Plângere împotriva încheierii de carte funciară

Sentinţă civilă 1933 din 06.12.2007


Sentinţa civilă numărul 1933/06.12.2007, pronunţată de Judecătoria Vânju Mare, în dosarul nr. 1718/332/2007 având ca obiect „Plângere împotriva încheierii de carte funciară (art. 52 alin. 2 Legea 7/1996)” – judecător Buzatu Gheorghe

Prin cererea adresată acestei instanţe la 19.09.2007 C.N.T.E.E.T.E - Craiova  a formulat plângere împotriva încheierii de respingere  nr. 2544 / 24.08.2007 pronunţată de pârâta  O.C.P.I Mehedinţi - Biroul de Cadastru şi Publicitate Vînju Mare în dosarul nr. 2544 c.f. /19.07. 2007 , solicitând ca prin  hotărârea ce se va pronunţa să se dispună înscrierea  în evidenţele funciare a terenului pe care se află amplasat  stâlpul nr.184 al LEA 220 KV Portile de Fier – Cetate- Calafat , teren concesionat  de către reclamantă , rectificarea cărţii funciare şi corectarea titlului de proprietate al  numitei  P.V.E., cu suprafaţa ocupată de stâlp, anularea încheierii de respingere nr. 2544/24.08.2007, pronunţată în cauză si obligarea pârâtei la cheltuieli de judecată.

In motivarea plângerii reclamanta a arătat că  prin contractul de concesiune nr. 1/29.06.2004, s-a aprobat concesionarea către reclamantă  a bunurilor aparţinând domeniului public al statului  ce fac parte din reţeaua naţională de transport al energiei electrice, astfel cum sunt acestea prevăzute în anexele HG nr. 2060/2004, între care figurează şi terenurile  pe care se află amplasat stâlpul nr.184  al LEA 220 KV Porţile de Fier – Cetate Calafat, iar prin urmare terenul pe care se află situat stâlpul de înaltă tensiune  nu poate face obiectul vreunui titlu de proprietate.

În dovedirea plângerii reclamanta a depus la dosar copia încheierii de respingere nr. 2544/24.08.2007, copia contractului de concesiune nr. 1/29.06.2004, copia actului adiţional nr. 3 la contractul de concesiune de mai sus, ordinul de plată privind plata taxei de timbru si timbru judiciar.

Pârâta în  apărare şi în contradictoriu a introdus întâmpinare, prin care  a invocat pe cale de excepţie lipsa calităţii procesuale pasive , iar pe fond respingerea acţiunii ca neîntemeiată , susţinând că activitatea de carte funciară are caracter necontencios , iar pârâta nu este titularul vreunui drept şi prin urmare în cadrul acţiunii în rectificare  nu se urmăreşte stabilirea unui drept

potrivnic faţă de aceasta, astfel încât  nu poate avea calitate procesuală pasivă , iar pe de altă parte  a respectat întocmai prevederile legale în materie de cadastru si publicitate imobiliară şi nu a înscris  dreptul de proprietate şi concesiune în cartea funciară, deoarece imobilul a cărui intabulare s-a solicitat prin cererea nr. 2544/2007, se suprapune cu cel cu numărul cadastral 181 aparţinând proprietarei P.V.E. .

Analizând actele si lucrările dosarului  instanţa a constat şi reţinut că  prin  încheierea nr. 2543 / 24.08.2007, pârâta  O.C.P.I MEHEDINŢI- Biroul de Cadastru şi Publicitate Vînju Mare a dispus respingerea  cererii reclamantei C.N.T.E.E.T.E – Craiova,  pentru recepţia  documentaţiei  cadastrale şi înscrierea dreptului de proprietate şi concesiune în cartea funciară asupra unui imobil situat  pe teritoriul administrativ al comunei Corlăţel identificat prin stâlpul nr. 184 al LEA 220 KV Portile de Fier – Cetate- Calafat, întrucât există suprapunere de coordonate cu numărul cadastral 181  apartinând proprietarei P.V.E.

Se reţine că cerinţele art. 17 alin 2 din Lg. nr. 7 /1996 republicată privind cadastrul si publicitate imobiliară dispun că un imobil se identifică printr-un număr cadastral unic si se înscrie într-o  singură carte funciară, iar disp. art. 44 din aceiaşi lege stipulează că mai mulţi proprietari  nu pot fi înscrişi în aceiaşi carte  funciară , decât  dacă se găsesc în cazul coproprietăţii.

Cum suprafaţa de teren pe care se află amplasat stâlpul nr 184 LEA, de 17 m.p., este inclusă în titlul de proprietate a cărui corectare se cere , nu se poate dispune înscrierea în evidenţele  funciare  a terenului respectiv în favoarea  reclamantei , astfel că instanţa apreciază plângerea ca neîntemeiată şi urmează a o respinge.

Referitor la capătul de cerere privind rectificarea cărţii funciare  şi corectarea titlului de proprietate  al numitei P.V.E., instanţa constată că în speţă nu sunt aplicabile disp. art. 36 din Lg. nr. 7/1996 republicată, potrivit cărora se poate dispune rectificarea  înscrierilor din cartea funciară dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă s-a constatat că înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a făcut înscrierea nu a fost valabil, deoarece actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea îl reprezintă titlul de proprietate emis petenţilor  de mai sus.

Întrucât legea condiţionează rectificarea înscrierilor din cartea  funciară de existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile , care să constate că nu a fost valabil  actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea , iar o astfel de hotărâre  nu există , instanţa apreciază astfel capătul ca nefondat şi urmează a fi respins , menţinând ca temeinică şi legală încheierea nr. 2544/24.08.2007.

Cât priveşte  excepţia calităţii procesuale pasive  ridicată de pârâtă, instanţa constată şi reţine că numai procedura de soluţionare a cererii de înscriere, de către  registrator are natura  necontencioasă, în sensul că  activitatea desfăşurată de registrator nu este destinată să soluţioneze, cu putere de lucru judecat, un litigiu pendinte între două părţi cu interese contrare .

Însă, în cadrul plângerii promovate de persoana interesată împotriva încheierii de înscriere sau de respingere, oficiul de cadastru şi publicitate  imobiliară care are personalitate juridică potrivit disp. art. 3 alin 2 din Lg.7/1996 republicată , în cadrul căruia funcţionează registratorul care a emis încheierea , dobândeşte calitatea procesuală pasivă, iar litigiu are natură contencioasă,  purtând asupra dreptului reclamantului de a obţine înscrierea sau radierea unui drept în cartea funciară.

Faţă de cele expuse  instanţa apreciază excepţia  calităţii procesuale pasive ridicată de către pârâtă, ca neîntemeiată şi urmează a o respinge. .

Cum pârâta nu se află în culpă procesuală , nu va fi obligată la cheltuieli de judecată , conform disp. art.274 c.pr.civ.

Astfel că instanţa a respins excepţia  lipsei calităţii procesuale pasive şi de asemenea a respins plângerea  formulată de reclamanta C.N.T.E.E.T.E - Craiova împotriva încheierii de respingere  nr. 2544 /2007, în contradictoriu  cu pârâta O.C.P.I. MEHEDINŢI