Plangere contraventionala

Hotărâre 256 din 05.03.2009


Prin plângerea înregistrată la Garda Financiară Mureş sub nr. 505458 la data de 10.11.2008, petenta a solicitat anularea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria G nr. 0081643 din data de 04.11.2008, apreciind că amenda aplicată prin acesta şi măsura confiscării dispusă de organul constatator nu are un temei legal.

În motivarea plângerii, petenta a arătat că prin procesul verbal indicat i s-a aplicat amenda contravenţională în cuantum de 10.000 lei şi s-a dispus confiscarea sumei de 12.464 lei, în sarcina ei reţinându-se faptul că societatea a funcţionat fără a deţine autorizaţia integrată de mediu. A susţinut ca în luna februarie anul 2008 a intrat în proprietatea fabricii de acetilenă şi imediat a demarat operaţiunile pentru obţinerea autorizaţiilor de funcţionare.

Petenta a invocat faptul că la data de 10.04.2008 a depus o cerere la Autoritatea pentru Protecţia Mediului Mureş prin care a solicitat schimbarea denumirii noului proprietar al instalaţiei pentru producerea de acetilenă, având în vedere faptul că s-a schimbat numai proprietarul acesteia nu şi activitatea desfăşurată.

Potrivit susţinerilor petentei, prin răspunsul comunicat de APM Sibiu la data de 14.08.2008 s-a solicitat ca în termen de 2 luni să depună documentaţia necesară pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu, şi care a fost depusă de petentă la data de 09.10.2008.

În probaţiune, petenta a anexat xerocopii de pe: procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria G nr. 0081643 din data de 04.11.2008(f.3,4), adresa nr. 5793/2008 emisă de.(f.5), adresa nr. 16/2008 emisă de Srl.(f.6), adresa nr. 3993/2008 emisă de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu(f.7), raport de inspecţie nr. 40/2008(f.8,9), copia autorizaţiei integrate de mediu nr. SB 65/29.12.2006(f.12), adresa nr. 5097/2008 emisă de ARPM Sibiu(f.14), certificat constatator pt. autorizarea desfăşurării activităţilor(f.18,19).

Plângerea petentei, împreună cu actele doveditoare şi cu întâmpinarea intimatei au fost transmise de aceasta din urmă şi înregistrate pe rolul instanţei la data de 07.01.2009 sub nr. 13/323/2009.

Prin întâmpinarea formulată de intimata, s-a solicitat instanţei respingerea ca neîntemeiată a plângerii formulate de petentă.

Intimata a arătat că actul de control încheiat la data de 04.11.2008 s-a realizat cu respectarea condiţiilor de formă şi de fond impuse de normele legale. Astfel, s-a dispus sancţionarea petentei pentru nerespectarea prevederilor art. 1 lit. a din Legea nr. 12/1990, modificată şi completată, constând în efectuarea de acte sau fapte de comerţ fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege. Aplicarea sancţiunii s-a efectuat în conformitate cu dispoziţiile art. 2 lit. f din acelaşi text de lege.

Intimata a apreciat că acceptarea documentaţiei de către precum şi informarea acesteia de către. privind adjudecarea instalaţiei de producere şi îmbuteliere a acetilenei către petentă, nu constituie autorizare a activităţii de producţie a acetilenei din care rezultă deşeul şlam de carbid care a fost comercializat de agentul economic în perioada 19.05.2008-31.10.2008.

La solicitarea instanţei, a fost depus la dosarul cauzei actul de adjudecare din data de 29.02.2008 având ca obiect „Instalaţia de producere şi îmbuteliere acetilenă”.(f.32-34).

Analizând actele şi lucrările dosarului de faţă, instanţa reţine următoarele:

Prin plângerea înregistrată la sub nr. 505458 la data de 10.11.2008, petenta a solicitat anularea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria G nr. 0081643 din data de 04.11.2008, apreciind că amenda aplicată prin acesta şi măsura confiscării dispusă de organul constatator nu are un temei legal.

Prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria G nr. 0081643 încheiat la data de 04.11.2008 de către agentul constatator din cadrul s-a reţinut că în urma controlului operativ efectuat, societatea petentă a săvârşit în formă continuată în perioada 19.05-31.10.2008 contravenţia prevăzută de art. 1 lit. a din Legea nr. 12/1990 prin efectuarea de acte şi fapte de comerţ fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege, respectiv fără deţinerea autorizaţiei integrate de mediu. S-a reţinut că în perioada menţionată societatea a produs cantitatea de 250.515 kg şlam de carbid, produs rezidual de la fabricarea acetilenei, în valoare de 12.464 lei.

În baza prevederilor art. 2 lit. f din lege s-a aplicat petentei amenda contravenţională în cuantum de 10.000 lei, iar în conformitate cu prevederile art. 6 al. 2 din acelaşi act normativ, organul de control a dispus confiscarea contravalorii a 250.515 kg şlam de carbid, adică suma de 12.464 lei, apreciat a fi venit ilicit realizat de aceasta.

