Drepturi băneşti - decontare servicii odihnă şi transport

Sentinţă civilă 3275/2015 din 01.09.2015


R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa Nr. 3275/2015

Şedinţa publică de la 01 Septembrie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE ………

Asistent  judiciar ……..

Asistent  judiciar ………

Grefier ………

Pe rol fiind judecarea cererii formulată de reclamantul II în contradictoriu cu pârâta CNTEET SA - ST Craiova, având ca obiect drepturi băneşti - decontare servicii odihnă şi transport.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamantul II, lipsă fiind pârâta CNTEET SA – ST Craiova.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei faptul că s-a depus la dosarul cauzei prin serviciul registratură de către reclamant note de şedinţă.

După care constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat şi probe de administrat s-a acordat cuvântul părţilor prezente.

Reclamantul II a solicitat admiterea cererii aşa cum a fost formulată.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă:

Prin cererea înregistrată la data de 02.03.2015 pe rolul Tribunalului Gorj – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr. ………/95/2015, reclamantul II a solicitat în contradictoriu cu pârâta CNTEET SA - ST Craiova ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtei să-i deconteze contravaloarea serviciilor de odihna/transport pentru! anul 2014, cu cheltuieli de judecată.

In motivarea cererii, reclamantul a arătat că este salariat la STE Craiova, CE Tg-Jiu, Staţia 220/110/20Kv Sărdăneşti, în funcţia de ajutor sef tura.

Că prin Protocolul încheiat in cadrul Comisiei mixte angajator-sindicat de la nivelul sucursalei, s-a stabilit sa se deconteze o suma de 1000 lei din contravaloarea biletelor de odihna si tratament pentru salariaţii ST - Craiova/2014, si aceste servicii sa fie decontate salariaţilor în perioada concediului de odihna, conform planificări.

 S- a arătat de către reclamant că a fost planificat pentru concediu in 3 transe, ultima tranşă fiind de 7 zile începând cu 13.10.2014, conform planificări.

Că, a solicitat la secretariatul CE - Tg-Jiu, să-i elibereze o adeverinţă pentru a merge la tratament în staţiunea Olăneşti, adeverinţă prin care a făcut dovada pentru eliberarea documentelor necesare pentru decontare (factura fiscala,bon fiscal).

S-a apreciat de către reclamant că era necesar ca la eliberarea adeverinţei sa fie informat cu privire la faptul că fondurile alocate acestor serviciu au fost epuizate, deoarece că pe data de 22.10.2014 a complectat formularul de decontare pe care la vizat Şeful staţiei si împreună cu documentele necesare le-a trimis la ST - Craiova pentru decontare.

Că, la data de 11.02.2014 a fost informat că fondurile sau epuizat pe anul 2014 şi nu se mai face nici un decont deşi unii salariaţi au beneficiat de bilete în fiecare an şi li s-a decontat de fiecare data aceste servicii.

Că, după patru luni de la depunerea documentelor a fost informat prin adresa 1696/09.02.2015 că cererea din data de 22.10.2014 prin care a solicit decontarea costului serviciilor de odihna/tratament/transport pentru perioada 13.10.2014-22.10.2014 nu poate fi onorata din cauza epuizări fondului.

S-a susţinut în esenţă de către reclamant că la nivelul societăţii pârâte se practică ca unii salariaţi să meargă în staţiune cu mai multe bilete pe numele salariaţilor care nu au solicitat bilete de tratament şi care solicitau deconturi în numele acestora, situaţie care a dus la epuizarea plafonului alocat pentru biletele de odihnă şi tratament pentru salariaţii ST Craiova pe anul 2014.

În dovedirea cererii s-au depus la dosarul cauzei, în copie, următoarele înscrisuri: adresa nr. 1696/09.02.2015 emisă de ST Craiova, scrisoare medicala din 14.10.2014 şi adresa din 02.08.2014.

