Divort cu minori

Sentinţă civilă 370 din 05.05.2009


Dosar nr. 41/316/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÎRGU BUJOR

JUD. GALAŢI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 370

ŞEDINŢA PUBLICĂ din 5.05.2009

La ordine fiind soluţionarea cauzei civile pentru divorţ formulată de reclamanta B L în

contradictoriu cu pârâtul B N.

La apelul nominal au răspuns reclamanta asistată de avocat D D, pârâtul asistat  de avocat

N M şi martora P C, lipsă fiind reprezentantul autorităţii tutelare.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referat cauzei, după care : 

S-a audiat martora PC, sub prestare de jurământ, declaraţia acesteia fiind consemnată şi

ataşată la dosarul cauzei.

Apărătorul reclamantei depune la dosar factura poştală nr. 2916713 din 15.04.2009  şi

confirmarea de primire a mandatului poştal prin care face dovada că reclamanta a trimis o sumă de bani

pârâtului.

Având pe rând cuvântul, apărătorii părţilor arată că nu mai au alte cereri de formulat şi

solicită acordarea cuvântului pe fond.

Nemaifiind cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă

cuvântul pe fond.

Apărătorul reclamantei, solicită desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a

pârâtului,revenirea reclamantei la numele avut anterior căsătoriei, încredinţarea celor doi copii minori

reclamantei, cu obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere pentru minori, fără cheltuieli de

judecată. Solicită încredinţarea minorilor ţinând cont de declaraţiile celor doi martori audiaţi în cauză,

caracterizările din care rezultă atitudinea maternă a reclamantei, plângerea penală  formulată împotriva

pârâtului de numitul P D-I pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare şi decizia nr. 2633 din 6.12.1991 a

Curţii Supreme de Justiţie privind încredinţarea minorilor ţinându-se cont de interesul  copilului.Depune la

dosar un set de acte fără opis şi solicită respingerea cererii reconvenţionale, fără cheltuieli de judecată.

Apărătorul pârâtului solicită instanţei să constate că apărătorul reclamantei a depus acte

după acordarea cuvântului pe fond.

Instanţa constată că apărătorul reclamantei, avocat D D, a depus acte după acordarea

cuvântului pe fond.

Apărătorul pârâtului, solicită respingerea cererii principale şi admiterea cererii

reconvenţionale, revenirea reclamantei la numele avut anterior căsătoriei, încredinţarea celor doi copii

minori pârâtului şi obligarea  reclamantei  la plata unei pensii de întreţinere pentru minori, fără cheltuieli de

judecată. Consideră că din întregul material administrat în cauză, soluţia care se poate pronunţa este de

respingere ca nefondată a acţiunii reclamantei deoarece rezultă o culpă  majoră a acesteia în destrămarea 

căsătoriei. Singura probă  este declaraţia martorei N E care are caracter singular. Pârâtul este descris în

comunitate cu un comportament  normal, lucrează la V. Cu privire la capătul de cerere privind încredinţarea

minorilor, urmează ca instanţa să  aibă în vedere interesul superior al  minorilor. Arată că  este esenţial în

cauză procesul verbal  întocmit de Postul de Poliţie Jorăşti din care rezultă  atitudinea  mamei

dezinteresată de copii şi faptul că este consumatoare de băuturi alcoolice. Martorii pârâtului au arătat

stadiul de degradare al locuinţei şi faptul că reclamanta îi închidea pe copii şi îi lăsa  în casă

singuri.Declaraţiile martorilor se coroborează cu actele emanate de la poliţie. Apreciază că tatăl poate

asigura  un echilibru moral pentru copii. Poliţia Jorăşti prin procesul verbal de constatare încheiat, a pus în

vedere pârâtului să întrerupă legătura cu familia şi acesta pentru a preîntâmpina o stare conflictuală, a

aşteptat  să se soluţioneze această cauză.

Apărătorul reclamantei,  în replică,  arată că prin procesul verbal încheiat, Postul de Poliţie

Jorăşti a atras  atenţia pârâtului să nu comită acte de violenţă la adresa soţiei şi a copiilor, nu să nu mai ia

legătura cu copii. Solicită să se ţină cont de referatul de anchetă socială  efectuat de autoritatea tutelară din

care rezultă ataşamentul reclamantei faţă de minori.

I N ST A N Ţ A

Asupra acţiunii civile de faţă.

