Contestatie la executare

Sentinţă civilă 6063 din 28.11.2014


Dosar nr. 939/288/2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÂMNICU VÂLCEA

CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 4246

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 6063

Şedinţa publică din 28 Noiembrie 2014

Instanţa constituită din:

Preşedinte: C.M.

Grefier: P.N.

Pe rol fiind soluţionarea contestaţiei la executare formulată de contestatoarele S.C.  x S.R.L., I.D.M.L. şi D.E., în contradictoriu cu intimata P. BANK S.A.

La apelul nominal făcut  în şedinţă publică  a răspuns  avocat M. S. pentru  contestatoare , lipsă fiind reprezentantul intimatei.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier  după care:

Av. Mirea Simona pentru contestatoare, depune la dosar dovada  achitării diferenţei de onorariu în cuantum de 1000 lei  pentru  expertul de specialitate contabilitate  conform chitanţei nr. X din  data de 27.11.2014 şi arată că nu are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat , instanţa  constată procesul în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Av. M.S., în calitate de apărător pentru contestatoare, solicită instanţei admiterea contestaţiei  astfel cum a fost formulată .

Din  raportul de expertiză efectuat în cauză rezultă că, creanţa nu  este certă lichidă şi exigibilă . Cu cheltuieli de judecată  şi depune la dosar chitanţa reprezentând onorariul de avocat.

INSTANŢA

Deliberând, constată următoarele:

Prin contestaţia înregistrată sub nr. 939/288/2014 contestatoarele S.C.  X S.R.L., I.D.M.L. şi D.E.,, au solicitat instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa în contradictoriu cu intimata P. BANK S.A., să se dispună anularea actelor de executare silită întocmite în dosarul execuţional cu nr. X şi suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare.

În motivarea contestaţiei contestatoarele au arătat că prin somaţia emisă de către executorul judecătoresc la data de 20.01.2014 în cadrul dosarului de executare cu nr. X s-a pus în vedere acestora să procedeze la achitarea sumei de 53.942,87 Euro, reprezentând credit restant şi creanţe accesorii, plus dobânzile aferente până la achitarea integrală a debitului, rezultată din Contractul de credit cu nr. X din data de 25.03.2013 încheiat de către contestatoarea S.C.  X S.R.L. cu intimata şi din Contractul de fidejusiune nr. X din 25.03.2013, încheiat de către contestatoarele I.D.M.L. şi D.E., cu aceeaşi intimată.

De asemenea, contestatoarea  D.E. a arătat că în calitate de proprietară a imobilului situat în Rm. Vâlcea a primit somaţia imobiliară prin care se punea în vedere acesteia să achite creditul restant şi cheltuielile de executare.

S-a mai arătat de către contestatoare că actele de executare silită sunt nelegale, întrucât creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă, fiind încălcate astfel disp. art. 662 alin. 1 Cod pr. civ., cuantumul creanţei nu rezultă din contractul de credit sau din cuprinsul contractului de fidejusiune, creanţa fiind declarată exigibilă cu încălcarea dispoziţiilor contractuale care constituie legea părţilor.

Pe de altă parte, contestatoarele au arătat că intimata a procedat la declararea creanţei ca fiind exigibilă cu încălcarea disp. art. 10.4 din Contractul de credit, în sensul că nu au fost notificate în legătură cu considerarea ca fiind exigibile anticipat a sumei principale a creditului, a dobânzii şi a dobânzii penalizatoare, notificare obligatorie conform clauzelor contractuale pentru a determina dreptul creditoarei de a declara exigibilitatea anticipată a contractului.

În ceea ce priveşte cererea de suspendare, contestatoarele au arătat că această măsură se impune în mod cert, întrucât împotriva acestora s-a pornit o executare silită pentru o sumă deosebit de mare fără ca acestea să aibă cunoştinţă de modul de calcul al acestei creanţe, iar continuarea executării silite ar avea consecinţe deosebit de grave,m având în vedere că imobilul supus executării este singura locuinţă a contestatoarelor, iar pe de altă parte, contestatoarea Duca Elena proprietara imobilului supus executării ar suferi o pierdere iremediabilă prin continuarea executării silite, cât timp odată înstrăinat imobilul în procedura executării el nu mai poate fi restituit în consecinţa aprecierii bunei credinţe a dobânditorului.