S-a solicitat în completarea probatoriului ca societatea pârâtă să depună la dosarul cauzei listele cu peroanele care au beneficiat de bilete de odihnă şi tratament, perioada în care au fost staţiune şi data când s-au făcut deconturile.

Pârâta  CNTEET SA - ST Craiova a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

S-a invocat de către pârâtă că potrivit prevederilor actului adiţional nr. 5/2092/18.02.2015 la nota comuna nr.6575/26.07.2013 privind aplicarea prevederilor Contractului Colectiv de Munca (CCM) al C.N.T.E.E. "Transelectrica"- S.A., Bucureşti, încheiat în perioada iulie 2013 - decembrie 2014, în cadrul ST Craiova (S.T.Craiova), compensarea costului serviciilor pentru odihna/tratament, inclusiv transportul, se face în limita fondurilor disponibile stabilite prin protocoale încheiate în cadrul Comisiei mixte angajator-sindicat de la nivelul ST Craiova, pentru solicitările făcute de către salariaţii ST Craiova si membrii de familie ai acestora (soţ/soţie, copii), în ordinea depunerii cererilor la însoţite de documentele justificative, (art. 4.4 din nota comuna nr.6575/26.07.2013 privind aplicarea prevederilor C.C.M. al C.N.T.E.E."Transelectrica"-S.A. în perioada iulie 2013-decembrie 2014, în cadrul ST Craiova şi, respectiv, art. II din actul adiţional nr.5/2092/18.02.2014 la nota comuna privind aplicarea prevederilor C.C.M. al C.N.T.E.E. "Transelectrica"-S.A. in perioada iulie 2013 - decembrie 2014, în cadrul ST Craiova).

Că, decontarea biletelor de odihna si tratament în anul 2014 către salariaţii S.T. Craiova s-a făcut în limita bugetului de cheltuieli aprobat pentru acest an, valoarea bugetului pentru anul 2014 la capitolul "Decontarea serviciilor pentru odihna si tratament" fiind stabilită prin Protocolul nr. 13871/08.12.2014 (încheiat la nivelul S.T. Craiova) în suma de 141.000 lei (ultima suplimentare, în anul 2014, la acest capitol de cheltuieli).

Că, sumele au fost decontate angajaţilor care au respectat precizările privind decontarea valorii biletelor de odihnă şi tratament (precizări transmise prin posta electronică, in data de 18.02.2014 de către şef Serviciu Resurse Umane - tuturor angajaţilor S.T. Craiova) şi anume: decontarea s-a făcut în ordinea depunerii cererilor de decontare, împreuna cu documentele justificative anexate, pana la epuizarea bugetului de cheltuieli aprobat la capitolul „Cheltuieli sociale-bilete de odihna si tratament".

S-a arătat de către pârâtă că cererea reclamantului nr.112/22.10.2014 însoţită de documentele justificative, prin care acesta solicita decontarea costurilor serviciilor de tratament şi transport pentru perioada 13.10.2014 - 22.10.2014 nu a putut fi onorată, deoarece la acea data, fondurile alocate serviciilor respective erau deja epuizate, rămânând, de asemenea, neonorate si alte trei solicitări ale salariaţilor noştri.

Că, la data la care reclamantul şi-a achiziţionat biletul, acesta nu a solicitat nicio informaţie despre fondul existent la data respectiva (daca mai exista sau nu fonduri) nici la organizaţia sindicala, nici la S.T. Craiova, astfel încât sa evite riscul apariţiei unei astfel de situaţii, situaţie care, evident, nu este generata de culpa acestora, ci chiar de lipsa de diligenta a reclamantului.

 S-a invocat de către pârât că în perioada septembrie 1998 (data înfiinţării ST Craiova) - septembrie 2014, reclamantul a beneficiat de compensarea costurilor pentru bilete de odihna/tratament/transport, astfel: - în mai 2011 suma de 690,35 lei; - în iulie 2012 suma de 709 lei.

Că pentru anii precedenţi există documente din care rezultă că pe lângă celelalte venituri salariale de care reclamantul a beneficiat, apare ca poziţie distincta: „Ajutor bilet odihnă".

