Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 955 din 04.04.2013


I N S T A N T A

Sub nr. X din 27.12.2012 a fost inregistrata la instanta adresa nr. X89/20.12.2012 prin care Tribunalul X a trimis, spre competenta solutionare, contestatia la executare formulata de contestatorul Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Bucuresti impotriva actelor de executare efectuate in dosarul de executare nr. X/2011 al biroului executorului judecatoresc X din X, in contradictoriu cu creditoarea SC X X SRL X si cu biroul executorului judecatoresc X.

Initial, contestatia la executare fost inregistrata la Tribunalul X cu nr. 4749/89/7.12.2012.

In motivarea contestatiei, precizata la primul termen de judecata din 12.12.2012, contestatorul a aratat ca titlul executoriu il constituie sentinta civ. nr. X/CA/7.06.2010 a Tribunalului X si a fost pus in executare de catre creditoarea SC X X SRL in cadrul dosarului de executare nr. X/2011 al biroului executorului judecatoresc X din X. Contestatorul a sustinut ca executarea silita nu se poate face fata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului deoarece, in legatura cu aceasta institutie, urmeaza sa se procedeze prin aplicarea prin analogie, a dispozitiilor instantei referitoare la paratul Inspectoratul Judetean X. Totodata, executorul judecatoresc a procedat la punerea in executare a sentintei nr. X/CA/ 2011 fara a verifica daca Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului este sau nu ordonator principal de credite si daca are vreo obligatie fata de creditoare referitor la plata sumei de 170.513,26 lei. Contestatorul a sustinut ca el nu are nicio obligatie legala in acest sens si ca titlul executoriu nu ii este opozabil, deoarece el nu a fost parte in proces, nu a putut formula aparari in proces, iar hotararea nu i-a fost comunicata. Contestatorul a invocat prevederile art. 13 alin.1 din O.U.G. nr. 31/2001, conform carora, incepand cu anul 2001 finantarea institutiilor de invatamant preuniversitar de stat se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe raza carora acestea isi desfasoara activitatea. Astfel, intretinerea si modernizarea cladirilor in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar este in sarcina autoritatilor locale care detin dreptul de proprietate asupra imobilelor respective. In acelasi sens sunt si prevederile art.112 alin. 2 si art. 105 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.Din prevederile legale invocate, rezulta ca ordonator de credite pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat sunt autoritatile locale, nicidecum nu este Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, asa cum in mod eronat au considerat creditoarea si executorul judecatoresc. Contestatorul a mai aratat ca, prin faptul ca executarea a inceput fata de el, el se afla in situatia tertului caruia i se urmaresc in mod nelegal bunurile pentru anumite obligatii ale debitorului, desi titlul executoriu nu ii este opozabil. Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nu are sume suficiente la capitolul 65.01 „Invatamant”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, art. 59.17 „Despagubiri civile” al bugetului pe anul 2012 si nu poate plati din alt capitol bugetar intrucat ar incalca prevederile Legii finantelor publice nr. 500/2002.

Contestatorul a solicitat:

- anularea tuturor actelor de executare;

- suspendarea executarii silite.

In dovedirea contestatiei, contestatorul a depus la dosar, in copie, sentinta civ. nr. X/CA/7.06.2010 a Tribunalului X; somatia din 21.11.2012 emisa de biroul executorului judecatoresc X.

Prin sentinta civ. nr. 1845/20.12.2012, Tribunalul X a admis exceptia necompetentei materiale si teritoriale a Tribunalului X in solutionarea cauzei, ridicata, din oficiu, de catre instanta, si a declinat competenta materiala si teritoriala la Judecatoria X.

In considerentele sentintei mentionate, s-a retinut ca prin contestatia formulata contestatorul nu solicita lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu, caz in care competenta materiala ar fi apartinut Tribunalului, ci contestatia vizeaza executarea silita insasi. Or, potrivit art. 373 alin.2 si art. 400 Cod.proc.civ., instanta de executare este judecatoria in circumscriptia careia se face executarea, in speta instanta de executare este Judecatoria X.

Biroul executorului judecatoresc X din X a comunicat instantei, in copie, dosarul de executare nr. X/2011.

Fata de continutul dosarului de executare nr. X/2011, la termenul de judecata din 10.01.2013 s-a dispus atasarea, la dosarul cauzei, a dosarelor civ. nr.X/189/2011, nr. X/189/2011 si nr. X/189/2011 ale Judecatoriei X, in care au fost pronuntate sentintele civ. nr. X/14.09.2011, nr. X/13.12.2011 si nr. X/8.02.2012 –incheierea de sedinta din 10.01.2013, fila 31 dosar.

Totodata, la termenul de judecata din 24.01.2012 in temeiul art. 402 alin.1 Cod.proc.civ. s-a dispus citarea in cauza, in calitate de debitor, a Scolii cu clasele I-VIII nr. 8 X - incheierea de sedinta din 24.01.2013, fila 38 dosar.

