Cerere stabilire sumă totală datorată statului cu titlu de amendă civilă stabilită prin încheierea definitivă şi irevocabilă se către instanţa de judecată cu revendicare şi stabilire linie de hotar.

Sentinţă civilă 2287/2013 din 12.09.2013


Deliberând, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Paşcani sub nr. …, reclamanţii G.V. şi G.E. au chemat în judecată pe pârâţii N.C. şi N.R., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se să fixeze suma totală datorată statului cu titlu de amendă civilă, stabilită prin încheierea definitivă şi irevocabilă nr. .…. a Judecătoriei Paşcani, să fie obligaţi pârâţii la plata daunelor în sumă de 5000 lei, să amplaseze gardul pe linia de hotar conform sentinţei civile nr. …… dată de Judecătoria Paşcani, ridicându-1 pe cel construit ilegal pe alt amplasament decât cel stabilit prin sentinţă şi să fie obligaţi pârâţii să le lase în deplină proprietate şi posesie suprafaţa de teren de 20 mp.

Cererea a fost legal taxată.

În motivarea acesteia, în fapt, reclamanţii arată sunt vecini cu pârâţii, iar prin sentinţa civilă nr. ……, definitivă şi irevocabilă, au fost obligaţi pârâţii să le lase în deplină proprietate şi liniştită posesie terenul în suprafaţă de 32 mp, s-a stabilit şi linia de hotar ce separă proprietăţile lor, potrivit raportului de expertiză întocmit de expertul D., au fost obligaţi pârâţii să zidească fereastra ce le permitea vederea către proprietatea lor, dar, totodată, să ia şi măsuri pentru a împiedica scurgerea apelor de pe acoperişul construcţiilor pe terenul lor, în sensul scurtării streşinii, realizării unor sisteme de jgheaburi, cu diametrul de 10 cm, montate la o distanţă de 5 cm de la marginea exterioară a acesteia până la linia de hotar. Sentinţa este definitivă, irevocabilă, învestită cu formulă executorie, iar la 27.02.2008 a fost pusă în executare de executorul judecătoresc, în sensul stabilirii liniei de hotar şi a revendicării suprafeţei de 32 mp, însă cu privire la obligaţia de a face şi-au luat angajamentul să respecte dispoziţiile sentinţei civile, lucru pe care nu l-au făcut, aşa încât, prin încheierea nr. ……, definitivă şi irevocabilă prin decizia civilă nr. ……, s-a dispus amendarea pârâţilor cu câte 20 lei/zi întârziere, începând cu data pronunţării deciziei, respectiv 04.03.2011 şi până la executarea obligaţiilor stabilite în sarcina lor prin sentinţa civilă nr. ……..

Se mai arată de reclamanţi că nici până în prezent nu s-au respectat dispoziţiile sentinţei menţionate, ba, mai mult decât atât, pârâţii au construit un gard ce ar fi trebuit amplasat pe linia de hotar, aşa cum rezultă din sentinţa nr. ……, intrând în proprietatea lor, a reclamanţilor cu 30 cm în partea din faţă, apoi 1 m în partea din spate şi tot aşa până la limita pârâului, unde se termină proprietatea lor şi a pârâţilor. Prin noua acţiune, din aprilie 2010, pârâţii au intrat în proprietatea lor cu 20 mp. Dat fiind faptul că nu au luat măsurile de împiedicare a scurgerii apelor, au provocat distrugeri pe proprietatea lor, doi pereţi din interiorul casei fiind distruşi într-o cameră, de asemenea tencuiala este distrusă pe exterior şi pe interior încât sunt prejudiciaţi, distrugerile provocate imobilului proprietatea lor fiind de 5000 lei. Pentru că  pârâţii nu au plătit amenda, se impune a se stabili şi suma totală cu titlu de amendă, dar şi să fie obligaţi să amplaseze gardul corect pe linia de hotar, si să îi despăgubească şi să le lase terenul în proprietate şi posesie.

În drept au fost invocate disp. art. 580 ind. 3 Cod procedură civilă, art. 1528 Cod civil.

La cerere au fost ataşate, în copie, încheierea nr. ….. dată de Judecătoria Paşcani, sentinţa civilă nr. …… dată de Judecătoria Paşcani, proces verbal întocmit de executorul judecătoresc la data de 27.02.2008 în dosarul de executare nr. ….., rapoarte de expertiză tehnică judiciară întocmite în specialitatea topografie în dosarul nr. ….. al Judecătoriei Paşcani, .

Pârâţii N.C. şi N.R. au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea cererii promovate de reclamanţi ca neîntemeiată.

