Plângere Legea nr. 247/2005

Sentinţă civilă 2082 din 28.11.2008


SENTINTA CIVILA Nr. 2082

Obiect dosar: Plângere Legea nr. 247/2005

Prin plângerea adresata acestei instante si înregistrata sub nr.2699/321/2008, petentii G. I., G. G. si G.G. au formulat plângere împotriva Hotarârii Comisiei Judetene nr.7040/27.06.2008, solicitând în contradictoriu cu pârâtele Comisia locala Pipirig de aplicare a legilor fondului funciar si Comisia judeteana Neamt pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 5 ha teren cu vegetatie forestiera pe raza comunei Pipirig, în calitatea lor de mostenitori ai defunctului G.G..

În motivare au aratat ca autorul lor a fost beneficiarul prevederilor art. 2 lit. „a" si „b" din Legea nr. 187 din 23 martie 1945 fiind înscris in tabelul comunei Pipirig, jud. Neamt, având dreptul la împroprietarirea cu suprafata de 5 ha teren fara însa al primi în posesie. La intrarea in vigoare a prevederilor Legii nr. 193 din 19/06/2007 au facut cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru aceasta suprafata de teren la comisia locala de fond funciar, care a admis-o, dar comisia judeteana a invalidat-o prin hotarârea mai sus aratata.

În dovedire petentii au depus la dosar tabelul nominal cuprinzând persoanele împroprietarite prin Legea nr.187/1945 tabel în care la pozitia nr. 301 este înscris defunctul G.G. cu suprafata de 5 ha.

În termen legal intimata Comisia locala Pipirig de aplicare a legilor fondului funciar a depus întâmpinare prin care a aratat ca este de acord cu cererea petentilor.

Comisia judeteana Neamt pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a aratat prin întâmpinare ca hotarârea nr. 7040/27.06.2008, este temeinica si legala motiv pentru care se solicita respingerea plângerii. S-a atasat întâmpinarii documentatia care a stat la baza emiterii hotarârii sus mentionate.

Din probatoriul administrat în cauza instanta retine ca autorul petentilor, defunctul G.G. a fost împroprietarit cu suprafata de 5 ha teren beneficiind de prevederilor art. 2 lit „a" si „b" din Legea nr. 187 din 23 martie 1945 prevederi care au statuat: „marirea suprafetelor arabile ale gospodariilor taranesti existente, care au mai putin de 5 ha si crearea de noi gospodarii taranesti individuale pentru muncitorii agricoli fara pamânt. Din analiza textului de lege rezulta indubitabil ca suprafata totala la care se refera legiuitorul este de 5 ha. teren in care se include si cel detinut la data împroprietaririi. La data întocmirii tabelelor, Comitetul Comunal de Reforma Agrara a comunei Pipirig, jud. Neamt a avut in vedere situatia de fapt de pe raza comunei Pipirig de la acea data. Astfel, a întocmit respectivele tabele având in vedere terenul agricol disponibil de pe raza comunei în care a inclus terenul arabil propriu zis, islazurile si fânetele disponibile - asa cum rezulta din interpretarea art. 14 din acest act normativ care prevede ca, marimea loturilor gospodariilor noi create ca si marimea loturilor gospodariilor mici, se va determina în raport cu rezerva de pamânt existenta în raza plasei. De asemenea si în ce priveste fânetele si islazurile". Din aceste texte de lege rezulta clar ca legiuitorul a urmarit împroprietarirea pâna la suprafata de 5 ha cu teren arabil, fânete si islazuri, functie de zona unde era atribuit.

 În art. 2 din Legea nr. 193 din 19/06/2007 se stipuleaza ca articolul 36 din Legea nr. 1/2000 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „persoanelor fizice carora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin împroprietarire, prin aplicarea Legii nr. 187/1945 pentru înfaptuirea reformei agrare, dar carora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau carora atribuirea le-a fost anulata, precum si persoanelor îndreptatite la împroprietarire, înscrise în tabelele nominale, li se vor acorda terenurile respective în limita suprafetelor disponibile sau despagubiri."

Cu privire la categoria de folosinta a terenului în litigiu, având vedere zona com. Pipirig, zona de munte cât si prevederile art. 29 al. 1 din aceeasi Legea nr. 1/2000 care prevede ca „ Pentru cazurile în care o persoana fizica sau juridica solicita cu înscrisuri reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafata de teren cu destinatie agricola pe care în prezent se afla vegetatie forestiera cuprinsa în fondul forestier national, se va acorda, la cerere, teren agricol sau padure"

În cazul de fata terenurile agricole care au fost avute în vedere a face obiectul împroprietaririi din anul 1945, în prezent sunt acoperite cu vegetatie forestiera, fapt pentru care se va face reconstituirea dreptul de proprietate pentru terenuri cu vegetatie forestiera.

Fata de cele retinute, în baza art. 53 din Legea nr.18/1991 si art.36 din Legea nr.1/2000 modificata instanta constata ca petentii au facut dovada proprietatii si a calitatii succesorale, plângerea urmând a fi admisa asa cum a fost formulata.