La termenul din 7.02.2012, a formulat intampinare SC X X SRL X, prin care a ridicat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a SC X X SRL X, exceptie motivata prin aceea ca, prin contractul de cesiune de creanta nr. 600/8.05.2010, SC X X SRL X a cedat catre SC X X SRL contractul de lucrari nr. 1629/15.07.2008, inclusiv a cedat creanta pe care o are fata de Scoala cu clasele I-VIII nr. 8 X. In aceste conditii, SC X X SRL nu mai are calitatea de creditoare si nu mai poate incasa creanta- filele 52-53 dosar.

Cu privire la fondul cauzei, SC X X SRL a solicitat respingerea contestatiei formulate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului deoarece, potrivit art. 4.2 din contractul de executare lucrari nr. 1629/15.07.2008, incheiat de SC X X SRL cu Scoala cu clasele I-VIII X, pretul contractului se achita din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Totodata, prin HG nr. 370/2008 s-a prevazut ca se repartizeaza de la bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sume datorate de catre debitorul Scoala cu clasele I-VIII nr. 8 X.

Scoala cu clasele I-VIII nr. 8 X, a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata. Astfel, la initiativa Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului au fost emise mai multe hotarari de guvern prin care s-a aprobat finantarea din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a unor cheltuieli de capital pentru unitatile de invatamant preuniversitar si pentru plata unor arierate (HG nr. 824/2011, HG nr. 909/5.09.2012), ceea ce evidentiaza ca Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului are calitatea de ordonator principal de credite pentru astfel de investitii. Tot astfel, prin HG nr. 370/2008 a fost initiata de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si construirea Scolii din satul X, com. X. Conform art. 111 lit. f din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, de la bugetul de stat, prin Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, se asigura finantarea prin hotarari ale guvernului, initiate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, a unor programe anuale sau multianuale de investitii, de modernizare si dezvoltare a bazei materiale a institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, inclusiv consolidari si reabilitari de scoli si dotare. Scoala cu clasele I-VIII nr. 8 X a mai aratat ca asupra calitatii de ordonator de credite a Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului s-a pronuntat si Judecatoria X prin sentinta civ. nr. X/2012.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Prin contractul de executie lucrari nr. 1629/15.07.2008, incheiat cu Scoala cu clasele I-VIII nr.8 din X, in calitate de achizitor, in temeiul prevederilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune Xicii, SC X X SRL X, in calitate de executant, s-a obligat sa execute si sa finalizeze, in folosul Scolii cu clasele I-VIII nr.8 din X, inobiectivul „Proiectare si construire scoala cu 6 sali de clasa in satul X, com. X, jud. X”.

Prin contractul de cesiune de creanta nr. 600/8.05.2010, SC X X SRL X, in calitate de cedent, a cedat catre SC X X SRL X, in calitate de cesionar, contractul de lucrari nr. 1629/15.07.2008, inclusiv dreptul de creanta impotriva debitorului cedat Scoala cu clasele I-VIII nr. 8 X, in valoare totala de 1.697.606 lei, la care se adauga TVA in suma de 322.562,24 lei si eventuale penalitati rezultate pe perioada derularii contractului.

Prin adresa nr. 590/1.03.2010, contractul de cesiune de creanta nr. 600/8.05.2010 a fost adus la cunostinta Scolii cu clasele I-VIII nr. 8 X, care, prin adresa nr. 435/2.03.2010 a comunicat catre SC X X SRL X ca este de acord cu cesionarea contractelor de executie lucrari.

Ulterior, relatiile dintre partile contractante a devenit litigioasa, situatie in care SC X X SRL X a formulat o cerere pentru emiterea unei ordonante de plata, in contradictoriu cuScoala cu clasele I-VIII nr. 8 X si cu Inspectoratul Scolar Judetean X.

Prin sentinta civ. nr. X/CA/7.06.2010 a Tribunalului X, a fost admisa in parte cererea de ordonanta de plata formulata de creditoarea SC X X SRL X, in contradictoriu cu Scoala cu clasele I-VIII nr. 8 X si s-a ordonat debitoarei sa plateasca, creditoarei, suma de 170.513,26 lei, in termen de 30 de zile de la data comunicarii ordonantei. Prin aceeasi sentinta, a fost respinsa cererea formulata de creditoare in contradictoriu cu Inspectoratul Scolar Judetean X.