În întâmpinare se arată că în ceea ce priveşte capătul de cerere privind fixarea sumei cu titlu de amendă civilă, ei şi-au îndeplinit în totalitate obligaţiile prevăzute în titlul executoriu, respectiv sentinţa civilă nr. ……. dată de Judecătoria Paşcani, terenul în suprafaţă de 32 mp fiind predat aşa cum a fost delimitat în raportul de expertiză, gardul a fost mutat pe linia de hotar aşa cum este precizat în titlul executoriu, a fost zidită fereastra ce dădea înspre proprietatea reclamanţilor, au scurtat streaşina conform celor menţionate în raportul de expertiză. Construcţia de pe proprietatea reclamanţilor depăşeşte limita de hotar, apele pluviale scurgându-se pe proprietate lor şi pe pereţii casei lor, de asemenea aceştia înălţând cu pământ o parte din terenul proprietatea lor, ceea ce le provoacă daune, iar sistemul de jgheaburi pe care îl au construit reclamanţii la construcţia proprietatea lor este degradat şi deteriorat, astfel încât o parte din apă se scurge pe pereţii construcţiei proprietatea lor. Prin fapta lor, ei pârâţii, nu au cauzat reclamanţilor nici un prejudiciu şi nu datorează acestora nici un fel de despăgubiri.

Pârâta N.R. a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a sa în ceea ce priveşte capătul de cerere având ca obiect revendicarea suprafeţei de 20 mp teren, arătând că prin contractul de donaţie autentificat sub nr. ….. a vândut soţilor N.C. şi N.R. dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 1000 mp care învecinează cu terenul proprietatea reclamanţilor şi nu are în posesie şi folosinţă nici terenul şi nici construcţiile ce se învecinează co reclamanţii.

În drept au fost invocate disp. art. 115 c.proc.civ.

În dovedirea cererii reclamanţii au înţeles să se folosească de proba cu înscrisuri, cu interogatoriu, de proba testimonială cu martorii A.M. şi Ş.D. şi de proba expertiză topografică şi expertiză în specialitatea construcţii civile, probele fiind încuviinţate şi administrate în proces.

Pârâţii au înţeles să se folosească de proba cu înscrisuri, cu interogatoriu şi de proba testimonială, fiind audiaţi la cererea sa martorii V.C. şi P.C.F.

Analizând cu prioritate, în temeiul art. 137 alin. 1 c.proc.civ., excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâta N.R., instanţa constată că acestea este neîntemeiată, pentru considerentele de mai jos:

Pârâta a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a sa arătând că a înstrăinat terenul ce se învecina cu proprietatea pârâţilor, depunând la dosar contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ……., însă instanţa constată că această împrejurare nu are nicio relevanţă asupra calităţii procesuale, acţiunea în revendicare fiind promovată strict împotriva posesorului neproprietar şi nelegitim, şi nu împotriva unor anume persoane ce figurează într-un act de proprietate. În condiţiile în care reclamanţii au indicat-o pe pârâtă ca fiind persoana care le ocupă terenul, aceasta are calitate procesuală pasivă în cauză, indiferent dacă în eventualitatea ocupării, ar deţine teren din proprietatea reclamanţilor în baza unui titlu sau nu, sau, mai exact, are sau nu teren în vecinătatea proprietăţii reclamanţilor. 

Faţă de cele expuse, instanţa constatând, neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale active invocată de pârâta N.R., urmează a o respinge.

Pe fondul cauzei, din analiza actelor şi lucrărilor dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. ……. dată de Judecătoria Paşcani, irevocabilă, pârâţii N.C. şi N.R. au fost obligaţi să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 32 mp teren, a fost delimitată linia de hotar dintre proprietăţile părţilor, s-a dispus obligarea pârâţilor să zidească fereastra ce le permite vederea către proprietatea reclamanţilor şi să ia măsuri pentru a împiedica scurgerea apelor de pe acoperişul construcţiei lor pe terenul reclamanţilor, constând în scurtarea streşinii şi realizarea la nivelul acesteia a unui sistem de jgheaburi cu diametrul de 10 cm, montate la o distanţă de minim 5 cm de la marginea exterioară a acestuia până la linia de hotar. 

Prin procesul verbal întocmit de executorul judecătoresc C.V. la data de 27.02.2008 în dosarul de executare nr. ……. a fost executată sentinţa civilă nr. …….. în ceea ce priveşte punerea în posesie cu suprafaţa de 32 mp teren şi a fost delimitată linia de hotar, fiind plantaţi ţăruşi. Totodată prin acelaşi proces verbal s-a constatat că pârâţii nu şi-au îndeplinit obligaţia de zidire a ferestrei şi de modificare a acoperişului.

Ca urmare a neexecutării obligaţiei de a face de către pârâţii, prin încheierea nr. …….. dată de Judecătoria Paşcani, irevocabilă prin decizia civilă nr. ………. dată de Tribunalul Iaşi, aceştia au fost obligaţi să plătească o amendă statului în sumă de 20 lei/zi de întârziere până la îndeplinirea obligaţiilor.

Din probele administrate în cauză, respectiv declaraţiile martorilor audiaţi şi raportul de expertiză întocmit în cauză în specialitatea construcţii civile rezultă că pârâţi au zidit fereastra le permite vederea către proprietatea reclamanţilor şi au luat măsuri pentru a împiedica scurgerea apelor de pe acoperişul construcţiei lor pe terenul reclamanţilor, efectuând lucrările indicate în titlul executoriu, însă abia în luna august 2012 au început lucrările şi s-au finalizat în luna septembrie 2013. De menţionat faptul că nu prezintă relevanţă aspectul exterior al peretelui zidit, această împrejurare depăşind cele menţionate în titlul executoriu, importanţă fiind lipsa accesului vederii înspre proprietatea reclamanţilor.