În dovedirea celor susţinute prin întâmpinare s-a depus la dosarul cauzei următoarele înscrisuri: nota comuna nr.6575/26.07.2013 privind aplicarea prevederilor C.C.M. al C.N.T.E.E. Transelectrica" -S.A. in perioada iulie 2013 - decembrie 2014 în cadrul ST Craiova; procesul-verbal nr.7/ 2084/18.02.2014 al comisiei mixte angajator - sindicat de la nivelul S.T. Craiova; actul adiţional nr.5/2092/ 8.02.2014 la nota comuna privind aplicarea prevederilor CCM al C.N.T.E.E.T.-S.A. în perioada iulie 2013- decembrie 2014 în cadrul Sucursalei de Transport Craiova,; Protocolul nr.13871/08.12.2014î încheiat la nivelul S.T. Craiova; Protocolul nr.3613/03.02.2014 încheiat la nivelul C.N.T.E.E. "T" -S.A. Bucureşti şi fluturaşul aferent lunii iulie 2012 - II.

În drept, şi-a întemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile art. 205 si următoarele Cod procedură civilă.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti instanţa a dispus completarea probatoriului solicitând societăţii pârâte să facă dovada faptului, că motivul pentru care nu s-a făcut compensarea costului serviciilor pentru odihnă şi tratament cu privire la reclamant a fost lipsa fondurilor disponibile stabilite prin Protocol la data formulării cererii de către reclamant şi, de asemenea, pentru a comunica modul de distribuire a fondului pentru aceste servicii şi dacă societatea a decontat aceste servicii altor angajaţi după înregistrarea cererii reclamantului.

Prin adresa nr. 6816/19.06.2015 Pârâta  CNTEET SA - ST Craiova a comunicat instanţei că prin Protocolul nr. 13871/08.12.2014 încheiat între angajator si sindicatul „Curentul" la nivelul S.T. Craiova a fost stabilita suma de 141.000 lei cu destinaţia bilete odihna/tratament pentru anul 2014, valoarea biletelor de odihna decontate de S.T. Craiova în perioada 01 ianuarie - 30 nov. 014 fiind de 119.786 lei.

Că, în luna decembrie 2014 a mai fost decontat un număr de 21 bilete, din care 12 bilete în data le 15 dec. 2014 si ultimele 9 bilete în data de 24 dec.2014, biletele ce au fost introduse la plata în ordinea datei de înregistrare la sindicat, ultimele 9 bilete decontate in data de 24 dec. 2014 fiind înregistrate la sindicat în intervalul 25 sept. - 13 oct. 2014.

Că, ultimul bilet decontat a fost pentru salariatul CN, cererea de decontare (însoţită de documentele justificative) fiind înregistrata în data de 13.10.2014, cu numărul 142.

In concret s-a invocat de către pârâtă că în anul 2014 a decontat bilete de odihna depuse la S.B.F.C. in suma totala de 140.510 lei, bugetul alocat pentru aceasta destinaţie fiind de 141.000 lei.

In ceea ce priveşte modul de distribuire a fondului pentru aceste servicii si daca s-a decontat aceste servicii altor angajaţi după înregistrarea cererii reclamantului, s-a arătat de către pârâtă că decontarea către salariaţii a biletelor de odihna si tratament in anul 2014, s-a făcut in limita bugetului de cheltuieli aprobat pentru acest an si in ordinea depunerii cererilor însoţite de documentele justificative.

Că, cererea reclamantului nr.112/22.10.2014 însoţită de documentele justificative prin care acesta solicita decontarea costurilor serviciilor de tratament si transport pentru perioada 13.10.2014 - 22.10.2014, nu a putut fi onorata deoarece, la acea data, fondurile alocate serviciilor respective erau deja epuizate.