In considerentele sentintei civ. nr. X/CA/7.06.2010 a Tribunalului X s-a retinut ca, prin contractul de executie lucrari nr. 1629/15.07.2008, incheiat in temeiul O.U.G. nr. 34/2006, SC X X SRL X, in calitate de furnizor, s-a obligat sa execute si sa finalizeze lucrarile la 6 sali din Scoala din satul X, cu termen de finalizare la 15.12.2008, in favoarea achizitorului Scoala cu clasele I-VIII nr. 8 X. Prin actul aditional nr. 5/22.12.2009, durata de finalizare s-a prelungit pana la 15.12.2010. Conform centralizatorului financiar, semnat de ambele parti, rezulta ca in lunile septembrie si octombrie s-au efectuat lucrari in valoare de 170.513,26 lei, recunoscute de debitoare prin semnatura si stampila. Aferent acestui centralizator, au fost depuse situatii de lucrari defalcate ce au fost insusite de catre debitoare prin semnatura. Din factura nr. 0000202/20.02.2009, emisa de creditoare in baza contractului, rezulta ca debitoarea are un debit de 170.705 lei, care a fost adus de catre debitoare la cunostinta Inspectoratului Judetean X. Conform art. 19.1 din contract, rezulta ca plata sumei din factura se realizeaza in 15 zile de la emiterea facturii in functie de alocatiile ordonatorului principal de credite. Instanta a constatat ca debitul principal, atestat de factura, devine exigibil la 15 zile de la data emiterii facturii din 20.02.2009. Astfel, s-a retinut in cauza exista o creanta lichida, in suma de 170.513,26 lei, care este certa si exigibila, fiind indeplinite conditiile prev. de art. 2 din O.U.G. nr. 119/2007. S-a apreciat ca aceste conditii sunt indeplinite numai fata de debitoarea Scoala cu clasele I-VIII nr. 8 X, nu si fata de Inspectoratul Scolar Judetean X, deoarece aceasta din urma institutie nu a fost parte in contractul de achizitie publica. Imprejurarea ca Inspectoratul este ordonator de credite nu justifica extinderea efectelor contractului si fata de aceasta institutie. In sentinta mentionata s-a retinut ca„urmare a admiterii actiunii se va obtine un titlu care trebuie executat de primul parat prin asigurarea fondurilor si de catre ordonatorul de credite”.

Sentinta civ. nr. X/CA/7.06.2010 a Tribunalului X a ramas irevocabila prin sentinta civ. nr. 1523/15.11.2010 a Tribunalului X, prin respingerea cererii in anulare.

Pentru punerea in executare a sentintei civ. nr. X/CA/7.06.2010 a Tribunalului X, creditoarea SC X X SRL X s-a adresat biroului executorului judecatoresc X din X.

Cererea de executare silita face obiectul dosarului de executare nr. X/2011 al biroului executorului judecatoresc X din X.

Prin incheierea din 7.04.2011, pronuntata de Judecatoria X in dosarul nr. 1421/189/2011, s-a incuviintat executarea silita a sentintei nr. X/CA/7.06.2010 a Tribunalului X.

Prin procesul-verbal nr. X/18.04.2011, biroul executorului judecatoresc X din X a stabilit ca cheltuielile de executare sunt in suma totala de 24.764,30 lei (8.680 lei, onorariu executare; 16.000 lei, onorariu asistenta juridica in faza executarii; 14,30 lei taxe judiciare; 10 lei formare dosar; 10 lei emitere somatie; 20 lei cheltuieli postale; 30 lei arhivare dosar).

Prin somatia din data de 18.04.2011, emisa in dosarul de executare nr. X/2011 al biroului executorului judecatoresc X, debitoarea Scoala cu clasele I-VIII nr. 8 X a fost somata ca, in baza titlului executoriu-sentinta civ. nr. X/CA/7.06.2010 a Tribunalului X, sa plateasca, creditoarei SC X X SRL X sumele de 170.513,26 lei, reprezentand debit si de 24.764,30 lei, reprezentand cheltuieli de executare.

La somatia sus mentionata, prin adresa nr. 1131/5.05.2011 debitoarea Scoala cu clasele I-VIII nr. 8 X a comunicat executorului judecatoresc ca, inca din anul 2008, ea a inceput demersurile prin Inspectoratul Scolar X, pentru obtinerea de fonduri de la ordonatorul principal de credite (Ministerul Educatiei Cercetarii si Inovatiei). Totodata, s-a aratat ca, potrivit O.G. nr. 22/30.01.2002, se va solicita stabilirea unor termene de plata esalonata.

In continuare, executorul judecatoresc a emis catre Primaria mun. X (in calitate de ordonator principal de credite), catre Administratia Finantelor Publice X –Trezoreria X si catre Inspectoratul Scolar Judetean X (in calitate de ordonator principal de credite), adresele de infiintare a popririi din data de 24.10.2011, in vederea infiintarii popririi asupra conturilor debitoarei Scoala cu clasele I-VIII nr. 8 X, pana la concurenta sumelor de 170.513,26 lei, reprezentand debit si de 24.764,30 lei, reprezentand cheltuieli de executare.

In adresele de infiintare a popririi, s-a aratat ca temeiul de drept in baza caruia au fost emise aceste adrese il constituie prevederile Legii nr. 110/2007.

