Sentinta Civila

Hotărâre 2 din 04.12.2015


Dosar nr. 1420/1748/2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CORNETU

HOTĂRÂRE Nr.

Şedinţa publică de la 04 Decembrie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE G.M.

Grefier P.G.

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant MEC şi pe pârât CC, pârât CN, având ca obiect grăniţuire.

Dezbaterile au avut loc in şedinţa publica din data de 05.11.2015, fiind consemnate in încheierea de şedinţa  de la acea data, ce face parte integranta din prezenta, când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 12.11.2015,  20.11.2015,  27.11.2015 şi 04.12.2015, când  a reţinut următoarele.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul de mai sus, la data de 24.03.2014, reclamanta MEC a solicitat în contradictoriu cu pârâții CC și CN următoarele :

1) stabilirea liniei de hotar între proprietatea sa, terenul de 500,10 mp situat în ….. Ilfov, și proprietatea pârâților, terenul de 580,05 mp situat în  …..Ilfov, prin mutarea liniei de hotar conform coordonatelor cadastrale comunicate de OCPI Ilfov, și desființarea construcțiilor și lucrărilor edificate pe terenul de 87,36 mp ocupat fără drept de pârâți, pe cheltuiala acestora, iar în cazul în care aceștia nu-și îndeplinesc obligația, cu dreptul reclamantei să desființeze aceste construcții pe cheltuiala pârâților;

2) în subsidiar, obligarea pârâților să restituie în deplină proprietate și posesie reclamantei terenul în suprafață de 87,36 mp, liber de orice construcție;

3) obligarea pârâților la plata sumei de 20.000 lei cu titlu de daune interese ce reprezintă contravaloarea lipsei de folosință a terenului în suprafață de 87,36 mp, în perioada 2008-2014 și prejudiciul creat;

4) obligarea  pârâților la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare reclamanta a arătat, în esenţă, că a achiziționat în 12.12.2005 imobilul teren de 500,10 mp situat în …Ilfov, și cota de 37,55 mp din terenul cu nr. cadastral 1263/6 ce reprezintă drum de acces, conform contractului autentificat sub nr. 2485/12.12.2005 de către BNP D.A..

Pârâții au cumpărat o suprafață de teren de 580,05 mp situată în  … jud. Ilfov, tarla 31, parcela 881, conform contractului de vânzare nr. 1150/01.06.2005, și au intabulat-o în CF 51048 a loc. … prin încheierea nr. 32279/17.06.2005. În anul 2007 pârâții au edificat construcții pe terenul proprietatea lor și pe o suprafață de 87,36 mp din terenul reclamantei.

Reclamanta a menționat că la data de 02.09.2011 pârâtul CC a solicitat la OCPI Ilfov înscrierea construcției, însă OCPI Ilfov a respins cererea de recepție a documentației pentru neconcordanțe între detaliile topografice conținute în planul de amplasament și delimitare și cele existente în teren, datorită suprapunerii la est cu parcela cu nr. cadastral 1563/5/2/1, terenul reclamantei. Ulterior, cererea sa de reexaminare și plângerea împotriva încheierii de respingere a OCPI Ilfov au fost respinse, deoarece suprapunerea în cauză s-a produs ca urmare a nerespectării limitei de proprietate de către pârâți pe latura de est a terenului lor, edificând parte din construcție pe terenul proprietatea reclamantei.

Referitor la capătul de cerere privind revendicarea, reclamanta a precizat că din încheierea de respingere nr. 122787/13.10.2011, încheierea de respingere nr. 40132/23.03.2012 emise de OCPI Ilfov și din planul de amplasament și delimitare întocmit de ing. MŞP din iulie 2008, rezultă că pârâții nu au respectat limita de proprietate pe latura de est a terenului și au ocupat abuziv suprafața de 87,36 mp.

