Plângere contravenţională. Revizuire. Omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra excepţiei nulităţii procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Sentinţă civilă 61 din 25.03.2009


Plângere contravenţională. Revizuire. Omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra excepţiei nulităţii procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. _ revizuientul _ a formulat în contradictoriu cu intimata _ cerere de revizuire a sentinţei civile nr. _, pronunţată de Judecătoria Vaslui în dosarul nr. _, solicitând şi suspendarea executării sentinţei civile nr. _.

În motivarea cererii revizuientul arată că prin sentinţa civilă _ Judecătoria Vaslui a respins plângerea sa formulată împotriva procesului-verbal de contravenţie seria _, nr. _, întocmit de către _.

Arată revizuientul că instanţa a reţinut că procesul-verbal este temeinic şi legal dar a respins apărările sale, iar instanţa de recurs a confirmat sentinţa Judecătoriei şi i-a respins recursul.

Susţine petentul că nici una din cele două instanţe nu s-a pronunţat asupra excepţiei nulităţii absolute, excepţie ce a fost invocată la _.

Consideră revizuientul că procesul-verbal este lovit de nulitate absolută raportat la faptul că agentul constatator a reţinut în sarcina sa mai multe contravenţii, deşi a fost sancţionat pentru o singură contravenţie.

Susţine revizuientul că instanţa de fond a omis să se pronunţe asupra excepţiei invocate, motiv pentru care a declarat recurs împotriva sentinţei Judecătoriei însă şi instanţa de recurs a trecut cu vederea acest aspect.

În dovedirea cererii nu au fost depuse acte.

În drept cererea a fost motivată pe dispoziţiile art. 322, alin. 2 Cod procedură civilă.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă timbru şi timbru judiciar.

Pentru cererea de suspendare a sentinţei civile nr. _ a fost achitată cauţiunea în cuantum de 500 lei.

La dosarul cauzei a fost ataşat dosarul nr. _.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa de judecată reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. _, pronunţată de Judecătoria Vaslui în dosarul nr. _, rămasă irevocabilă prin respingerea recursului formulat de revizuient, s-a respins plângerea contravenţională formulată de petentul _ în contradictoriu cu ___.

Critica petentului vizează nesoluţionarea de către ambele instanţe a excepţiei nulităţii absolute a procesului-verbal de contravenţie, excepţie invocată de petent prin precizările formulate, aflate la filele 32 - 33 dosar nr. __.

În motivarea excepţiei nulităţii absolut petentul a arătat că agentul constatator a reţinut în sarcina sa comiterea a două contravenţii deşi a fost sancţionat doar pentru o singură contravenţie. Una dintre contravenţii reţinută în sarcina petentului este aceea că a circulat în localitatea _ cu viteza de 111 Km/h iar cea de a doua contravenţie reţinută în sarcina sa este aceea că petentul a circulat în afara localităţii cu viteza de 148 km/h, iar pe raza localităţii __.

Arată petentul că pentru fiecare contravenţie reţinută în sarcina sa, sistemul de sancţionare este diferit iar agentul constatator nu a individualizat fiecare contravenţie în parte.

„Excepţia” de nulitate a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nu constituie o excepţie propriu-zisă de natură să conducă la respingerea acţiunii sau la întârzierea judecăţii. Aspectele sesizate de către petent nu privesc desfăşurarea judecăţii cauzei şi nici nu constituie impedimente în analizarea procesului-verbal de contravenţie ci vizează chiar legalitatea procesului-verbal ce presupune examinarea în fond a celor invocate de petent.

Din considerentele sentinţei civile nr. _ rezultă fără dubiu că instanţa de judecată a analizat motivele de nelegalitate invocate de către petent: „reţine instanţa faptul că petentul a depăşit de mai multe ori viteza legală, atât în localitate cât şi în afara localităţii, fapt consemnat în procesul-verbal de contravenţie nu înseamnă că s-au săvârşit mai multe fapte contravenţionale ci una singură, textul de lege  - art. 102, alin. 3 - nefăcând deosebire între depăşirea vitezei în localitate sau în afara localităţii”.

Având în vedere aceste considerente, văzând neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. art. 322, alin. 2 Cod procedură civilă, instanţa de judecată va respinge cererea de revizuire.

Prin respingerea capătului principal, urmează a fi respins ca rămas fără obiect capătul de cerere vizând suspendarea executării.