Majorare pensie

Sentinţă civilă 692 din 04.03.2010


R O M Â N I ACod operator 3924

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

Dosar nr. …

Sentinţa civilă nr. 692

Şedinţa publică din 04 martie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE …

Grefier …

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile formulată de reclamantul …, domiciliat în loc. Tg-Cărbuneşti, sat Pojogeni, judeţ Gorj, împotriva pârâtei …, domiciliată în …, în contradictoriu cu autoritatea tutelară Consiliul Local Tg-Cărbuneşti, având ca obiect majorare pensie întreţinere.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  părţile au lipsit, reclamantul fiind reprezentat de avocat ...

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, apărătorul reclamantului a depus la dosarul cauzei chitanţa seria GJ nr. 0000012/25.11.2009 reprezentând dovada achitării onorariului de avocat în cuantum de 400 lei şi a învederat că nu poate indica adresa de la locul de muncă al pârâtei, după care, nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa a acordat cuvântul pe fondul cauzei.

Avocat … pentru reclamant a solicitat admiterea acţiunii, majorarea pensiei de întreţinere stabilită în sarcina pârâtei şi în favoarea minorei … în funcţie de venitul minim pe economie, precum şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu, respectiv onorariul de avocat în cuantum de 400 lei.

I N S T A N Ţ A

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 15.01.2010, sub numărul …, reclamantul …, în numele şi ca reprezentant legal al minorei …, a chemat în judecată pe pârâta …, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună majorarea pensiei de întreţinere la care aceasta a fost obligată prin sentinţa civilă nr. 1743/03.05.2007 pronunţată de  Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.1141/317/2007,  în favoarea  minorei …

În motivarea cererii, a arătat că, în fapt, prin sentinţa mai sus menţionată pârâta a fost obligată să plătească lunar suma de 95 lei,  pensie de întreţinere pentru  minora …, cuantumul pensiei de întreţinere fiind stabilit prin raportare la salariul minim pe economie.

A mai arătat reclamantul că împrejurările care au stat la baza pronunţării sentinţei respective s-au schimbat, în sensul că au crescut nevoile minorei, dar şi veniturile pârâtei, astfel că se impunea promovarea prezentei acţiuni.

În drept şi-a întemeiat  acţiunea pe dispoziţiile. art. 94 alin. 2 din Codul familiei.

În dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosar, în copie, un buletin de schimb valutar, sentinţa civilă nr. 1743/03.05.2007 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr. …

La termenul de judecată din data de 04.03.2010 apărătoarea reclamantului a învederat că nu poate preciza adresa de la locul de muncă al pârâtei şi a solicitat majorarea pensiei de întreţinere raportat la nivelului venitului minim pe economie.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 1743/03.05.2007 pronunţată de  Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.141/317/2007, având  ca obiect reîncredinţare minor, a fost obligată pârâta să  plătească reclamantului suma de 95 lei lunar, în favoarea minorei … cu  titlu de pensie de  întreţinere. 

Potrivit art. 94 alineat 2 din Codul familiei, „Instanţa judecătorească va putea mări obligaţia de întreţinere, după cum se schimbă mijloacele celui care dă întreţinerea sau nevoia celui care o primeşte”.

Aşa cum rezultă din acţiunea reclamantului, acesta solicită majorarea pensiei de  întreţinere  în favoarea minorei  şi  în sarcina  pârâtei  la  venitul minim  actual pe  economie.

Astfel, avându-se în vedere dispoziţiile art. 86 alineat 1 cu referire la art. 107 alineat 1 Codul familiei, ce reglementează obligaţia de întreţinere cu caracter general şi cu caracter special dintre părinţi şi copiii minori, precum şi dispoziţiile art. 97 alineat 1 Codul familiei, potrivit cărora părinţii au aceleaşi drepturi şi îndatoriri faţă de copiii lor minori şi constatând că nevoile actuale ale minorei determinate de vârsta acesteia au crescut, instanţa apreciază drept întemeiată prezenta acţiune privind majorarea pensiei de întreţinere stabilită în sarcina pârâtei.

În consecinţă, instanţa urmează să admită cererea formulată de reclamantul … şi să dispună majorarea pensiei de întreţinere la care a fost obligată pârâta … prin sentinţa civilă nr. … pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în sarcina pârâtei şi în favoarea minorei …, născută la 29.12.2000, de la câte 95 lei lunar, la câte 125 lei lunar, începând cu data de 15.01.2010 şi până la majoratul acesteia, sau intervenirea altei cauze legale de modificare sau stingere a acestei obligaţii.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite acţiunea civilă formulată de reclamantul …, domiciliat în loc. Tg-Cărbuneşti, sat Pojogeni, judeţ Gorj, împotriva pârâtei …, domiciliată în …, în contradictoriu cu autoritatea tutelară Consiliul Local Tg-Cărbuneşti, având ca obiect majorare pensie întreţinere, şi în consecinţă:

Majorează pensia de întreţinere stabilită în sarcina pârâtei … şi în favoarea minorei …, născută la 29.12.2000, de la câte 95 lei lunar, potrivit dispozitivului sentinţei civile 1743/03.05.2007 a acestei instanţe, la câte 125 lei lunar, începând cu data de 15.01.2010 şi până la majoratul acesteia, sau intervenirea altei cauze legale de modificare sau stingere a acestei obligaţii.

 Obligă pârâta la 400 lei cheltuieli judiciare către reclamant.

 Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

 Pronunţată azi , 04.03.2010, în şedinţă publică, la Judecătoria Tg-Cărbuneşti.

Preşedinte,

Grefier,

 

Red. M.M.12 martie 2010/4 ex.

Domenii speta