Anulare somaţie plată

Sentinţă civilă 1587 din 12.03.2009


Pe rol fiind soluţionarea acţiunii civile având ca obiect anulare somaţie plată formulată de reclamantul – debitor O.N., domiciliat în Târgovişte, împotriva pârâtei – creditoare Asociaţia de Proprietari nr. 42 Târgovişte, cu sediul în Târgovişte,  judeţ D-ţa, procurator fiind S.P.A., domiciliat în Târgovişte, , judeţ D-ţa.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamantul – debitor personal, lipsă fiind reprezentantul pârâtei – creditoare, domnul N.V. şi procuratorul S.P.A..

Acţiune timbrată cu suma de 39 lei conform chitanţei nr. 4054409/06.12.2007 şi timbru judiciar în valoare de 0,15 lei.

Grefierul de şedinţă referă oral obiectul pricinii, stadiul în care se află judecata, modul de îndeplinire a procedurii de citare, măsurile dispuse de instanţă, pârâta – creditoare a solicitat judecarea în lipsă (fila 120).

În urma verificării dosarului instanţa constată că acesta a fost numerotat corespunzător până la fila 79 (încheierea din şedinţa publică din 27.11.2008) şi dispune renumerotarea corespunzătoare întrucât după fila 79 apare greşit numerotată fila 75, numerotare greşită de către serviciul arhivă.

După referatul cauzei Preşedintele completului de judecată a verificat personal modul de îndeplinire a procedurii de citare ca fiind legal îndeplinită, după care:

Reclamantul – debitor arată că nu mai are alte cereri de formulat, probe de administrat ori excepţii de invocat.

Instanţa, nemaifiind alte cereri de formulat, probe de administrat ori excepţii de invocat, socotindu-se lămurită, în baza art. 150 Cod procedură civilă declară închise dezbaterile şi acordă cuvântul pe excepţia prescripţiei dreptului la acţiune şi pe fond.

Reclamantul – debitor cu privire la excepţia prescripţiei dreptului la acţiune lasă la aprecierea instanţei iar pe fond solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost precizată şi anularea sentinţei civile nr. 3599/09.10.2007 pronunţată în dosarul nr. 4431/315/2007 al Judecătoriei Târgovişte, fără cheltuieli de judecată.

I N S T A N Ţ A

Asupra cauzei civile de faţă :

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Târgovişte  sub nr. 7180/315/2007 reclamantul  debitor O.N. , domiciliat în Târgovişte , judeţul Dâmboviţa  în contradictoriu cu  pârâta – creditoare  Asociaţia de Proprietari nr. 42 Târgovişte , cu sediul în Târgovişte, judeţul Dâmboviţa  a formulat cerere în anulare  a somaţiei de plată  solicitând  ca prin hotărârea ce se va pronunţa  să se dispună anularea cererii de chemare în judecată şi desfiinţarea hotărârii judecătoreşti nr. 3599/9.10.2007 pronunţată de Judecătoria Târgovişte  ca fiind nelegală.

In motivarea cererii  reclamantul debitor  invocă  excepţia prescripţiei  dreptului la acţiune  referitor la dreptul de creanţă solicitat de Asociaţia  nr. 42,  excepţia necompetenţei materiale  a Judecătoriei Târgovişte  , excepţia lipsei calităţii de reprezentant a Asociaţiei nr. 42  se invocă  lipsa dovezilor  pentru obligaţia de plată  a debitului , lipsa înscrisurilor  nerespectarea condiţiilor prevăzute  pentru formularea cererii de chemare în judecată contestă  debitul solicitat  de asociaţie  arătând că acesta  nu este dovedit , iar creanţa  nu este certă , lichidă şi exigibilă  că interesul asociaţiei  nu este dovedit invocând excepţia  lipsei  de interes  că pretenţiile creditoarei  au caracter contencios  fiind incidente dispoziţiile art.  335  Codul procedură civilă ,  motive pentru care solicită  admiterea cererii formulate  precizând că solicită  judecarea  cauzei în lipsă conform art.  242  Codul procedură civilă .

