Graniţuire

Sentinţă civilă 757 din 15.06.2010


Dosar nr. 1616/316/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU BUJOR

SENTINŢA CIVILĂ NR. 757

Şedinţa publică de la 15 Iunie 2010

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea cauzei civile privind pe reclamanţii C. I. ş.a,  şi pe

pârâţii B. T ş.a., având ca obiect grăniţuire.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 08.06.2010 şi au fost consemnate în

încheierea de şedinţă din aceeaşi zi, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat

pronunţarea cauzei la data de 15.06.2010.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu Bujor, judeţul Galaţi sub număr unic de dosar 

1616/316/2009 la data de 30.10.2009, reclamanţii C.I.ş.a.,  au solicitat instanţei de judecată, în

contradictoriu cu pârâţii B.T.ş.a.,  stabilirea liniei de hotar care desparte proprietatea acestora, situată în

comuna M , judeţul G , pe partea de nord, cu obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că sunt proprietarii terenului învecinat în partea de nord

cu proprietatea pârâţilor şi au discuţii referitoare la faptul că aceştia au pătruns pe teritoriul lor, neexistând

o linie de hotar fixată prin semne externe şi vizibile, fiind îndoieli referitoare la traseul hotarului dintre cele

două proprietăţi.

În dovedirea cererii de chemare în judecată, solicită proba cu acte, cu martori, expertiză tehnică,

cercetare locală şi interogatoriul pârâţilor şi depun, în copie, proces verbal încheiat la data de 16.09.2009

de reprezentanţii Primăriei comunei M , contract de vânzare-cumpărare încheiat între G  J  şi G G , în

calitate de vânzători şi C.I..a., în calitate de cumpărători, contract autentificat sub numărul 386 din 26

martie 2007 la Biroul notarului public G M  B , contract de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 278

din 06 mai 2004 la Biroul notarului public G  M  B , fişe bunuri imobile, plan de amplasament şi delimitare

a bunului imobil.

În drept, au fost invocate prevederile art. 584 şi următ. din Codul civil.

La termenul de judecată din data de 24.11.2009 pârâtul B  P depune întâmpinare, solicitând

instanţei să dispună stabilirea liniei de hotar ce desparte proprietatea sa de proprietatea reclamanţilor.

În motivare, a precizat pârâtul că a moştenit de la părinţii săi suprafaţa de teren care îi are ca

vecini, pe latura de nord, pe reclamanţi.

Întrucât între cele două proprietăţi nu există o linie de hotar, arată pârâtul că este de acord ca

limita de hotar să fie fixată printr-o hotărâre judecătorească, pe baza probelor ce vor fi administrate.

În drept, au fost invocate prevederile art. 115 – 117 Cod procedură civilă.

Tot la acest termen de judecată au fost depuse, în copie, următoarele înscrisuri: documentaţie

topografică pentru vânzare, memoriu tehnic, fişa bunului imobil, încheiere de carte funciară nr. 283 din

12.07.2001, contract de vânzare cumpărare autentificat sub numărul 973 din 25.06.2001 de Biroul notarului

public E  C , plan de amplasament şi delimitare a bunului imobil, Titlul de proprietate nr. 14653 – 45 din

24.11.2000, emis de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Galaţi.

La termenul de judecată din data de 02.02.2010 (fila 50 din dosar), în temeiul art. 137 alin. 2 Cod

procedură civilă, instanţa a unit excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului B T , invocată de

pârâtul B  P , cu fondul cauzei.

La data de 14.04.2010 s-a depus de către expert ing. N  V  Raportul de expertiză (filele 62 – 64

din dosar).

Analizând cu prioritate faţă de fondul cauzei, în temeiul art. 137 alin. 1 Cod procedură

civilă, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului B  T , instanţa o constată neîntemeiată,

întrucât, potrivit documentelor de proprietate depuse de pârâţi la dosarul cauzei, respectiv contractul de

vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 973/25 iunie 2001 la Biroul notarului public E  C planşelor

desenate privind imobilele celor doi pârâţi şi Raportului de expertiză întocmit în cauză de expert N V ,

proprietatea pârâtului B  T nu se învecinează cu cea a reclamanţilor C  I  şi M .

Pe cale de consecinţă, urmează a fi respinsă acţiunea civilă având ca obiect grăniţuire formulată

de reclamanţii C.I.ş.a., în contradictoriu cu pârâtul B  T , ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără

calitate procesuală pasivă.

Pe fond, acţiunea formulată de reclamanţi este întemeiată şi urmează a fi admisă pentru

următoarele considerente:

Potrivit art. 584 Cod civil, „orice proprietar poate îndatora pe vecinul său la grăniţuirea proprietăţii

alipite cu a sa; cheltuielile de grăniţuire se vor suporta pe jumătate.”

Pornind de la textul de lege anterior citat, instanţa apreciază că acţiunea în grăniţuire poate fi

intentată în cazul inexistenţei unei graniţe între proprietăţile funciare şi deopotrivă atunci când există

semne de demarcaţie, dar acestea nu au fost stabilite prin acordul părţilor ori prin hotărâre judecătorească.

