Dosar nrf. 1026/322/2008, sentinţa civilă nr. 1196 din 2 decembrie 2009, menţinută în recurs prin decizia civilă nr. 213/r/13 aprilie 2010 a Tribunalului Covasna

Sentinţă civilă 1196 din 02.12.2009


Prin cererea formulata la data de 28 august 2008 si înregistrata sub nr. dosar civil  1026/322/2008 al acestei instante si conform precizarii formulata la data de 29 septembrie 2008 (depusa la dosar la filele nr.17-18 , exemplarul doi fiind înregistrat din eroare sub nr. dosar 1133/322/2008, conexat la dosar civil nr.1026/322/2008) petitionarele S.E, P.L,au formulat plângere  împotriva Hotarârii nr.667 din data de 05 martie 2008, art.10, pct.1, a intimatei COMISIA JUDETEANA COVASNA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, reprezentata prin Prefectul judetului Covasna, solicitând instantei ca prin hotarârea judecatoreasca ce se va pronunta  sa se dispuna reconstituirea în natura a dreptului de proprietate pentru suprafata de  70,16 ha teren arabil si 615,6 Ha fâneata si pasune sau acordarea de despagubiri, cu mentiunea ca petitionarele au chemat în judecata si pe Comuna Ojdula, prin Primar respectiv pe COMISIA LOCALA OJDULA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, reprezentata prin Primarul comunei Ojdula, sens în care având în vedere dispozitiile art.53 alin.2 din Legea nr.18/1991, în sedinta publica din data de 03 decembrie 2008, instanta a pus în discutie si a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a celor doua intimate; cu cheltuieli de judecata;

Plângerea este scutita de plata timbrului judiciar si a taxei judiciare de timbru.

În motivarea plângerii se arata faptul ca aceste suprafete de teren au fost preluate în  mod abuziv de catre  Statul Român, fara a se acorda despagubiri, suprafete de teren care initial au apartinut antecesorului K.J, decedat în anul 1916, al carui mostenitori legali sunt petitionarele, în calitate de nepoate de fiica,  iar dupa decesul proprietarului tabular, bunica petitionarelor, împreuna cu sotul acestuia F.M, au achitat impozitul aferent acestor suprafete de teren, motiv pentru care au formulat plângerea în baza prevederilor art.8, art.24 si urmatoarele din Legea nr. 18/1991 combinat cu dispozitiile art.2 si 3 din Legea nr.1/2000 si art.9 combinat cu dispozitiile art.27 alin.8 din HGR nr.890/2005

COMISIA JUDETEANA COVASNA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR a formulat Întâmpinare, (filele 38-39) prin care au solicitat respingerea plângerii, pe motivul ca din actele justificative prezentate de catre petitionare, rezulta faptul ca antecesorul acestora K.J era proprietar tabular în anul 1901, iar dupa comasarile in anii 1930 aceste terenuri nu mai figureaza în Cartile Funciare ale comunei Ojdula pe numele antecesorilor petitionarelor.

Din materialul probator administrat în cauza instanta retine în fapt urmatoarele:

Prin cererea formulata la data de  14 septembrie 2005 si înregistrata în Registrul special al Primariei comunei Ojdula la pozitia nr.113 petitionarele S.E si P.L, în calitate de nepoate de fiica dupa defunctul K.J, au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de  7,19 ha teren arabil si 615,6 Ha fâneata, situate în extravilanul comunei Ojdula (cerere depusa în copie la fila nr.49) si întemeiata pe prevederile Legii nr.247/2005, Titlul VI, art.I, pct.1 si pct.3, raportat la pct.37, iar în dovedirea cererii au depus copie dupa Cartea funciara (filele 50,51).

Prin Hotarârea nr.13 din data de 07 iunie 2007 a COMISIEI LOCALE OJDULA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR art.1 (depusa în copie la fila nr.45) si conform tabelului anexa (depus în copie la fila nr.48) s-a respins cererea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de  7,19 ha teren arabil si 615,6 Ha fâneata pe motivul ca actul justificativ provine din anul 1901 si cu aceste terenuri proprietarii de drept, în urma comasarii,  au intrat în CAP si li s-a reconstituit dreptul de proprietate în baza prevederilor Legii nr.18/1991.

Împotriva Hotarârii nr.13 din data de 07 iunie 2007 a COMISIEI LOCALE OJDULA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, în termen legal, petitionarele au formulat contestatie (fila 62), sens în care au atasat la filele nr.66 - 73, chitante emise  pe anii 1938 -1940 din care rezulta faptul ca afirmativ, s-a achitat pentru aceste suprafete de teren impozit la Primaria comunei Bretcu.

Prin Hotarârea nr.667 din data de 05 martie 2008, art.10, pct.1, a intimatei COMISIA JUDETEANA COVASNA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, (depusa în copie la filele nr.18-21 în dosarul atasat) s-a respins contestatia petitionarelor, pentru aceleasi motive care au stat la baza emiterii Hotarârii nr.13 din data de 07 iunie 2007 a COMISIEI LOCALE OJDULA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR art.1.

La cererea petitionarelor s-a comunicat intimatei un interogatoriu si din raspunsurile dat de catre intimata (filele 110 -111) instanta retine faptul ca antecesorul acestora K.J era proprietar tabular în anul 1901, iar dupa comasarile in anii 1930 aceste terenuri numai figureaza în Cartile Funciare ale comunei Ojdula pe numele antecesorilor petitionarelor, iar chitantele depuse, pentru afirmativa plata a impozitului, au fost emise de catre Primaria comunei Bretcu si nu de catre Primaria comunei Ojdula.

Cu privire  la situatia juridica a suprafetelor de teren revendicate, la cererea petitionarelor s-a efectuat un Raport de expertiza tehnica extrajudiciara (filele 126-144) si din concluziile acestuia raport instanta retine faptul ca aceste suprafete de teren au fost înscrise în CF nr…. Ojdula respectiv in CF nr…… Ojdula – cu privire la padure, iar cu privire la fâneata si pasune aceste suprafete de teren, la fel ca si padurea, au figurat pe numele antecesorului petitionarelor, însa au facut obiectul comasarii din anii 1930.

În drept, potrivit dispozitiilor  Legii nr.247/2005, Titlul VI, art.I, pct.1 si pct.3, Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare,a fost modificata si completata în sensul ca  ,, Persoanelor fizice si persoanelor juridice care au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si pentru terenurile forestiere, în termen legal, li se reconstituie dreptul de proprietate în conditiile prevazute de prezenta lege”  sens în care  ,, Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevazute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha de familie si cea adusa în cooperativa agricola de productie sau preluata prin legi speciale ori în orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat."

Din analiza prevederilor legii nr.1/2000, cu modificarile ulterioare, instanta conchide faptul ca dovedirea, de catre petitionare, a faptului ca antecesorul lor a fost proprietarul suprafetelor de teren, obiect al plângerii de fata, în anul 1900, nu îndreptateste pe cestea la reconstituirea dreptului e proprietate pe motivul, ca nationalizarea padurilor a avut loc dupa data de 06 martie 1945, ceea ce nu s-a dovedit în speta de fata, iar reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la teren arabil, legea prevede a se avea în  vedere situatia existenta în anul 1989 si astfel, având în vedere faptul ca antecesorul petitionarelor nu se încadreaza în nici una dintre ipotezele de mai sus, instanta va respinge plângerea de fata ca ne întemeiata si potrivit dispozitivului de mai jos.