La dosarul cauzei s-au depus :  copie cerere de chemare in judecată din dosarul nr.  4431/315/2007, adresa nr.  21437/2005, decizie din  8.02.2006 şi decizie din  3.02.2005 ambele referitoare  la acordarea ajutorului  pentru încălzirea locuinţei, timbru judiciar in sumă de  0,30 lei  şi taxă de timbru  în cuantum de  39 lei ( fila 13),  referat întocmit de serviciul arhivă referitor la dosarul  4431/315/2007, copie de pe cererea de recurs , sentinţa civilă nr.  3599/9.10.2007, sentinţa nr.  2442/2002, note de şedinţă  formulate de reclamantul debitor , copii ale actelor menţionate , borderou  cuprinzând costurile  pentru încălzire  şi ajutoarele pentru  încălzirea locuinţei ( fila 42-62) anexă borderou ( fila 65 ) , delegaţie  din 20.03.2003 ( fila 66-67 )  cerere de repunere pe rol a cauzei  ce a fost suspendată  la data de 24.01.2008 ( fila 68 )  în temeiul art.  244 alin 1 punctul 1  Codul procedură civilă ,  până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. 4431/315/2007, cerere formulată  de reclamantul debitor  cu motivarea în drept  a cererii de chemare în judecată  , note de şedinţă , delegaţie din partea  pârâtei – creditoare , procură specială  dată de Asociaţia de Proprietari  nr. 42, Târgovişte , numitului S.P.A. ( fila 110) cerere de verificare de scripte,  note scrise  depuse din partea Asociaţiei  de Proprietari nr. 42,  şi solicitarea judecării cauzei  în lipsă . A fost ataşat dosarul  4431/315/2002 ( atât fondul cauzei  cât şi recursul ).

Ca urmare a repartizării aleatorii  cauza a fost repartizată  completului C 12, iar prin procesul – verbal  încheiat la 2.12.2008 ( fila 80 ) în baza dispoziţiilor art.  99 punctul 11  din Regulamentul  de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti astfel cum a fost aprobat prin HCSM  nr. 614/2008 şi a hotărârii nr. 13/18.11.2008 emisă de colegiul de conducere  al Judecătoriei Târgovişte începând cu data de  1.12.2008 se desfiinţează completul  C 12 civil cauza fiind repartizată ciclic la completul C 4  care a continuat cercetarea judecătorească şi s-a pronunţat în cauză.

În şedinţa publică din 24.01.2008 ( fila 68 )  instanţa a dispus  suspendarea  judecăţii  în temeiul art. 244 alin 1  punctul 1  Codul procedură civilă , iar cauza  a fost repusă  pe rol  de către reclamantul debitor  în temeiul dispoziţiilor art.  245  Codul procedură civilă , judecata putând reîncepe prin cererea de redeschidere formulată.

La solicitarea părţilor  instanţa încuviinţează pentru acestea  proba cu înscrisuri ( fila 103) în şedinţa publică din 15.01.2009 apreciind că proba solicitată  este utilă şi concludentă în dezlegarea pricinii  în sensul dispoziţiilor art.  167 alin 1  Codul procedură civilă .

În şedinţa publică din  12.02.2009 instanţa pune in discuţie , respectând ordinea de soluţionare  a excepţiilor  acele excepţii  ce trebuie soluţionate  cu prioritate  pentru ca instanţa  să poată cerceta  actul de investire  cu privire la  excepţia de necompetenţă  materială  a Judecătoriei Târgovişte  instanţa  s-a pronunţat  prin respingerea aceste excepţii  deoarece judecătoria Târgovişte  este competentă  în soluţionarea cauzei  conform art. 8  alin 3  din OG nr. 5/2001 aprobată prin Legea 295/2002 cererea în anulare  judecându-se  la instanţa unde  funcţionează  judecătorul  care a dat  ordonanţa , iar somaţia de plată  se judecă la judecătoriei  conform art. 2  alin 1  din OG nr. 5/2001.

Instanţa  a respins şi excepţia  lipsei calităţii de reprezentant  deoarece  la dosarul cauzei  s-au complinit  lipsurile  dovezilor privind reprezentarea  conform art. 161  Codul procedură civilă .

Instanţa a dispus  unirea excepţiei  prescripţiei  dreptului la acţiune  cu fondul cauzei , iar împotriva  modului de soluţionare a excepţiilor  încheierea se poate ataca odată cu fondul .