Reclamanta a mai învederat că pârâții datorează și daune interese pentru lipsa de folosință a suprafeței de 87,36 mp, deoarece prin această ocupare abuzivă terenul său nu mai are aceeași deschidere de 17 m, ci de 13,7 m, astfel că este în imposibilitatea de a edifica o construcție.

În drept au fost invocate prevederile art. 584, 494 Vechiul C.civ., art. 560, 563, 582, 587, 612, 630, 1530, 1536 Noul C.civ.

În dovedire, reclamanta a depus la dosar un set de înscrisuri și a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, cu interogatoriul pârâților, a probei cu martori, a probei cu expertiza topografică și cu expertiza evaluatorie.

Pârâții au depus la data de 02.07.2014 întâmpinare și cerere reconvențională prin care au solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată și stabilirea liniei de hotar între proprietățile părților conform amplasamentului intabulat în anul 2005, la momentul dobândirii imobilului prin contractul de vânzare nr. 1150/01.06.2005, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, pârâții-reclamanți au arătat că sunt proprietarii terenului de 580,05 mp situat în  …, jud. Ilfov, tarla 31, parcela 881, intabulat în CF nr. 51048 a loc. …, nr. cadastral 1263/4, dobândit prin contractul de vânzare autentificat sub nr. 1150/01.06.2005 de către BNP DA. Prin încheierea de carte funciară nr. 32279/17.06.2005 OCPI Ilfov a dispus înscrierea dreptului de proprietate cu privire la imobilul menționat, în CF nr. 835, iar în baza autorizației de construire nr. 3/11.01.2007, a certificatului de urbanism nr. 191/18.07.2006, faza PUZ aprobată de Consiliul Local nr. 18/30.05.2005, a edificat pe teren o construcție cu destinația de locuință ce nu a putut fi intabulată.

Pârâții-reclamanți au învederat că au fost de bună credință la edificarea construcției, deoarece nu au avut cunoștință de vreo încălcare a limitei de proprietate până la finalizarea și încercarea de intabulare a construcției. De asemenea, aceștia au menționat că nu au avut cunoștință de rectificările efectuate de vechii proprietari, mențiunea “proprietarul CV a fost înștiințat de rectificările făcute, fiul fiind prezent” din referatul întocmit de ing. AM  sub nr. 20154C/03.10.2011 fiind eronată, întrucât pe pârâtul-reclamant îl cheamă Cojocaru Constantin și nu are niciun fiu.

Referitor la faptul că pârâții-reclamanți aveau o suprafață mai mare împrejmuită, aceștia au menționat că, la data la care casa era încă “la roșu”, proprietarul inițial al terenului, AV, le-a propus să mai cumpere o bucată de teren care exista după o nouă măsurătoare, suprafață ce se afla la est de proprietatea pârâților-reclamanți. Aceștia au acceptat oferta și au achitat suma de 1000 euro cu titlu de avans, urmând ca AV să facă actele. Pe această suprafață de teren a fost construit garajul.

Ulterior reprezentanții OCPI Ilfov le-a comunicat pârâților-reclamanți că suprafața ocupată la est de terenul lor nu există, fapt pentru care aceștia s-au retras și au rămas pe coordonatele anterioare, pentru care aveau toate autorizațiile luate, inclusiv intabularea făcută.

Pârâții-reclamanți au mai precizat că au încercat soluționarea amiabilă a divergențelor, însă reclamanta-pârâtă nu a fost de acord cu nicio variantă propusă.

Referitor la capătul de cerere privind revendicarea, pârâții-reclamanți au arătat că ambele părți au un titlu de proprietate valabil, iar dreptul de proprietate este înscris în Cartea Funciară, astfel că are câștig de cauză partea care a îndeplinit prima formalitățile de publicitate imobiliară, în cazul în care titlurile provin de la același autor.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 584 din Vechiul C.civ.

În dovedire, pârâții-reclamanți au solicitat încuviințarea probei cu îscrisuri, interogatoriul reclamantei, proba testimonială și proba cu expertiza tehnică în specialitatea topografie.

