Contestatia la executare

Sentinţă civilă 1612 din 12.09.2012


Prin contestaţia adresată acestei instanţe la data de 12.02.2013, contestatorul S.A.a formulat contestaţie la executare împotriva executării silite ce face obiectul dosarelor de executare nr.03/E/2013 şi nr.04/E/2013. 

 În motivarea contestaţiei a susţinut că în anul 2008 a încheiat două contracte de Leasing Financiar respectiv nr.23939 şi 23940 din 19.11.2008 cu creditoarea S.C Impuls Leasing România I.F.N S.A prin mandatara S.C Aventis International S.R.L cu sediul în Bucureşti. Obiectul celor două contracte a fost cumpărarea în leasing de către contestator a două autoturisme, marca Dacia Logan şi Renault(Master) 2,5 DCI. Arată că la încheierea celor două contracte a plătit 50 % din valoarea fiecărei maşini iar apoi timp de 3 ani a plătit ratele lunare. Ulterior reprezentanţii creditoarei au ridicat maşinile încheind în acest sens proces verbal de ridicare.

Astfel a fost somat de către Biroul Executorului Judecătoresc  C.C. şi ulterior s-a înfiinţat poprire, pentru suma de 68.103,17 lei potrivit dosarului nr.03/E/2013 şi suma de 48.853,42 lei potrivit dosarului de executare nr.04/E/2013, în favoarea creditorului S.C Impuls Leasing România I.F.N S.A.

În dovedirea contestaţiei a depus la dosar somaţie, adresă de înfiinţare a popririi, proces verbal privind cheltuielile de executare, contract de leasing financiar nr.23939/19.11.2008, act adiţional la contractul de leasing financiar nr.23939/19.11.2008, contract de leasing financiar nr.23940/19.11.2008, act adiţional la contractul de leasing financiar nr.23940/19.11.2008, chitanţa privind dovada achitării taxei de timbru şi timbrul judiciar.

Totodată intimatul S.C Impuls Leasing România IFN SRL a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulate de către contestator şi menţinerea actelor de executare silită efectuate de BEJ C.C. ca fiind legale şi temeinice, cu cheltuieli de judecată.

Motivează că la data de 19.11.2008, între aceasta şi debitorul S.A.s-au încheiat contractele de leasing financiar nr.23940/19.11.2008 şi nr.23939/19.11.2008, având ca obiect finanţarea , în regim de leasing financiar a două autoturisme: unul marca RENAULT MAŞTER 2.5 DCI şi cel de-al doñea marca DACIA AMBIANCE 1.5 DCI, şi transmiterea de către finanţator în favoarea utilizatorului a dreptului de folosinţă asupra acestora.

Cum debitorul nu şi-a onorat obligaţiile de plată, contractele au fost reziliate din culpa exclusivă a acestuia, în temeiul pactului comisoriu de ultim grad prevăzut la art. 12.4. ii) din Condiţiile generale ale leasingului financiar. Astfel au devenit aplicabile dispoziţiile art. 13 din aceleaşi condiţii, respectiv s-a calculat suma datorată cu titlu de clauză penală potrivit prevederilor contractuale.

A anexat la dosar contract de leasing financiar nr.23939/19.11.2008, act adiţional la contractul de leasing financiar nr.23939/19.11.2008, contract de leasing financiar nr.23940/19.11.2008, act adiţional la contractul de leasing financiar nr.23940/19.11.2008, situaţia ratelor de leasing pentru fiecare contract, situaţia facturilor neachitate pentru fiecare contract, calcul de închidere în cazul bunurilor recuperate şi valorificate cu anexele privind calculul penalităţilor pentru fiecare contract, facturi fiscale, împuternicire avocaţială.

Totodată, contestatorul S.A.a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat admiterea contestaţiei şi anularea tuturor formelor de executare silită, arătând că între părţi a existat un contract de leasing, care presupunea plata unor rate conform unei planificări, contracte pe care şi le-a onorat până când din motive financiare nu a mai putut plăti. A adus la cunoştinţa societăţii că nu mai are posibilitatea achitării ratelor iar urmare acestui lucru societatea s-a prezentat la domiciliul său de unde a ridicat cele două autoturisme. A considerat că odată ridicate autoturismele, nu mai are de plată nimic către societate, întrucât pentru perioada în care le-a folosit şi-a achitat obligaţiile. Arată că nu poate fi de acord cu sumele rezultate din vânzarea autoturismelor, sume care sunt foarte mici, comparativ cu starea tehnică a acestora.

Analizând actele şi lucrările dosarului, susţinerile părţilor, instanţa constată şi reţine următoarele :

Potrivit prevederilor art.399 C.proc.civ. obiectul contestaţiei la executare poate fi doar o contestaţie îndreptată împotriva unui act  de executare sau a executării însăşi, precum şi o cerere privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu.