Cererea de suspendare a executării silite a fost legal timbrată cu suma de 50 lei potrivit disp. art. 10 alin. 1 lit. b Cod pr. civ., fiind achitată de asemenea şi cauţiunea în cuantum de 7.000 lei, potrivit dovezii depuse la dosar, prin Încheierea de şedinţă pronunţată la data de 09 iulie 2014, instanţa constatând că sunt îndeplinite disp. art. 718 alin. 1 şi 2 Cod pr. civ., a dispus suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei.

În dovedire au fost depuse la dosar acte de către contestatoare.

Prin întâmpinarea depusă la dosar, intimata a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, întrucât creanţa care face obiectul executării silite este certă, aceasta rezultând din cele două contracte de credit, este lichidă, cuantumul acesteia fiind determinabil contractul conţinând suficiente criterii care să permită determinarea exactă a acesteia, creanţa fiind şi exigibilă, întrucât contestatoarele nu şi-au respectat obligaţiile de plată, fiind astfel îndeplinite condiţiile disp. art. 662 Cod pr. civ.

De asemenea, intimata a arătat că a procedat la notificarea celor trei contestatoare atât cu privire la neexecutarea obligaţiilor de plată cât şi cu privire la consecinţele acestei neexecutări, respectiv decăderea din beneficiul termenului, fiind menţionate şi sumele achitate de către contestatoare.

Din probele administrate, respectiv înscrisuri, dosar de executare şi expertiză tehnică specialitatea contabilitate, instanţa reţine următoarele:

În baza  Contractului de credit cu nr. X încheiat la data de 25.03.2013  între contestatoarea S.C.  X S.R.L. şi intimata, contestatoarea a beneficiat de acordarea unui credit în sumă de 52.000 Euro, acordat pe o perioadă de 72 luni, executarea obligaţiei de restituire a împrumutului fiind garantată prin Contractul de ipotecă imobiliară nr. X încheiat la data de 20.03.2013 între contestatoarea D.E. şi intimată, precum şi Contractul de fidejusiune nr. X încheiat la data de 25.03.2013 între contestatoarele I.D.M.L. şi D.E. şi intimată.

Faţă de împrejurarea că ratele nu au mai fost achitate, intimata a procedat la formularea cererii de executare silită la data de 21.10.2013 înregistrată sub nr. X în cadrul biroului executorului judecătoresc, solicitându-se punerea în executare a titlurilor executorii deţinute.

Astfel, prin Încheierea nr. X pronunţată de Judecătoria Rm. Vâlcea a fost încuviinţată executarea silită împotriva contestatoarelor, în temeiul titlurilor executorii reprezentate de contractul de credit, contractul de ipotecă imobiliară şi contractul de fidejusiune.

Potrivit disp. art. 10.4 din contractul de credit, în situaţia în care împrumutatul încalcă oricare dintre obligaţiile prevăzute la art. 9 din acelaşi contract ( printre care şi aceea de a efectua plata ratelor, dobânzilor şi comisioanelor la termenele şi în sumele stabilite prin contract şi prin planul de rambursare anexat acestuia), creditorul, respectiv intimata, are dreptul de a considera exigibile anticipat suma principală a creditului, dobânda şi penalităţile  calculate până la data de plăţii efective, precum şi orice alte sume datorate în baza contractului, printr-o simplă notificare comunicată prin orice mijloc de comunicare, împrumutatul acceptând faptul că acestea acţiuni reprezintă decăderea acestuia din beneficiul termenului.

De asemenea, potrivit aceleaşi clauze contractuale, dreptul intimatei de a considera exigibile sumele menţionate anterior, nu exclude dreptul acesteia de a proceda la executarea silită.

Prin Notificările cu nr. 588, 589 şi 590 emise la data de 20.08.2013 şi comunicate contestatoarelor, aşa cum rezultă din dovezile aflate la dosar filele 58-63, rezultă că intimata a procedat la informarea contestatoarelor că va proceda la reziliere  contractelor şi va demara procedura executării silite fără nici o altă notificare prealabilă, dacă în termen de 15 zile de la emiterea notificărilor, contestatoarele nu vor proceda la achitarea sumelor în întârziere datorate băncii în calitate de creditoare, astfel că susţinerea contestatoarelor în sensul că nu au fost respectate clauzele contractuale nu este întemeiată.