Prin cererea înregistrată sub nr. 41/316/2009 din 9.01.2009 reclamanta B L a solicitat în

contradictoriu cu pârâtul B N desfacerea  căsătoriei din culpa pârâtului şi încredinţarea spre creştere şi

educare a minorilor C-C şi C A.

În motivare, arată că neînţelegerile au început deoarece pârâtul consumă frecvent  mari

cantităţi de alcool, din acest motiv jignind-o mereu  şi dând-o afară din casă împreună cu cei doi

minori.Deşi este angajat, nu a contribuit cu nimic la cheltuielile gospodăriei.

În dovedirea acţiunii, reclamanta a propus proba cu acte,  martori şi anchetă socială.

Pârâtul a depus cerere reconvenţională prin care a solicitat desfacerea căsătoriei din vina

reclamantei-pârâte şi încredinţarea spre creştere şi educare a minorilor către acesta. În motivare, arată că

reclamanta a manifestat de la început o atitudine dezinteresată faţă de familie, fiind  total neglijentă faţă de

îngrijirea copiilor  şi asigurarea unui cămin ordonat şi curat.

În susţinerea cererii, pârâtul –reconvenient a propus proba cu acte şi martori.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa constată că reclamanta a făcut dovada 

motivelor temeinice de divorţ, iar destrămarea relaţiilor de familie s-a produs  din vina ambelor părţi. Din

declaraţiile martorilor rezultă fără echivoc  faptul că ambii soţi poarta vina pentru vătămarea gravă  şi

iremediabilă a relaţiilor de familie.

Astfel pârâtul consumă alcool şi de la despărţirea în fapt nu a contribuit la creşterea şi

educarea minorilor iar copii au fost  şi sunt permanent în grija  mamei lor, reclamanta.

Rezultă de asemenea, că nici unul din soţi nu a făcut demersuri pentru îmbunătăţirea

relaţiilor de familie.

Pentru aceste considerente, în baza art. 38 al.1 şi art. 617 al.1 C. pr. civ., instanţa, va

admite în parte acţiunea principală şi cererea reconvenţională, în sensul că va constata vina ambelor părţi.

Instanţa constată că este în interesul minorilor B C-C în vârstă de 4 ani şi 8 luni şi B C-A în

vârstă de 2 ani şi 11 luni să fie încredinţaţi către reclamantă, mama lor, în grija căreia sunt de la naştere şi

de care nu s-au despărţit niciodată până în prezent.

Din probele administrate  rezultă fără echivoc că minorii sunt ataşaţi de mama lor, că sunt

în grija acesteia de la naştere, că reclamanta o duce pe fetiţă la grădiniţă, iar pârâtul nu s-a implicat în

îngrijirea şi educarea minorilor, fiind mai mult plecat.

Îndeplinirea obligaţiilor  patrimoniale s-a făcut de ambii soţi, fiecare cu mijloacele sale, iar

obligaţiile efective faţă de minori au fost îndeplinite în cea mai mare măsură de mama lor.

Pentru aceste considerente, în baza art. 42 C.fam., instanţa va admite capătul de cerere

privind încredinţarea  spre creştere şi educare a minorilor către reclamantă.

În baza art. 40 al. 3 C.fam. va dispune ca reclamanta să poarte numele avut anterior

căsătoriei.

În baza art. 42 al. 3 şi art. 94 C.fam va dispune ca pârâtul să plătească celor doi minori o

contribuţie de întreţinere în cuantumul legal.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte acţiunea civilă de divorţ înregistrată sub nr. 41/316/2009 din 9.01.2009

formulată de reclamanta B L domiciliată în com. Jorăşti, jud. Galaţi, în contradictoriu cu pârâtul B N

domiciliat în com. Jorăşti, sat Zărneşti, jud. Galaţi.

Admite  în parte cererea reconvenţională formulată de pârâtul B N.

Desface căsătoria încheiată între părţi sub nr. 2/16.05.2004 la Primăria comunei Jorăşti din

culpa ambelor părţi.

Încredinţează spre creştere şi educare pe minorii B C-C  născută la 18.09.2004 şi B C-A,

născut la 2.06.2006 către reclamantă.

Obligă pârâtul la plata unei contribuţii de întreţinere către cei doi minori B C-C şi B C-A în

cuantum de 1/3 din venitul său lunar net, începând cu data introducerii acţiunii şi până la majoratul fiecărui

minor.

Reclamanta va purta numele avut anterior căsătoriei cel de „N”.

Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 5.05.2009.

C.I.B./N.D.

5 ex./12.05.2009

Com. 2 ex./13.05.2009

3

Domenii speta