Modificare titlu

Sentinţă civilă 713 din 05.03.2010


R O M Â N I ACod operator 3924

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

Dosar nr. … modificare titlu

Sentinţa civilă nr. 713

Şedinţa publică din 05 martie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE …

Grefier …

Pe rol fiind soluţionarea acţiunii pentru modificare titlu proprietate formulată de reclamantul …, domiciliat în …, în contradictoriu cu pârâta Comisia locală de fond funciar Tg-Cărbuneşti, cu sediul în Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică s-a prezentat reclamantul, lipsă fiind intimata..

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, s-a constatat cauza în stare de judecată şi  s-a acordat cuvântul în fond.

Reclamantul a solicitat admiterea acţiunii.

J U D E C Ă T O R I  A

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. …, reclamantul … a solicitat,  în contradictoriu cu pârâta Comisia locală de fond funciar Tg-Cărbuneşti, modificarea titlului de proprietate nr. 259/06.02.2004.

În motivarea acţiunii a arătat că au fost înscrise date incorecte, prin raportul de expertiză efectuat fiind stabilite cu exactitate suprafeţele din teren..

Nu a fost indicat temeiul în drept al acţiunii.

În dovedirea acţiunii, reclamantul s-a folosit de proba cu înscrisuri, depunând in copie  la dosar titlul de proprietate nr. 259/06.02.2004, raport de expertiză extrajudiciară.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin titlul de proprietate nr. 259/06.02.2004 reclamantului i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru terenul cu vegetaţie forestieră în suprafaţă totală de 1,1550 ha situat pe raza localităţii Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj, în calitate de moştenitor al autoarei …

Din raportul de expertiză extrajudiciară depus de reclamant în copie la dosar şi care are aceeaşi valoare probantă ca şi expertiza ordonată de instanţă, conform art. 4 alin. 5 titlul XIII din Legea nr. 247/2005, rezultă că la amplasamentul cadastral forestier al terenurilor în suprafaţă de 0, 0550 ha situate în tarlaua 90, parcelele 15 şi 156 s-a trecut eronat UA 147, corect fiind UA 149.

Date fiind aceste erori, actul final emis în procedura reconstituirii proprietăţii, respectiv titlul de proprietate nu-şi atinge scopul pentru care a fost emis, necesitând astfel modificarea, în acest sens legiuitorul prevăzând în art.58 din Legea nr.18/1991, posibilitatea modificării titlului.

Pentru considerentele expuse, instanţa constată întemeiată acţiunea reclamantului, şi, în temeiul art. 58 din Legea nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, va admite acţiunea şi va dispune modificarea titlului de proprietate nr. 259/06.02.2004 în sensul că la terenurile în suprafaţă de 0, 0550 ha situate în tarlaua 90, parcelele 15 şi 156 se va trece UA 149 în loc de 147.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de reclamantul …, domiciliat în oraş Tg-Cărbuneşti, sat Ştefăneşti, judeţul Gorj, în contradictoriu cu pârâta Comisia locală de fond funciar Tg-Cărbuneşti, cu sediul în Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj.

Dispune modificarea titlului de proprietate nr. 259/06.02.2004 în sensul că la terenurile în suprafaţă de 0,0550 ha situate în tarlaua 90, parcelele 15 şi 156 se va trece UA 149 în loc de 147.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.03.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

 

Red.Tehn. CV

4 ex/ 12.03.2010

Domenii speta