La dosarul cauzei  au fost depuse înscrisuri  de către părţi , iar creditoarea pârâtă  a formulat şi note scrise ( fila 125) şi cerere de judecare a cauzei  în lipsă.

În şedinţa publică  din 12.03.2009 în urma verificării  numerotării dosarului  instanţa constată  că acesta  a fost numerotat corect  până la fila 79  şedinţa publică din 27.11.2008 filă de la care  serviciul arhivă  a făcut o numerotare greşită instanţa dispunând  renumerotarea corespunzătoare  după fila 79 în continuare.

Instanţa a acordat cuvântul  atât pe excepţia prescripţiei dreptului la acţiune  cât şi pe fondul cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului , prin prisma  cererii în anulare formulate , a dispoziţiilor legale  incidente in materie  şi a lucrărilor dosarului  4431/315/2007 instanţa reţine următoarele : în dosarul  4431/315/2007 actul de investire priveşte o somaţie de plată întemeiată pe dispoziţiile  OUG nr. 5/2001 ( fila 3 ) solicitându-se  plata sumei de  11549,5 lei  din care  5880,27 lei  reprezentând cheltuieli de întreţinere , iar 5669,24 lei  reprezentând penalităţi.

La fila 29  din dosarul în care s-a pronunţat somaţia  debitorul  formulează întâmpinare  prin care se solicită respingerea  cererii formulate  contestând debitul  şi prezentând  neregularităţile  procedurale  ale cererii  de chemare în judecată. La fila 32 din dosar  debitorul  depune note scrise  prin care invocă  excepţii  şi face referire la nedovedirea creanţei  solicitate  arătând că aceasta nu este certă, lichidă şi exigibilă. La al doilea termen de judecată , respectiv 9.10.2007 ( fila 40 )  se soluţionează cauza în fond  şi se pronunţă sentinţa civilă  nr. 3599/9.10.2007 prin care se admite cererea formulată de creditoare se somează debitorul pentru plata debitului solicitat  cu menţionarea dreptului de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile  de la comunicare.

Împotriva ordonanţei pronunţate  se declară  recurs  în motivele de recurs  fiind invocate  motivele din întâmpinare , excepţia prescripţiei  şi se pronunţă decizia nr. 26/14.01.2008 a Tribunalului Dâmboviţa  admiţându-se excepţia  netimbrării  şi anularea  recursului declarat  ca netimbrat. De precizat  că recursul este inadmisibil în procedura somaţiei de plată.

Dovada de comunicare  a ordonanţei  se află depusă  la fila 43 din  dosarul de fond  având data de 14.11.2007 pentru debitor  cererea de anulare  fiind formulată în termen ,  la 27.11.2007 şi făcând calculul  prevăzut şi de art. 111  Codul procedură civilă , prin care se dispune  că termenele se înţeleg pe zile libere  neintrând în socoteală  nici ziua când a început  nici ziua când s-a sfârşit  termenul .

Deoarece creanţa a fost contestată  atât prin invocarea excepţiilor , prin cererea de verificare de scripte , prin invocarea excepţiei prescripţiei şi a faptului că s-a susţinut  că debitul solicitat  nu este cert , lichid şi exigibil , trebuia  să se încuviinţeze  şi administreze  probatorii  să se verifice  termenele de întrerupere de suspendare , iar contestarea debitului  duce obligatoriu la incidenţa dispoziţiilor art. 335  Codul procedură civilă  care prevede : dacă cererea  prin însuşi cuprinsul ei, sau prin obiecţiile ridicate  de persoanele citate ( cazul dedus judecăţii )  sau care intervine , prezintă caracter contencios  instanţa o va respinge . Aceasta era soluţia legală  ce trebuia îmbrăţişată de instanţă  deoarece  era contestat chiar debitul solicitat în procedura somaţiei de plată, iar celelalte excepţii  cereri şi apărări de fond  putând fi dezbătute şi soluţionate  într-o acţiune în pretenţii , separată , pe calea dreptului comun , prin analizarea  îndeplinirii condiţiilor  ce ar putea atrage  una din formele răspunderii civile.