Prin adresa nr. 17704/25.10.2011, Primaria mun. X a comunicat executorului judecatoresc faptul ca, potrivit contractului de executie lucrari nr. 1629/15.07.2008, ce are ca obiect executare lucrari la 6 sali din Scoala din satul X, sursa de finantare este bugetul de stat, banii fiind distribuiti de la bugetul de stat catre Inspectoratul Scolar X care, la randul sau, ii va vira in contul Scolii cu clasele I-VIII nr. 8 X. In aceste conditii, municipiul X nu are calitatea de debitor in dosarul de executare nr. X/2011. Totodata, potrivit Legii invatamantului nr. 84/1995, in vigoare la momentul pronuntarii hotararii judecatoresti, unitatile administrativ-teritoriale asigura finantarea unitatilor de invatamant aflate in raza teritoriala a autoritatii locale. Ca urmare, municipiul X nu are calitatea de ordonator de credite pentru lucrari executate la sali de clasa din comune ce nu sunt arondate municipiului X, lucrari ce sunt finantate direct de la bugetul de stat.

Prin adresa nr.21282/28.10.2011, Administratia Finantelor Publice X –Trezoreria X a confirmat infiintarea popririi asupra contului debitoarei Scoala cu clasele I-VIII nr. 8 X, pana la concurenta sumei totale de 195.277,56 lei, in favoarea creditoarei SC X X SRL.

Urmare a precizarilor sus mentionate, in cursul executarii silite, la datele de 24.01.2012 si de 3.09.2012 SC X X SRL, prin avocatul X, a solicitat executorului judecatoresc infiintarea popririi asupra conturilor Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Bucuresti, in calitate de ordonator principal de credite- fila 39 din dosarul de executare nr. X/2011. Totodata, SC X X SRL X a depus la dosarul de executare, in copie, contractul de cesiune de creanta nr. 600/8.05.2010- filele 22-23 din dosarul de executare.

Prin adresele din data de 25.01.2012, executorul judecatoresc a solicitat Ministerului Finantelor Publice Bucuresti, precum si Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Bucuresti, infiintarea popririi asupra conturilor debitoarei Scoala cu clasele I-VIII nr. 8 X, pana la concurenta sumelor de 170.513,26 lei, reprezentand debit si de 24.764,30 lei, reprezentand cheltuieli de executare.

In adresele de infiintare a popririi, s-a aratat ca temeiul de drept in baza caruia au fost emise aceste adrese il constituie prevederile Legii nr. 110/2007.

La adresa de infiintare a popririi, Ministerul Finantelor Publice a raspuns prin adresa nr. 252076/10.02.2012, aratand ca potrivit art. 5 alin.1 din O.U.G. nr. 146/2002, institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, efectueaza operatiunile de incasari si plati prin unitatile trezoreriei statului in a caror raza sunt inregistrate fiscal. Ca urmare, Ministerul Finantelor Publice nu are calitate de tert poprit in cauza de executare silita.

Prin somatia din data de 21.11.2012, emisa in dosarul de executare nr. X/2011 al biroului executorului judecatoresc X, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Bucuresti a fost somat ca, in termen de o zi de la primirea somatiei, sa plateasca, creditoarei SC X X SRL suma de 170.513,26 lei, reprezentand debit, precum si sa plateasca suma de 24.764,30 lei, reprezentand cheltuieli de executare (onorariu executor, onorariu asistenta juridica, cheltuieli de executare).

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a primit somatia la data de 26.11.2012, astfel ca, raportat datei de 7.12.2012 (la care a fost inregistrata la Tribunalul X), contestatia la executare dedusa judecatii a fost formulata in termen legal.

La termenul de judecata din 4.04.2013, avocatul SC X X SRL a precizat ca SC X X SRL este creditor si, totodata, intervenient in interes propriu in prezenta cauza.

Fata de precizarile avocatului SC X X SRL X si constatand plata taxei judiciare de timbru in suma de 194 lei si a timbrului judiciar de 5 lei, in temeiul art. 52 alin.1 din Codul de procedura civila, la acelasi termen de judecata instanta a incuviintat in principiu cererea de interventie in interes propriu, formulata de SC Conspard X SRL X.

Privitor la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a SC X X SRL X, ridicata de intervenienta SC X X SRL X, se retine ca, desi ca la dosarul de executare nr. X/2011 al biroului executorului judecatoresc X a fost depus contractul de cesiune de creanta nr. 600/8.05.2010 (prin care SC X X SRL X, in calitate de cedent, a cedat catre SC X X SRL X, in calitate de cesionar, contractul de lucrari nr. 1629/15.07.2008, inclusiv dreptul de creanta impotriva debitorului cedat Scoala cu clasele I-VIII nr. 8 X), in toate actele de executare efectuate de executorul judecatoresc a fost mentionata, ca fiind creditor in cauza, SC X X SRL, si nu SC X X SRL X.

Fata de prevederile contractului de cesiune de creanta nr. 600/8.05.2010, rezulta ca, prin incheierea acestui contract, SC X X SRL X a devenit creditor in cauza, astfel ca, in prezent, SC X X SRL X nu mai are calitate de creditor. Insa, fata de imprejurarea ca executarea silita a inceput la cererea pe care SC X X SRL a adresat-o biroului executorului judecatoresc, se apreciaza ca SC X are calitate procesuala pasiva in cauza, in calitate de creditor cedent.