Reclamanta-pârâtă a depus la data de 09.10.2014 răspuns la întâmpinare și întâmpinare la cererea reconvențională prin care a invocat excepția tardivității depunerii întâmpinării și a cererii reconvenționale, excepția netimbrării cererii reconvenționale, iar pe fond a învederat că până la data de 02.09.2011 nu s-a semnalat vreo suprapunere între terenurile părților.

Aceasta a menționat că momentul la care dna. AV le-a propus pârâților-reclamanți să achiziționeze și suprafața de teren de la est, iar aceștia au procedat la împrejmuirea terenului respectiv, se situează după momentul obținerii autorizației de construire, ulterior datei de 11.01.2007, lotul respectiv pe care pârâții-reclamanți intenționau să-l cumpere fiind terenul de 500,10 mp aflat în proprietatea reclamantei-pârâte.

În ceea ce privește revendicarea suprafeței de 87,36 mp, reclamanta-pârâtă a precizat că nu este vorba de compararea a două titluri, deoarece pârâții-reclamanți au ocupat abuziv această suprafață și nu au titlu pentru ea.

Referitor la cererea reconvențională, reclamanta-pârâtă a arătat că a achiziționat terenul de 500,10 mp la data de 12.12.2005 și a intabulat dreptul de proprietate asupra acestuia la data de 04.01.2006, operațiune care nu ar fi fost posibilă dacă existau suprapuneri, coordonatele din anul 2005 fiind respectate.

Reclamanta-pârâtă a mai menționat că proprietarul poartă răspunderea pentru indicarea limitelor proprietății la momentul întocmirii lucrărilor de cadastru, iar faptul că executantul documentației cadastrale a respectat actele de proprietate ale părților nu poate duce la concluzia că trebuie stabilită linia de hotar conform documentației cadastrale din 2005.

Prin cererea reconvențională pârâții-reclamanți au solicitat de fapt să se constate că au edificat construcția în interiorul limitelor proprietății, o astfel de cerere neputând fi primită, fiind inadmisibilă. Astfel, stabilirea liniei de hotar se poate realiza doar în conformitate cu coordonatele cadastrale avizate și comunicate de OCPI Ilfov și nu cu documentația cadastrală întocmită de pârâții-reclamanți prin inginerul angajat și plătit, la nivelul anului 2005.

În drept au fost invocate art. 24 alin.1  din Ordinul 634/2006, art. 61 din Legea nr. 7/1996, art. 584 și 560 din Noul C.civ., art. 33, 34, 35 și 36 din Ordinul 700/09.07.2014.

La termenul din 09.10.2014 instanța a constatat că întâmpinarea și cererea reconvențională au fost depuse în termen.

La termenul din 23.10.2014 instanța a respins excepția netimbrării invocată de reclamanta-pârâtă, ca neîntemeiată, și a încuviințat pentru ambele părți proba cu înscrisuri, proba cu interogatoriu, proba testimonială și proba tehnică în specialitatea topografie. De asemenea, pentru reclamanta-pârâtă instanța a încuviințat și proba cu expertiza tehnică în specialitatea evaluarea proprietății imobiliare.

Expertul MON a depus raportul de expertiză topografică, neavizat de OCPI Ilfov, la data de 18.03.2015 (filele 211-235), iar expertul PE a depus raportul de expertiză în specialiatea evaluarea proprietății imobiliare la data de 20.04.2015 (filele 242-246).

Ambele părți au depus concluzii scrise.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reține următoarele:

Potrivit art. 6, alin. 2 şi 3 din Noul Cod Civil, această reglementare nu se aplică  actelor şi faptelor încheiate sau, după caz, produse ori săvârşite înainte de intrarea sa în vigoare (respectiv 01.10.2011). Având în vedere faptul că obiectul acţiunii se referă la acte și fapte juridice produse înainte de intrarea Noului Cod Civil în vigoare, instanţa constată că în cauză se aplică prevederile Codului Civil din 1864.

