Contestatie la executare

Sentinţă civilă 1320 din 16.04.2014


La 22.02.2013 R  A M  a formulat contestatie  la executare în dosarul de executare silită nr. 216/E/2011  al BEJ I M R in contradictoriu cu debitoarea  M D E , creditoarea Raiffeisen Bank SA si tertul poprit Casa Judeteană de Pensii Dolj si a solicitat anularea formelor de executare precum şi suspendarea executării silite pînă la solutionarea contestatiei .

A motivat că în baza contractului de credit nr. RF02541094402 din 25.04.2005 creditoarea a acordat debitoarei M D E un împrumut în valoare de 4000 Euro pe o perioadă de 60 luni începind cu 25.04.2005 avind scadenţă la 25.04.2010 .

A mentionat că debitoarea nu a achitat nici o rată iar ea in calitate de garant a fost încunostintată de executorul judecătoresc să achite suma de 25.384,66 Ron reprezentind creanţă şi cheltuieli de executare , făcîndu-i-se cunoscut că s-a înfiinţat

poprire în mîinile tertului poprit Casa Judeteană de Pensii Dolj asupra veniturilor sale din pensie  pentru recuperarea acestei sume .

A mai  arătat că intimata are venituri şi bunuri imobile care pot fi urmărite în mod prioritar  pentru îndestularea creantei şi că  executorul judecătoresc  nu s-a îndreptat in principal  impotriva adevăratei debitoare şi apoi împotriva  garantului .

A invocat exceptia prescripţiei executării silite în raport de data încheierii contractului de credit .

Si-a întemeiat contestatia pe dispozitiile art. 399 – 402, 404 şi 405 cod procedură civilă .

A depus adresa de încunostintare pentru poprire din 17.01.2013  , somatia din 09.12.2011 şi contractul de credit .

Intimata creditoare Raiffeisen Bank SA a formulat întîmpinare prin care a invocat exceptia tardivităţii formulării contestatiei la executare , exceptia inadmisibilităţii cererii de  suspendare a executării silite şi pe fond a solicitat respingerea  contestatiei .

A motivat că  a solicitat executoarea silită la 11.08.2011 in dosarul nr. 216/E/2011 al BEJ I M si că pe lingă alte acte de executare silită , la  data de 17.01.2013 executorul judecătoresc a efectuat si cerere de infiintare a popririi pe drepturile din pensie ale contestatoarei  R A M în calitate de garant către Casa Judeteană de Pensii .

A sustinut că  în raport de dispozitiile art. 401 alin 1 lit c  cod pr. civilă  contestatia  este  tardivă  întrucît din dosarul de executare silită rezultă că debitoarea a fost înştiinţată despre executarea silită la data de 12.12.2011  iar în ceea ce priveşte adresa de înfiinţare a popririi invederează că a fost comunicată contestatoarei la 18.01.2013 , astfel că  introducerea contestatiei la 22.02.2013 s-a făcut peste termenul legal de 15 zile prev. de art. 401 alin 1 lit c cod pr. civilă .

Cu privire la cererea de suspendare a executării silite a sustinut că este inadmisibilă întrucît nu s-a depus cautiune  iar in situatia in care se va depune cautiune  , cererea este neîntemeiată întrucît  contestatoarea nu motivează  în nici un fel această cerere .

Pe fond a solicitat respingerea contestatiei la executare  , avînd în vedere clauzele contractului de credit în care  contestatoarea s-a obligat în calitate de garant în solidar şi indivizibil cu debitoarea şi a declarat în mod expres  că renunţă la beneficiile de discutiune si diviziune reglementate de codul civil în cazul în care banca îi va solicita plata .

A mai învederat că executarea silită nu este prescrisă pentru că dreptul băncii de a proceda la executare silită s-a născut  la data expirării creditului , respectiv 25.04.2010 şi raportat la data declanşării procedurii de executare silită 11.08.2011 nu a intervenit prescriptia .

