Plângere contravenţională. Lipsa indicării actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează fapta prin procesul verbal de contravenţie se sancţionează cu nulitatea relativă a acestuia.

Sentinţă civilă 812 din 10.04.2008


MATERIE CIVILĂ

Dosar nr. 672/324/2008

Sentinţa civilă nr. 812/10.04.2008

Plângere  contravenţională.  Lipsa  indicării  actului  normativ  prin  care 

se  stabileşte  şi  se sancţionează  fapta  prin  procesul  verbal  de  contravenţie 

se sancţionează  cu  nulitatea relativă  a acestuia.

Prin acţiunea  înregistrată  sub  nr.672/324/2008 la  Judecătoria 

Tecuci,  petentul I.N.C. a  solicitat  în  contradictoriu  cu  intimata  X  anularea 

procesului  verbal  de  contravenţie  seria  PCA  nr.3077471  din  21.02.2008  prin 

care i  s-a  aplicat  amenda contravenţională  în cuantum  de 100  lei pentru

săvârşirea contravenţiei  prev. de art.99  alin.1  pct.18  din  OUG nr.195/2002, 

constând  în aceea  că în  data  de  21.02.2008 acesta  a  condus  autoturismul cu 

numărul de  înmatriculare GL-06-AAI având  caroseria deteriorată  vizibil.

Prin sentinţa  civilă  nr.812/10.04.2008 a  Judecătoriei  Tecuci s-a 

admis  plângerea  şi  s-a anulat  procesul  verbal  de contravenţie.

S-a  reţinut  în  motivarea hotărârii că  instanţa a  constatat că 

procesul  verbal seria PCA  nr.3077471  din data  de 21.02.2008 este  lovit  de

nulitate absolută pentru  următoarele  motive:

Un motiv  de  nulitate îl  constituie indicarea  greşită a  actului 

normativ  de  sancţionare,  în  cuprinsul  procesului  verbal fiind  menţionat  numai 

OUG nrt.195/2002,  fără a  fi  menţionat  faptul  că este  vorba  de forma  republicată

a  acestui  act normativ.

Acest fapt  prezintă  importanţă juridică deosebită deoarece  forma

veche a  OUG nr.195/2002  nu conţinea faptele  contravenţionale  şi nici sancţiunile

la  legea  circulaţiei, acestea fiind prevăzute în  Regulamentul de  aplicare a  OUG

nr.19572002 aprobat prin  HG  nr.85/2003.

Un alt  motiv  de  nulitate  îl reprezintă  faptul  că  procesul  verbal  a

fost  întocmit  cu  încălcarea  disp.art.109  din  OUG nr.195/2002 R.  Potrivit  acestor 

dispoziţii, constatarea  contravenţiilor  şi  aplicarea  sancţiunilor  în  materia 

circulaţiei  pe  drumurile  publice  se  face  de către  poliţistul  rutier. In speţă, se 

observă  că, deşi  în sarcina  petentului s-a  reţinut săvârşirea  unei  contravenţii

prevăzute  de  OUG nr.195/2002, procesul  verbal  precum  şi aplicarea  sancţiunii 

nu s-au  realizat  de  către  poliţistul  rutier,  ci de  un alt  agent constatator  care  nu 

avea competenţă  potrivit  legii.

Având  în  vedere cele expuse cu  privire  la  legalitatea  procesului 

verbal de  contravenţie,  instanţa a  considerat  că nu mai  este  necesară  analizarea

temeiniciei  acestuia.

Impotriva  acestei  hotărâri a  declarat recurs organul constatator  X. 

arătând că aceasta  este netemeinică  şi  nelegală, încălcându-se  disp.art.304  pct.7-9 

C.p.c. deoarece  prin  hotărârea  instanţei de  fond în mod  greşit a fost  anulat 

procesul  verbal  de contravenţie. Recurenta a  arătat că  motivul de  nulitate reţinut 

de  instanţa  de fond  nu subzistă, depunând la  dosarul  cauzei Dispoziţia  Sefului

Inspectoratului  nr.603181/13.04.2007  din  care rezultă  că  procesul  verbal  de 

contravenţie a  fost întocmit de  o  persoană competentă  material.

Prin decizia  civilă  nr.658/2008  a Tribunalului  Galaţi,  s-a  admis

recursul, s-a  casat sentinţa  instanţei  de fond,  dispunându-se  trimiterea  cauzei 

spre  rejudecare la aceeaşi  instanţă.

Instanţa  de  recurs a reţinut  următoarele:

Hotărârea instanţei de  fond a fost dată  cu  încălcarea  dispoziţiilor 

legale  în  ceea  ce  priveşte  nulităţile  prevăzute  de art.16, 17 din OG nr.2/2001.

Astfel  este  sancţionată ca  nulitatea  relative  lipsa  indicării actului  normativ  prin

care  se  stabileşte  şi se sancţionează  fapta.  In cazul  de  speţă  organul  constatator

a  indicat  actul  normativ,  însă  nu a  arătat  că este  vorba  de  forma modificată,

acest  fapt neatrăgând  nulitatea procesului  verbal  de contravenţie dată fiind data 

săvârşirii  contravenţiei. Pe  de altă  parte organul constatator a făcut  dovada  prin

actele  depuse la  dosarul  cauzei  că agentul constatator  V  D  avea  competenţa să 

aplice sancţiuni la  contravenţii  prevăzute  de  OUG 195/2002.  Instanţa  va trimite

cauza  spre rejudecare  la  Judecătoria  Tecuci  pentru a  se  relua dezbaterile  pe 

fondul  cauzei  în ceea ce  priveşte  legalitatea  şi temeinicia  procesului verbal  de 

contravenţie.