În dovedire, s-au anexat, în copie certificată conform cu originalul următoarele înscrisuri: adresa nr.6669/17.06.2015 a Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate (S.B.F.C.); adresa nr. 6791/19.06.2015 a Sindicatului Curentul, protocolul nr.13871/08.12.2014 încheiat la nivelul ST. Craiova; situaţia biletelor de odihna care se vor plăti prin banca pe data de 24.12.2014 (pentru ultimele bilete decontate), la care s-au anexat cererile de decontare aferente; extras din balanţa de verificare pe luna noiembrie 2014 şi extras din balanţa de verificare pe luna decembrie 2014.

Tribunalul analizând cererea de faţă în raport de înscrisurile depuse la dosarul cauzei, susţinerile părţilor şi dispoziţiile legale în materie, reţine şi constată următoarele:

În fapt, reclamantul în calitate de salariat al STE Craiova, CE Tg Jiu, Staţia 220/110/20kw Sărdăneşti în funcţie de ajutor şef tură, a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să fie obligată pârâta CNTEET SA - ST Craiova să-i deconteze contravaloarea serviciilor de odihnă/transport pentru anul 2014.

Prin actul adiţional nr. 5/2092/18.02.2015 la nota comuna nr.6575/26.07.2013 privind aplicarea prevederilor Contractului Colectiv de Munca (CCM) al C.N.T.E.E. "T"- S.A., Bucureşti, încheiat în perioada iulie 2013 - decembrie 2014, în cadrul ST Craiova (S.T. Craiova), s-a stabilit că în ceea ce priveşte compensarea costului serviciilor pentru odihnă/tratament, inclusiv transportul, aceasta se va face în limita fondurilor disponibile stabilite prin protocoale încheiate în cadrul Comisiei mixte angajator-sindicat de la nivelul ST Craiova, pentru solicitările făcute de către salariaţii ST Craiova si membrii de familie ai acestora (soţ/soţie, copii), în ordinea depunerii cererilor la însoţite de documentele justificative, (art. 4.4 din nota comuna nr.6575/26.07.2013 privind aplicarea prevederilor C.C.M. al C.N.T.E.E."Transelectrica" - S.A. în perioada iulie 2013-decembrie 2014, în cadrul ST Craiova şi, respectiv, art. II din actul adiţional nr.5/2092/18.02.2014 la nota comuna privind aplicarea prevederilor C.C.M. al C.N.T.E.E. "T"-S.A. in perioada iulie 2013 - decembrie 2014, în cadrul ST Craiova).

Prin acest protocol încheiat în cadrul comisiei mixte angajator-sindicat de la nivelul sucursalei s-a stabilit să se deconteze suma de 1.000 lei din contravaloarea biletelor de odihnă şi tratament şi aceste servicii să fie decontate în perioada concediului de odihnă conform planificării.

Reclamantul a fost planificat în concediu de odihnă în trei tranşe, ultima tranşă fiind de 7 zile începând cu 13.10.2014 conform planificării.

La data de 22.10.2014 reclamantul a completat formularul de decontare pe care l-a vizat şeful staţiei şi împreună cu documentele necesare le-a transmis la ST Craiova, pentru decontare.

La aproximativ patru luni de la depunerea documentelor, prin adresa nr. 1696/09.02.2015 pârâta ST Craiova a comunicat reclamantului faptul că nu i se poate deconta contravaloarea serviciilor de odihnă/tratament/transport pentru anul 2014, cu motivarea că fondurile alocate acestor servicii stabilite prin protocolul încheiat în cadrul comisiei mixte angajator-sindicat de la nivelul sucursalei au fost epuizate, rămânând neonorate ultimele trei solicitări.

În drept, instanţa reţine că cererea formulată de către reclamant este întemeiată pentru următoarele considerente:

La data de 22.10.2014 reclamantul a formulat cerere însoţită de documente justificative, prin care a solicitat decontarea costurilor serviciilor de tratament şi transport pentru perioada 13.10.2014-22.10.2014.