Instanţa reţine că între părţi au existat şi există diferende în ceea ce priveşte stabilirea liniei de

hotar existentă între cele două proprietăţi, atât reclamanţii, cât şi pârâtul B  P  făcând vorbire despre

aceste neînţelegeri în cererea de chemare în judecată, respectiv în întâmpinare.

Drept urmare, instanţa apreciază că se impune tranşarea definitivă a acestui aspect litigios, prin

hotărâre judecătorească.

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, rezultă că reclamanţii sunt proprietarii unui imobil situat în

intravilanul satului M , comuna M , judeţul G compus din suprafaţa de teren intravilan de 5 400 mp,

identificat în cvartal 70/2, parcela 548/3 – 36 şi casă de locuit , construită din paiantă, ce ocupă o

suprafaţă de 127 mp (contract de vânzare-cumpărare încheiat între G  J şi G G , în calitate de vânzători şi

C.I.ş.a., , în calitate de cumpărători, contract autentificat sub numărul 386 din 26 martie 2007 la Biroul

notarului public G  M  B ).

La rândul său, pârâtul B  P  este proprietarul terenului în suprafaţă de 4000 mp situat pe raza

comunei M, în T 70, P 548/3/33, conform contractului de vânzare-cumpărare încheiat între B  N , în

calitate de vânzător şi B T şi B P , în calitate de cumpărători, contract autentificat sub numărul 973/25

iunie 2001 la Biroul notarului public E  C .

Conform Raportului de expertiză întocmit în cauză, rezultă că, în fapt, ambele părţi în litigiu –

reclamanţii, pe de o parte, şi pârâţii, pe de altă parte – stăpânesc o suprafaţă de teren mult mai mică în

raport de suprafaţa trecută în acte.

Astfel, reclamanţii stăpânesc o suprafaţă cu 476,65 mp mai mică decât cea din acte, iar pârâţii o

suprafaţă cu 476,72 mp mai mică faţă de cea care rezultă din înscrisuri.

Având în vedere aceste considerente, rezultă că limita actuală dintre cele două proprietăţi nu

poate fi modificată, deficitul de suprafaţă fiind aproape identic între cele două loturi, motiv pentru care,

pentru a pune capăt oricăror diferende dintre părţile litigante, instanţa va stabili linia de hotar între

proprietatea pârâtului B P  şi cea a reclamanţilor C I  şi C  M , ca fiind pe linia de demarcaţie ABCD

pentru intravilan şi linia de demarcaţie EF pentru extravilan, astfel cum acestea sunt identificate în

Raportul de expertiză întocmit de expert tehnic ing. N V , ce urmează a face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată solicitate de părţi, instanţa reţine următoarele:

Cheltuielile efectuate de reclamanţi sunt în cuantum total de 1519,3 lei, din care: 0,3 lei timbru

judiciar, 19 lei taxa de timbru (fila 25), 300 de lei onorariu expert (fila 44) şi şi 1200 onorariu avocat (filele

72 – 74).

Cheltuielile efectuate de pârâtul B  P sunt în cuantum total de 1800 de lei, din care: 300 de lei

onorariu expert (fila 47) şi 1500 onorariu avocat (filele 75 – 77).

Având în vedere soluţia ce urmează a fi pronunţată în cauză, poziţia pârâtului B  P exprimată prin

întâmpinare (pârâtul a fost de acord cu cererea de chemare în judecată încă de la primul termen de

judecată), precum şi dispoziţiile art. 584 teza finală din Codul civil, potrivit cărora cheltuielile de grăniţuire

se suportă pe jumătate, instanţa va compensa cheltuielile efectuate de părţi şi, după compensare, va

obliga pe reclamanţii C  I şi C  M  să plătească pârâtului B P suma de 140,35 de lei, cu titlu de cheltuieli

de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului B  T invocată de pârâţii

B.P.ş.a.

Respinge acţiunea civilă având ca obiect grăniţuire, înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu

Bujor, judeţul Galaţi sub număr unic de dosar 1616/316/2009 la data de 30.10.2009, formulată de

reclamanţii  C.I.ş.a., în contradictoriu cu pârâtul B.T., ,  ca fiind introdusă împotriva unei persoane

fără calitate procesuală pasivă.

Admite acţiunea civilă având ca obiect grăniţuire, înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu Bujor,

judeţul Galaţi sub număr unic de dosar 1616/316/2009 la data de 30.10.2009, formulată de reclamanţii

C.I.ş.a.,  în contradictoriu cu pârâtul B.P.

Stabileşte linia de hotar între proprietatea pârâtului B  P şi cea a reclamanţilor C.I. ş.a., ca fiind

pe linia de demarcaţie ABCD pentru intravilan şi linia de demarcaţie EF pentru extravilan, astfel cum

acestea sunt identificate în Raportul de expertiză întocmit de expert tehnic ing. N.V , ce face parte

integrantă din prezenta hotărâre.

Compensează cheltuielile de judecată efectuate de părţi şi, după compensare, obligă pe

reclamanţii C.I. ş.a.,  să plătească pârâtului B P suma de 140,35 de lei, cu titlu de cheltuieli de

judecată.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 15.06.2010.

Preşedinte, Grefier,

Conf. art. 261 Cod pr. civilă

AA/PM

6 ex./ 06.08.2010

Com. 4 ex./06.08.2010

Domenii speta