Prin contestaţia la executare formulată, contestatorul solicită anularea formelor de executare emise în dosarele de executare nr.03/E/2013 şi nr.04/E/2013, arătând că în anul 2008 a încheiat două contracte de Leasing Financiar respectiv nr.23939 şi 23940 din 19.11.2008 cu creditoarea S.C Impuls Leasing România I.F.N S.A prin mandatara S.C A. I. S.R.L cu sediul în Bucureşti. Obiectul celor două contracte a fost cumpărarea în leasing de către contestator a două autoturisme, marca Dacia Logan şi Renault(Master) 2,5 DCI. Arată că la încheierea celor două contracte a plătit 50 % din valoarea fiecărei maşini iar apoi timp de 3 ani a plătit ratele lunare. Ulterior reprezentanţii creditoarei au ridicat maşinile încheind în acest sens proces verbal de ridicare.

Astfel a fost somat de către Biroul Executorului Judecătoresc  C.C. şi ulterior s-a înfiinţat poprire, pentru suma de 68.103,17 lei potrivit dosarului nr.03/E/2013 şi suma de 48.853,42 lei potrivit dosarului de executare nr.04/E/2013, în favoarea creditorului S.C Impuls Leasing România I.F.N S.A.

Instanţa reţine că, contestaţia la executare este neîntemeiată pentru următoarele considerente:

Cu privire la creanţa solicitată pe calea executării silite, întrucât debitorul-contestator nu şi-a onorat obligaţiile de plată a intervenit rezilierea contractului din culpa exclusivă a acestuia, ceea ce a atras aplicarea în cazul acesteia a dispoziţiilor art. 13 privind clauza penală datorată de contestatoare în temeiul contractului de leasing.

 Ori un contract de leasing este titlu executoriu pentru toate creanţele care decurg din cuprinsul acestuia, inclusiv pentru clauza penală înscrisă în cuprinsul acestui contract, întrucât, potrivit art. 8 din O.G. nr. 51/1997, „ Contractele de leasing, precum şi garanţiile reale şi personale, constituite în scopul garantării obligaţiilor asumate prin contractul de leasing, constituie titluri executorii". Cum clauza penală este o convenţie accesorie cuprinsă în contract, despre care părţile au avut cunoştinţă încă de la semnarea contractului, este normal şi firesc, în cazul în care a intervenit cazul de reziliere culpabilă care atrage aplicarea clauzei penale să se procedeze la calculul şi valorificarea, pe calea executării silite, a acesteia.

Astfel cum chiar debitorul-contestator arată, rezilierea contractului s-a făcut din culpa sa exclusivă, aceasta neonorându-şi obligaţiile de plată, intimata trebuind să apeleze la serviciile unei societăţi specializate, în vederea recuperării bunurilor ce au făcut obiectul contractelor de leasing, deşi această obligaţie îi este impusă debitorului-contestator prin lege. Mai mult deşi afirmă că ar fi solicitat el însuşi rezilierea contractului de leasing, niciun înscris nu este ataşat spre dovedirea acestui aspect. Dimpotrivă, acesta a subliniat pasivitatea sa cu privire la obligaţiile ce-i incumbă.

În acest context, prin lege i se impune utilizatorului din cadrul unui contract de leasing să-şi execute obligaţiile întocmai cum şi le-a asumat şi în termenele stabilite de comun acord prin contractul de leasing. Astfel, potrivit art. 10 lit. d) din O.G. nr. 51/1997 utilizatorul este obligat „să achite toate sumele datorate conform contractului de leasing - rate de leasing, asigurări, impozite, taxe -, în cuantumul şi la termenele menţionate în contract", ceea ce, în mod evident, debitorul-contestator nu a făcut.

Pentru contractul nr. 23939/19.11.2008, debitul pe care contestatorul îl înregistrează ca urmare a neexecutării obligaţiilor contractuale este în cuantum de 61.476,17 lei reprezentând facturi de rată, RCA, casco, penalităţi, taxe de somaţie, debite rezultate din neexecutarea obligaţiilor contractuale, cheltuieli de recuperare. La această sumă se adaugă onorariul executorului judecătoresc şi cheltuielile de executare silită.

Deşi contestatorul susţine că nu datorează suma solicitată, din înscrisul denumit „calculul de închidere in cazul bunurilor recuperate si valorificate", rezultă clar şi explicit suma pe care acesta trebuie să o achite, sumă care de altfel este calculată potrivit clauzelor cuprinse in Contractul de leasing financiar. Astfel, aplicând dispoziţiile art. 12.4.ii) din contract, intimata a reziliat contractul de leasing financiar. În urma rezilierii contractului de leasing au devenit aplicabile prevederile art.13 din Condiţiile generale de leasing, care se referă la clauza penală prevăzută de părţile contractante.

