Contencios administrativ şi fiscal - anulare proces verbal de contravenţie - Lg.10/2001

Sentinţă civilă 295R din 10.03.2009


Pe rol judecarea recursului declarat de pârâta A.N.R.P, împotriva sentinţei civile nr. 1210/10.12.2008, pronunţată de Judecătoria Lehliu Gară în dosarul nr. 1196/249/2008.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care:

Tribunalul, apreciind cauza în stare de judecată, declară dezbaterile închise.

T R I B U N A L U L

Asupra recursului civil de faţă;

Prin plângerea  formulată de contestatoarea PRIMĂRIA ___ cu sediul în ______, şi de contestatorul A.C., domiciliat în com. ____, jud. Călăraşi, a solicitat în principal anularea procesului verbal de contravenţie nr. 138  dresat la data de 22.07.2008 de doi agenţi constatatori din cadrul A.N.R.P,  cu sediul în ________, şi în subsidiar înlocuirea sancţiunii amenzii aplicată prin acest proces-verbal cu sancţiunea avertismentului.

În motivarea plângerii s-a arătat că procesul verbal în litigiu este lovit de nulitate absolută pentru că au fost încălcate dispoziţiile art. 16 al. 7 din O.G. nr. 2/2001 deoarece agentul constatator nu a consemnat la rubrica alte menţiuni obiecţiunile ce s-au formulat relativ la conţinutul procesului verbal, iar în situaţia în care nu au existat asemenea obiecţiuni era necesar să se facă menţiuni în acest sens.

S-a mai arătat în plângere că agenţii constatatori s-a prezentat la sediul Primăriei __ şi au făcut constatările de rigoare fără să încheie proces verbal, astfel că contestatorii nu au cunoştinţă în ce modalitate a fost dresat procesul verbal în litigiu, şi că fapta reţinută în sarcina contestatorilor nu există pentru că există o persoană delegată pentru a prezenta actele solicitate de către unitatea din care fac parte agenţii constatatori, iar în situaţia în care instanţa va trece peste aceste apărări contestatorii solicită să fie înlocuită sancţiunea amenzii ce a fost aplicată prin procesul verbal în litigiu cu sancţiunea avertismentului.

Soluţionând cauza, Judecătoria Lehliu Gară prin sentinţa civilă nr. 1210/10.12.2008, a admis excepţia privitoare la lipsa capacităţii procesuale active a contestatoarei Primăria _____ pentru a formula plângere împotriva procesului verbal de contravenţie nr. 138  dresat la data de 22.07.2008 de doi agenţi constatatori din cadrul A.N.R.P, cu sediul în ___.

A luat act că a rămas fără obiect excepţia privitoare la lipsa calităţii procesuale active a contestatoarei Primăria comunei Ileana pentru a formula plângere împotriva procesului verbal de contravenţie nr. 138  dresat la data de 22.07.2008 de doi agenţi constatatori din cadrul A.N.R.P.

A respins excepţia privitoare la nulitatea procesului verbal de contravenţie nr. 138  dresat la data de 22.07.2008 de doi agenţi constatatori din cadrul A.N.R.P.

A admis plângerea formulată de contestatorul C. A. domiciliat în ___, împotriva procesului verbal de contravenţie nr. 138  dresat la data de 22.07.2008 de doi agenţi constatatori din cadrul A.N.R.P, cu sediul în _______ şi anulează acest proces-verbal.

Pentru a pronunţa astfel, instanţa de fond a avut în vedere actele şi lucrările dosarului.

Împotriva acestei sentinţe, a declarat recurs A:N.R.P, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, având în vedere următoarele motive:

Plângerea contravenţională, a fost formulată de Primăria ___, persoană lipsită de capacitate procesuală şi de calitate procesuală activă.

La termenul de judecată din 12.09.2008, instanţa de fond a dispus amânarea cauzei pentru a introduce în cauză primarul comunei ___.

Deşi au solicitat să li se comunice modalitatea prin care a fost introdus în cauză primarul, precum şi o copie de pe încheierea de şedinţă, instanţa nu a comunicat procedând la judecarea cauzei.

Invederează că a solicitat să li se comunice modalitatea de introducere în cauză a primarului pentru că o eventuală plângere depusă de acesta ar fi fost tardiv introdusă şi necomunicând relaţiile li s-a încălcat dreptul la apărare.

Apoi, motivarea sentinţei este total eronată, întrucât, fapta constituie contravenţie când a fost săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, prin ordonanţă, prin hotărâre a guvernului sau după caz, prin hotărârea consiliului local al comunei, oraşului, municipiului.