Fata de aceste considerente, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a SC X X SRL X, ridicata de intervenienta SC X X SRL X, prin avocat, va fi respinsa ca neintemeiata.

La termenul de judecata din 4.04.2013, biroul executorului judecatoresc X a ridicat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive in cauza, exceptie motivata prin aceea ca in cadrul executarii silite si in cadrul contestatiei la executare, organul de executare nu are interese proprii.

Privitor la exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive in cauza, ridicata de biroul executorului judecatoresc X, se retine ca, potrivit art. 2 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, „executorii judecatoresti sunt investiti sa indeplineasca un Xiciu de interes public”. Totodata, art.52 alin.1 din aceeasi lege prevede ca executarea silita si celelalte acte care sunt de competenta executorului judecatoresc se indeplinesc la cerere, daca legea nu dispune altfel. Rezulta ca, in scopul indeplinirii activitatii lor, executorii judecatoresti sunt organe de executare, fiind investite cu autoritate de stat in scopul de a impune realizarea dispozitiilor cuprinse in titlul executoriu. In aceste conditii, in cadrul contestatiei la executare biroul executorului judecatoresc nu are calitate de parte in proces, ci este un participant la executarea silita.

Fata de aceste considerente, se apreciaza ca fiind intemeiata exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive in cauza, ridicata de biroul executorului judecatoresc X, urmand ca, potrivit art. 137 Cod.proc.civ., aceasta exceptie sa fie admisa.

Privitor la fondul cauzei, din dosarele atasate dosarului prezentei cauze rezulta ca impotriva actelor de executare efectuate in dosarul de executare nr. X/2011 al biroului executorului judecatoresc X au fost formulate mai multe contestatii la executare.

Astfel, se retine ca, in cauza ce a facut obiectul dosarului civ. nr.X/189/2011 al Judecatoriei X, debitoarea Scoala cu clasele I-VIII nr. 8 X a formulat contestatie la executarea inceputa in dosarul de executare nr. X/2011 al biroului executorului judecatoresc X din X. In motivarea contestatiei, debitoarea Scoala cu clasele I-VIII nr. 8 X a aratat ca fondurile pentru achitarea debitului trebuie alocate de la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, nu de la Consiliul Local mun. X, in cauza fiind vorba de un contract de achizitie publica finantat de la bugetul de stat.

Solutionand cauza ce a facut obiectul dosarului civ. nr.X/189/2011, Judecatoria X a pronuntat sentinta civ. nr. X/14.09.2011, prin care a fost respinsa contestatia la executare formulata de contestatoarea-debitoare Scoala cu clasele I-VIII nr.8 X, in contradictoriu cu intimatele creditoareS.C.X X S.R.L. X si S.C.X X S.R.L X, impotriva formelor de executare din dosarul X/2011 al biroului executorului judecatorescX, privind somatiadindata de 18.04.2011.

In considerentele sentintei civ. nr. X/14.09.2011, s-a retinut incidenta prevederilor art. 1 din O.G. 22/2002,modificata si actualizata, conform carora :

“(1) Creantele stabilite prin titluri executorii in sarcina institutiilor si autoritatilor publice se achita din sumele aprobate cu aceasta destinatie prin bugetele acestora sau, dupa caz, de la titlurile de cheltuieli la care se incadreaza obligatia de plata respectiva.

(2) Creantele stabilite prin titluri executorii in sarcina institutiilor si autoritatilor publice nu se pot achita din sumele destinate potrivit bugetului aprobat pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si functionare, inclusiv a celor de personal, in scopul indeplinirii atributiilor si obiectivelor legale, pentru care au fost infiintate”, precum si ale art. 2 din acelasi act normativ, potrivit carora „Daca executarea creantei stabilite prin titluri executorii nu incepe sau continua din cauza lipsei de fonduri, institutia debitoare este obligata ca, in termen de 6 luni, sa faca demersurile necesare pentru a-si indeplini obligatia de plata. Acest termen curge de la data la care debitorul a primit somatia de plata comunicata de organul competent de executare, la cererea creditorului”.

Contestatoarea debitoare a contestat somatia emisa la data de 18.04.2011, in dosarul X/2011 al biroului executorului judecatoresc X si a invocat nerespectarea termenului legal de sase luni, situatie nereala si nedovedita. Somatia din 18.04 2011 cuprinde, in partea finala, mentiunea ca a fost emisa cu respectarea prevederilor Legii nr.110/2007 ce modifica O.G. 22/2002 .

Textul de lege prevede expres emiterea acestei somatii catre debitoarea institutie publica si prevede data de la care curge termenul de sase luni.

Astfel, instanta a retinut ca somatia contestata a fost emisa in baza reglementarii speciale in materie, iar contestatia la executare pe acest motiv este neintemeiata.