Potrivit art. 1 din OG nr. 5/2001 procedura somaţiei de plată se desfăşoară la cererea creditorului pentru o creanţă certă, lichidă şi exigibilă ce reprezintă  obligaţii de plată  a unor sume de bani. Conform art. 4 alin 2  din OG nr. 5/2001 instanţa  când consideră necesar  pentru soluţionarea cererii  poate , conform dispoziţiilor  Codul procedură civilă , să citeze părţile  pentru explicaţii şi lămuriri, citarea a avut loc , iar debitorul  a dat explicaţiile şi lămuririle necesare permise  de procedura somaţiei de plată. Deoarece , nu s-a putut  soluţiona dosarul în condiţiile art. 5  din acelaşi act normativ  judecătorul va examina  cererea  pe baza actelor depuse  precum şi a explicaţiilor  şi lămuririlor părţilor  ce i-au fost prezentate, ( sunt condiţii obligatorii pentru pronunţarea unei ordonanţe ). Conform art. 8 din OG nr. 5/2001 aprobată prin Legea 295/15.05.2002 modificată şi completată  prin OG 142/24.10.2002, prin OG nr. 58/2003 şi Legea 195/2004 împotriva ordonanţei  debitorul poate formula acţiune in anulare în termen de 10 zile  de la data înmânării sau comunicării  acesteia ( cale aleasă de debitor  ce face obiectul prezentei cauze). Potrivit art.8 alin 4  dacă se admite  cererea în anulare  instanţa va anula ordonanţa pronunţând o hotărâre irevocabilă , iar prevederile art. 7  se aplică în mod corespunzător  adică creditorul poate introduce  cerere de chemare în judecată  potrivit dreptului comun şi în cadrul acestei acţiuni pot fi analizate  şi puse în discuţie  excepţiile invocate , procedura verificării de scripte , excepţia prescripţiei dreptului la acţiune  ( art. 8 alin 4 teza a II şi art. 7). Legiuitorul a prevăzut expres procedura de urmat  în cazul contestării debitului , în procedura somaţiei de plată prin  respingerea cererii formulate de creditor  şi promovarea unei acţiuni separate  pe calea dreptului comun.

În cauza dedusă judecăţii  trebuie analizate  problemele de drept  ale speţei raportat la dispoziţiile legale incidente in materie. Procedura somaţiei de plată este o procedură specială , deci derogatorie  de la dreptul comun , de soluţionare  a cererilor  prin care se solicită obligarea debitorului  la plata  unei suma de bani  în măsura în care  sunt îndeplinite anumite condiţii. Întrucât  prin intermediul acestei proceduri  se poate ajunge  la stabilirea  unui drept potrivnic  faţă de o altă persoană , procedura este contencioasă astfel încât  pentru aspectele  nereglementate  de ordonanţa nr. 5 /2001  aprobată cu modificări şi completări succesive  până la Legea 195/2004 se vor aplica în completare  dispoziţiile de drept comun din materia procedurii contencioase.

Una din condiţiile de admisibilitate  obligatorii  în cadrul procedurii somaţiei de plată  se referă la faptul că  debitul , creanţa  să fie certă, lichidă şi exigibilă. Creanţa este certă, atunci când  existenţa ei  rezultă din chiar înscrisul constatator  al creanţei ( art. 379 alin 3  Codul procedură civilă )  deci când existenţa creanţei  este neîndoielnică . Creanţa este lichidă atunci când cuantumul acesteia  este determinat  prin înscrisul  ce o constată  sau cel puţin , este determinabil  prin înscrisul respectiv , ori prin alte înscrisuri ce emană , sunt recunoscute  sau , după caz , sunt opozabile  debitorului ( art. 379 alin 4 Codul procedură civilă ). Creanţa este exigibilă ( scadentă ) dacă termenul prevăzut  în favoarea  ori şi în favoarea  debitorului s-a împlinit  ori, în condiţiile legii ( art. 263 şi art. 382  Codul procedură civilă ) debitorul este decăzut  din beneficiul termenului . Raportat la cauza dedusă judecăţii  aceste condiţii nu sunt îndeplinite  cumulativ .

