Antecontract de vanzare cumparare inscrisul sub semnatura privata este un antecontract de vanzare cumparare – neindepilnirea obligfatiei de catre o parte indreptateste pe cealalata parte care si-a executat obligatiile sa solicite in temeiul art.102...

Sentinţă civilă 823 din 18.04.2008


ANTECONTRACT DE VANZARE CUMPARARE

INSCRISUL SUB SEMNATURA PRIVATA ESTE UN ANTECONTRACT DE VANZARE CUMPARARE – NEINDEPILNIREA OBLIGATIEI DE CATRE O PARTE INDREPTATESTE PE CEALALATA PARTE CARE SI-A EXECUTAT OBLIGATIILE SA SOLICITE IN TEMEIUL ART.1021 COD CIVIL EXECUTAREA OBLIGATIILOR

DOSAR NR.963 /324 /2008

SENT. CIVILĂ NR.823/2008

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă:

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Tecuci sub numărul de înregistrare 963/324/2008 din 19.03.2008, reclamantul I C a solicitat , în contradictoriu cu pârâtul C A, perfectarea vânzării-cumpărării intervenită prin actul sub semnătură privată încheiat la data de 14.06.2005.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că la data de 14.06.2005 a încheiat cu pârâtul actul de vânzare-cumpărare sub semnătură privată având ca obiect cumpărarea unor terenuri situate în extravilanul satului I, com.G. La data încheierii acestui înscris nu au finalizat actele, întrucât pârâtul era bătrân şi bolnav.

A depus la dosar următoarele înscrisuri: înscrisul sub semnătură privată intitulat „act de vânzare-cumpărare”, titlul de prop.nr.9002/10.12.2002 şi documentaţie tehnică cadastrală.

Pârâtul nu s-a înfăţişat la instanţă , însă a depus o cerere prin care a fost de acord cu acţiunea. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut  următoarele:

La data de 14.01.2005, între părţi a fost încheiat înscrisul sub semnătură privată intitulat „ act de vânzare cumpărare”, prin care reclamantul a cumpărat de la pârât suprafeţele de: 5600 mp, 1ha şi 400 mp, 2200 mp şi 1500 mp, toate situate în extravilanul satului I, com.G.

Pârâtul a înstrăinat imobilele teren în calitate de proprietar, conform titlului de prop.nr.922/10.12.2002.

Instanţa a constatat că înscrisul sub semnătură privată încheiat la data de 14.02.2005 este un antecontract de vânzare-cumpărare, părţile contractante având obligaţia să încheie în viitor contractul de vânzare-cumpărare, iar neîndeplinirea obligaţiei de către o parte, o îndreptăţeşte pe cealaltă parte care şi-a executat obligaţiile asumate să solicite, în temeiul art.1021 C.civ., fie executarea obligaţiei, fie desfiinţarea convenţiei cu daune-interese.

Potrivit art.969 C.civ., convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante, iar conform art.1073 C.civ.,creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligaţiei şi numai dacă această obligaţie nu se execută are dreptul la dezdăunări.

Antecontractul de vânzare-cumpărare naşte în sarcina părţilor obligaţia de a încheia contractul asumat, iar instanţa are posibilitatea să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

Prin urmare, convenţia intervenită  între reclamant şi pârât  este legal încheiată.

Pentru aceste considerente , instanţa a apreciat acţiunea ca fiind întemeiată, urmând a o admite şi a perfecta vânzarea-cumpărarea intervenită între părţi  asupra imobilelor de mai sus.

Sentinţa civila a rămas definitivă prin neapelare.