Impotriva sentintei civ. nr. X/14.09.2011 a Judecatoriei X a formulat recurs Scoala cu clasele I-VIII nr.8 X.

Prin decizia civ. nr. 1604/R/5.12.2011, pronuntata de Tribunalul X, a fost respins recursul formulat de debitoarea Scoala cu clasele I-VIII nr.8 X, impotriva sentintei civ. nr. X/14.09.2011 a Judecatoriei X.

In considerentele deciziei civ. nr. 1604/R/5.12.2011 a Tribunalului X s-a retinut ca in mod intemeiat instanta de fond a apreciat ca fiind incidente prevederile art. 1 si art. 2 din O.G. nr. 22/2002.

In cauza ce a facut obiectul dosarului civ. nr. X/189/2011 al Judecatoriei X, municipiul X, prin primarul municipiului X, a formulat contestatie impotriva executarii incepute in dosarul nr.X/2011 al biroului executorului judecatoresc X. In motivarea contestatiei, s-a aratat ca executarea sumei totale de 195.277,56 lei din conturile municipiului X este nelegala, deoarece municipiul X nu are calitatea de ordonator de credite pentru lucrarile executate la Scoala din localitatea X, aceasta localitate nefiind arondata municipiului X.

Solutionand cauza ce a facut obiectul dosarului civ. nr. X/189/2011, Judecatoria X a pronuntat sentinta civ. nr. X/13.12.2011, prin care a fost admisa in parte contestatia formulata de contestatorul municipiul X, prin primarul municipiului X, in dosarul nr.X/2011 al biroului executorului judecatoresc X, in contradictoriu cu intimatii SC X X SRL, Administratia Finantelor Publice X, SC X SRL si Inspectoratul Scolar Judetean X si a fost anulata adresa de infiintare a popririi emisa la data de 24.10.2011 in dosarul de executare nr.X/2011 al biroului executorului judecatoresc X.

In considerentele sentintei civ. nr. X/13.12.2011, s-a retinut ca, in cauza, are calitatea de debitor Scoala cu clasele I-VIII nr. 8 X, debit care s-a nascut din contractul de executie lucrari din 15.07.2008, incheiat intre Scoala cu clasele I-VIII nr. 8 X si SC X X SRL. Ordonator principal de credite este Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, care vireaza sumele datorate executantului, prin intermediul ordonatorului secundar, care este Inspectoratul Scolar Judetean X, conform rectificarii de buget pe anul 2008. Ca urmare, municipiul X nu este ordonator de credite si nu are obligatia de a vira sumele de bani aferente lucrarilor contractate de debitor, astfel ca nu este legala adresa de infiintare a popririiemisa la data de 24.10.2011, catre municipiul X.

Sentinta civ. nr. X/13.12.2011 a ramas irevocabila prin nerecurare.

In cauza ce a facut obiectul dosarului civ. nr. X/189/2011 al Judecatoriei X, creditoarea SC X X SRL X a solicitat ca, in contradictoriu cu debitoarea Scoala cu clasele I-VIII nr. 8 X si cu tertii popriti Administratia Finantelor Publice X si Inspectoratul Scolar Judetean X, sa se valideze poprirea solicitata in dosarul X/2011 al biroului executorului judecatoresc X, pana la concurenta sumei de 195.277,56 lei.

In motivarea cererii, creditoarea SC X X SRL a aratat ca, prin sentinta civila nr. X/CA pronuntata in dosarul nr. 1122/89/2010, debitoarea Scoala cu clasele I – VIII nr. 8 X a fost obligata sa-i achite suma de 170.513,26 lei, suma pe care debitoarea refuza sa o plateasca. Pentru indestularea creantei, a fost inceputa procedura de executare silita in dosarul de executare nr. X/2011 al biroului executorului judecatoresc X, fiind emisa somatie la data de 18.04. 2011, comunicata debitoarei la data de 21 aprilie 2011, iar dupa implinirea termenului de gratie de 6 luni s-a dispus, la data de 24.10.2011, infiintarea popririi asupra conturilor debitoarei Scoala cu clasele I–VIII nr. 8 X, deschise la Trezoreria X, iar la data de 25 octombrie 2011 infiintarea popririi asupra conturilor Inspectoratului Scolar Judetean X in calitatea sa de ordonator principal de credite. Potrivit art. 456 Cod proc.civ., tertii popriti aveau obligatia sa indisponibilizeze si sa plateasca sumele de bani datorate creditoarei, obligatie pe care nici Administratia Finantelor Publice – Trezoreria X, nici Inspectoratul Scolar Judetean X nu au indeplinit-o. Totodata, Scoala cu clasele I – VIII nr. 8 X a formulat si contestatie la executare impotriva titlului executoriu si a executarii, contestatie ce a facut obiectul dosarului nr. X/189/2011 si care a fost respinsa.