Conform art. 10 alin 2  din Ordonanţa nr. 5/2001  debitorul poate invoca  prin intermediul  contestaţiei la executare  îndreptate împotriva titlului executoriu emis in cadrul procedurii somaţiei de plată  apărări de fond , însă numai in măsura în care nu a atacat  cu cerere în anulare  ordonanţa de admitere  a cererii creditorului . Cum debitorul  a formulat cerere în anulare  el poate  formula  şi apărări de fond . Dacă însă , în raport de susţinerile părţilor , inclusiv  apărările formulate  de debitor  şi susţinerile creditorului în combaterea acestora, s-ar impune  administrarea unor probe inadmisibile  în procedura somaţiei de plată ( cum avem în cauza dedusă judecăţii în dosarul nr. 4431/315/2007) atunci instanţa  va respinge cererea creditorului , respectiv  va admite  cererea în anulare  exercitată de debitor urmând ca pretenţiile reclamantului  creditor  să fie soluţionate  numai în condiţiile  procedurii de drept comun.

Legea nu stabileşte  şi motivele pentru care  ar putea fi exercitată cererea în anulare  ceea ce înseamnă că prin intermediul acestei căi de atac specifice  debitorul este îndreptăţit să invoce orice motiv de nelegalitate  sau netemeinicie deci orice motiv de nemulţumire referitor la ordonanţa  conţinând  somaţia de plată. Cererea în anulare  rămâne o cale de atac de reformare  fără a deveni o cale de atac de retractare , deoarece  prin intermediul ei se realizează  un control judiciar  cel puţin sub aspectul admisibilităţii  cererii creditorului de emitere a somaţiei de plată  al ordonanţei  atacate .

Referitor la excepţia prescripţiei dreptului la acţiune  şi a celorlalte cereri  formulate de reclamantul debitor  ele pot fi analizate  în cadrul  fondului cauzei  printr-o acţiune separată şi nu în cadrul unei căi de atac de reformare cum este cererea în anulare  de aceea  excepţia prescripţiei este inadmisibilă în procedura somaţiei de plată.

Reţinând argumentaţia de mai sus , instanţa va admite cererea în anulare  aşa cum a fost precizată de reclamantul debitor  ca fiind întemeiată şi va dispune  anularea sentinţei civile  nr. 3599/9.10.2007 care trebuia juridic intitulată Ordonanţă  pronunţată în dosarul Judecătoriei Târgovişte  nr. 4431/315/2007.

Instanţa va respinge in fond  cererea formulată de pârâta – creditoare Asociaţia de Proprietari nr. 42 Târgovişte  în dosarul nr. 4431/315/2007 al Judecătoriei Târgovişte . Instanţa va respinge  şi excepţia prescripţiei  dreptului la acţiune  ca fiind inadmisibilă  în procedura somaţiei de plată ce a făcut obiectul dosarului nr. 4431/315/2007 ea putând fi analizată  într-o acţiune formulată separat  de către creditoare  pe calea dreptului comun.

Dacă instanţa  admite cererea în anulare  atunci va anula  şi ordonanţa atacată  prin hotărâre irevocabilă  conform art. 8 alin 4 din OG 5/2001 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 295/2002 , iar ulterior modificată  prin  OU nr. 142/2002, OU  nr. 58/2003 şi Legea nr. 195/2004, iar creditorul  este îndreptăţit  să introducă  o cerere de chemare în judecată  potrivit dreptului comun ( art. 8 alin 4 teza a II şi art. 7 )  însă nu poate să exercite  vreo cale de atac împotriva hotărârii  prin care s-a admis  cererea în anulare .

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

 

Admite cererea în anulare aşa cum a fost precizată de reclamantul – debitor O.N., domiciliat în Târgovişt, judeţ D-ţa împotriva pârâtei – creditoare Asociaţia de Proprietari nr. 42 Târgovişte, cu sediul în Târgovişte, judeţ D-ţa, procurator fiind S.P.A., domiciliat în Târgovişte, judeţ D-ţa.

Dispune anularea sentinţei civile nr. 3599/9.10.2007 pronunţată în dosarul Judecătoriei Târgovişte înregistrat sub nr. 4431/315/2007.

Respinge in fond  cererea formulată  de pârâta – creditoare  Asociaţia de Proprietari nr. 42 Târgovişte , în dosarul nr. 4431/315/2007 al Judecătoriei Târgovişte .

Respinge excepţia prescripţiei dreptului la acţiune , excepţia formulată de reclamantul debitor , ca fiind inadmisibilă în procedura somaţiei de plată ce a făcut obiectul dosarului nr. 4431/315/2007 al Judecătoriei Târgovişte .

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 12.03.2009.