În mod greşit a constatat instanţa de fond că prin procesul verbal de contravenţie ar fi fost sancţionată Primăria ____ şi nu primarul, întrucât, Primăria __ nu are calitatea de contravenient iar din procesul verbal de contravenţie rezultă clar că a fost sancţionat primarul. Este deci evident faptul că procesul verbal a fost încheiat în mod corect, fiind sancţionat primarul C. A. care la data încheierii respectivului proces verbal avea calitatea de primar al comunei Ileana.

Pentru aceste motive solicită admiterea recursului.

La data de 10 martie 2009, A. C., primarul comunei ___a depus la dosar cerere de aderare la recursul formulat de recurentă, înţelegând să ridice prin această cerere excepţia nulităţii relative a procesului verbal în sensul că, a fost lipsit de dreptul de a formula obiecţiuni la dresarea procesului verbal.

Deasemenea, a fost depusă de către intimat şi întâmpinare prin care solicită respingerea recursului recurentei, apreciind că instanţa de fond a pronunţat o sentinţă legală şi temeinică.

Apreciază că din moment ce prin înştiinţarea de plată s-a stabilit obligaţia lui de a achita amenda se impunea şi introducerea sa în cauză.

Din procesul verbal rezultă că agentul constatator a efectuat control la sediul Primăriei Ileana, în lipsa reprezentantului legal şi a fost dresat fără să aibă cunoştinţă de conţinutul lui.

Tribunalul, analizând actele şi lucrările dosarului, motivele de recurs invocate, sentinţa recurată, constată că recursul este fondat.

Astfel, tribunalul reţine că la data de 15.08.2008, Primăria comunei ____, prin reprezentantul legal, a formulat plângere contravenţională împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei dresat de AN.R.P.

La data de 12.09.2008, contestatoarea şi-a completat plângerea cu introducerea în cauză şi a primarului A. C., întrucât plângerea este formulată şi de acesta, nu doar de primărie.

La data de  14.11.2008, agentul constatator a depus la instanţa de fond note scrise prin care solicita că dacă introducerea în cauză a contestatorului A. C. s-a făcut la cererea sa, printr-o plângere la procesul verbal de contravenţie, aceasta este tardiv introdusă, având în vedere prevederile art. 31 al.1 din OG 2/2001.

Instanţa de fond, prin sentinţa recurată nu a analizat în nici un fel această excepţie a tardivităţii, motiv pentru care, tribunalul, apreciază că sentinţa este lovită de nulitate întrucât nu a analizat o excepţie esenţială în apărare formulată de către agentul constatator.

Pentru aceste motive urmează a fi trimisă cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

În ceea ce priveşte cererea de aderare la recurs, formulată de către A. C., tribunalul reţine că, recursul spre deosebire de apel, nu este o cale devolutivă de atac precum este apelul.

Art. 316 C.p.civ. stabileşte că, dispoziţiile de procedură privind judecata în apel, se aplică şi în instanţa de recurs, în măsura în care nu sunt potrivnice celor cuprinse în capitolul intitulat “recursul”. Ori, art. 293 se află în cuprinsul cap.I (termenul şi formele apelului) iar nu în cap.II (judecarea apelului) la care trimite art. 316, ceea ce explică, suplimentar, intenţia legiuitorului de a exclude posibilitatea aderării la recurs, cale extraordinară de atac, aderarea fiind posibilă, în condiţiile legii, doar la apel.

Altfel, şi prin forţare, s-ar putea ajunge la situaţia în care recursul împotriva unei hotărâri care, ope legis, este pronunţată fără drept de apel să devină, chiar şi cazual, apel, prin aplicarea unei instituţii procesuale specifice acestuia (cale ordinară de atac) deşi este evident că nici în anul 2000 când a fost introdusă în Codul de procedură civilă aderarea la apel prin OUG 138/2001 şi nici în prezent, nu s-a urmărit reglementarea şi aplicarea aderării şi la recurs, devenit, conform modificărilor aduse prin aceeaşi ordonanţă, cale extraordinară de atac.

Pentru aceste motive, urmează ca în baza art. 312 C.p.civ., urmează a admite recursul declarat de A.N.R.P împotriva sentinţei civile nr. 1210/2008 a  a Judecătoriei Lehliu-Gară pe care o va casa şi va trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Urmează a respinge crerea de aderare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

În baza art. 312 Cod procedură civilă

Admite recursul declarat de A.N.R.P împotriva seninţei civile nr. 1210/2008 a Judecătoriei Lehliu-Gară pe care o casează şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Respinge cererea de aderare.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 10 Martie 2009.