa se reanalizeze aceasta încadrare data faptelor sesizate respectiv a retinerii si a art.1411 al.2 din Legea nr.8/1996 care reglementeaza drept infractiune „ fapta persoanei care se racordeaza fara drept sau care racordeaza fara drept o alta persoana cu acces conditionat” si care se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda, fiind necesar în acest sens a se solicita lamuriri unui expert specialist în electronica atestat.

Din probele administrate în timpul urmaririi penale instanta constata ca pentru stabilirea prejudiciului cauzat partii civile procurorul a luat în considerare „procesul verbal” întocmit de un reprezentant al I.P.J. Teleorman(fila 143 dosar Parchet)determinându-se astfel un prejudiciu cauzat partii civile în suma de 929,6 EURO în conditiile în care aceasta s-a constituit parte civila cu suma de 19256 EURO(fila 141).

Instanta apreciaza ca se impune astfel o expertiza contabila care sa stabileasca prejudiciul real suferit de partea civila si în functie de acest lucru considera ca este necesar a se reanaliza daca faptele învinuitului R S P – administrator la punctul de lucru al SC C B TSA G, situat în T M, se încadreaza în disp.art.181 Cod penal, dat fiind ca prin ordonanta nr.43/P/2009 din 27 aprilie 2010 a Parchetului de pe lânga Tribunalul Teleorman(filele 180 – 182 dosar Parchet) acestuia i s-a mai aplicat o amenda în suma de 1000 lei fiind scos de sub urmarire penala pentru infractiunea prev.de art.140 al.1 lit.c si art.1411 al.2 din Legea nr.8/1996 manifestând consecventa în  savârsirea acestui gen de infractiuni, nefiind la prima încalcare a legii.

De remarcat ca, nici atunci prejudiciul cauzat aceleiasi parti civile nu a fost recuperat de învinuit ca de altfel nici cel în speta, desi procurorul a mentionat ca în primul rând acest învinuit s-a angajat sa recupereze prejudiciul cât mai curând, ceea ce nu s-a întâmplat nici pâna în prezent.

Din ordonantele si rezolutiile date si de alti procurori de la alte Parchete din tara(I, V, G)depuse la dosar de partea civila, instanta constata ca faptele sesizate au ajuns sa fie tot mai des savârsite de reprezentanti ai S.C. C B T S.A., care manifesta desconsiderare fata de tot ce reprezinta în societate drepturile de autor si drepturile conexe ce comporta si atribute de ordin moral si patrimonial.

Pentru toate aceste considerente instanta va admite în parte plângerea, va desfiinta ordonanta si rezolutia atacate, va trimite cauza procurorului în vederea redeschiderii urmaririi penale urmând ca acesta sa se pronunte si asupra stabilirii eventualei raspunderi penale a „reprezentantilor legali” ai S.C. C B T S.A. G  în privinta faptelor sesizate de partea civila prin administrarea oricarei probe pertinente si utile în acest sens si sa reanalizeze încadrarea juridica data faptelor sesizate respectiv a retinerii si a art. 1411 al. 2 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe sens în care va avea în vedere adresa nr. 464 din 15.02.2011 emisa de partea civila ( fila 44 dosar instanta) si va solicita lamuriri ( sub aspectul modalitatilor tehnice prin care se poate receptiona programul DIGI SPORT  cu referire la decriptarea acestuia) unui expert specialist în electronica atestat iar daca aceasta încadrare juridica se justifica sa dispuna începerea urmaririi penale si pentru aceasta infractiune.

 De asemenea, procurorul va dispune completarea probelor cu privire la stabilirea prejudiciului cauzat partii civile prin efectuarea unei expertize contabile si functie de acest prejudiciu va reanaliza daca faptele învinuitului R S Pse încadreaza în disp. art. 181 C.p. dat fiind faptul ca, prin ordonanta nr. 43P/2009 din 27 aprilie 2010 a Parchetului de pe lânga Tribunalul Teleorman, acestuia i s-a mai aplicat o sanctiune cu caracter administrativ respectiv amenda în suma de 1000 lei fiind scos de sub urmarire penala pentru infractiunea prev. de art.140 al. 1 lit.c si art. 1411 al. 2 din Legea nr. 8/1996, deci pentru acelasi gen de infractiuni.

Domenii speta