Solutionand cauza ce a facut obiectul dosarului civ. nr. X/189/2011, Judecatoria X a pronuntat sentinta civ. nr. X/8.02.2012, prin care a fost respinsa cererea pentru validare poprire in dosarul de executare nr.X/2011 al biroului executorului judecatoresc X, formulata de creditoarea S.C.X X SRL, in contradictoriu cu debitoarea Scoala cu clasele I-VIII nr.8 X si tertii popriti Administratia Finantelor Publice X -Trezoreria X, Inspectoratul Scolar Judetean X, poprire infiintata asupra tertului poprit Administratia Finantelor Publice X -Trezoreria X, prin adresadin 24 octombrie 2011 si asupra tertului poprit Inspectoratul Scolar Judetean X prin adresa din 25 octombrie 2011, obligarea tertilor popriti la plata sumei de 195.277,56 lei, dar si solicitare privind amendarea tertilor popriti.

In considerentele sentintei civ. nr. X/8.02.2012, s-a retinut ca executorul judecatoresc a emis, la data de 18.04.2011, somatie catre debitoarea Scoala cu clasele I-VIII nr. 8 X prin care i-a pus in vedere sa achite creanta de 170.513,26 lei, reprezentand debit si 24.764,30 lei, cheltuieli de executare. La data de 24.10.2011, executorul judecatoresc a solicitat municipiului X-Primaria Municipiului X, in calitate de ordonator principal de credite, infiintarea popririi, dar si Administratiei Finantelor Publice Trezoreria X, iar la data de 25.10.2011, Inspectoratului Scolar Judetean X, in calitate de ordonator principal de credite.

S-a mai retinut ca, prin sentinta civila nr.X/13.12.2011 a Judecatoriei X, a fost anulata adresa de infiintare a poprii emisa la data de 24.10.2011 in dosarul nr.X/2011, pentru motivul ca ordonator principal de credite este Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului care vireaza sumele datorate executorului prin intermediul ordonatorului secundar, care este Inspectoratul Scolar Judetean X.

S-a mai retinut ca, potrivit art. 4.2 din contractul incheiat intre Scoala cu clasele I-VIII nr. 8 X si creditoarea SC X X SRL, pretul contractului se achita conform bugetului aprobat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, iar conform art.5 din H.G. nr.370/2008 s-a aprobat finantarea, in anul 2008, din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a unor cheltuieli de capital la unitati de invatamant preuniversitar de stat, in anexa 4, la pozitia 1567, fiind mentionat si obiectivul de investitii de la Scoala cu clasele I-VIII nr. X, com.X, unde creditoarea a efectuat lucrari de reparatii; deci ordonator principal de credite este Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, caruia biroul executorului judecatoresc X nu i-a inaintat adresa pentru infiintarea popririi.

Impotriva sentintei civ. nr. X/8.02.2012, a formulat apel SC X X SRL.

Prin decizia civ. nr. 81/A/5.06.2012, pronuntata de Tribunalul X, a fost respins recursul formulat de SC X X SRL, impotriva sentintei civ. nr. X/8.02.2012.

In considerentele deciziei civ. nr. 81/A/5.06.2012 a Tribunalului X, s-a aratat ca in mod corect instanta de fond a retinut ca ordonatorul principal de credite esteMinisterul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, caruia nu i-a fost emisa adresa de infiintare a popririi.

Decizia civ. nr. 81/A/5.06.2012 a Tribunalului X a ramas irevocabila prin nerecurare.

Prin sentinta civ. nr. 3689/6.12.2012 a Judecatoriei X, modificata prin decizia civ. nr. 252/R/20.02.2013 a Tribunalului X, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului are calitatea de ordonator principal de credite si, in consecinta, calitatea de tert poprit, face parte din raportul de executare silita, in calitate de tert poprit.

Din situatia de fapt sus expusa, rezulta ca impotriva popririi solicitate in dosarul dosarul nr.X/2011 al biroului executorului judecatoresc X au formulat contestatii la executare atat debitoarea Scoala cu clasele I-VIII nr.8 X, cat si creditoarea SC X X SRL si municipiul X, prin primar.

Solutionand contestatiile, instantele judecatoresti au stabilit ca ordonatorul principal de credite pentru plata lucrarilor efectuate la6 sali de clasa ale Scolii cu clasele I-VIII din satul X, com.X, este Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

In prezenta cauza, contestatia la executare a fost formulata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Pentru solutionarea cauzei deduse judecatii, este relevant aspectul ca, potrivit art. 5 din H.G. nr.370/2008, s-a aprobat finantarea din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a unor cheltuieli de capital la unitati de invatamant preuniversitar de stat, in suma de 347.179 mii lei, potrivit anexei nr.4.

In Anexa nr.4 (Obiective de investitii, consolidari, reabilitari, reparatii capitale si utilitati pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, finantate in anul 2008 din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului) la H.G. nr. 370/2008, pozitia 1567- 22, este mentionata Scoala cu clasele I-VIII din satul X, com. X, jud. X, cu „obiectiv investitii”, suma alocata fiind de 150 mii lei -filele 78-81 din dosarul civ. nr. X/189/2011 al Judecatoriei X, atasat prezentului dosar.