A depus în copie  cererea de executare silită , contractul de credit  din 25.04.2005 , situatia contului la 11.08.2011 , documentatie predată , copii cărti de identitate pentru  contestatoare şi  intimata M D El , adeverinţa nr.7/08.04.201005 , adeverinţa nr. 723/2005 emisă de Liceul Mihai Viteazul , adeverinţa nr. 5/2005  emisă de SC O SRL ,  adresa nr. 397/2011 a executorului judecătoresc I  M R , incheierea din 22.11.2011  pronunţată de  Judecătoria  Băileşti , somatia nr. 216/E/2011 , proces verbal din 08.12.2011  emis de Biroul Ex. Judecătoresc I M , adresa nr. 216/09.12.2011  către Primăria mun. Băileşti , proces verbal din 14.12.2011 , adresa nr. 31531/2011  emisă de Primăria mun. Băileşti , proces  verbal din 11.06.2012  emis de Biroul Ex. Jud. Iotovici Mihaela , adresa nr.  216/03.12.2012  , adresa nr. 216 /17.01.2013  către Eleplast  Recycle  SRL , adresa nr. 216/17.01.2013

Prin încheierea din 19.03.2013 s-a stabilit cautiune pentru cererea  de suspendare a executării suma de 2538,4 lei  şi s-a pus în vedere contestatoarei să achite această sumă cu titlu de cauţiune .

De asemenea  s-a pus în vedere contestatoarei să achite taxa de timbru de 10 lei pentru aceeasi cerere  de suspendare a executării silite ,  taxa de timbru datorată conform art. 3 lit e din Legea  146/1997  cu privire la taxele judiciare de timbru .

La solicitarea  instantei BEJ I M a înaintat în copie actele de executare silită intocmite in dosarul 216/E/2011.

Contestatoarea nu a depus cautiune şi nu a achitat taxa judiciară de timbru pentru cererea avind ca  obiect suspendarea executării silite  , situatie in care instanţa  , în raport de dispozitiile art. 137 alin 1 cod pr. civilă a invocat exceptia neindeplinirii obligatiei de plată a taxelor judiciare de timbru prev. de art. 20 alin 3 din Legea 146/1997.

Analizînd cauza sub aspectul excepţiilor ridicate  , instanta constată următoarele :

Debitoarea R A  M a formulat contestatie impotriva actelor de executare intocmite in dosarul de executare silită nr. 216/E/2011 al BEJ I  M R , dosar in care s-a emis somatia din 09.12.2011 comunicată contestatoarei la 12.12.2011 conform înscrisului aflat la fila 5 din dosar  şi  s-a înfiinţat poprire pe veniturile din pensie ale aceleiasi contestatoare  cu adresa din 17.01.2013 , comunicată de asemenea contestatoarei la 18.01.2013 conform înscrisurilor aflate la filele 29 şi 30 din dosar .

Potrivit art. 401 alin 1  lit a  şi b cod pr. civilă  contestatia se poate face in termen de 15 zile de la data cînd a luat cunostinţă de actul de executare pe care îl contestă sau  a primit comunicarea ori înştiinţarea privind înfiinţarea popririi .

Avînd în vedere aceste dispozitii , instanţa constată că  introducerea  contestatiei la 22.02.2013  s-a făcut peste termenul legal de 15 zile de la data cînd a luat cunostinţă de somatie şi de poprirea înfiinţată de către creditoare  iar în conformitate cu art. 103 alin 1 cod pr. civilă neexercitarea oricărei căi de atac si neindeplinirea oricărui alt act de procedură in termenul legal atrage decăderea  din dreptul de a mai exercita calea de atac sau de a îndeplini un act de procedură .

Ca atare , instanţa  urmează să facă aplicarea art. 137 alin 1  cod pr. civilă şi să admită exceptia tardivităţii formulării contestaţiei , exceptie ce face de prisos examinarea fondului  cauzei .

Cu privire la cererea pentru  suspendarea executării silite se retine  că nu a fost timbrată conform art. 3 lit e din Legea 146/1997, situatie in care în conformitate cu art. 20 alin 3 din Legea  146/1997 va fi anulată  ca netimbrată .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite exceptia  ridicată din oficiu în cauza privind contestatoarea R A M în contradictoriu  cu intimata debitoare  MD E , intimata  creditoarea Raiffeisen Bank SA cu si tertul poprit Casa Judeteană de Pensii Dolj 

În baza art. 20 alin 3 din Legea 146/1997 anulează  ca netimbrată  cererea pentru suspendarea  executării  silite  formulată de contestatoarea R A M în contradictoriu  cu intimata debitoare  M D E , creditoarea Raiffeisen Bank SA si tertul poprit Casa Judeteană de Pensii Dolj  .

Admite exceptia  tardivităţii  introducerii contestatiei la executare invocată  de intimata creditoare Raiffeisen Bank SA şi în consecinţă ;

Respinge  ca tardiv introdusă  contestatia la executare  formulată de debitoarea R A  M în contradictoriu  cu intimata debitoare  M D E, creditoarea Raiffeisen Bank SA si tertul poprit Casa Judeteană de Pensii Dolj  .

Sentinţă cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare .

Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Aprilie 2013

……………..