În fapt, potrivit contractului de vânzare autentificat sub nr. 1150/01.06.2005 de către BNP DA (filele 42,43 vol. I), pârâții-reclamanți au devenit proprietarii terenului de 580,05 mp situat în  …... Ilfov, tarla 31, parcela 881, intabulat în CF nr. 51048 a loc. …, nr. cadastral 1263/4. Prin încheierea de carte funciară nr. 32279/17.06.2005 (fila 44 vol. I) OCPI Ilfov a dispus înscrierea dreptului de proprietate cu privire la imobilul menționat, în CF nr. 835.

Conform contractului autentificat sub nr. 2485/12.12.2005 de către BNP DA (filele 17,18 vol.I), reclamanta-pârâtă a achiziționat în 12.12.2005 imobilul teren de 500,10 mp situat în …., jud. Ilfov, tarla 31, parcela 881, intabulat în CF nr. 1174 a loc. …., nr. cadastral 1263/5/2/1, și cota de 37,55 mp din terenul cu nr. cadastral 1263/6 ce reprezintă drum de acces.

În drept, potrivit art. 480 din Vechiul C.civ. “proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi a dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însă în limitele determinate de lege.”

Art. 584 Vechiul C.civ. prevede că “orice proprietar poate îndatora pe vecinul său la grăniţuirea proprietăţii lipită cu a sa; cheltuielile grăniţuirii se vor face pe jumătate”. Textul enunţat consacră un drept subiectiv real şi o obligaţie corelativă de a face, ambele cu caracter de reciprocitate, create de vecinătate, în temeiul cărora proprietarul sau orice persoană care are un drept real asupra unui fond limitrof poate pretinde vecinului său fixarea liniei comune de hotar ce separă fondurile învecinate respective şi marcarea acestuia prin semne materiale.

Aşadar, calitatea de parte într-o acţiune având ca obiect grăniţuirea unor imobile învecinate nu o pot avea decât proprietarii sau titularii unui alt drept real asupra acelor imobile între care se solicită a se stabili linia de hotar.

Din raportul de expertiză tehnică în specialitatea topografie întocmit de domnul inginer MON (filele 211-235 vol. I), reiese că numărul cadastral 1263/4 (terenul pârâților-reclamanți) a fost rectificat în baza cererii nr. 55304/12.10.2005, ulterior momentului achiziționării terenului de către pârâții-reclamanți și anterior momentului achiziționării terenului de către reclamanta-pârâtă.

Conform suplimentului la raportul de expertiză topografică (filele 36-48 vol. II) nr. cadastral 1263 a fost împărțit în 7 loturi, la data efectuării dezmembrării  neexistând suprapuneri. Ulterior, nr. cadastral 1263/5 a fost dezmembrat în loturile 1263/5/1 și 1263/5/2, iar nr. cadastral 1263/5/2 a fost dezmambrat în 6 loturi. Coordonatele nr. cadastral 1263/4 (terenul pârâților), la data vânzării - 01.06.2005, nu se suprapuneau peste coordonatele nr. cadastral 1263/5/2 cu care se învecina. Astfel, au existat neconcordanțe între coordonatele pe conturul nr. cadastral 1263/5/2 și coordonatele pe conturul dezmembrămintelor acestuia în sensul că dezmembrarea în loturile 1263/5/2/1, 1263/5/2/2, 1263/5/2/3, 1263/5/2/4, 1263/5/2/5, 1263/5/2/6 nu s-a realizat în interiorul conturului nr. cadastral 1263/5/2. Prin această eroare, toate dezmembrămintele numărului cadastral 1263/5/2 au fost deplasate spre vest, rezultând suprapunerea cu nr. cadastral 1263/4 (terenul pârâților-reclamanți).