In consecinţă, intimata avea de recuperat în temeiul prevederilor art.13 din condiţiile generale ale contractului de leasing conform calculului de închidere în cazul bunurilor recuperate şi valorificate, un debit în cuantum de 61.476,17 lei.

Trebuie subliniat că intimata a finanţat contestatorul cu suma de bani necesară achitării autoturismului, în sensul că a achitat integral valoarea autoturismului la data încheierii contractului de leasing, urmând să recupereze de la contestator, potrivit înţelegerii părţilor, atât suma aferentă finanţării acordate cât şi dobânzile datorate pentru această finanţare.

Potrivit dispoziţiilor contractuale, în temeiul art. 13 din contractul de leasing, aplicabil situaţiei rezilierii contractului de leasing din culpa exclusivă a debitorului-contestator, dar şi cu respectarea dispoziţiilor art. 10 lit. d şi art. 15 din O.G. nr. 51/1997 au fost calculate, potrivit situaţiei ratelor de leasing şi dispoziţiilor contractuale, următoarele sume:

O diferenţa de capital finanţat şi neachitat, respectiv punctul 3.1. din calculul de închidere în cazul bunurilor recuperate şi valorificate, reprezentând suma tuturor ratelor de leasing rămase de achitat în temeiul contractului de leasing, în cuantum de 3651,74 euro, reprezentând în echivalent în lei, cu TVA, suma de 20.856,69 lei.

Astfel, din totalul celor 36 de rate stabilite de părţi pentru recuperarea finanţării acordate, contestatorul a achitat 12 rate de leasing, pentru ratele 13, 14, 15,16 şi 17, emiţându-i-se facturile aferente ratelor de leasing, care nu au mai fost achitate, regăsindu-se în calculul de închidere la rubrica facturi neachitate.

De asemenea, neachitarea acestora rate de leasing a condus la emiterea înştiinţărilor de plată şi taxarea acestora în mod separat, astfel cum, părţile, au agreat la data semnării contractului de leasing, cum reiese şi din situaţia facturilor fiscale la data de 19.11.2012, anexată prezentei.

În temeiul contractului de leasing nr. 23940/19.11.2008, contestatorul datorează în vederea recuperării finanţării acordate următoarele sume: diferenţa de capital finanţat şi neachitat, respectiv punctul 3.1. din calculul de închidere în cazul bunurilor recuperate şi valorificate, reprezentând suma tuturor ratelor de leasing rămase de achitat în temeiul contractului de leasing, în cuantum de 2385,24 euro, reprezentând în echivalent în lei, cu TVA, suma de 13.622,27 lei.

 Astfel, din totalul celor 48 de rate stabilite de părţi pentru recuperarea finanţării acordate, contestatorul a achitat 11 rate de leasing, pentru ratele 12, 13, 14, 15, 16 şi 17, emiţându-i-se facturile aferente ratelor de leasing, care nu au mai fost achitate, regăsindu-se în calculul de închidere la rubrica facturi neachitate.

 De asemenea, neachitarea acestor rate de leasing a condus la emiterea înştiinţărilor de plată şi taxarea acestora în mod separat, astfel cum noi, părţile, am agreat la data semnării contractului de leasing, astfel cum reiese şi din situaţia facturilor fiscale la data de 19.11.2012, anexată prezentei.

Se mai reţine că potrivit art. 25 alin. (1) teza a II-a din Codul fiscal, "amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing se face de către utilizator, în cazul leasingului financiar...". Rezultă fără putinţă de tăgadă că contractul de leasing financiar îmbracă forma unui contract de leasing cu amortizare integrala. Astfel, valoarea totala a ratelor de leasing achitate de utilizator, finanţatorului - din care se scade valoarea totala plătită cu titlu de beneficiu - amortizează integral valoarea bunului.

 Prin urmare, din analiza actelor de executare emise, rezultă în mod indubitabil că nu se impune anularea lor, deoarece au fost efectuate cu respectarea normelor imperative prevăzute în materia executării silite şi în consecinţă, instanţa va respinge contestaţia la executare formulată ca nefondată.

Respinge contestaţia la executare civilă formulată de contestatorul S.A.cu domiciliul în comuna Salcia, judeţul Mehedinţi, în contradictoriu cu intimaţii S.C IMPULS LEASING IFN prin mandatar S.C A. I. SRL cu sediul în Bucureşti, sector 2, str. Viitorului, nr.110, ap.12 şi BEJ C.C., cu sediul în Dr.Tr.Severin, str. Independenţei, nr.1B, judeţul Mehedinţi.