La data de 15.07.2008, cand a fost incheiat contractul de executie lucrari nr. 1629/15.07.2008, precum si la data pronuntarii sentintei civ. nr. X/CA/7.06.2010 a Tribunalului X erau in vigoare prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995.

Astfel, conform art. 7 alin. 3 din Legea nr. 84/1995, invatamantul de stat este finantat de la bugetul de stat si de la bugetele locale. Fondurile destinate invatamantului sunt nominalizate distinct in bugetul de stat si in bugetele locale.

Conform art. 167 din Legea nr. 84/1995:

„(1) Unitatile de invatamant preuniversitar de stat functioneaza ca unitati finantate din fonduri alocate prin bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe a caror raza isi desfasoara activitatea, de la bugetul de stat si din alte surse, potrivit legii.

(2) Finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cuprinde: finantarea de baza si finantarea complementara.

(3) Finantarea de baza asigura desfasurarea in conditii normale a procesului de invatamant la nivel preuniversitar, conform standardelor nationale. Finantarea de baza se asigura prin bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care apartin unitatile de invatamant, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si din alte venituri ale bugetelor locale.

(4) Finantarea complementara asigura cheltuieli de capital, cheltuieli sociale si alte cheltuieli asociate procesului de invatamant. Finantarea complementara se asigura din bugetele locale si din alte surse, potrivit legii”.

Conform alineatului 6 lit. a al aceluiasi articol, finantarea complementara cuprinde urmatoarele categorii de cheltuieli:

a) consolidari, investitii si reparatii capitale;

Alineatul (17) al aceluiasi articol, lit.a, prevedea ca „De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii, se asigura urmatoarele cheltuieli aferente unitatilor de invatamant preuniversitar, inclusiv pentru invatamantul special: a) componenta locala aferenta proiectelor aflate in derulare, cofinantate de Guvernul Romaniei si de organismele financiare internationale, precum si rambursarile de credite externe aferente proiectelor respective”.

Legea nr. 84/1995 a fost abrogata prin Legea educatiei nationale nr. 1/2011

Articolul 111 alin. (1) lit. fdin Legea educatiei nationale nr. 1/2011, prevede ca „De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, se asigura urmatoarele cheltuieli aferente unitatilor de invatamant preuniversitar, inclusiv pentru invatamantul special: f) finantarea, prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, a unor programe anuale sau multianuale de investitii, de modernizare si de dezvoltare a bazei materiale a institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, inclusiv consolidari si reabilitari de scoli si dotari”.

Raportand textele de lege sus invocate, la intreaga situatie de fapt sus expusa, instantaapreciaza ca neintemeiata contestatia formulata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, nefiind cauzata acestuia vreo vatamare in sensul art. 399 alin.1 Cod.proc.civ.

Privitor la cererea de interventie in interes propriu, formulata de SC X X SRL X, potrivit art. 55 din Codul de procedura civila aceasta cerere urmeaza sa fie admisa.

Fata de considerentele aratate, contestatia formulata de contestatorul Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Bucuresti impotriva actelor de executare efectuate in dosarul de executare nr. X/2011 al biroului executorului judecatoresc X din X, in contradictoriu cu SC X X SRL X (creditoare cesionara), cu SC X X SRL X (creditoare cedenta) si cu debitoarea Scoala cu clasele I-VIII nr.8 X, urmeaza sa fie respinsa, ca neintemeiata.

Se va respinge contestatia formulata de contestatorul Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Bucuresti, impotriva intimatului biroul executorului judecatoresc X din X, pentru lipsa calitatii procesuale pasive a acestui intimat.

In consecinta, se vor mentine toate actele de executare efectuate impotriva Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Bucuresti indosarul de executare nr. X/2011 al biroului executorului judecatoresc X din X, inclusiv se vor mentine somatia din data de 21.11.2012 si adresa de infiintare a popririi din data de 25.01.2012, emise in dosarul de executare mentionat, pana la concurenta sumelor de 170.513,26 lei, reprezentand debit si de 24.764,30 lei, reprezentand cheltuieli de executare.

Totodata, se va respinge, ca neintemeiata, cererea prin care contestatorul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Bucuresti a solicitat suspendarea executarii silite incepute in dosarul de executare nr. X/2011 al biroului executorului judecatoresc X din X.

In temeiul art. 274 alin.1 Cod.proc.civ., contestatorul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului va fi obligat sa plateasca intervenientei creditoare SC X X SRL X cheltuielile de judecata pe care aceasta le-a efectuat in proces (195 lei taxa judiciara de timbru si 5 lei timbru judiciar).

Biroul executorului judecatoresc X din X nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Contestatia la executare si cererea de suspendare a executarii, formulate de contestator, sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru.

Pentru cererea de suspendare a executarii silite contestatorul nu a consemnat nicio suma cu titlu de cautiune.

10