Din raportul de expertiză întocmit în cauză în specialitatea construcţii civile rezultă că dată fiind efectuarea cu întârziere acestor lucrări de modificare a acoperişului de către pârâţi, apele pluviale nu s-au putut evacua în mod corespunzător, apa din precipitaţii s-a ridicat prin capilarele anexei care au dus la apariţia de mucegaiuri şi umezirea pe o porţiune din pardoseala de duşumea din lemn, cauzându-se astfel daune pârâţilor, cu menţiunea că la crearea acestui prejudiciu a contribuit şi faptul că s-a scurs şi apa de pe acoperişul reclamanţilor, streaşina construcţiei acestora neavând nici jgheab şi nici burlan înspre proprietatea pârâţilor. Valoarea prejudiciului suferit ca urmare a infiltraţiei apei la construcţia reclamanţilor este de 145,02 lei cum rezultă din raportul de expertiză întocmit în cauză în specialitatea construcţii civile (valoarea ocazionată de efectuarea lucrărilor de reparaţii), însă instanţa va constata că se poate reţine culpa pârâţilor doar pentru 50% din valoarea acestui prejudiciu, în condiţiile în care, cum s-a arătat şi scurgerile de apă de pe acoperişul reclamanţilor a contribuit la producerea prejudiciului, şi dat fiind că nu se poate stabili o culpă mai mare din partea uneia din părţi, pe bază de prezumţii se va stabili că aceasta este egală.

Din probele administrate în cauză nu rezultă însă ca pârâţii să ocupe vre-o suprafaţă teren din proprietatea reclamanţilor, din raportul de expertiză întocmit în cauză de expertul topograf, rezultând în mod clar că pârâţii nu ocupă teren din proprietatea reclamanţilor,  ci dimpotrivă pârâţii ca urmare a amplasării gardului au lăsat din proprietatea lor suprafaţa de 20 mp în folosinţa reclamanţilor, de unde rezultă că este neîntemeiată atât acţiunea în revendicare, cât şi acţiunea având ca obiect ridicarea gardului construit, acesta fiind edificat de pârâţi, cum s-a arătat, cu respectarea dispozitivului titlului executoriu, ba mai mult au lăsat teren din proprietatea lor în folosinţa reclamanţilor, ca urmare a amplasării gardului respectiv.

În raport de cele expuse, dat fiind că pârâţii dat fiind că şi-au îndeplinit cu întârziere obligaţiile din titlul executoriu, în raport de disp. art. 580, ind. 3, alin. 2 cod procedură civilă, dat fiind că a trecut termenul de 6 luni prevăzut de lege,, instanţa va stabili suma totală datorată statului de către aceştia în baza încheierii nr. ……… dată de Judecătoria Paşcani, definitivă şi irevocabilă prin decizia civilă nr. …….. dată de Tribunalul Iaşi la suma de 10920 lei, luând în calcul numărul de zile de la data devenirii irevocabile a încheierii respectiv şi până la data de 01 septembrie 2012 când pârâţii au terminat efectuarea lucrărilor. Se are în vedere finalizarea lucrărilor întrucât în caz contrar, dacă s-ar lua în calcul data începerii acestora, termenul ar fi lăsat la latitudinea debitorilor, care ar putea tergiversa efectuarea lucrărilor şi nu s-ar mai atinge scopul urmărit de legiuitor, acela ca debitorul să execute obligaţia de a face, iar de altă parte, în lipsa unei date concrete a finalizării lucrărilor, ce nu poate fi stabilită cu exactitate, se ia în considerare începutul lunii, în virtutea principiului potrivit căruia îndoiala profită debitorului.

Dat fiind că potrivit disp. art. art. 998-999 C.civ. orice faptă a omului, care cauzează altuia un prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara, fiind responsabil nu numai de prejudiciul cauzat cu intenţie, dar şi pentru cel produs din culpa sa, instanţa va dispune obligarea pârâţilor la plata către reclamanţi a sumei de 72,51 lei cu titlu de despăgubiri, reprezentând jumătate din valoarea reparaţiilor ce trebuie efectuate la construcţia acestora ca urmare a infiltraţiilor de apă.

În ceea ce priveşte capetele de cerere ale acţiunii reclamanţilor având ca obiect având ca obiect obligaţia de a face (ridicare gard şi amplasare pe linia de hotar) şi revendicare, dat fiind că potrivit disp art. 1169 c. civ.  cel ce face o propunere înaintea judecaţii trebuie sa o dovedească, instanţa constatând că sunt neîntemeiate, urmează a le respinge.

În baza disp. art. disp. art. 580, ind. 3, alin. 4 cod procedură civilă prezenta se va comunica organelor fiscale competente în vederea executării silite, potrivit Codului de procedură fiscală.

Văzând şi dispoziţiile art. 274 C.proc.civ.;