Ca urmare a încuviinţării executării silite, executorul judecătoresc a procedat la emiterea somaţiilor către contestatoare, potrivit disp. art. 667 Cod pr. civ., acestea fiind întocmite de către executorul judecătoresc în conformitate cu dispoziţiile legale menţionate, prin care s-a pus în vedere contestatoarelor să procedeze la achitarea sumei de 53.942,87 Euro, reprezentând credit restant, creanţe accesorii plus dobânzile aferente până la achitarea lor integrală, precum şi cheltuieli de executare în cuantum de 4.052,90 lei, necontestate de către contestatoare.

Din raportul de expertiză întocmit în cauză de specialitate contabilitate, se reţine că din suma totală acordată cu titlu de împrumut prin contractul de credit în cuantum de 52.Euro, a fost achitată suma de 4.731,82 Euro din care capital 1.888,64 Euro, dobândă 1.206,65 Euro şi penalităţi 1.636,35 Euro, astfel că la data formulării cererii de executare silită suma rămasă neachitată este de 50.111,36 Euro credit principal, însă cererea de executare silită formulată de către intimată privea suma de 51.151,60 Euro, debit principal, la care se adaugă suma de 2.536,84 Euro dobândă şi suma de 254,43 Euro penalităţi.

Ulterior formulării cererii de executare silită (16.10.2013) şi anterior emiterii somaţiilor de către executorul judecătoresc ( 16.01.2014) contestatoarele au achitat la data de 31.12.2013 suma de 2.208,61 Euro, din care suma de 1.040,24 Euro capital, suma de 913,94 Euro dobândă şi 254,43 Euro, sume care nu au fost comunicate executorului judecătoresc ca fiind achitate anterior emiterii somaţiilor, astfel că la momentul emiterii somaţiilor creanţa datorată intimatei era în suma totală de 51.725 Euro, compusă din debit principal 50.111,36 Euro şi suma de 1.614,07 Euro, dobândă.

De asemenea, expertul a arătat că intimata a respectat clauzele contractuale la calculul debitului pus în executare, calculând penalităţile de întârziere conform disp. art. 6 din contractul de credit, fiind respectată de asemenea şi ordinea stingerii datoriilor, conform disp. art. 3.8 din acelaşi  contract, precizând că la data emiterii somaţiilor contestatoarele nu mai datorau penalităţi de întârziere.

Faţă de considerentele expuse mai sus, instanţa apreciază că se impune admiterea în parte a contestaţiei, creanţa pusă în executare fiind certă, lichidă şi exigibilă potrivit disp. art. 662 Cod pr. civ., cu singura menţiune că anterior emiterii somaţiilor de către executorul judecătoresc, acesta nu a fost încunoştinţat cu privire la diminuarea debitului total.

Având în vedere disp. art. 711 Cod pr. cic., instanţa urmează a dispune anularea formelor de executare până la concurenţa sumei de 51.725,43 Euro, aceasta fiind suma totală datorată la momentul emiterii somaţiilor de către executorul judecătoresc.

Văzând disp. art. 453 Cod pr. civ., precum şi împrejurarea că a fost admisă în parte contestaţia formulată, urmează ca intimata să fie obligată la cheltuieli de judecată către contestatoare proporţional cu admiterea în parte a contestaţiei în cuantum de 1.500 lei, reprezentând onorariu expert achitat de către contestatoare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte  contestaţia formulată de contestatoarele S.C.  X S.R.L., I.D.M.L. şi D.E., în contradictoriu cu intimata P. BANK S.A..

Dispune anularea formelor de executare până la concurenţa sumei de 51.725,43 Euro, reprezentând credit restant.

Obligă pe intimată  la 1.500 lei cheltuieli de judecată către contestatori.

Cu drept de apel în termen de 10 zile  de la comunicare la  Tribunalul Vâlcea, ce se va depune la Judecătoria Rm. Vâlcea.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 28 noiembrie 2014.

Preşedinte, Grefier,

C.M. P.N.