În apărare pârâta invocă Protocolul nr. 1387/08.12.2014 încheiat în cadrul Comisie Mixte Angajator - Sindicat de la Nivelul Sucursalei de Transport Craiova în care se precizează că decontarea, respectiv compensarea costului serviciilor pentru odihnă şi tratament se va face în limita fondurilor disponibile şi în ordinea depunerii cererilor însoţite de documente justificative, până la epuizarea bugetului de cheltuieli aprobat la capitolul ,,cheltuieli sociale – bilete de odihnă/tratament”.

Ori, la data la care reclamantul a formulat cererea pentru decontarea costurilor serviciilor de tratament şi transport (22.10.2014), la nivelul angajatorului nu exista încheiat un protocol în care să se precizeze suma stabilită pentru aceste servicii şi modalitatea de decontare, acest protocol încheindu-se în data de 08.12.2014.

Ori, pentru a se deplasa în staţiunea de tratament reclamantul a solicitat angajatorului eliberarea unei adeverinţe, adeverinţă ce a fost eliberată reclamantului fără ca acesta să fie informat cu privire la epuizarea fondurilor alocate acestor servicii.

Va fi înlăturată apărarea pârâtei prin care a invocat că la data la care reclamantul şi-a achiziţionat biletul nu a solicitat nici o informaţie despre fondul existent, respectiv dacă mai există sau nu fonduri, deoarece doar la data de 08.12.2014 prin Protocolul nr. 1387/08.12.2014 încheiat în cadrul Comisie Mixte Angajator - Sindicat de la Nivelul Sucursalei de Transport Craiova s-a stabilit valoarea bugetului pentru anul 2014 la capitolul ,,decontarea serviciilor pentru odihnă şi tratament în sumă de 141.000 lei”.

Şi în situaţia în care ar fi solicitat informaţii cu privire la fondul destinat serviciilor pentru odihnă şi tratament, la aceea dată angajatorul nu putea să comunice aceste informaţii, nefiind încheiat un protocol cu privire la sumele destinate acestor servicii.

Reclamantul a făcut dovada costului serviciilor de odihnă/tratament/transport pe perioada 13-22.10.2014 cu factura seria OL nr. 1091196/13.10.2014 a SC Alfa Hotels SRL Băile Olăneşti, bon fiscal nr. 4/13.10.2014 al SC Alfa Hotels SRL Băile Olăneşti, bon fiscal nr. 504/21.10.2014 al SC LUK OIL România SRL Horezu, bon fiscal nr. 49/21.10.2014 al SC OMV Petrom Marketing SRL Rm. Vâlcea, bon fiscal nr. 10/13.10.2014 al SC OMV Petrom Marketing SRL Tg Jiu şi nota nr. 111/22.10.2014 – şef ST 220kw Sărdăneşti.

Astfel, apărarea pârâtei privind epuizarea fondurilor pentru decontarea acestor servicii nu poate fi reţinută de instanţă, câtă vreme la data solicitării decontării acestor servicii nu exista un protocol care să stabilească valoarea bugetului la acest capitol.

 Pentru aceste considerente şi cu motivarea mai sus expusă, se va admite în parte cererea formulată de reclamant şi va fi obligată pârâta să deconteze reclamantului contravaloarea serviciilor de odihnă /transport pentru anul 2014, urmând a fi respinsă cererea privind cheltuielile de judecată ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte cererea formulată de reclamantul II, CNP ….., domiciliat în comuna …….., în contradictoriu cu pârâta CNTEET SA - ST Craiova, cu sediul în ………., înregistrată în Registrul Comerţului Dolj sub nr. ……..., CUI ……….

Obligă pârâta să deconteze reclamantului contravaloarea serviciilor de odihnă /transport pentru anul 2014.

Respinge cererea privind cheltuielile de judecată ca neîntemeiată.

Sentinţă executorie.

Cu apel în 10 zile de la comunicare, ce se depune  la Tribunalul Gorj

Pronunţată în şedinţa publică din 01.09.2015, la Tribunalul Gorj.