Aceste concluzii se coroborează cu declarațiile martorilor AV și AM (filele 184, 185), conform cărora în luna octombrie 2005 (după ce pârâții-reclamanți au achiziționat terenul cu nr. cadastral 1263/4) au solicitat OCPI Ilfov să rectifice cadastrul pentru restul terenului rămas în proprietate. Instanța reține că prin această rectificare (înregistrată la OCPI Ilfov sub nr. 55304/12.10.2005) AV a solicitat rectificarea și a nr. cadastral 1263/4, deși nu mai era în proprietatea sa, creând în acest mod suprapunerea de teren în discuție.

O altă concluzie a expertului a fost că numărul cadastral 1263/4 (terenul pârâților-reclamanți) are în prezent aceleași coordonate ca cele existente la data încheierii contractului de vânzare autentificat sub nr. 1150/01.06.2005 de către BNP DA.

Acţiunea în revendicare este acea acţiune reală prin care reclamantul cere instanţei de judecată să i se recunoască dreptul de proprietate asupra unui bun determinat şi, pe cale de consecinţă, să-l oblige pe pârât la restituirea posesiei bunului. Cu alte cuvinte, este acţiunea proprietarului neposesor împotriva posesorului neproprietar.

Pentru acţiunea în revendicare condiţia specifică este identificarea neproprietarului posesor, ceea ce în prezenta cauză reclamanta-pârâtă nu a realizat, deoarece terenul de 87,36 mp la care face referire se află în lotul pârâților-reclamanți de 580,05 mp.

Instanța constată că ambele părți au titluri de proprietate valabile care emană de la aceeași autori, iar pârâții-reclamanți și-au înscris dreptul de proprietate cu privire la terenul de 580,05 mp în CF nr. 835 a loc. ….., la data de 17.06.2005 (așa cum reiese din încheierea de carte funciară nr. 32279/17.06.2005 - fila 44 vol. I), înaintea reclamantei-pârâte (care a achiziționat terenul de 500,10 mp cu nr. cadastral 1263/5/2/1 la data de 12.12.2005). Prin urmare, la data la care reclamanta-pârâtă a achiziționat terenul de 500,10 mp, dreptul de proprietate al pârâților-reclamanți (așa cum este amplasat și în prezent) era opozabil acesteia prin înscrierea în Cartea Funciară.

În cauza de față, luând în considerare aspectele enunțate, instanța va acorda preferință titlului de proprietate deținut de pârâții-reclamanți, fapt pentru care va respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. De asemenea, instanța va admite cererea reconvențională și va stabili ca linie de hotar care desparte proprietatea reclamantei de cea a pârâților, conform amplasamentului intabulat în anul 2005, la momentul dobândirii imobilului prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1150/01.06.2005.

În considerarea culpei procesuale a reclamantei-pârâtei în declanşarea litigiului de faţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 453 din Codul de procedură civilă, instanţa, respingând cererea de chemare în judecată și admițând cererea reconvențională, va obliga reclamanta-pârâtă la plata către pârâții-reclamanţi a cheltuielilor de judecată în cuantum total de 1333 lei, din care 100 lei taxă judiciară de timbru (fila 78 vol I) și 1233 lei cu titlu de onorariu expert (fila 134 vol I, fila 6 vol. II).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta MEC, cu domiciliul în …., în contradictoriu cu pârâţii CC şi CN, ambii domiciliaţi în ……, ca neîntemeiată.

Admite cererea reconvenţională.

Stabileşte ca linie de hotar care desparte proprietatea reclamantei-pârâte de cea a pârâţilor-reclamanţi, linia de hotar conform amplasamentului terenului cu nr. cadastral 1263/4 intabulat prin încheierea de carte funciară nr. 32279/17.06.2005, la momentul dobândirii imobilului prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1150/01.06.2005.

Obligă reclamanta-pârâtă la plata către pârâţii-reclamanţi a cheltuielilor de judecată în cuantum total de 1333 lei, din care 100 lei taxă judiciară de timbru şi 1233 lei cu titlu de onorariu expert.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.12.2015.

PREŞEDINTEGREFIER