Instanţa reţine că autorizaţia integrată de mediu nr. SB 65 din data de 29.12.2006 emisă de (f.12), avea ca titular societatea. şi în conformitate cu dispoziţiile art. 16 al. 2 din OUG nr. 195/2005 „Autorizaţia de mediu şi autorizaţia integrată de mediu sunt valabile 10 ani”, astfel cum este menţionat şi pe acest certificat. De asemenea, această autorizaţie avea ca obiect „instalaţia de producere şi îmbuteliere acetilenă” situată în

Prin actul de adjudecare încheiat la data de 29.02.2008(f.32) între prin lichidator judiciar şi, această din urmă societate a achiziţionat „instalaţia de producere şi îmbuteliere acetilenă” situată, desfăşurând activităţile pentru care a fost autorizată conform certificatului constatator de la f. 18,19 emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş.

Având în vedere dispoziţiile stabilite prin raportul de inspecţie nr. 40/29.01.2008 încheiat de reprezentanţii (f.7,8), secţiunea G, obliga pe titularul autorizaţiei de mediu ca, în conformitate cu prevederile art. 10 din OUG nr. 195/2005, în termen de 60 zile de la semnarea actului de schimbare a titularului activităţii să procedeze la transmiterea „în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.” Această obligaţie a fost îndeplinită astfel cum rezultă din adresa nr. 5793/10.04.2008 emisă de către, în care s-a menţionat că obiectul de activitate la instalaţia în cauză rămâne neschimbat.

Prin răspunsul comunicat de în adresa nr. 3993/14.08.2008, s-a solicitat petentei depunerea unei documentaţii în vederea actualizării şi reexeminării condiţiilor autorizaţiei integrate de mediu, arătându-se totodată că activitatea desfăşurată este reglementată prin autorizaţia integrată de mediu nr. SB 65/2006 iar petenta în calitate de nou proprietar urmare a actului de adjudecare îşi asumă toate obligaţiile de mediu stabilite prin autorizaţia menţionată.

Instanţa reţine că în cauza de faţă sunt incidente prevederile art. 32 din Ordinul 818/2003 privitoare la „reexaminarea şi actualizarea autorizaţiei integrate de mediu” şi nu cele referitoare la decizia de acordare a autorizaţiei integrate de mediu, conform art. 28 din acelaşi text de lege, fiind incontestabil faptul că prin schimbarea proprietarului instalaţiei, în condiţiile în care activitatea desfăşurată a rămas aceeaşi, acesta avea obligaţia respectării obligaţiilor care îi reveneau în baza autorizaţiei emise pentru proprietarul anterior, şi obligaţia de a aduce la cunoştinţa autorităţilor competente în materie, intervenirea schimbării şi actualizarea autorizaţiei în cauză, nicidecum obţinerea unei noi autorizaţii.

Prin adresa nr. 3993/14.08.2008 emisă de, i s-a pus în vedere petentei să depună în termen de 2 luni documentaţia solicitată în vederea reexaminării condiţiilor autorizaţiei de mediu, existente şi valabil în tot acest interval de timp, fapt care s-a realizat astfel cum rezultă din adresa nr. 16/09.10.2008(f.6) şi confirmat prin adresa nr. 5097/28.10.2008 emisă de (f.14), prin care s-a confirmat de asemenea acceptarea documentaţiei depusă de petentă.

Potrivit dispoziţiilor art. 2 pct. 10 din OUG nr. 195/2005 „. autorizaţie integrată de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator”.

În condiţiile în care în cauza de faţă a avut loc doar o schimbare a proprietarului activului constând din instalaţia în care se desfăşura activitatea care presupune existenţa autorizaţiei de mediu, iar în cauză au fost îndeplinite toate obligaţiile care reveneau părţilor implicate în operaţiune, obligaţii privitoare la informarea autorităţilor competente în condiţiile şi termenul prevăzut de lege, iar petenta a depus în conformitate cu solicitările documentaţia necesară pentru actualizarea şi reexaminarea condiţiilor autorizaţiei integrate de mediu nr. SB 65/2006 cu o durată de valabilitate de 10 ani, instanţa apreciază că în situaţia prezentă, constatarea contravenţiei este netemeinică, drept pentru care în baza art. 34 din OG nr. 2/2001 va dispune anularea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria G nr. 0081643 încheiat la data de 04.11.2008 şi va dispune exonerarea petentei de la plata amenzii aplicate prin acesta.

Având în vedere faptul că petenta a dovedit în faţa instanţei că exista şi era valabilă autorizaţia privind efectuarea actelor de comerţ cu produsul şlam de carbid, pe toată perioada menţionată în procesul verbal de contravenţie, instanţa constată că operaţiunile comerciale efectuate cu acest produs au fost realizate în condiţiile prevăzute de lege, drept pentru care va dispune restituirea către petentă a sumei confiscate în cuantum de 12.464 lei reprezentând contravaloarea a 250.515 kg var de carbid.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite plângerea contravenţională formulată de petenta. cu sediul în, împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria G nr. 0081643 din data de 04.11.2008, în contradictoriu cu, cu sediul în.

Anulează procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria G nr. 0081643 încheiat la data de 04.11.2008 şi dispune exonerarea petentei de la plata amenzii în cuantum de 10.000 lei aplicată prin procesul verbal.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 05.03.2009.

3